Спадкові матеріали

Ukrainian English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish
Szlachta w Galicji w XVIII-XIX wieku
Roman Marcinek, Krzysztof Ślusarek
Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej
część I: A-K

”Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”

Kraków 1996

Wstęp

Po zajęciu Galicji w roku 1772 rząd austriacki postanowił potwierdzić wszystkie przywileje polskiej szlachty, o ile nie będą one sprzeczne z obowiązującymi w Monarchii prawami. Oznaczało to, że rozległe przywileje szlacheckie zostaną ograniczone, zrozumiałe bowiem było, że szlachta polska nie może korzystać z praw większych niż szlachta w innych częściach Monarchii.

Celem polityki nie była likwidacja stanu szlacheckiego, lecz przekształcenie go na wzór obowiązujący w całej Monarchii. Proces ten rozpoczął się w roku 1775, wówczas bowiem patentem cesarskim szlachta została podzie-lona na stan magnatów i stan rycerski. Do stanu magnatów automatycznie zaliczono tych, którzy w czasach Rzeczypospolitej posiadali tytuły książęce i hrabiowskie. Ponadto osobom piastującym przed rozbiorem urzędy senatorskie i ziemskie stworzono możliwość nabycia tytułów hrabiowskich i baronowskich. Do stanu rycerskiego została zaliczona pozostała szlachta.

Aby jednak korzystać z pełni praw szlacheckich, zwłaszcza w obrębie stanu rycerskiego, należało udowodnić swoje szlachectwo. Zasady przeprowadzenia dowodu regulował patent z 3 lipca 1775. Każdy, kto starał się o uzyskanie lub zatwierdzenie szlachectwa, musiał przedstawić wywód genealogiczny, herb oraz dowód na to, iż jego rodzina od 150 lat posiadała w Rzeczypospolitej dobra ziemskie lub była zdolna do ich posiadania. Rozpatrywaniem dowodów szlachectwa zajmowała się specjalna Komisja Magnatów, złożona z osób o powszechnie uznanym autorytecie. Należeli do niej: arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego Wacław Hieronim hr. Sierakowski, wojewoda podolski Jan hr. Zamojski, kasztelan krakowski Józef hr. Wandalin Mniszech, wojewoda bełski Ignacy hr. Cetner oraz starosta bełski Stanisław Potocki. Wnioski o przyjęcie do stanu magnatów rozpatrywał osobiście cesarz.

Mwno okieślonla terminu, w którym należało uzyskać legitymację oraz podjąć starania o przyjęcie do stanu magnatów, szlachta polska nie bardzo troszczyła się o formalne potwierdzenie swych praw. Skłoniło to władze zaborcze do zmodyfikowania polityki. W roku 1782 prawo rozpatrywania dowodów i wydawania certyfikatów szlachectwa uzyskały pozostałe jeszcze z czasów przedrozbiorowych sądy grodzkie i ziemskie w Bełzie, Bieczu, Busku, Czchowie, Haliczu, Lwowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu, Pilźnie, Przemyślu, Sanoku i Trembowli. W roku 1783, po likwidacji sądów grodzkich i ziemskich, prawo to przeszło na utworzony w 1782 Wydział Stanów (Collegium Statuum).

Dowód szlachectwa nie był trudny. Mimo obowiązywania zasad określonych w patencie z roku 1775, za wystarczające uznawano także dokumenty wystawione przez polskich królów, wpisy w księgach grodzkich i ziemskich, a nawet wzmianki ze starych herbarzy (zastępujących nieznaną w Polsce instytucję Heroldii). W roku 1784 wprowadzono kolejne ułatwienie - osoba, która nie mogła wykazać się ani genealogią ani odpowiednimi dokumentami, a przed rozbiorem należała do stanu szlacheckiego, dyplom szlachectwa mogła otrzymać bezpłatnie po przedstawieniu świadectwa czterech magnatów.

Samo uzyskanie legitymacji nie wystarczało do korzystania z pełni praw szlacheckich. Każdy szlachcic po udowodnieniu szlachectwa musiał dokonać wpisu do ksiąg majestatycznych, czyli tzw. Metryk Szlachty. Metryki te założone zostały w roku 1782, a obowiązek ich prowadzenia spoczywał na Wydziale Stanów sejmu galicyjskiego. Wprowadzając obowiązek immatrykulacji uzyskanych potwierdzeń szlachectwa, zaborca określił termin, w którym należało dokonać tego obowiązku. Początkowo wyznaczono termin sześciomie sięczny. Okazało się jednak, że z powodu dużej rzeszy szlachty starającej się o legitymację jego dotrzymanie nie było możliwe, zatem czas przeznaczony na dokonanie wpisu w Metryce był kilkakrotnie przedłużany. Ostatecznie cała akcja legitymacyjna miała zakończyć się 31 grudnia 1788.

Z całą pewnością można przyjąć, że w latach 1782-1788 trwała zasadnicza akcja legitymacji szlachty w Galicji. W tym czasie większość szlachty uzyskała potwierdzenie swych praw. Jednak porównanie Metryk szlachty z innymi źródłami z tego okresu wskazuje, że część szlachty, zwłaszcza biedniejsza, wcale nie starała się o uzyskanie legitymacji. Ponadto często pojawiały się trudności z uzyskaniem dokumentów koniecznych przy legitymacji, szczególnie wtedy, gdy należało ich poszukiwać za kordonem. Dlatego, mimo formalnego zakończenia procesu dowodzenia szlachectwa, Wydział Stanów zachował prawo potwierdzania szlachectwa także po 31 grudnia 1788. W roku 1801 otrzymał nowe uprawnienie prawo do wydawania certyfikatów szlachectwa dla osób już poprzednio wylegitymowanych i ich potomków. Każdy starający się o zatwierdzenie praw szlacheckich musiał, w tym wypadku, udowodnić za pomocą metryk chrztóvy, że jest potomkiem osoby wcześniej wylegitymowanej. Kilka lat później powyższą zasadę złagodzono. Jeśli metryki kościelne i cerkiewne nie zachowały się wskutek rozmaitych wypadków losowych, dopuszczono możliwość przedstawienia zeznań świadków.

W roku 1817 cesarz Franciszek I wydał patent zmieniający prawo o galicyjskim sejmie stanowym. Regulacja ta przyniosła także zmiany w sposobie dowodzenia szlachectwa. Od tej pory jedynie cesarz posiadał prawo potwierdzania i nadawania szlachectwa. Wydział Stanów zachował prawo do prowadzenia Metryk Szlachty oraz prawo do zatwierdzania i wpisywania do Metryk szlachectwa osób, których przodkowie już wcześniej wylegitymowali się w Galicji. W praktyce oznaczało to, że Wydział Stanów utracił prawo wydawania certyfikatów szlachectwa. Istniała wszakże możliwość ominięcia tego przepi¬su. Wydział Stanów posiadał bowiem prawo stwierdzania, że pochodzenie szlacheckie „uznane zostało za udowodnione”. Stwierdzenie takie jak piszą autorzy wstępu do Pоcztu szlachty galicyjskiej i bukowińskiej - po roku 1817 było uznawane za prawny dowód szlachectwa. Wśród wpisów w Poczcie szlachty... można znaleźć kilkadziesiąt przykładów takich właśnie zapisów (jeden z roku 1817, pozostałe z lat 1836-1847).

Znaczenie patentu Franciszka I z roku 1817 polegało na tym, że. w praktyce zamykał on długotrwały proces legitymacji szlachty galicyjskiej. Wpisy, jakich dokonywano po roku 1817, odnosiły się w znacznej większości do potwierdzeń szlachectwa dla potomków osób już wcześniej wylegitymowanych.

Prawo prowadzenia Metryk Szlachty Wydział Stanów zachował aż do chwili jego likwidacji. Stało się to w momencie wprowadzenia autonomii Galicji w roku 1861. Zgodnie z postanowieniem par. 29 Statutu Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii wszelkie kompetencje dotychczasowego Wydziału Stanów, w tym także prawo prowadzenia Metryk Szlachty, przejął nowo utworzony Wydział Krajowy. Wpisy, jakie spotykamy w Metrykach po roku 1861, dotyczą w zasadzie potwierdzeń szlachectwa dla potomków osób wcześniej wylegitymowanych oraz nobilitacji dokonywanych przez cesarza.

Metryki Szlachty galicyjskiej prowadzone były zatem nieprzerwanie od roku 1782. Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej, wydany w roku 1857 staraniem Agenora hr. Gołuchowskiego, namiestnika Galicji, był w istocie spisem wylegitymowanej i zapisanej w Metrykach szlachty galicyjskiej i bukowińskiej. Miał służyć pomocą wszystkim, którzy chcieli wywieść swój szlachecki rodowód. Szczególne znaczenie miał odgrywać dla - licznej w Galicji - drobnej szlachty, mającej trudności z wywiedzeniem swych genealogii. W Tekach Antoniego Schneidra, przechowywanych w Archiwum Pąństwo- wym w Krakowie, zachował się list Prezesa Stanów Galicyjskich Agenora hr. Gołuchowskiego do szlachty z Berezowa Niżnego i Wyżnego (wsie leżące w cyrkule kołomyjskim, zamieszkane wyłącznie przez szlachtę zaściankową). Namiestnik, podnosząc w nim wagę zasług, jakie dla prawowitych monarchów położyli przodkowie szlachty berezowskiej, zapowiadał przysłanie e- gzemplarza Pocztu szlachty.... Był bowiem przekonany, że ułatwi jej w ten sposób starania o potwierdzenie szlachectwa (zwłaszcza, że przeszło stu szlachciców z Berezowa legitymowało się w roku 1782).

W Poczcie szlachty galicyjskiej i bukowińskiej zostały zamieszczone naz-wiska szlachty wpisanej do Metryk od chwili ich powstania aż po rok 1857 (chwili wydania dzieła). Znalazły się tu także nazwiska osób, które mimo udowodnienia uprzywilejowanego pochodzenia, z różnych względów nie zostały wpisane do Metryk (osoby takie zostały umieszczone w “Dodatku do szlachty galicyjskiej").

