Спадкові матеріали

Ukrainian English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

БІБЛІОГРАФІЯ ПРО БОЙКІВЩИНУ

1.Бабій Ю. Бойківська церква (спроба підходу до питання повстання і розвитку архітектурних форм ) // Культура і мистецтво. – Львів, 1939. – № 1.

2.Багринець В.М. Про землю бойків та їх походження. // Українські Карпати: Матеріали міжнародної наукової конференції «Українські Карпати: етнос, історія, культура» (Ужгород, 26 серпня-1 вересня 1991). – Ужгород: Карпати, 1993. – С. 20-26.

3.Балагурі Є.А. Заселення та етнокультурні процеси в Українських Карпатах (І млн. до н.е. – початок І тис. н.е.) // Українські Карпати: Матеріали міжнародної наукової конференції «Українські Карпати: етнос, історія, культура» (Ужгород, 26 серпня-1 вересня 1991). – Ужгород: Карпати, 1993. – С. 27-41.

4.Баран О. (отець) Впливи Київської і Галицької митрополій на Закарпатті. // Українські Карпати: Матеріали міжнародної наукової конференції «Українські Карпати: етнос, історія, культура» (Ужгород, 26 серпня-1 вересня 1991). – Ужгород: Карпати, 1993. – С. 49-60.

5.Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. – М.: Искусство, 1971. – 544 с. (містить Магические действия, обряды и верования Закарпатья.)

6.Богатырев П.Г. Проблемы изучения материальной и духовной культуры населения Карпат. // Советская этнография. – 1964. – № 4. – С. 126-135. Закарпаття

7.Бодник А. Бойківська прядильно-ткацька техніка і термінологія. // Народна творчість та етнографія. – 1969. – № 4. – С. 37-51.

8.Бодник А. Народні промисли Бойківщини. // Жовтень. – 1970. – № 6. – С. 105-109.

9.Бойки: Часопис. До 75-річчя товариства «Бойківщина». – Дрогобич: Вид-во науково-культурологічного товариства «Бойківщина», 2002. – 446 с.

10.Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. / За ред. Гошка Ю.П. – К.: Наукова думка, 1983. – 304 с.

11.Бойківщина. Історія та сучасність. Матеріали Міжнародного історико-народознавчого семінару «Населення Бойківщини в контексті загальнокарпатського етнокультурного розвитку», Самбір, 14-16 вересня 1995 р. / НАН України, Ін-т українознавства ім. І Крип'якевича. – Львів, Самбір, 1995. – 183 с.

12.Бойківщина: монографічний збірник матеріалів про Бойківщину з географії, історії, етнографії, побуту. / За ред. М. Утриска. – Філадельфія-Нью-Йорк, 1980. – 521 с. (Укр. архів, т. 34.)

13.Будзан А.Ф. Різьба по дереву в західних областях України. – К., 1960. бойки

14.Вагилевич І. Бойки, русько-слов'янський люд у Галичині. // Жовтень. – 1978. – № 12. – С. 117-130.

15.Василечко Л. Шуткова неділя. Народні звичаї, обряди та повір'я. – Брошнів: Таля, 1994. – 58 с.

16.Великанович Д. Народна пожива в Турчанськім повіті (Бойківщина). // Матеріали до української етнології. – Львів, 1918. – Т. 18. – С. 31-37. святкові та буденні страви с. Ільника на Турківщині

17.*Великанович Д.* Петриковання у селі Корчині Сколівського повіту (Бойківщина). // Матеріали до етнології й антропології. – Львів, 1929. – Т. 21-22. – С. 299-301. забави і частування пастухів на пасовищі на Петра, 12 липня

18.Верхратський І. Звідкіля взялася назва «бойки»? // Діло. – 1894. – № 263, 265.

19.Верхратський І. Знадоби до пізнання укро-руських говорів. – Ч. І. – Львів, 1899; Ч. ІІ. – Львів, 1901. бойківський діалект

20.Возняк С.М., Кононенко В.І., Кононенко І.В., Луць В.В., Москалець В.П., Фомін В.М. Духовні цінності українського народу / Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — К.; Івано-Франківськ: Плай, 1999. — 293 с. 

21.Воропай Л.І. Українські Карпати. – К., 1966. – 167 с.

22.Галько О. Сімейний уклад бойків (кінець ХІХ – І пол. ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи. – 2001. – Вип. 12. – С. 54-59.

23.Галько О. Шлюб і сім'я у бойків Карпат наприкінці ХІХ ст. – до 1939 р. Дис... канд. іст. наук. 07.00.05 – Етнологія. – К.: Київський національний ніверситет імені Тараса Шевченка, 2004. – 212 с.

24.Гарасимчук Р. Бойківські варіанти російських, чеських, польських, угорських та німецьких танців. // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. – К., 1963. – Вип. 7-8. – С. 90-135.

25.Гнатюк В. Бойківське весілля у у Мшанці (Старосамбірського повіту). // Матеріали до українсько-руської етнольогії. – Львів, 1908. – Т. 10. – С. 1-29.

26.Гнатюк В. Дещо про Русь Угорську. // Радикал. – Львів, 1895. – № 2. – С. 14-19; № 3. – С. 26-30. (обгрунтування етнокультурної єдності галицьких і закарпатських бойків)

27.Гнатюк В. До бойківського говору // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 1902. – Т. 48. – С. 1-3. с. Мшанець

28.Гнатюк В. Етнографічні матеріали з Угорської Русі. – Л., 1990. – 351 с.