Pojedynczy wpis w Poczcie szlachty... zawiera następujące informacje: imię i nazwisko szlachcica, jego przydomek, herb, stopień szlachectwa (podawany tylko w przypadku, gdy dana osoba używała tytułu książęcego, hrabiowskiego; lub baranowskiego), ewentualne pełnione funkcje i tytuły honorowe oraz rok, miejsce i sposób dowiedzenia szlachectwa. Jeśli idzie o sposób dowiedzenia szlachectwa podawano, czy dana osoba wylegitymowała się przed Komisją Magnatów, Sądem Grodzkim lub Ziemskim, Wydziałem Stanów czy też uzyskała potwierdzenie lub nadanie szlachectwa od cesarza. W przypadku członków Stanów galicyjskich, którży nie byli wpisywani do Metryk Szlachty, zaznaczano, że zostali przyjęci do grona Stanów. Rejestrowano także rok w którym dany szlachcic otrzymał nominację do godności c.k. podkomorzego.

Podstawą źródłową niniejszej pracy są wypisy sporządzone na zlecenie prof. Franciszka Piekosińskiego przez archiwistów Wydziału Krajowego we Lwowie. Obejmują one wypisy z Metryk Szlachty z lat 1782-1895 (tomy I—XXVII według numeracji XIX-wiecznej). Piekosiński zlecił wykonanie tych odpisów oraz ich kolaudację w roku 1897 z myślą o stworzeniu Herbarza Galicyjskiego. Zamiar ten jednak porzucił i poprzestał na zgromadzeniu części materiału źródłowego - prócz wypisów z Metryk Szlacheckich - odpisów nobilitacji, regestrów z archiwów w Warszawie i Wilnie. Po śmierci Franciszka Piekosińskiego w roku 1906 pozostałe po nim zbiory i materiały podzielono, według niezbyt jasnego klucza, między Bibliotekę Jagiellońską i Archiwum Państwowe w Krakowie. Interesujące nas wypisy są przechowywane w oddziale wawelskim archiwum krakowskiego, w dziale tzw. fragmentów. Dział ten zawiera drobne zespoły akt, w tym spuścizny po uczonych. Wypisy z ksiąg Metryk Szlachty znajdują się w tekach oznaczonych sygnaturami Fragm. 84 i Fragm. 85. W fascykule Fragm. 83 znajdują się dane odnoszące się do uzupełnienia drukowanego Pocztu szlachty.... Prócz tego w tece Fragm. 86 znajduje się korespondencja Piekosińskiego z archiwistami lwowskimi dotycząca zasad i terminów sporządzania wypisów z Metryk.

Ze względu na zawartość, wpisy te można podzielić na dwie, jakościowo różne grupy. Grupa I obejmuje uzupełnienia typu genealogicznego. Jednym z warunków uzyskania legitymacji, o czyni już wcześniej wspominano, było przedstawienie wywodu genealogicznego. Drukowany Poczet szlachty... całkowicie pomija informacje tego typu. Materiał zebrany przez Piekosińskiego rozszerza więc dotychczasowy wpis o wywód genealogiczny.

Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej stanowią uzupełnienie do danych zawartych w Poczcie szlachty galicyjskiej i bukowińskiej oraz herbarzy A. Bonieckiego, J. Dunin-Brokowskiego, S. Uruskiego i T. Żychlińskiego. Uzupełnienie dotyczy materiałów genealogicznych, które np. Poczet szlachty... niemal zupełnie pomija. Dane źródłowe autorzy zweryfikowali, opierając się na wyżej wymienionych herbarzach i odrzucili informacje zamieszczone już wcześniej w tych wydawnictwach. Można zatem powiedzieć, że publikowane niżej dane są materiałem nowym, dotąd nie wykorzystywanym, przynajmniej w najbardziej podstawowych dziełach genealogicznych. Materiał ten ma duże znaczenie zwłaszcza w badaniach dotyczących szlachty średnio zamożnej i zaściankowej. O ile bowiem genealogie rodzin znaczniejszych są stosunkowo dobrze opracowane, o tyle w przypadku „drobiazgu szlacheckiego” dane te są wyrywkowe i fragmentaryczne. Wprawdzie Poczet szlachty... wymienia całą rzeszę drobnej szlachty, jednak dane w nim zawarte nie pozwalają na wyciągąnie ogólniejszych wniosków dotyczących struktury powiązań rodzinnych. Dopiero informacje wzięte z wypisów z ksiąg Metryk Szlachty pozwalają na powiązanie pojedynczych osób w drzewa genealogiczne bądź przynajmniej ich obszerne fragmenty. Szczególnie cenna jest, zdaniem autorów, możliwość ustalenia nazwisk panieńskich matek, babek, prababek itd., element występujący w źródłach stosunkowo rzadko. Dane te pozwalają na rozróżnienie szlachty zaściankowej i wydzielenie jej w osobną "podgrupę" w obrębie stanu szlacheckiego, co może stanowić punkt wyjścia do szerokich badań nad jej statusem społecznym, gospodarczym i strukturą rodzin, mimo że materiał ten w zasadzie nie pozwala na bezpośrednie powiązanie występujących w nim rodzin z konkretnymi miejscowościami.

Grupa II to właściwe uzupełnienie do Pocztu szlachty.... Obejmuje ona wpisy z lat 1782-1857 (pominięte w Poczcie szlachty...) oraz z lat 1858 -1895. Wpisy znajdujące się w tej części dotyczyły: wylegitymowania się ze szlachectwa, potwierdzenia staropolskiego szlachectwa przez cesarza (po roku 1817), nadania szlachectwa (nobilitacji), stwierdzenia, że szlachectwo zostało uznane za udowodnione (Wydział Stanów po roku 1817), nadania tytułu książęcego, hrabiowskiego, baronowskiego lub przyznania godności honorowych, przyjęcia do grona Stanów, zmiany herbu oraz utraty praw szla-checkich. Materiał ten będzie przedmiotem oddzielnego opracowania.

Zapis w Materiałach do genealogii szlachty galicyjskiej ma następującą konstrukcję:

Wiersz główny: numer kolejny, nazwisko (wytłuszczonym drukiem), przydomek (kursywą), herb, imiona (wraz z określeniem ich liczby w wypadku używania większej ich ilości, np. dwojga imion), stopień pokrewieństwa (przy jednoczesnym wylegitymowaniu się kilku osób).

Następne wiersze (w numeracji arabskiej od 1 do 10) podają kolejne pokolenia wstępnych, według zasady: 1. rodzice, 2. dziadkowie, 3. pradziadkowie itd.

Dalej podawane są informacje o miejscu, dacie i instytucji, przed którą legitymowała się dana osoba, oraz odsyłacz do innych wpisów, jeżeli jednym wspólnym dokumentem legitymowało się kilka osób - niekoniecznie ze sobą spokrewnionych.

Na końcu umieszczono dodatkowe informacje o konkretnej osobie - tytuły honorowe, zawodowe, stopnie oficerskie itp.

W przypadku pisowni nazwisk, zarówno w wierszu głównym, jak i w danych dotyczących wstępnych, podawano nazwisko w takim zapisie, jaki występował w źródłach. Pisownię poprawiano tylko w przypadku oczywistych pomyłek, które można było sprostować. We wszystkich sytuacjach wątpliwych umieszczano przy nazwisku znak [?]. W przypadku nazwisk panieńskich mężatek została przyjęta zasada podawania ich w następującym brzmieniu np. Anna z Niedzielskich, Jadwiga z Baranowskich itd. Jeśli nie można było ustalić tego brzmienia, a także przy nazwiskach obcego pochodzenia zachowano pisownię zgodną z oryginałem. W przypadku podawania tylko przydomka zamiast całego nazwiska nie uzupełniano tego braku, pozostawiając wersję oryginalną. Brak imienia i nazwiska zaznaczano literami NN.; brak imienia - N. przed nazwiskiem; brak nazwiska - N. po imieniu.

W punkcie dotyczącym legitymacji powtórzono informację zawartą w Poczcie szlachty..., traktując to jako element umożliwiający identyfikację osoby i zestawienie danych z obu prac. Nie podano natomiast daty dziennej legitymacji, mimo że taka informacja umieszczona jest w źródłach, nie jest ona bowiem elementem zasadniczym dla identyfikacji wpisów. W przypadkach, gdy informacja ta byłaby dla kogoś niezbędna, łatwo odszuka ją w oryginalnych wypisach, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Krakowie. Nie podano również, znajdujących się we wspomnianym archiwum, sygnatur urzędowych przyporządkowujących zapiskę konkretnemu miejscu w kolejnych księgach Metryk Szlachty. Informacje te, sporządzone ongiś dla potrzeb służbowych Wydziału Stanów i Wydziału Krajowego, zdezaktualizowały się i dziś są zupełnie nieprzydatne. Zmiana systemu ewidencji archiwalnej, jaka zaszła w archiwach lwowskich po II wojnie światowej, spowodowała zupełne zaburzenie starego układu zasobu archiwalnego.

Odsyłacz do innych wpisów zastosowano wówczas, gdy autorzy ze względów praktycznych łączyli lub rozdzielali osoby legitymujące się wspólnie lub osobno. Najwięcej przypadków dzielenia wpisu na mniejsze części dotyczyło końca XVIII wieku, kiedy drobna szlachta, nie mogąc sobie pozwolić na zbyt duże wydatki sądowe, legitymowała się jednym dokumentem wystawionym nawet dla kilkudziesięciu osób, przy czym osoby te nie musiały być nawet bliskimi krewnymi. Autorzy przyjęli tu zasadę dzielenia tej zbiorowości na fragmenty, których łącznikiem było najbliższe pokrewieństwo (rodzice-dzieci; rodzeństwo). Podzielono też wpisy najbardziej skomplikowane (wielopokoleniowe wpisy rodzinne) ze względu na chęć utrzymania przejrzystego układu zapisów. Każde rozdzielenie wpisów zostało zaznaczone przez podanie osób, wraz z którymi dana osoba (lub osoby) była wylegitymowana. Dla ułatwienia podawano kolejny numer porządkowy zapiski. Odwrotnie postępowano w przypadku, gdy najbliżsi krewni legitymowali się równocześnie oddzielnymi dokumentami, o ile w dokumentach nie stwierdzono żadnych różnic oraz były przedstawione w tym samym urzędzie i w tym samym czasie. W Materiałach do genealogii szlachty galicyjskiej zaznaczono to uwagą: „legitymowani osobnymi dokumentami". Przypadki takie występują najliczniej w II połowie XIX wieku.