29.Гнатюк В. Інтересний збірник з с. Хітара (повіт Стрийський). // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 1896. – Т. 10. – С. 7-9. про рукописний збірник легенд І пол. XVIIIст. з с. Хітара на Сколівщині

30.Гнатюк В. Легенди з Хітарського збірника (І пол. XVIIIст.). // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 1897. – Т. 16. – С. 1-38. тексти легенд

31.Гнатюк В. Народна пожива на Бойківщині. – Львів, 1906. на прикладіс. Мшанця

32.Гнатюк В. Ткацтво у Східній Галичині. // Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів, 1900. – Т. 3. – С. 12-25. на прикладіс. Хітара на Сколівщині та сіл Закарпаття

33.Голичко А. Нечто о нас самих. // Месяцеслов на год 1865 для русских Угорския краины. – Ужгород, 1864. – С. 151-155. культура і побут бойків Закарпаття

34.Голичко А. Русский народ в Угорщине. // Свет. – Ужгород, 1867. – № 18, 21-24, 26. культура і побут бойків Закарпаття

35.Головацкий Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким. Ч. ІІ. Обрядовые песни. – М.: Изд-во Императорского общества итории и древностей российских, 1878. – 842 с; Ч. ІІІ. Разночтения и дополнения. Отделение ІІ. Обрядные песни. – 1878 – 556 с.

36.Головацький Я.Ф. Мандрівки по Галицькій та Угорській Русі: Описана в листах до приятеля у Л. Післямова М. Вальо і З. Матисякевича. // Жовтень. – 1976. – № 6. – С. 49-94.

37.Гонтар Т.О. Народна їжа бойків в кінці ХІХ – початку ХХ в. // Культура та побут населення українських Карпат. Матеріали республіканської наукової конференції, присвячені 50-річчю утворення СРСР. Тези доповідей та повідомлень. – Ужгород, 1972. – С. 15-16.

38.Гонтарь Т. Народная пища бойков конца ХІХ – начала ХХ в. //Карпатский сборник. Труды международной комиссии по изучению народной культуры Карпат и прилегающих к ним областей. Под ред. Бромлея Ю.В. – М.: Наука, 1976. – С. 92-97.

39.Гонтар Т.О. Народне харчування українців Карпат. – К., 1979. – 139 с.

40.Горинь Г. Громадський побут сільського населення Українських Карпат. – К., 1993. – 200 с.

41.Горинь Г. Приватна та громадська власність бойків ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ ст. // Народознавчі зошити. – 1999. – № 3. – С. 366-371.

42.Горинь Г. Сільські бойківські громади ХІХ – початку ХХ ст. (Локальні риси в загальноукраїнській моделі). // Бойківщина. Історія та сучасність. Матеріали Міжнародного історико-народознавчого семінару «Населення Бойківщини в контексті загальнокарпатського етнокультурного розвитку», Самбір, 14-16 вересня 1995 р. – Львів, Самбір, 1995. – С. 112-116.

43.Гошко Р.Ю. Церковне будівництво Бойківщини. // Літопис Бойківщини. – Ч. 1/41 (52). – Філядельфія: ЗСА-Канада, січень-червень 1985. – С. 29-31.

44.Гошко Ю.Г. Заселення та міграція населення в Українських Карпатах в XІV-XVIII ст. // Українські Карпати: Матеріали міжнародної наукової конференції «Українські Карпати: етнос, історія, культура» (Ужгород, 26 серпня-1 вересня 1991). – Ужгород: Карпати, 1993. – С. 153-159.

45.Гошко Ю.Г. Населення українських Карпат XV-XVIIIст. Заселення, міграції, побут. – К.: Наукова думка, 1976. – 205 с.

46.Гошко Ю.Г. Промисли і торгівля в Українських Карпатах. XV-XIXст. – К.: Наукова думка, 1991. – 254 с. є про заселення Карпат, автохтонність їх населення

47.Грица С.Й. Порівняльне вивчення музичного фольклору Карпатського регіону. // Культура та побут населення українських Карпат. Матеріали республіканської наукової конференції, присвячені 50-річчю утворення СРСР. Тези доповідей та повідомлень. – Ужгород, 1972. – С. 65-67.

48.Гузій Р.Б. Похоронні звичаї і обряди українців Карпат (ХІХ-ХХ ст.) Автореф. дис... канд. іст. наук. / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2002. – 24 с.

49.Гузій Р.Б. Традиційні способи перепровадження померлого на кладовище в похоронній звичаєвості українців Карпат. // Народзнавчі зошити. – 2001. – № 3. – С. 528-531.

50.Гузій Р.Б. Традиційні способи повідомлення про смерть у похоронній звичаєвості українців Карпат. // Народзнавчі зошити. – 1998. – № 6. – С. 693-696.

51.Гузій Р.Б. Уявлення та вірування українців Карпат про персоніфіковану смерть. // Народознавчі зошити. – 1995. – № 6. – С. 362-366.

52.Гургула І. Народне мистецтво західних областей України. – К., 1966. бойківський одяг, різьбярство

53.Данилюк А. Бойківська хата 1812 р. // Народна творчість та етнографія. – 1969. – № 6. – С. 83-84.

54.Данилюк А. Народна архітектура Бойківщини. – Львів, 2004.

55.Данкевич Л. Про пам'ятне письмо про стан бойків у Синевідському Нижнім. 1841 р. // Народна творчість та етнографія. – 1993. – № 3. – С. 74-78.