Ewentualne niejasności występujące na styku Materiałów do genealogii sziachty galicyjskiej i wymienionej wyżej literatury rozstrzygano na korzyść materiałów archiwalnych. Autorzy doszli do wniosku, że nawet jeżeli błąd tkwi w źródle, a nie w opracowaniu, to informacja ta będzie śladem jednego z mylnych tropów genealogicznych, ale nie zostanie opuszczona w badaniach.

Jak wspomniano, Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej przygotowano na podstawie wypisów źródłowych sporządzonych na'zlecenie prof. Franciszka Piekosińskiego przez przysięgłych archiwistów z Wydziału Krajowego we Lwowie. Po wyeliminowaniu danych znajdujących się w wyżej wymienionych herbarzach tekst wydawnictwa został skonfrontowany przez

Krzysztofa, Ślusarka z księgami Metryki Szlacheckiej i innymi materiałami genealogicznymi przechowywanymi w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym we Lwowie (dawne Archiwum tzw. bernardyńskie). Stwierdzono zatem zupełną zgodność zweryfikowanego materiału z Archiwum Państwowego w Krakowie z oryginałami przechowywanymi we Lwowie.

Bibliografia selektywna

Źródła:

a) rękopiśmienne:

Archiwum Państwowe w Krakowie, Fragmenty 83, 84,85,86.

Archiwum Państwowe w Krakowie, Teki Antoniego Schneidra; nr 1557.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie, fond 146 Galicyjskie namiest¬nictwo, opis 88, sprawa 1561-1618.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie, fond 165 Wydział Krajowy, opis 3, sprawa 153,165,198,199, 202, 203, 231; opis 6a sprawa 19^46.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie, fońd 575 Wydział Stanów, opisJ_ sprawa 30, 33, 36, 40, 41, 47, 48, 61, 69, 88, 94, 95, 100, 107, 111, 118, 120, 122, 128, 135.

b) drukowane:

Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej, Lwów 1857.

Literatura:

Boniecki A., Herbarz polski, T. I—XVII, Warszawa 1899-1913.

Dunin-Borkowski J., Genealogie żyjących utytułowanych rodzin polskich, Lwów 1895. Grodziski S., Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji. 1772-1848, Wrocław 1971. Glassl H., Das ósterreichische Einrichtungswerk in Galizien (1772-1790), Wiesbaden 1975.

Górzyński S., Nobilitacje w Galicji 1772-1918, "Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. Studia o rodzinie", pod red. J. Leskiewiczowej, T. IX, Warszawa 1991.

Kalinka W., Galicja i Kraków pod panowaniem austriackiem, Kraków 1898 Korwin-Kruczkowski S., Poczet Polaków wyniesionych do godności szlacheckiej przez monarchów austriackich, Lwów 1935.

Kutrzeba S., Historia ustroju Polski w zarysie, T. IV Po rozbiorach, część II, Kraków 1920. Stupnicki H., Herbarz polski i imionopis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów, T. I-III, Lwów 1855-1862.

Ślusarek K., Drobna szlachta w Galicji 1772-1848, Kraków 1994.

Uruski S., Kosiński A. A., Włodarski A., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, T. I—XXI, Warszawa 1904-1938.

Źychliński T., Złota księga szlachty polskiej, T. I—XXXI, Poznań 1879-1908.

1506. HUMIECKA Anna, Teresa; siostry 1. Michał i Katarzyna z Krosnowskich.

Leg.: Wydział Stanów 1785; legitymowane osobnymi dokumentami.

1507. HUMIŃSKI Dubik h. Gozdawa Jan

1. Piotr i Katarzyna z Bolechowskich; 2. Konstanty i NN.; 3. Jan i Femma z Bi-lińskich Tarasów.

Leg.: Halicki Sąd Grodzki 1782.

1508. ILLASIEWICZ Jawor h. własny Franciszek Leg.: Franciszek Józef I; 22.10.1879.

Kawler Orderu Żelaznej Korony III klasy, emerytowany prezydent ck. sądu obwodowego.

1509. ILLASIEWICZ Jawor h. własny Ludwik 1. Franciszek i Joanna z Łodyńskich.

Leg.: Wydział Krajowy 1880. ,

1510. ILLASIEWICZ z Jaworowa h. własny Stanisław Karol dw. im.

1. Franciszek i Maria z Waniczków.

Leg.: Wydział Krajowy 1880.

1511. ILNICKI h. Sas Aleksander, Grzegorz, Michał, Szczepan; bracia 1. Grzegorz i Marianna z Sozańskich; 2. Grzegorz i Maria z Bilińskich.

Leg.: Wydział Stanów 1794.

1512. ILNICKI h. Sas Bazyli

1. Michał i Zofia z Wołkowickich; 2. Jan i Katarzyna z Witwickich Kohowiczów.

Leg.: Lwowski Sąd Ziemski 1782.

1513. ILNICKI Eliasz, Emilian;

1. NN. i NN.; 2. Jan i NN.; 3. Michał i Marianna z Dobrodzkich.

Leg.: Wydział Stanów 1847

1514. ILNICKI h. Sas Jan

1. Antoni i Marianna z Klementowskich; 2. Piotr i Teresa z Muszyńskich.

Leg.: Halicki Sąd Grodzki 1782.

1515. ILNICKI h. Sas Michał

1. Piotr i Anna z Moszyńskich; 2. Piotr i NN.

Leg.: Halicki Sąd Grodzki 1782.

1516. ILNICKI h. Sas Paweł, Stanisław, Szczepan, Tadeusz; bracia

1. Teodor i Anna z Zielińskich; 2. Andrzej i Marianna z Karbowskich; 3. Grzegorz i Anastazja z Witwickich Jusypowiczów.

Leg.: Lwowski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z Teodorem; zob. poz. 1520.

1517. ILNICKI Piotr

1. Mikołaj i Anastazja z Łuckich; 2. Andrzej i Marianna z Pasławskich.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782.

1518. ILNICKI h. Sas Piotr

1. Szczepan i Katarzyna z Kanafoyskich [?]; 2. Szczepan i Anastazja z Kopystyńskich.

Leg.: Buski Sąd Ziemski 1782.

1519. ILNICKI h. Sas Stanisław

1. Teodor i Konstancja z Broszniowskich; 2. Jan i Anna z Witwickich Konczyców.

Leg.: Lwowski Sąd Ziemski 1782.

1520. ILNICKI h. Sas Teodor

1. Piotr i Zofia z Witwickich Wasilkiewiczów, 2. Andrzej i Marianna z Karbow-skich; 3. Grzegorz i Anastazja z Witwickich Jusypowiczów.

Leg.: Lwowski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowany wraz z Pawłem, Stanisławem, Szczepanem, Tadeuszem; zob. poz. 1516.

1521. ILNICKI Czerczewicz Aleksander, Józef; bracia

1. Jan i Anna z Hankiewiczów; 2. Jan i Ewa z Kulczyckich.

Leg.: Trembowelski Sąd Grodzki 1782.

1522. ILNICKI Czerczewicz h. Sas Franciszek, Jan; bracia

1. Michał i Marianna z Berezowskich; 2. Paweł i Anna z Hołyńskich; 3. Jan i Ewa z Kropiwnickich; 4. Teodor i NN.

Leg.: Halicki Sąd Grodzki 1782; wylegitymowani wraz z ojcem Michałem; zob. poz. 1524.

1523. ILNICKI Czerczewicz h. Sas Jan, Szczepan; bracia

1. Andrzej i Marianna z Hoszowskich; 2. Prokop i Katarzyna z Broszniowskich; 3. Jan i Ewa z Kropielnickich; 4. Teodor i NN.

Leg.: Halicki Sąd Grodzki 1782.

1524. ILNICKI Czerczewicz h. Sas Michał

1. Paweł i Anna z Hołyńskich; 2. Jan i Ewa z Kropiwnickich; 3. Teodor i NN. Leg.: Halicki Sąd Grodzki 1782; wylegitymowany wraz z synami Franciszkiem i Janem; zob. poz. 1522.

1525. ILNICKI Czercziowicz h. Sas Aleksander, Bazyli, Michał; bracia 1. Jerzy i Marianna z Siemiginowskich; 2. Jan i Ewa z Kulczyckich.

Leg.: Halicki Sąd Grodzki 1782.

1526. ILNICKI Czercziowicz h. Sas Andrzej, Eustachy, Jakub, Onufry; bracia 1. Bazyli i Marianna z Wysoczańskich; 2. Józef i NN.

Leg.:,Wydział Stanów 1847.

1527. ILNICKI Czercziowicz h. Sas Bazyli, Bazyli, Jan, Józef, Wincenty; bracia

1. Józef i Antonina z Tuwarowskich; 2. Eliasz i Eleonora z Kozłowskich; 3. Michał i Katarzyna z Jaworowskich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782.

1528. ILNICKI Czercziowicz h. Sas Grzegorz, Jan, Szczepan; bracia 1. Michał i Anastazja z Waskułów.

Leg.: Halicki Sąd Ziemski 1783.

1529. ILNICKI Czercziowicz h. Sas Józef, Mikołaj; bracia

1. Michał i Karolina ze Szczęsnowiczów; 2. Jakub i Elżbieta z Czajkowskich; 3. Aleksander i Maria z Humińskich.

Leg.: Wydział Krajowy 1890; wylegitymowani osobnymi dokumentami.

1530. ILNICKI Czercziowicz h. Sas Michał

1. Jakub i Elżbieta z Czajkowskich; 2. Aleksander i Maria z Humińskich.

Leg.: Wydział Krajowy 1890.

1531. ILNICKI Czerciowicz [Hryckowicz] h. Sas Eliasz

1. Jan Hryckowicz i Anna z Jaroszewiczów; 2. Teodor i Magdalena z Błażowskich.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782; wylegitymowany wraz z Janem, Jerzym i Michałem; zob. poz. 1532.

1532. ILINICKI Czercziowicz [Hryckowicz] h. Sas Jan, Jerzy, Michał; bracia 1. Jan Hryckowicz i Helena z Matkowskich; 2. Teodor i Magdalena z Błażow- skich.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782; wylegitymowani wraz z Eliaszem; zob. poz. 1531.

1533. ILNICKI Czercziowicz [Miskowicz] h. Sas Jan. Michał, Szczepan Jan

dw. im.; bracia ,

1. Michał i Eufrozyna z Jakubowskich; 2. Szczepan i Magdalena z Błaźowskich.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782.

1534. ILNICKI Fedynicz Aleksander, Piotr; bracia

1. Jerzy i Magdalena z Kochaniewiczów, 2. Jerzy i Magdalena z Unickich; 3. Jacek i Ewa z Rypczyców.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z Eliaszem; zob. poz. 1535.

1535. ILNICKI Fedynicz Eliasz

1. Stanisław i Pelagia z Unickich; 2. Jerzy i Magdalena z Unickich; 3. Jacek i Ewa z Rypczyców.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z Aleksandrem i Pio-trem; zob. poz. 1534.

1536. ILNICKI Hucułowicz h. Sas Aleksander, Jan, Józef; bracia 1. Michał i Teodozja z Bielskich; 2. Jan i Agapia z Partawskich.

Leg.: Wydział Stanów 1832; wylegitymowani wraz z ojcem Michałem; zob. poz. 1542.

1537. ILNICKI Hucułowicz h. Sas Aleksander, Szczepan; bracia 1. Prokop i Anastazja N.; 2. Jan i Apolonia z Hołyńskich.

Leg.: Wydział Stanów 1832; wylegitymowani wraz z ojcem Prokopem oraz braćmi Bazylim i Janem; zob. poz. 1538,1543.

1538. ILNICKI Hucułowicz h. Sas Bazyli, Jan; bracia

1. Prokop i Apolonia z Hołyńskich; 2. Jan i Apolonia z Hołyńskich.

Leg.: Wydział Stanów 1832; wylegitymowani wraz z ojcem Prokopem i brać¬mi Aleksandrem i Szczepanem; zob. poz. 1537,1543.

1539. ILNICKI Hucułowicz h. Sas Jakub

1. Michał i Anna Krasnożanka; 2. Jan i Marianna z Kropielnickich; 3. Jerzy i Marianna z Kropielnickich.

Leg.: Wydział Stanów 1787.

1540. ILNICKI Hucułowicz h. Sas Jan;

1. Jerzy i Marianna z Kropielnickich; 2. Jerzy i Marianna z Żurakowskich.

Leg.: Halicki Sąd Grodzki 1782.

1541. ILNICKI Hucułowicz h. Sas Jan, Mikołaj; bracia 1. Maciej i Maria z Unickich Jarosiewiczów.

Leg.: Wydział Stanów 1832.

1542. ILNICKI Hucułowicz h. Sas Michał 1. Jan i Agapia z Partawskich.

Leg.: Wydział Stanów 1832; wylegitymowany wraz Z synami Aleksandrem, Janem i Józefem; zob. poz. 1534.

1543. ILNICKI Hucułowicz h. Sas Prokop 1. Jan i Apolonia z Hołyńskich.

Leg.: Wydział Stanów 1832; wylegitymowany wraz z synami Aleksandrem, Bazylim, Janem, Szczepanem; zob. poz. 1537, 1538.

1544. ILNICKI Hulanowicz h. Sas Aleksander, Grzegorz, Jan, Mikołaj, Onufry; bracia:

1. Jan i Anastazja z Jaworskich Jusypowiczów, 2. Grzegorz i Anastazja z Jaworskich Martyczów; 3. Jan i Katarzyna z Jaworskich; 4. Grzegorz i Femma z Unickich.

Leg.: Wydział Stanów 1832; wylegitymowani wraz z ojcem Janem; zob. poz. 1546.

1545. ILNICKI Hulanowicz h. Sas Grzegorz, Michał; bracia

1. Jan i Katarzyna z Jaworskich; 2. Grzegorz i Femma z Unickich Fedyniczów.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782.

1546. ILNICKI Hulanowicz h. Sas Jan

1. Grzegorz i Anastazja z Jaworskich Martyczów, 2. Jan i Katarzyna z Jaworskich; 3. Grzegorz i Femma z Unickich.

Leg.: Wydział Stanów 1832; wylegitymowany wraz z synami Aleksandrem, Grzegorzem, Janem, Mikołajem i Onufrym; zob. poz. 1544.

1547. ILNICKI z Unika h. Sas Stanisław

1. Mikołaj i Apolonia z Szumiańskich; 2. Maciej i Marianna z Rozłuckich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782.

1548. ILNICKI z Unika Czercziowicz Jan, Michał, Onufry, Szczepan; bracia 1. Jan i Teresa z Błażowskich; 2. Eliasz i Eleonora z Kozłowskich.

Leg.: Lwowski Sąd Ziemski 1782.

1549. ILNICKI Janinowicz Aleksander, Grzegorz, Jan; bracia

1. Mikołaj i Rozalia z Unickich; 2. Michał i Katarzyna z Unickich; 3. Jan i Krystyna z Unickich; 4. Łazarz i Anastazja z Jaworskich; 5. Grzegorz i Olehna z IInickich; 6. Mateusz i Marianna z Jaworskich.

Leg.: Wydział Stanów 1833; wylegitymowani wraz z ojcem Mikołajem; zob. poz. 1552.

1550. ILNICKI Janinowicz Jan, Jan; bracia

1. Jan i Zofia z Kołhaniewiczów; 2. Łazarz i Anastazja z Jaworskich; 3. Grze¬gorz i Olehna z Unickich; 4. Mateusz i Marianna z Jaworskich.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782; wylegitymowani wraz z Michałem; zob. poz. 1551.

1551. ILNICKI Janinowicz Michał

1. Jan i Petronela N.; 2. Łazarz i Anastazja z Jaworskich; 3. Grzegorz i Olehna z Unickich; 4. Mateusz i Marianna z Jaworskich.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782; wylegitymowany wraz z dwoma Janami; zob. poz. 1550.

1552. ILNICKI Janinowicz Mikołaj

1. Michał i Katarzyna z Unickich; 2. Jan i Krystyna z Unickich; 3. Łazarz i Ana-stazja z Jaworskich; 4. Grzegorz i Olehna z Unickich; 5. Mateusz i Marianna z Jaworskich.

Leg.: Wydział Stanów 1833; wylegitymowany wraz z synami Aleksandrem, Grzegorzem i Janem; zob. poz. 1549.

1553. ILNICKI Jaroszewicz h. Sas Aleksander, Jan; bracia

1. Szczepan i Femma z Krzeczkowskich; 2. Gabriel i Katarzyna z Klecz¬kowskich; 3. Seńko i Anastazja z Seniuszkiewiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782; wylegitymowani wraz z Andrzejem, dwo¬ma Bazylimi, Gabrielem, Grzegorzem, trzema Janami, Józefem, Michałem, Onufrym, Stanisławem i Szczepanem; zob. poz. 1555, 1556, 1557, 1558, 1562, 1567.

1554. ILNICKI Jaroszewicz Andrzej, Gabriel, Jan; bracia

1. Eliasz i Katarzyna N.; 2. Karol i Maria z Unickich Czerczowiczów, 3. Michał i Anna z Jaworskich Gofdyczów, 4. Szymon i Anastazja z Unickich Sieniuszkowiczów.

Leg.: Wydział Stanów 1832.

1555. ILNICKI Jaroszewicz h. Sas Andrzej, Jan, Michał, Szczepan; bracia

1. Bazyli i Marianna z Unickich; 2. Gabriel i Katarzyna z Krzeczkowskich; 3. Seńko i Anastazja z Seniuszkiewiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782; wylegitymowani wraz z Aleksandrem, dwoma Bazylimi, Gabrielem, Grzegorzem, trzema Janami, Józefem, Onufrym, Stanisławem; zob. poz. 1553, 1556, 1557, 1558, 1562, 1567.

1556. ILNICKI Jaroszewicz h. Sas Bazyli

1. Michał i Femma z Popielów; 2. Szczepan i Marianna z Unickich; 3. Seńko i Anastazja z Seniuszkiewiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782; wylegitymowani wraz z Aleksandrem, Andrzejem, Bazylim, Gabrielem, Grzegorzem, czterema Janami, Józefem, Michałem, Onufrym, Stanisławem i Szczepanem; zob. poz. 1553, 1555,

1557. 1558, 1562, 1567.

1557. ILNICKI Jaroszewicz h. Sas Bazyli, Gabriel, Józef, Stanisław; bracia

1. Jerzy i Marianna z Orzechowskich; 2. Szczepan i Marianna z Unickich; 3. Seńko i Anastazja z Seniuszkiewiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782; wylegitymowani wraz z Aleksandrem, Andrzejem, Bazylim, Grzegorzem, czterema Janami, Michałem, Onufrym i Szczepanem; zob. poz. 1553, 1555, 1556, 1558, 1562, 1567. ;

1558. ILNICKI Jaroszewicz h. Sas Grzegorz, Jan; bracia

1. Jerzy i Eudoksja z Jaworskich; 2. Aleksander i Marianna z Turzańskich; 3. Seńko i Anastazja z Seniuszkiewiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782; wylegitymowani wraz z Aleksandrem, Andrzejem, dwoma Bazylimi, Gabrielem, trzema Janami, Józefem, Michałem, Onufrym, Stanisławem i Szczepanem; zob. poz. 1553, 1555-57, 1562, 1567.

1559. ILNICKI Jaroszewicz h. Sas Jakub

1. Michał i Joanna z Wysoczańskich; 2. Aleksander i Maria z Hulanowiczów, 3. Szczepan i Femma z Krzeczkowskich; 4. Gabriel i Katarzyna z Krzeczkowskich; 5. Seńko i Anastazja z Unickich Sieniuszkiewiczów.