56.Дей О.І., Грица С.Й. Сучасні українські співанки-хроніки і пісенна епіка Карпатського регіону. (Доповідь на VIIміжнародному з'їзді славістів. Варшава, серпень 1973.) – К.: Наукова думка, 1973. – 24 с.

57.Дем'ян Г.В. Видання українских повстанських пісень та перші спроби їх інтерпретації. // Матеріали до української етнології. – К., 1995. – Вип. 1. – С. 308-320.

58.Дем'ян Г. Відродження товариства «Бойківщина» в Україні. // Народна творчість та етнографія. – 1993. – № 4. – С. 48-54.

59.Дем'ян Г.В. Іван Вагилевич як дослідник гуцулів, бойків, лемків. // Культура та побут населення українських Карпат. Матеріали республіканської наукової конференції, присвячені 50-річчю утворення СРСР. Тези доповідей та повідомлень. – Ужгород, 1972. – С. 206-208.

60.Дем'ян Л.В. Де гори Карпати. – К., 1985. – 437 с.

61.Дем'ян Л. Похоронні обряди і вірування. // Подкарпатська Русь. – Ужгород, 1926. – № 5. – С. 108-112; № 7-8. – С. 170, 175; № 10. – С. 224-225.

62.Дем'ян Л. Традиційне бойківське весілля. // Народна творчість та етнографія. – 1960. – № 1. – С. 100-110.

63.Дешко А. О Карпатской Руси. // Киевлянин. – М., 1850. – Кн. 3. – С. 19-31 або: Киевская старина. – 1887. – Т. 19. – № 11. – С. 535-548. загал етногр х-тика бойків Закарпаття

64.Драган М. Українські деревляні церкви. Генеза і розвій форми . У 2-х ч. – Львів: Національний музей у Львові . – Ч. 1. 1937.

65.Ермоленко Ю.А. Карпаты глазами любознательных. – Львов, 1980. – 65 с.

66.Етнічні та історичні традиції населення Українських Карпат кінця XVIII - XXст. / Ужгород. держ. ун-т, НДІ карпатознавства / Ред.: Е.А. Балагурі. — Ужгород, 1999. — 214 с. — (Сarpatica - Карпатика; Вип. 6). 

(Висвітлено актуальні питання етнокультурного та етносоціального розвитку, проблеми міжнаціонального співжиття на Закарпатті впродовж XVIII - ХХ ст. Розглянуто принципи етнографічного районування українців Закарпаття, етнічну структуру населення міст регіону, вплив геополітичних факторів на включення Закарпаття до складу Чехословаччини, а також етнічні процеси краю у 1945 - 1990 рр. Порушено питання культурно- побутового функціонування іміграційної німецької меншини в чужоетнічному оточенні.)

67.Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат: У 4 т. Т. 1. Археологія та антропологія / Ін-т народознав. НАН України / Ред.: С. Павлюк. — Львів, 1999. — 608 с.: іл. — Бібліогр.: с. 575-604. (Вперше зроблено науково системну спробу розкрити складні динамічні процеси, які відбувались в етнокультурному масиві Українських Карпат впродовж кількох тисячоліть їх створення. Спростовано багато псевдонаукових версій походження населення у даному краї, зокрема, про так звану волоську колонізацію та вагому участь у цьому польського етносу. На основі численних археологічних та антропологічних даних доведено, що Східнокарпатський регіон у IX і наступних століттях, як і в попередню епоху, був заселений слов'янським (українським) етносом. Наведено антропологічні особливості українського народу, зокрема, результати антропометричних дослідів українського населення Галичини, Буковини й Угорщини.)

68.Євтух В.Б. Міженічна взаємодія в Карпатському регіоні: деякі методологічні проблеми дослідження. // Українські Карпати: Матеріали міжнародної наукової конференції «Українські Карпати: етнос, історія, культура» (Ужгород, 26 серпня-1 вересня 1991). – Ужгород: Карпати, 1993. – С. 210-224. взяла в Парлам

69.Жаткович Ю. Замітки етнографічні з Угорської Русі. // Етнографічний збірник. – 1896. – Т. ІІ. – С. 1-38. бойки Закарпаття (с. Стройна на Свалявщині) є календар

70.Жолтовский П.Н. О пропорциях в народном зодчестве украинских Карпат. // Советская этнография. 1975. – № 6.

71.[Злоцкий Ф.] Жизнь верховинского земледельца. // Свет. – Ужгород, 1870. – № 39, 43, 44, 46. бойки Закарпаття: заняття, вірування, забобони

72.З гір Карпатських: Українські народні пісні-балади. / Ред. Данканич В.І. – Ужгород: Карпати, 1981. – 464 с.

73.Закарпатський вертеп. / Упор. І. Хланта. – Ужгород, 1995. – 235 с. бойки

74.Закарпатські народні пісні. – Упорядкував М. Кречко. – Ужгород, 1959.

75.Закарпатські народні пісні. – Упорядкував З.І. Василенко. – К., 1962.

76.Заклинський Р. З нашої етнографії. // Школьна часопись. – Львів, 1887. – № 8-14 (про бойків № 10. – С. 77-78). матеріальна культура

77.Зборовський П.А. Пісенне свято Турківщини. // Народна творчість та етнографія. – 1987. – № 5. – С. 94.

78.Зборовський П.А. Різдвяний цикл свят за традицією с. Верхнє Висоцьке на Турківщині. // Бойки. – Дрогобич, 2002. – С. 215-220.