Leg.: Wydział Stanów 1833; wylegitymowany wraz z Janem; zob. poz. 1560.

1560. ILNICKI Jaroszewicz h. Sas Jan

1. Michał i Justyna z Jaworskich; 2. Aleksander i Maria z Hulanowiczów] 3. Szczepan i Femma z Krzeczkowskich; 4. Gabriel i Katarzyna z Krzeczkowskich; 5. Seńko i Anastazja z Unickich Sieniuszkiewiczów.

Leg.: Wydział Stanów 1833; wylegitymowany wraz.z Jakubem; zob. poz. 1559:

1561. ILNICKI Jaroszewicz Jan

1. Samuel i Marianna z Unickich Fedyniczów, 2. Jan i Magdalena z Krzeczkowskich.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782; wylegitymowany wraz z Janem, Jerzym,

Pawłem, Teodorem; zob. poz. 1563,1568.

1562. ILNICKI Jaroszewicz h. Sas Jan

1. Aleksander i Marianna z Krzeczkowskich; 2. Gabriel i Katarzyna z Kleczkowskich; 3. Seńko i Anastazja z Seniuszkiewiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782; wylegitymowani wraz z Aleksandrem, Andrzejem, dwoma Bazylimi, Gabrielem, Grzegorzem, trzema Janami, Józefem, Michałem, Onufrym, Stanisławem i Szczepanem; zob. poz. 1553, 1555-58, 1567.

1563. ILNICKI Jaroszewicz Jan, Jerzy; bracia

1. Jan i Anastazja z Unickich Jaroszewiczów, 2. Jan i Anna z Unickich Fedyniczów. ;

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782; wylegitymowani wraz z Janem, Pawłem i Teodorem; zob. poz. 1561, 1568.

1564. ILNICKI Jaroszewicz h. Sas Michał

1. Józef i Anna z Wyszotrawków; 2. Jerzy i Marianna z Orzechowskich; 3. Szczepan i Marianna z Unickich.

Leg.: Wydział Stanów 1833.

1565. ILNICKI Jaroszewicz Mikołaj

1. Grzegorz i Eudoksja z Unickich Rypczyców, 2. Jerzy i Eudoksja z Jaworskich Martyczów, 3. Aleksy i Maria z Turzańskich.

Leg.: Wydział Stanów 1834; wylegitymowany wraz z synem Piotrem; zob. poz. 1569.

1566. ILNICKI Jaroszewicz h. Sas Mikołaj

1. Jan i Marianna z Jaworskich; 2. Bazyli i Zofia z Jaworskich Martyczów; 3. Grzegorz i Marianna z Matkowskich Skibanowiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782.

1567. ILNICKI Jaroszewicz h. Sas Onufry

1. Jan i Rozalia z Topolnickich; 2. Szczepan i Marianna z Unickich; 3. Seńko i Anastazja z Seniuszkiewiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782; wylegitymowani wraz z Aleksandrem, Andrzejem, dwoma Bazylimi, Gabrielem, Grzegorzem, czterema Janami, Józef, Michałem, Stanisławem i Szczepanem; zob. poz. 1553, 1555-58, 1562.

1568. ILNICKI Jaroszewicz Paweł, Teodor; bracia

1. Michał i Anna z Jaworskich Gołdyczów, 2. Szymon i Anastazja z Unickich Seniuszkowiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782; wylegitymowany wraz z dwoma Janami i Jerzym; zob. poz. 1561, 1563.

1569. ILNICKI Jaroszewicz Piotr

1. Mikołaj i Maria z Unickich Rypczyców, 2. Grzegorz i Eudoksja z Unickich Rypczyców, 3. Jerzy i Eudoksja z Jaworskich Martyczów, 4. Aleksy i Maria z Turzańskich.

Leg.: Wydział Stanów 1834; wylegitymowany wraz z ojcem Mikołajem; zob. poz. 1565.

1570. ILNICKI Lepech h. Sas Grzegorz, Jan; bracia

1. Jan i Anastazja z Witwickich Fioków, 2. Bazyli i Anna z Witwickich Fioków. Leg.: Lwowski Sąd Ziemski 1782.

1571. ILNICKI Mykitycz Aleksander

1. Jan i Aleksandra z Piszkiewiczów, 2. Andrzej i NN.; 3. Demetry i Anna z Jaworskich Goidyczów; 4. Konstanty i NN.

Leg.: Wydział Stanów 1833; wylegitymowany wraz z Andrzejem; zob. poz.

1572.

1572. ILNICKI Mykitycz Andrzej

1. Jan i Maria z Unickich Czercziowiczów, 2. Andrzej i NN.; 3. Demetry i An¬na z Jaworskich Goidyczów, 4. Konstanty i NN.

Leg.: Wydział Stanów 1833; wylegitymowany wraz z Aleksandrem; zob. poz.

1573.

1573. ILNICKI Mykitycz h. Sas Jan, Teodor, Piotr; bracia

1. Andrzej i NN.; 2. Demetry i Anna z Jaworskich Goidyczów, 3. Konstanty i NN. Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782.

1574. ILNICKI Rypczyc h. Sas Aleksander, Andrzej, Grzegorz, Jan; bracia

1. Bazyli i Anna z Terleckich; 2. Aleksander i Marianna z Unickich Miskowiczów, 3. Paweł i Marianna z Krzeczkowskich.

Leg.: Wydział Stanów 1829.

1575. ILNICKI Rypczyc h. Sas Aleksander, Antoni, Jan, Jerzy, Pantaleon; bracia 1. Józef i NN.; 2. Jerzyn i Maria z Czercziowiczów, 3. Paweł i Marianna z Krzeczkowskich.

Leg.: Wydział Stanów 1833; wylegitymowani wraz Józefem; zob. poz.. 1585.

1576. ILNICKI Rypczyc h. Sas Aleksander, Jan, Józef, Tomasz; bracia

1. Jerzy i Marianna z Unickich Czercziowiczów, 2. Paweł i Marianna z Krzeczkowskich.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782; wylegitymowani wraz z dwoma Bazylimi, Jackiem, Janem, Michałem, Stanisławem; zob. poz. 1579, 1580, 1586.

1577. ILNICKI Rypczyc h. Sas Andrzej, Antoni, Jerzy, Michał, Leon;.bracia

1. Tomasz i Marianna z Hoszowskich; 2. Jerzy i Marianna z Czercziowiczów, 3. Aleksander i Marianna z Miśkiewiczów, 4. Paweł i Marianna z Krzeczkowskich.

Leg.: Wydział Stanów 1833.

1578. ILNICKI Rypczyc h. Sas Andrzej, Jan; bracia

1. Mikołaj i Maria z Kochanowiczów, 2. Jan i NN.; 3. Teodor i Magdalena z Błażowskich; 4.Paweł i Marianna z Krzeczkowskich.

Leg.: Wydział Stanów 1833; wylegitymowani wraz z ojcem Mikołajem; zob. poz. 1587.

1579. ILNICKI Rypczyc h. Sas Bazyli, Jacek; bracia

1. Aleksander i Marianna z Unickich Miśkowiczów, 2. Paweł i Marianna z Krzeczkowskich.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782; wylegitymowani wraz Aleksandrem, Bazylim, dwoma Janami, Józefem, Michałem, Stanisławem, Tomaszem; zob. poz. 1576, 1580, 1586.

1580. ILNICKI Rypczyc h. Sas Bazyli, Jan; bracia

1. Teodor i Magdalena z Błażowskich; 2. Paweł i Marianna z Krzeczkowskich. Leg.: Przemyski Sad Grodzki 1782; wylegitymowani, wraz Aleksandrem, Bazylim, Jackiem, Janem, Józefem, Michałem, Stanisławem, Tomaszem; zob. poz. 1576, 1579, 1586.

1581. ILNICKI Rypczyc h. Sas Eliasz, Piotr; bracia

1. Aleksander i Ewa z Błażowskich; 2. Jerzy i Maria z Czercziowiczów, 3. Pa¬weł i Maria z Krzeczkowskich.

Leg.; Wydział Stanów 1832.

1582. ILNICKI Rypczyc h. Sas Grzegorz

1. Michał i Ewa z Horodyskich; 2. Jan i Marianna z Turzańskich.

Leg.: Wydział Stanów 1847; wylegitymowany wraz z synami Jakubem, Ja¬nem i Józefem; zob. poz. 1583.

1583. ILNICKI Rypczyc h. Sas Jakub, Jan, Józef; bracia

1. Grzegorz i Teresa z Błażowskich; 2. Michał i Ewa z Horodyskich; 3. Jan i Marianna z Turzańskich.

Leg.: Wydział Stanów 1847; wylegitymowani wraz z ojcem Grzegorzem; zob. poz. 1582.

1584. ILNICKI Rypczyc Jan

1. Samuel i Marianna z Fedyniczów; 2. Jan i Magdalena z Krzeczkowskich. Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782.

1585. ILNICKI Rypczyc h. Sas Józef

1. Jan i Magdalena z Szubertów; 2. Józef i NN.; 3. Jerzy i Maria z Czercziowiczów, 4. Paweł i Marianna z Krzeczkowskich.

Leg.: Wydział Stanów 1833; wylegitymowani wraz z Aleksandrem, Antonim, Janem, Jerzym, Pantaleonem; zob. poz. 1575.

1586. ILNICKI Rypczyc h. Sas Michał, Stanisław; bracia

1. Jan i Marianna z Turzańskich; 2. Paweł i Marianna z Krzeczkowskich.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782; wylegitymowani wraz Aleksandrem, dwoma Bazylimi, Jackiem, dwoma Janami, Józefem, Tomaszem; zob. poz. 1576, 1579, 1580.

1587. ILNICKI Rypczyc h. Sas Mikołaj

1. Jan i NN.; 2. Teodor i Magdalena z Błażowskich; 3. Paweł i Marianna z Krzeczkowskich.

Leg.: Wydział Stanów 1833; wylegitymowany wraz z synami Andrzejem i Janem; zob. poz. 1578.