79.Зілгалов В.О. Основні тенденції демографічних процесів в Українських Карпатах (XVIII - поч. ХІХ ст.). // Українські Карпати: Матеріали міжнародної наукової конференції «Українські Карпати: етнос, історія, культура» (Ужгород, 26 серпня-1 вересня 1991). – Ужгород: Карпати, 1993. – С. 229-234.

80.Злоцкий Т. Жизнь верховинского земледельца. // Свет. – Ужгород, 1870. – № 44. – С. 354-355, № 46. – С. 372-373. лемки чи закарпатські бойки

81.Зубрицький М. Будинки і майстри. // Житє і слово. – 1895. – Т. 3.– С. 71-75. повір'я і забобони при спорудженні хати на Західній Бойківщині

82.Зубрицький М. Велика родина в Мшанци Старосамбірського повіту. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 1906. – Т. 73. – С. 119-124.

83.Зубрицький М. Верхня вовняна ноша українсько-руського народа в Галичині. // Матеріали до українсько-руської етнольогії. – Львів, 1908. – Т. 10. – С. 69-104.

84.Зубрицький М. Годівля, купно і продаж овець у Мшанці Старосамбірського повіту. // Матеріали до українсько-руської етнольогії. – Львів, 1905. – Т. 6. – С. 1-40.

85.Зубрицький М. Імена, назви і прізвища у селян с. Мшанця Старосамбірського повіту. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 1907. – Т. 79. – С. 142-154.

86.Зубрицький М. Народний календар. Народні звичаї і говірки, прив'язані до днів у тижні і до рокових свят. // Матеріали до українсько-руської етнольогії. – Львів, 1900. – Т.3. – С. 33-60. на матеріалах с. Мшанця та навколишніх

87.Зубрицький М. Похоронні звичаї й обряди в Мшанці і сусідніх селах Старосамбірського і Турчанського повітів. // Етнографічний збірник. – Львів, 1912. – Т. 31-32. – С. 211-226.

88.Зубрицький М. Село Кіндратів (Турчанського повіту). // Житє і слово. – 1895. – Т. 4. Кн. 4. – С. 104-112; Т. 4. Кн. 5. – С. 216-230.

89.Зубрицький М. Село Мшанець Старосамбірського повіту. Матеріали до історії галицького села. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 1906. – Т. 70. – С. 114-167; 1906. – Т. 71. – С. 96-133; 1906. – Т. 74. – С. 93-128; 1907. – Т. 77. – С. 114-170.

90.Зубрицький М. Ходаки, обув селян Старосамбірського і Турчанського повітів. // // Матеріали до українсько-руської етнольогії. – Львів, 190*9*. – Т. 11. – С. 23-29.

91.Зубрицький М. Село Мшанець повіту // Матеріали до українсько-руської етнольогії. – Львів, 1908. – Т. 10. – С. 69-104.

92.Ісаєвич Я.Д. Культура і побут міського наседення Галичини XVII-XVIII ст. // Народна творчість і етнографія. – 1963. – № 4. – С. 91-94. бойки Дрогобича

93.Історія міст і сіл Української РСР. (Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області). коротка історична довідка про кожне село

94.Кармазин-Каковський В. Архітектура бойківської церкви. – Нью-Йорк - Філадельфія, 1987.

95.Карпатский сборник. Труды международной комиссии по изучению народной культуры Карпат и прилегающих к ним областей. Под ред Бромлея Ю.В. – М.: Наука, 1972. – 140 с.

96.Карпатский сборник. Труды международной комиссии по изучению народной культуры Карпат и прилегающих к ним областей. Под ред Бромлея Ю.В. – М.: Наука, 1976. – 152 с.

97.Кирчів Р.Ф. Давнє бойківське село (Етнографічний документ з архіву Івана Франка: Лука Данкевич. Про пам'ятне письмо про стан бойків у Синевідському Нижнім. 1841 р.). // Народна творчість та етнографія. – 1993. – № 3. – С. 70-74.

98.Кирчів Р.Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини. – К.: Наукова думка, 1978. – 173 с. прекрасна характеристика великого корпусу праць про Бойківщину

99.Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2002. – 352 с. бойківський фольклор

100.Климкова Л.Н. Вопросы народной культуры и обрядового фольклора украинцев Карпат в трудах Я.Ф. Головацкого // Карпатский сборник. Труды международной комиссии по изучению народной культуры Карпат и прилегающих к ним областей. / Под ред Бромлея Ю.В. – М.: Наука, 1976.– С. 116-122.

101.Климова Л.Н. Вопросы становления национальной культуры и изучения обрядового фольклора Карпат в трудах Я.Ф. Головацкого // Культура та побут населення українських Карпат. Матеріали республіканської наукової конференції, присвячені 50-річчю утворення СРСР. Тези доповідей та повідомлень. – Ужгород, 1972. – С. 63-65.

102.Кміт Ю. Бойківське весілля в Гвіздці (Турчанського повіта). // Матеріали до українсько-руської етнольогії. – Львів, 1908. – Т. 10. – С. 82-100.

103.Кміт Ю. Похоронні звичаї і вірування бойків. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 1914. – Т. 122. – С. 161-166.

104.Кміт Ю. Різдвяні свята у бойків // Неділя. Літературно-науковий тижневик. – Львів, 1911. – 2. – С. 3-4.

105.Кміт Ю. Ще про Волосатий // Літопис Бойківщини. – Самбір, 1937. – Ч. 5, рік 5. – С. 1-9.

106.Княжинський А. Межі Бойківщини. // Літопис Бойківщини. – Самбір, 1931. – № 1. – С. 24-37.