1588. ILNICKI Rypc?yc Kolanowicz h. Sas Aleksander, Andrzej, Jan; bracia 1. Teodor i Magdalena z Jaworskich Cybowiczów, 2. Maciej i N. z Jaworskich Siwaków, 3. Grzegorz i Katarzyna z Hucylowiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z Andrzejem, Bazylim, dwoma Grzegorzami, dwoma Janami, dwoma Jerzymi, Pawłem i dwoma Teodorami; zob. poz. 1589-1592.

1589. IllNICKI Rypczyc Kolanowicz h. Sas Andrzej, Bazyli, Grzegorz, Jerzy;

bracia .

1. Bazyli i Teodozja z Jaworskich Martyczów, 2. Jan i Marianna z Komarnickich; 3. Grzegorz i Katarzyna z Hucyłowiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z Aleksandrem, Andrzejem, Grzegorzem, trzema Janami, Jerzym, Pawłem i dwoma Teodorami; zob. poz. 1588, 1590-92.

1590. ILNICKI Rypczyc Kolanowicz h. Sas Grzegorz, Jan, Paweł, Teodor; bracia 1. Grzegorz i Teodozja z Zankiewiczów, 2. Mikołaj i Helena z Czerneckich; 3. Grzegorz i Katarzyna z Hucyłowiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z Aleksandrem, dwoma Andrzejami, Bazylim, Grzegorzem, dwoma Janami, dwoma Jerzymi i Teodorem; zob. poz. 1588-89, 1591-92.

1591. ILNICKI Rypczyc Kolanowicz h. Sas Jan, Teodor; bracia

1. Szymon i Marianna z Szustejowiczów\ 2. Eliasz i Anna z Krzeczkowskich; 3. Grzegorz i Katarzyna z Hucyłowiczów.

Leg.; Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z Aleksandrem, dwoma Andrzejeami, Bazylim, dwoma Grzegorzami, dwoma Janami, dwoma Jerzymi, Pawiem i Teodorem; zob. poz. 1588-90, 1592.

1592. ILNICKI Rypczyc Kolanowicz h. Sas Jerzy

1. Jan i Marianna z Jaworskich Piskiewiczów, 2. Mikołaj i Helena z Czerneckich; 3. Grzegorz i Katarzyna z Hucyłowiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowany wraz z Aleksandrem, dwoma Andrzejami, Bazylifn, dwoma Grzegorzami, trzema Janami, Jerzym, Pawiem i dwoma Teodorami; zob. poz. 1588-1591.

1593. ILNICKI Rypczyc Kołhanowicz h. Sas Jakub, Jan, Piotr, Szczepan; bracia

1. Aleksander i Ewa z Jaworskich Horoszkiewiczów, 2. Jan i NN.

Leg.: Wydział Stanów 1847.

1594. ILNICKI Rypczyc Kołhanowicz h. Sas Szczepan

1. Jan i Anna z Jaworskich Martyczów, 2. Grzegorz i Teodozja i Zankiewiczów 3. Mikołaj i Helena z Czerneckich; 4. Grzegorz i Katarzyna z Unickich Hucyłowiczów.

Leg.: Wydział Stanów 1833.

1595. ILNICKI Sieniuszkowicz Andrzej

1. Jacek i Teodozja z Unickich; 2. Teodor i Femma z Unickich Kołhanowiczów 3. Jan i Anastazja z Unickich Sieniuszkowiczów, 4. Jan i Maria z IInickich Sieniuszkowiczów.

Leg.: Wydział Stanów 1830; wylegitymowany wraz z ojcem Jackiem; zob. poz. 1598.

1596. ILNICKI Sieniuszkowicz Aleksander

1. Jan i Katarzyna z Rudzkich; 2. Jacek i Anna z Pohoreckich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowany wraz z Bazylim, Grzegorzem, Janem, Pawłem, Piotrem i Stanisławem; zob. poz. 1597, 1599, 1600.

1597. ILNICKI Sieniuszkowicz Bazyli, Grzegorz, Paweł, Stanisław; bracia 1. Antoni i Agnieszka z Rogozińskich; 2. Jacek i Anna z Pohoreckich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowany wraz z Aleksandrem, Janem, Piotrem; zob. poz. 1596, 1599, 1600.

1598. ILNICKI Sieniuszkowicz Jacek

1. Teodor i Femma z Unickich Kołhanowiczów\ 2. Jan i Anastazja z Unickich Sieniuszkowiczów, 3. Jan i Maria z Unickich Sieniuszkowiczów.

Leg.: Wydział Stanów 1830; wylegitymowany wraz z synem Andrzejem; zob, poz. 1595.

1599. ILNICKI Sieniuszkowicz Jan

1. Teodor i Ewa ze Srokowskich; 2. Teodor i Helena z Turzańskich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowany wraz z Aleksandrem, Bazylim, Grzegorzem, Pawłem, Piotrem i Stanisławem; zob. poz. .1596-97,

1600. ILNICKI Sieniuszkowicz Piotr

1. Szczepan i Marianna z Czołowskich; 2. Teodor i Helena z Turzańskich. Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowany wraz z Aleksandrem, Bazylim, Grzegorzem, Janem, Pawłem, Stanisławem; zob. poz. 1596-1597, 1599.

1601. ILNICKI Sieniuszkowicz Teodor

1. Jan i Anastazja z Unickich Sieniuszkowiczów\ 2. Jan i Maria z Unickich Sieniuszkowiczów.

Leg.: Wydział Stanów 1785.

1602. ILNICKI Telepianowicz h. Sas Adam, Jan; bracia 1. Jan i Ewa z Unickich Zankowiczów, 2. Paweł i NN.

Leg.: Wydział Stanów 1833.

1603. ILNICKI Telepianowicz h. Sas Aleksander, Bazyli; bracia

1. Jan i Katarzyna z Wysoczańskich; 2. Bazyli i Anna z Matkowskich Horyzdrowiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z Aleksandrem, Andrzejem, pięcioma Bazylimi, Grzegorzem, trzema Jackami, Janem, dwoma Łukaszami, dwoma Pawłami, Piotrem, Prokopem, dwoma Szymonami; zob. poz. 1604-1613, 1615, 1617, 1619.

1604. ILNICKI Telepianowicz h. Sas Aleksander, Bazyli; bracia

1. Michał i Anastazja z Unickich; 2. Teodor i Anna z Matkowskich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z Aleksandrem, Andrzejem, pięcioma Bazylimi, Grzegorzem, trzema Jackami, Janem, dwoma Łukaszami, dwoma Pawłami, Piotrem, Prokopem, dwoma Szymonami; zob. poz. 1603, 1605-1613, 1615, 1617, 1619.

1605. ILNICKI Telepianowicz h. Sas Andrzej, Łukasz; bracia

1. Grzegorz i Anna z Matkowskich Gergerowiczów, 2. Grzegorz i Teodozja z Matkowskich; 3. Teodor i Anna z Matkowskich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z dwoma Aleksandrami, sześcioma Bazylimi, Grzegorzem, trzema Jackami, Janem, Łukaszem, dwoma Pawłami, Piotrem, Prokopem, dwoma Szymonami; zob. poz. 1603-4, 1606-13, 1615, 1617, 1619.

1606. ILNICKI Telepianowicz h. Sas Bazyli 1. Grzegorz i Anna z Sozańskich.

Leg.: Przemyski.Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z dwoma Aleksandrami, Andrzejem, pięcioma Bazylimi, Grzegorzem, trzema Jackami, Janem, dwoma Łukaszami,,dwoma Pawłami, Piotrem, Prokopem, dwoma Szymonami; zob. poz. 1603-5, 1607-13, 1615, 1617, 1619.

1607. ILNICKI Telepianowicz h. Sas Bazyli

1. Szczepan i Anna z Komarnickich; 2. Szczepan i Marianna z Matkowskich. Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z dwoma Aleksandrami, Andrzejem, pięcioma Bazylimi, Grzegorzem, trzema Jackami, Janem, dwoma Łukaszami, dwoma Pawłami, Piotrem, Prokopem, dwoma Szymonami; zob. poz. 1603-6, 1608-13, 1615, 1617, 4619.

1608. ILNICKI Telepianowicz h. Sas Bazyli

1. Roman i Ewa ze Smereczańskich; 2. Jan i Ewa z Matkowskich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z dwoma Aleksandrami; Andrzejem, pięcioma Bazylimi, Grzegorzem, trzema Jackami, Janem, dwoma Łukaszami, dwoma Pawłami, Piotrem, Prokopem, dwoma Szymonami; zob. poz. 1603-1607, 1609-1613, 1615, 1617, 1619.

1609. ILNICKI Telepianowicz h. Sas Bazyli, Szymon; bracia

1. Michał i Anastazja z Sozańskich; 2. Grzegorz i Anna z Komarnickich; 3. Jan i Marianna z Bilińskich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z dwoma Aleksandrami, Andrzejem, pięcioma Bazylimi, Grzegorzem, trzema Jackami, Janem, dwoma Łukaszami, dwoma Pawłami, Piotrem, Prokopem, Szymonem; zob. poz. 1603-1608, 1610-1613, 1615, 1617, 1619.

1610. ILNICKI telepianowicz h. Sas Grzegorz, Paweł; bracia

1. Aleksander i Anna z Bilińskich; 2. Teodor i Anna z Sozańskich. ,

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z dwonńa Aleksandrami, Andrzejem, sześcioma Bazylimi, trzema Jackami, Janem, dwoma Łukaszami, Pawłem, Piotrem, Prokopem, dwoma Szymonami; zob. poz. 1603-1609, 1611-1613, 1615, 1617, 1619.

1611. ILNICKI Telepianowicz h. Sas Jacek

1. Bazyli i Marianna z Terleckich; 2. Teodor i Anastazja z Matkowskich Skibanowiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z dwoma Aleksandrami, Andrzejem, sześcioma Bazylimi, Grzegorzem, dwoma Jackami, Janem, dwoma Łukaszami; dwoma Pawłami, Piotrem, Prokopem, dwoma Szymonami; zob. poz. 1603-1610, 1612-1613, 1615, 1617, 1619.

1612. ILNICKI Telepianowicz h. Sas Jacek, Prokop; bracia

1. Szymon i Anna z Matkowskich; 2. Grzegorz i Anna z Osowskich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani Wraz z dwoma Aleksandrami, Andrzejem, sześcioma Bazylimi, Grzegorzem, dwoma Jackami, Janem, dwoma Łukaszami, dwoma Pawłami, Piotrem, dwoma Szymonami; zob. poz. 1603-1611, 1613, 1615, 1617, 1619.

1613. ILNICKI Telepianowicz h. Sas Jacek, Szymon; bracia

1. Szczepan i Marianna z Matkowskich; 2. Andrzej i Marianna z Sozańskich. Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z dwoma Aleksandrami, Andrzejem, sześcioma Bazylimi, Grzegorzem, dwoma Jackami, Janem, dwoma Łukaszami, dwoma Pawłami, Piotrem, Prokopem, Szymonem; zob. poz. 1603-1612, 1615, 1617, 1619.

1614. ILNICKI Telepianowicz h. Sas Jan 1. Pawół i NN.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782.

1615. ILNICKI Telepianowicz h. Sas Jan

1. Jan i Anna z Matkowskich Horyzdrowiczów, 2. Grzegorz i Marianna z IInickich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z dwoma Aleksandrami, Andrzejem, sześcioma Bazylimi, Grzegorzem, trzema Jackami, dwoma Łukaszami, dwoma Pawłami, Piotrem, Prokopem, dwoma Szymonami; zob. poz. 1603-1613, 1617, 1619.

1616. ILNICKI Telepianowicz h. Sas Jan

1. Bazyli i Maria z Wysoczańskich; 2. Szczepan i Anna z Komarnickich.

Leg.: Wydział Stanów 1844.

1617. ILNICKI Telepianowicz h. Sas Łukasz, Paweł; bracia

1. Jan i Anna z Matkowskich Wiazulewiczów; 2. Szczepan i Anna z Matkowskich Mikłaszewiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z dwoma Aleksandrami, Andrzejem, sześcioma Bazylimi, Grzegorzem, trzema Jackami, Janem, Łukaszem, Pawłem, Piotrem, Prokopem, dwoma Szymonami; zob. poz. 1603-1613, 1615, 1619.

1618. ILNICKI Telepianowicz h. Sas Onufry, Teodor; bracia'

1. Jan i Maria z Wysoczańskich; 2. Bazyli i NN.; 3. Stefan i Anna z Komarnickich. Leg.: Wydział Stanów 1847.

1619. ILNICKI Telepianowicz h. Sas Piotr

1. Grzegorz i Anastazja z Jaworskich; 2. Teodor i Anastazja z Unickich Skibanowiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowani wraz z dwoma Aleksandrami, Andrzejem, sześcioma Bazylimi, Grzegorzem, trzema Jackami, Janem, dwoma Łukaszami, dwoma Pawiami, Prokopem, dwoma Szymonami; zob. poz. 1603-1613,.1615, 1617.

1620. ILNICKI Zankowicz Aleksander

1. Piotr i Anna z Unickich; 2. Teodor i Magdalena z Unickich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowany wraz z dwoma Andrze-jami, Demetrym, Eliaszem, Grzegorzem, dwoma Janami, Jerzym, Mikołajem, Pawiem, Samuelem, Szczepanem, Teodorem; zob. poz. 1622, 1623, 1627, 1628, 1629, 1632, 1633.

1621. ILNICKI Zankowicz h. Sas Aleksander, Bazyli, Teodor; bracia

1. Jan j Katarzyna z Komarnickich; 2. Jan i Marianna z Unickich Michalewiczów\ 3. Szczepan i NN.

Leg.: Wydział Stanów 1796.

1622. ILNICKI Zankowicz Andrzej

1. Szczepan i Krystyna z Matkowskich; 2. Jan i Marianna z Komarnickich. Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; Wylegitymowany wraz z Aleksandrem, Andrzejem, Demetrym, Eliaszem, Grzegorzem, dwoma Janami, Jerzym, Mikołajem, Pawłem, Samuelem, Szczepanem, Teodorem; zob. poz. 1620,1621. 1627,1628, 1629, 1632, 1633.

1623. ILNICKI Zankowicz Andrzej, Samuel, Szczepan; bracia

1. Szczepan i Marianna z Matkowskich; 2. Jan i Marianna z Komarnickich. Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowany wraz z Aleksandrem, Andrzejem, Demetrym, Eliaszem, Grzegorzem, dwoma Janami, Jerzym, Mikołajem, Pawłem, Teodorem; zob. poz. 1620, 1622, 1627, 1628, 1629, 1632, 1633.

1624. ILNICKI Zankowicz Bazyli

1. Andrzej i Marianna z Unickich Telepianowiczów, 2. Andrzej i Marianna z II- nickich Telepianowiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782; wylegitymowany wraz z Janem; zob. poz. 1631.

1625. ILNICKI Zankowicz h. Sas Bazyli

1. Piotr i Zofia z Unickich Kolanowiczów, 2. Aleksander i Anastazja z Komarnickich; 3. Teodor i Teodozja z Krzeczkowskich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowany wraz z Bazylim, Grzegorzem, Jerzym i Piotrem; zob. poz. 1626, 1630.,

1626. ILNICKI Zankowicz h. Sas Bazyli, Jerzy; bracia

1. Paweł i Eudoksja z Jaworskich Martyczów, 2. Aleksander i Anastazja z Komarnickich; 3. Teodor i Teodozja z Krzeczkowskich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowany wraz z Bazylim, Grzegorzem, Piotrem; zob. poz. 1625, 1630.

1627. ILNICKI Zankowicz Demetry, Jan, Mikołaj, Teodor; bracia

1. Jan i Marianna z Janoniewiczów; 2. Teodor i Magdaleną z Unickich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowany wraz z Aleksandrem, dwoma Andrzejami, Eliaszem, Grzegorzem, Janem, Jerzym, Pawłem, Samuelem, Szczepanem; zob. poz. 1620, 1622, 1623, 1628, 1629, 1632, 1633.

1628. ILNICKI Zankowicz Eliasz

1. Jan i Anna z Unickich Zankowiczów, 2. Grzegorz i Eudoksja z Rytarowskich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowany wraz z Aleksandrem, dwoma Andrzejami, Demetrym, Grzegorzem, dwoma Janami, Jerzym, Mikołajem, Pawłem, Samuelem, Szczepanem, Teodorem; zob. poz. 1620, 1622, 1623, 1627, 1629, 1632, 1633.

1629. ILNICKI Zankowicz Grzegorz, Paweł; bracia

1. Grzegorz i Femma z Krzeczkowpkich; 2. Tomasz i Marianna z Jaworskich Martyczów.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowany wraz z Aleksandrem, dwoma Andrzejami, Demetrym, Eliaszem, dwoma Janami, Jerzym, Mikołajem, Samuelem, Szczepanem, Teodorem; zob. poz. 1620, 1622, 1623, 1627, 1628, 1632, 1633.

1630. ILNICKI Zankowicz h. Sas Grzegorz, Piotr; bracia

1. Jan i Anna z Unickich Czerczowiczów, 2. Aleksander i Anastazja z Komarnickich; 3. Teodor i Teodozja z Krzeczkowskich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowany wraz z dwoma Bazylim, Jerzym i Piotrem; zob. poz. 1625, 1626.

1631. ILNICKI Zankowicz Jan

1. Andrzej i Anna z Jaworskich; 2. Andrzej i Marianna z Unickich Telepianowiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782; wylegitymowany wraz z Bazylim; zob. poz. 1624.

1632. ILNICKI Zankowicz Jan

1. Piotr i Pelagia z Jaworskich Szustejowiczów; 2. Prokop i Femma z IInickich Jaroszewiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowany wraz z Aleksandrem, dwoma Andrzejami, Demetrym, Eliaszem, Grzegorzem, Janem, Jerzym, Mi-kołajem, Pawłem, Samuelem, Szczepanem, Teodorem; zob. poz. 1620, 1622, 1623, 1627, 1628, 1629, 1633.

1633. ILNICKI Zankowicz Jerzy

1. Bazyli i Magdalena z Unickich Czerczowiczów, 2. Jan i Eudoksja z Jaworskich Jusypowiczów.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782; wylegitymowany wraz z Aleksandrem, dwoma Andrzejami, Demetrym, Eliaszem, Grzegorzem, dwoma Janami, Mikołajem, Pawłem, Samuelem, Szczepanem, Teodorem; zob. poz. 1620, 1622, 1623, 1627, 1628, 1629, 1632.

1634. ILNICKI Zankowicz Stanisław, Tomasz; bracia

1. Teodor i Teodozja NN.; 2. Paweł i Maria NN.; 3. Grzegorz i Femma z Krzecz-kowskich; 4. Tomasz i Maria z Jaworskich Martyczów, 5. Jan i Maria z Komarnickich.

Leg.: Wydział Stanów 1834.

1635. IZBIŃSKI Kazimierz

1. Józef i Helena z Zajączkowskich; 2. Wojciech i Marianna z Bobowskich. Leg.: Lwowski Sąd Ziemski 1782.

1636. IZBIŃSKI Szczepan Józef dw. im.

1. Michał i Katarzyna z Szydłowskich; 2. Józef i Helena z Zajączkowskich. Leg.: Lwowski Sąd Ziemski 1782.

1649. JASZOWSKI z Jaszowicz h. Lubicz Piotr

1. Adam i Barbara z Bartoszewskich; 2. Michał Stanisław i Magdalena Tytowska.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782.

1650. JAŚZOWSKI z Jaszowicz h. Lubicz Tomasz

1. Tomasz i Franciszka z Górskich; 2. Adam i Jadwiga z Wysoczańskich; 3. Stanisław i Felicjanna z Juchowskich.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782.

1651. JAWORNICKI Feliks, Ksawery Ludwik dw. im., Marceli Jan dw. im.; bracia. 1. Eustachy Mateusz iTeresa z hr. Mierów; 2. Jan i Łucja z Orłowskich.

Leg.: Wydział Stanów 1830.

1652. JAWORSKI Ihnaciewicz h. Sas Ignacy

1. Michał i Marianna z Popielów; 2. Jan i Anna z Unickich Czerczowiczów, 3. Demian i NN.

Leg.: Lwowski Sąd Ziemski 1784.