107.Кобальчинська Р. Мистецьке оздоблення різдвяних свят на Бойківщині // Народна творчість та етнографія. – 1999. – № 1. – С. 113-118.

108.Кобільник В. Матеріальна культура села Жукотина Турчанського повіту. // Літопис Бойківщини. – Самбір, 1936. – № 7. – С. 15-65; 1936. – № 8 . – С. 15-74; 1937. – № 9. – С. 76-115; а також Кобільник В. Матеріальна культура села Жукотина Турчанського повіту. – Самбір, 1937.

109.Колесса Ф. Карпатський цикл народних пісень, спільних українцям, словакам, чехам і полякам. – Прага, 1931.

110.Колесса Ф. Людові вірування на Підгір'ю в с. Ходовичі Стрийського повіту // Етнографічний збірник. – 1898. – Т. 5. – С. 76-98. бойки

111.Колесса Ф. Народні пісні з південного Підкарпаття. // Науковий збірник товариства «Просвіта», річник 2. – Ужгород, 1927 (*чи 1923*). бойки

112.Колесса Ф. Народні пісні Підкарпатської Русі. Тексти й мелодії зі вступною розвідкою. // Науковий збірник товариства «Просвіта», річн. 13-14. – Ужгород, 1938. – С. 48-148 (чи 1923). бойки

113.Колесса Ф. Старинні мелодії українських обрядових пісень (весільних і колядок) на Закарпатті // Науковий збірник товариства «Просвіта», річн. 10. – Ужгород, 1934. – С. 121-148. а також: // Колесса Ф. М. Твори. Т.ІІ. Музикознавчі праці. – К.: Наукова думка, 1970. – 592 с. бойки і лемки

114.Копчак С.І. Населення українського Прикарпаття. – Львів: Вища школа, 1974. – 186 с.

115.Кравченко Я. Будівельний матеріал та інструменти для спорудження дерев’яних будівель в українських Карпатах // Народознавчі зошити. – Львів, 1997. – № 5.

116.Кралицкий А. Дело русского мужика зимой. // Свет. – Ужгород, 1867. – № 25, 27. бойки, зимові роботи: вивіз лісу, догляд за худобою, домашні заняття

117.Крип'якевич І.П. Підкарпатське село в XVI ст. // Вісник АН УРСР. – 1950. – № 12. – С. 42-49. бойки

118.Кузів І. Житє-бутє, звичаї і обичаї горского народу. // Зоря. Письмо литературно-наукове для русских родин – Львів, 1889. – № 15-21. – С. 263-265 (№ 15-16), 282-287 (№ 17), 299-302 (№ 18), 317-320 (№ 19), 336-337 (№ 20), 351-352 (№ 21). Бойки с. Дидьова, Старосамбірщина

119.Культура та побут населення українських Карпат. Матеріали республіканської наукової конференції, присвячені 50-річчю утворення СРСР. Тези доповідей та повідомлень. – Ужгород, 1972. – 229 с. багато коротких статей про бойків

120.Кутельмах К. Карпатознавство – справа міждержавна. // Народна творчість та етнографія. – 1995. – № 1. – С. 86-88.

121.Кутельмах К.М. Обрядовість як джерело етнічної історії українців Карпат. // Українські Карпати: Матеріали міжнародної наукової конференції «Українські

Карпати: етнос, історія, культура» (Ужгород, 26 серпня-1 вересня 1991). – Ужгород: Карпати, 1993. – С. 251-259.

122.Кутельмах К.М. Обычаи и обряды. //Украинские Карпаты. Культура./ Отв. ред. Гошко Ю.Г. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 128-135.

123.Левкиевская Е.Е. Материалы по Карпатской мифологии // Славянский ибалканский фольклор. Верования. Текст. Ритуал. – М.: Наука, 1994. – С. 251-260.

124.Логвин Г. Украинские Карпаты. – М.: Искусство, 1973. – 192 с.

125.Макарчук С.А. Шлюб і весілля у робітників Прикарпаття. // Народна творчість та етнографія. – 1962. – № 3. – С . 96-102. Східна Бойківщина

126.Матейко К.І. До історіографії етнографічного вивчення Бойківщини. // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. – К., 1963. – Вип. 7-8. – С. 136-140.

127.Матейко К.І. Дослідник побуту Бойківщини. // Жовтень. – 1968. – № 5. – С. 127-128. (про І. Франка)

128.Матисякевич З. Бойківське чумацтво. // Жовтень. – 1977. – № 3. – С. 113-118.

129.Мельничук Н.Ю. Народна мораль українців Карпат ХІХ - поч. ХХ ст. Дис... канд іст наук: 07.00.05. – Львів, 1996. – 140 с.

130.Мисевич О. Різдвяні звичаї й пісні із с. Веремінь. // Літопис Бойківщини. – Самбір, 1938. – № 10.

131.Мисевич О. Український весільний обряд у Бойківщині. – Львів, 1937.

132.Митрак А. Путевые впечатления на Верховине. // Свет. – Ужгород, 1867. – № 13, 14, 15. бойки

133.Народна архітектура українців Карпат. / За ред. Ю.Г. Гошка. – К., 1987.

134.Народні пісні в записах Івана Вагилевича. / Упорядкування, передмова та примітки М.Й. Шалати. – К.: Музична Україна, 1983. – 160 с. є бойківські

135.Народні пісні в записах Івана Франка. / Упорядкування, передмова та примітки О.І Дея. – Львів: Каменяр, 1966. – 428 с.

136.Народні пісні в записах Маркіяна Шашкевича. / Упорядкування, передмова та примітки М.Й. Шалати. – К.: Музична Україна, 1973. – 112 с.

137.Народні пісні подкарпатских русиновъ. – Унгварь: Выданя Подкарпатского общества наук, 1944. Ч.І. – 112 с.

138.Наулко В., Старков В. Чиїми ж були Карпати? (рец. на: Гошко Ю.Г. Промисли і торгівля в Українських Карпатах. XV-XIXст. – К.: Наукова думка, 1991. – 254 с.) // Народна творчість та етнографія. – 1993. – № 2. – С. 81-82.

139.Наумович И. О Галицкой Руси. // Славянский сборник. – Т. І. – СПб., 1875. – С. 31-43. бойки

140.Недашківська Г.Ф. Село Головецько Сколівського району Львівської області (етнографічні замітки 1958 р.) // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. – 1961. – Вип. 6. – С. 18-34. бойки, матеріальна та духовна культура

141.Нижній Струтин. Історичні нариси. – Івано-Франківськ, 1998. – 104 с.

142.Об угроруссах // Наука. – Відень, 1892. – № 2-4; 1893. – № 1, 3-6. закарпатські бойки

143.Охримович В. Враження з Угорської Русі. // Народ. – Львів, 1895. – № 6. – С. 77-84; або: Діло. – Львів, 1895. – № 109-111 (газета) або: Окремий відбиток (Львів, 1895). бойки

144.Охримович В. Звідки взялася назва «бойки»? // Житє і слово. – 1895. – Т. 3. – С. 143-146.

145.Охримович В. Знадоби до пізнанн народних звичаїв та поглядів правних. // Житє і слово. – 1895. – Т. 3. – С. 296-307, 387-401. звичаєве право у верхів'ях Свічі і Опору

146.Охримович В. Значение малорусских свадебных обрядов и песен в истории эволюции семьи. // Этнографическое обозрение. М., 1891. Кн. 9. – С. 44-105; М. 1892. – Кн. 15. – С. 1-54.порівняння укр-ців з білорусами, багатий матеріал з Карпат

147.Охримович В. Про останки первісного комунізму у бойків-верховинців у Скільськім і Долинськім судовім повіті. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 1899. – Т. 31-32. – С. 1-16. звичєве право: спільна власність і господарювання у великих сім'ях

148.Охримович В. Про родову спільність в Скільських горах. // Народ. – Львів, 1890. – № 7. – С. 89-91. залишки родової общини в с. Семичові та Волосянці на Сколівщині

149.Охримович О. Голосіння в селі Волосянці. // Етнографічний збірник. – 1912. – Т. 31-32. – С. 23-24.

150.Охримович О. Похоронні звичаї й обряди в селі Волосянці Скільського повіта. // Етнографічний збірник. – 1912. – Т. 31-32. – С. 226-231.

151.Панькевич І. Великодні ігри і пісні Закарпаття. // Матеріали до етнології й антропології. – Львів, 1929. – Т. 21-22. бойки

152.Палій П.П. Пісня з Карпат. – К., 1958. – 48 с.

153.Панькевич І. Звичаї та повір'я різдвяні у Русинів на Підкарпаттю. // Подкарпатська Русь. – 1929. – № 2 (навколо с. 46)

154.Партицький О. Звідки пішла назва «бойки»? // Діло. – 1894. – № 255, 256.

155.Петров А. Заметки по Угорской Руси. // Журнал Министерства народного просвещения. – СПб., 1892. – № 2. – С. 439-458. закарпатські бойки

156.Пісні Карпат. – Ужгород, 1972. – 223 с.

157.Пісні Рожнятівщини. Бойківські народні, різних жанрів

158.Площанский В. Некоторые сёла Галицкой Руси. // Литературный сборник Галицко-русской матицы. – Львов, 1870. – С. 31-88. бойки, описи звичаїв сіл Сколівщини, в т.ч. Орявчика, Плав

159.Подорожі в українські Карпати. – Львів: Літопис, 1993.

160.Попов Н.О. Русское население по восточному склону Карпат (гуцулы, бойки, лемки). – М., 1867.

161.Потушняк Ф.М. З історії матеріальної культури на Закарпатті. // Ужгородський державний університет. Наукові записки. Серія історична. – Ужгород, 1957. – С. 213-229.

162.Потушняк Ф.М. До вивчення правових звичаїв на Закарпатті. // Ужгородський державний університет. Доповіді та повідомлення. Серія історико-філологічних наук. – Ужгород, 1957. – № 1. – С. 124-125.

163.Рождественские обычаи в Угорской Руси. // Киевская старина. – 1900. – Т. 68, март (№3). – С. 87-92.

164.Сакральне мистецтво Бойківщини. Наукові читання пам’яті М. Драгана. – Дрогобич, 1997.

165.Свенцицкая А. К этнографии бойков. // Живая старина. – СПб, 1914. – Вып. 3-4. – С. 295-304.власні спостереження в с. Бітля, турківщина. Є повір'я, забобони, замовляння

166.Свенцицкий И. Опыт сравнительного словаря русских говоров. // Живая старина. – 1900. – Вып. 1-2. – С. 213-229.

167.Свєнціцький І. Бойківський говір села Бітля. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 1913. – Т. 114. – С. 117-153.

168.Симоненко И.Ф.Быт населения Закарпатской области (по материалам экспедиции 1945-1947 гг). // Советская этнография. – 1948. – № 1. – С. 63-89. бойки

169.Симоненко И.Ф. Быт населения Закарпатской области. – К., 1948. – 248 с. бойки

170.Симоненко І.Ф. До історії сімейної общини на Закарпатті. // Матеріали з етнографії та художнього промислу. – 1954. – Вип. 1. – С. 5-15. бойки

171.Симоненко І.Ф. Народна вишивка Закарпаття. // Матеріали з етнографії та художнього промислу. – 1957. – Вип. 3. – С. 56-85. бойки

172.Симоненко И.Ф. Об историко-этнографических районах в Закарпатье (в порядке постановик вопроса). // Советская этнография. – 1958. – № 4. – С. 38-52.

173.Симоненко И.Ф. Пережитки патронимий и брачные отношения в украинцев Закарпатской области. // Советская этнография. – 1947. – № 1. – С. 75-83. бойки

174.Симоненко І.Ф. Поселення, садиба та житло на Закарпатті. // Матеріали з етнографії та художнього промислу. – 1956. – Вип. 2. – С. 60-109. бойки

175.Симоненко І.Ф. Про час виникнення народних соціально-побутових ігор у Закарпатті. // Матеріали з етнографії та художнього промислу. – 1954. – Вип. 1. – С. 32-45. бойки

176.Симоненко И.Ф. Свадебные обряды в Закарпатской области. // Советская этнография. – 1948. – № 4. – С. 125-141. бойки

177.Симоненко І.Ф. Про час виникнення народних соціально-побутових ігор у Закарпатті. // Матеріали з етнографії та художнього промислу. – 1954. – Вип. 1. – С. 32-45. бойки

178.Сінченко Г.І. Жанрова специфіка української народної пісні Карпат і Прикарпаття. – Чернівці: Вид-во Чернівецького державного університету, 1968. – 89 с.

179.Сінченко Г.І. Тематична специфіка української народної пісні Карпат і Прикарпаття. – Чернівці: Вид-во Чернівецького державного університету, 1969. – 157 с.

180.Січинський В. Бойківський тип деревяних церков на Карпатах. – Львів, 1927.

181.Січинський В. Дзвіниці і церкви Галицької України 16-19 ст. Із збірки Національного музею у Львові. – Львів, 1925.

182.Сколівщина. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1996. – 726 с.

183.Скорик М. Про назву «Бойки». // Літопис Бойківщини. – Самбір, 1931. – № 1. – С. 6-23.

184.Скорик М. До статті «Про назву «Бойки»». // Літопис Бойківщини. – Самбір, 1931. – № 1. – С. 172-173.

185.Сов'як П. Психозахист українців Дрогобиччини на основі фольклору. // Галицька зоря. – 1995. – № 74.

186.Сорока Ю. Населення Західної України у 1939 – 1941 рр.: депортації, заслання, вислання // Етнічна історія народів Європи. – Вип. 12.

187.Стойко С.М., Єрмоленко Ю.П. Карпати очима допитливих. – Львів, 1976. – 95 с.

188.Тарас Я. Аспекти генези, типології споруд для дзвонів та розміщення їх на церковному подвір’ї. // Народознавчі зошити. – Львів, 2000. – № 2.

189.Тарас Я. Генеза верху та його значення для будівельного мистецтва України. // Народознавчі зошити. – Львів, 2002. – № 1-2.

190.Тарас Я. Генеза сакральної дерев’яної архітектури українців Карпат. // Народознавчі зошити. – Львів, 2004. – № 5-6.

191.Тарас Я. Досвід вивчення витоків української дерев’яної архітектури. // Народознавчі зошити. – Львів, 2003. – № 1-2.

192.Тарас Я. Квадрат і кліть у планувальній структурі церков українців Карпат. // Народознавчі зошити. – 1999. – № 3. – С. 406-418.

193.Тарас Я. Українська сакральна дерев’яна архітектура: методика і методи її дослідження. // Народознавчі зошити. – Львів, 2004. – № 3-4.

194.Тарас Я. Українське сакральне дерев’яне будівництво (ілюстрований словник - довідник ) // Народознавчі зошити. – Львів, 2000. – № 4.

195.Татомир О. Церковне будівництво Бойківщини. // Літопис Бойківщини. Ч.1 (12). – США-Канада, березень, 1969.

196.Тиводар М.П. Залишки великої сім'ї на Закарпатті. // Народна творчість та етнографія. – 1967. – № 2. – С. 67-68.

197.Тиводар М.П. Основні етапи етнічної історії Українських Карпат. // Українські Карпати: Матеріали міжнародної наукової конференції «Українські Карпати: етнос, історія, культура» (Ужгород, 26 серпня-1 вересня 1991). – Ужгород: Карпати, 1993. – С. 471-482.

198.Тиводар М.П. Традиційне скотарство українських Карпат другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. Історико-етнологічне дослідження. – Ужгород: Карпати, 1994. – 560 с.

199.Тимчишин Ярослав. У Сколівські Бескиди. Краєзнавчо-туристський нарис – Львів, 1975. – 62 с.

200.Тиндюк М. Орявчик, село в Стрийсько-Скольських горах. // Временник Института Ставропигийского. – Львов, 1894. – С. 132-133. бойки: господарські заняття, одяг, Різдво, похорон

201.Тиндюк М. Село Тисовець в Стрийських горах. // Временник Института Ставропигийского. – Львов, 1894. – С. 134-135. бойки: господарські заняття, одяг, Різдво, похорон

202.Тиндюк М. Село Тухолька в Стрийських горах. // Временник Института Ставропигийского. – Львов, 1892. – С. 149-152. бойки: господарські заняття, одяг, Різдво, похорон

203.Токар М.В. Одяг бойків (ХІХ – початок ХХ століття). // Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва. Х наукова конференція. Збірник матеріалів. – Львів, 1969. – С. 97-101.

204.Турянська М. Бойківські звичаї з Різдвяних свят, Нового року й Йордану. // Літопис Бойківщини. – Самбір, 1934. – Ч. ІІІ. – Рік IV. – С. 23-28.

205.Украинские Карпаты. Культура./ Отв. ред. Гошко Ю.Г. – К.: Наукова думка, 1989. – 197 с.

206.Українські Карпати: Матеріали міжнародної наукової конференції «Українські Карпати: етнос, історія, культура» (Ужгород, 26 серпня-1 вересня 1991). – Ужгород: Карпати, 1993. – 610 с.

207.Українські Карпати. Покажчик літератури за 1993 рік. / Укл.H.І. Кошик; HАHУ; Львівська Hаукова бібліотека ім. Стефаника. – Львів, 1996. – 176 с.

208.Фальковські Я. Село Волосате Ліського повіту // Літопис Бойківщини. – Самбір, 1935. – С. 5. – С. 14-28.

209.Фенцик Е. Следы древнеславянской мифологии у нас. // Листок. – Ужгород, 1886. – № 11. – С. 257-259. закарпатські бойки: давні вірування, збережені в обрядах і звичаях

210.Франко І. Етнографічна експедиція на Бойківщину. // Жовтень. – 1972. – № 8. – С. 113-119; № 9. – С. 137-143. Те саме // Франко І.Я. Зібрання творів у 50 т. – Т. 36. – К., 1982. – С. 68-99.

211.Франко І. Звідки взялася назва «бойки»? // Житє і слово. – 1895. – Т. 3. – Кн. 1. – С. 147.

212.Франко І. Людові вірування на Підгір'ю. // Етнографічний збірник. – Львів, 1898. – Т. 5. – С. 160-218.

213.Франко І. Огляд праць над етнографією Галичини в ХІХ ст. // Возняк М. З життя і творчості Івана Франка. – К., 1955. – С. 233-245.

214.Франко О. Карпатські бойки і їх родинне життя. // Перший вінок. Жіночий альманах. – Львів, 1887. – С. 217-230. залишки родової общини і спільного володіння землею в селах Дидьова та Локоть Старосамбірського повіту

215.Хай М.Й. Музика Бойківщини. – К.: Родовід, 2002. – 304 с.

216.Хай М.Й. Музичні інструменти бойків. // Народна творчість та етнографія. – 1988. – № 5. – С. 21-29.

217.Чеховський І. Демонологічні вірування і народний календар українців Карпатського регіону. – Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 303 с.

218.Чеховський І. Календарні вірування про відьом та інших демонічних істот в українців Карпат і Прикарпаття. // Науковий вісник Чернівецького університету. Зб. наук. праць. Серія Історія. – Вип. 96-97. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 219-233.

219.Чорі Ю. Без Бога ані до порога: Закарпатські народні прислів'я, приказки, привітання та побажання. – Мукачево: Елара, 2000. – 93 с.

220.Чорі Ю. Від роду до роду. Звичаєво-обрядові традиції Закарпаття. – Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2001. – 168 с.

221.Шашкевич М., Вагилевич І., Головацький Я. Твори. – К.: Дніпро,1982. – 367 с.

222.Шмелева М.Н. Из истории национального костюма украинцев Закарпатской области. // Кратке сообщения Института этнографии. – М., 1950. – Вып. 11. – С. 19-30.

223.Шмелева М.Н. Типы женской одежды украинского населения Закарпатской области. // Советская этнография. – 1948. – № 2. – С. 130-146. бойки

224.Щербаківський В. Церкви на Бойківщині. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 1913. – Т. 114.

225.Щербаківський В. Церкви на Бойківщині. // Літопис Бойківщини. – Ч. 3-4. – Вересень-грудень, 1970.

226.Юрченко П. Г. Дерев’яна архітектура України. – К., 1970. є бойки

227.Яремко Б. Статус народних музик Турківщини (На матеріалах фольклорних експедицій). // Народна творчість та етнографія. – 1995. – № 1. – С. 60-61.

228.Gołębiowski Ł. Lud polski. Jego zwyczaje, zabobony. – Warsawa, 1830.

229.Lubicz-CzerwińskiI. OkolicazadniestrskamiędzyStryjemi Łomnicą. Czyliopisziemi, dawnihklęsklubodmiantejokolicy. – Lwow, 1811.

230.RehórFr. Kalendařikznarodniho životaBojkuv. // ZlataPraha. – 1895. – № 44. – S. 519-522; № 45. – S. 534-535; № 46. – S. 543-546; № 47. – S. 558-559; № 48. – S. 567-569; № 49. – S. 579-582; № 50. – S. 595-597.

Варто переглянути часописи «Літопис Бойківщини», які видавалися товариством «Бойківщина» у 1930 роки у Самборі, у 1970-ті – у Філадельфії, останні 2 десятиліття – у Дрогобичі. Зараз відновлене товариство Бойківщина у Дрогобичі видає також журнал «Бойки». Етнографічне товариство Підкарпатської Русі з 1923 р. видавало у Празі, а потім – в Ужгороді журнал «Подкарпатска Русь» (матеріали про закарпатських бойків)

Атрибутика роду Драго-Сас

© 2015 - 2018 Vysochanskiy-SAS | Всі права захищені

Joomla template created with Artisteer.