1653. JAWORSKI Jusypowicz h. Sas Aleksander

1. Jan i Maria z Nowosielskich; 2. Aleksander i NN.

Leg.: Wydział Krajowy 1871.

1654. JEŻOWSKI Jan

1. Andrzej i Anastazja z Tarnowskich.

Leg.: Lwowski Sąd Ziemski 1783.

1655. JĘDRZEJOWSKI z Jędrzejowie h. Nałęcz Adam Karol dw. im.

1. Jan i Magdalena z Tytowskich.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782.

1656. JORDAN z Zakliczyna h. Trąby Adam Hermolausz dw. im.

1. Franciszek Paweł Andrzej i Marianna z Głowackich; 2. Ludwik i Ludwika Marianna z Komarnickich.

Leg.: Wydział Stanów 1850. .

1657. JORDAN z Zakliczyna Antoni, Józef, Kazimierz; bracia

1. Andrzej i Petronela ze Skopowskich; 2. Franciszek i Katarzyna z Pełczyckich.

Leg.: Sanocki Sąd Grodzki 1782.

1658. JORDAN z Zakliczyna h. Trąby Eligiusz Władysław dw. im.

1. Placyt Tadeusz Maksymilian i Franciszka z Nowakowskich; 2. Andrzej i Eufrozyna z Bobrownickich.

Leg.: Wydział Stanów 1858.

1659. JORDAN z Zakliczyna Hermolausz 1. Jan i Teresa ze Strussów; 2. Jerzy i NN.

Leg.: Sanocki Sąd grodzki 1782.

1660. JORDAN z Zakliczyna Józef

1. Józef i Konstancja z Łętowskich; 2. NN. i Salomea z Drohojowskich; 3. Her-molausz i Eufrozyna z Mniszchów.

Leg.: Biecki Sąd Grodzki 1782.

1661. JORDAN z Zakliczyna Kazimierz 1. Adam i Marianna z Szydłowskich.

Leg.: Trembowelski Sąd Grodzki 1782.

1675. KAMIŃSKI h. Sas Antoni 1. Jan i Zofia N.

Leg.: Halicki Sąd Ziemski 1783.

1676. KAMIŃSKI h. Topór Antoni z Padwy, Michał; bracia

1. Tomasz i Katarzyna N.; 2. Stanisław i Zuzanna z Zawięzów; 3. Adam i Marianna z Ńanowskich.

Leg.: Wydział Krajowy 1877.

1677. KAMIŃSKI h. Sulima Antoni Feliks dw. im., Teofil; bracia

1. Julian Aleksander i Julia Adela z Baumanów; 2. Antoni i Tekla z Cham¬skich; 3. Jan i Zofia N.; 4. Michał i Katarzyna z Sozańskich; 5. Jan ,i N.

Leg.: Wydział Stanów 1856.

1678. KAMIŃSKI h. Topór Marian, Zdzisław Franciszek dw. im.; bracia

1. Ignacy i Maria z Babickich; 2. Michał i Katarzyna z Wierzchaczewskich; 3. Stanisław i Zuzanna z Zawięzów; 4. Adam i Marianna z Ńanowskich.

Leg.: Wydział Krajowy 1877.

1679. KAMIŃSKI Michał

1. Wojciech i NN.; 2. Jan i NN.

Leg.: Oświęcimski Sąd Grodzki 1782.

1680. KAMIŃSKI h. Topór Roman Teodor dw. im.

1. Kazimierz Norbert i Helena z Baranowskich; 2. Roman i Antonia z Lewandowskich; 3. Grzegorz i Zofia z Majewskich; 4. Grzegorz i Anastazja z Procewіczów; 5. Michał i Anna z Czarkowskich; 6. Remigian i Teofila N.

Lęg.: Wydział Krajowy 1881.

1681. KAMIŃSKI h. Sulima Stanisław

1. Antoni i Tekla z Chamskich; 2. Jan i Zofia N.; 3. Michał i Katarzyna z Sozańskich; 4. Jan i N.

Leg.: Wydział Stanów 1857.

Ekspedytor pocztowy w Rymanowie.

1682. KARCZEWSKI z Karczewa h. Jasieńczyk Antoni, Jan, Michał, Stani¬sław, Szczepan; bracia

1. Andrzej i Marianna N.; 2. Sebastian i Marianna N.

Leg.: Wydział Stanów 1787.

1683. KASPAREK Edler von h. własnego Eugeniusz Henryk Jan tr. im., Julian Gustaw Jan tr. im., Karol Boromeusz Jan Chrzciciel dw. im., Teodor Edmund Jan tr. im.; bracia

1. Ignacy i Adela z Mosingów; 2. Jan i Tekla z Wierzbickich.

Leg.: Wydział Krajowy 1881.

1684. KOBLAŃSKI Aleksander

1. Konstantyn i Anna z Sulisławskich; 2. Szczepan i NN. .,

Leg.: Trembowelski Sąd Grodzki 1782.

1685. KOBYLAŃSKI h. Lubicz Aleksander

1. Leon i Bronisława z Unickich; 2. Jan i Rypsyna z Andreasiewiczów; 3. Onufry i Maria ze Strzeleckich; 4. Jerzy i Konstancja z Szabłowskich.

Leg.: Wydział Krajowy 1897.

1686. KOMARNICKI h. Sas Gabriel, Grzegorz, Teodor; bracia 1. Jan i Irena z Andruchowiczów.

Leg.: Buski Sąd Ziemski 1782.

1687. KOMARNICKI Bedenik h. Sas Aleksy, Jerzy Tomasz dw. im.; bracia 1. Jan i Marianna z Terleckich; 2. Demetry i Katarzyna z Masłowskich.

Leg.: Wydział Stanów 1811.

1688. KOMARNICKI Bedenik Michał, Szczepan; bracia

1. Demetry i Katarzyna z Masłowskich; 2. Jan i Marianna z Kozłowskich.

Leg.: Trembowelski Sąd Grodzki 1782.

1689. KOMARNICKI Błaszkiewicz Michał Jan dw. im., Szczepan; bracia 1. Szczepan i Zofia z Dęmbskich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782.

1690. KOMARNICKI Demunczak Jan, Mikołaj; bracia

1. Jakub i Teodozja z Tuszańskich; 2. Jan i Dorota z Jaworskich.

Leg.: Trembowelski Sąd Grodzki 1782.

1691. KOMARNICKI Demunczak Jan, Szymon; bracia

1. Szczepan i Ewa z Chojnackich; 2. Jakub i Teodozja z Tuszańskich; 3. Jan i Dorota z Jaworskich.

Leg.: Trembowelski Sąd Grodzki 1782.

1692. KOMARNICKI Drudź Andrzej, Antoni, Bazyli, Gizegcrz, Szymon; bracia 1. Michał i NN.; 2. Teodor i Marianna z Jakubowskich.

Leg.: Wydział Stanów 1844.

1693. KOMARNICKI Drudź Antoni, Teodor; bracia 1. Jan i NN.; 2. Teodor i Marianna z Jakubowskich.

Leg.: Wydział Stanów 1844.

1694. KOMARNICKI Drudź h. Sas Bazyli, Grzegorz, Jan, Michał; bracia

1. Grzegorz i Helena z Łopuszańskich; 2. Jacek i Helena z Wysoczańskich. Leg.: Lwowski Sąd Ziemski 1782.

1695. KOMARNICKI Drudź h. Sas Celestyn

1. Jan i Anna z Fedyszów, 2. Bazyli i Karolina z Wysoczańskich; 3. Michał i Marianna z Unickich Czercziowiczów, 4. Andrzej i Anastazja z Dzikiewiczów, 5. Teodor i Marianna z Jakubowskich.

Leg.: Wydział Krajowy 1884.

1696. KOMARNICKI Dudycz h. Sas Adam, Aleksander, Bazyli, Jan; bracia 1. Andrzej i NN.; 2. Aleksander i NN.

Leg.: Lwowski Sad Ziemski 1783.

1697. KOMARNICKI Dudycz h. Sas Piotr

1. Bazyli i Zuzanna z Hudzikowskich; 2. Jan i Marianna N.; 3. Andrzej i NN.; 4. Aleksander i NN.

Leg.: Wydział Stanów 1831.

1698. KOMARNICKI Fagaracz h. Sas Antoni Michał Maciej tr. im.

1. Aleksander i Marianna Konstancja ze Świrskich; 2. Piotr i Aniela N.

Leg.: Halicki Sąd Grodzki 1782.

1699. KOMARNICKI Fagaracz h. Sas Ignacy, Jan; bracia

1. Józef Benedykt i Franciszka z Hołubowskich; 2. Antoni Michał Maciej i Ju¬dyta z Ostrowskich; 3. Aleksander i Marianna Konstancja ze Świrskich; 4. Piotr i Aniela N.

Leg.: Wydział Stanów 1831; wylegitymowani wraz z Michałem Hieronimem; zob. poz. 1700.

1700. KOMARNICKI Fagaracz h. Sas Michaf Hieronim dw. im.

1. Józef Benedykt i Elżbieta z Heinlów; 2. Antoni Micha) Maciej i Judyta Z Ostrowskich; 3. Aleksander i Marianna Konstancja ze Świrskich; 4. Piotr i Aniela N.

Leg.: Wydzia) Stanów 1831; wylegitymowany wraz z Ignacym i Józefem; zob. poz. 1699.

1701. KOMARNICKI Fedczak Jan, Prokop; bracia

1. Grzegorz i Helena z Matkowskich; 2. Bazyli i Marianna N.; 3. Teodor i Anastazja z Matkowskich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782.

1702. KOMARNICKI Jadczyszyc Konstanty, Mateusz, Mikołaj; bracia

1. Grzegorz i Anna z Iwaszkiewiczów, 2. Piotr i NN.; 3. Teodor i Anna N.

Leg.: Wydział Stanów 1847.

1703. KOMARNICKI Jaxa h. Sas Józef

1. Antoni i Marianna z Żychowskich; 2. Wojciech i NN.

Leg.: Halicki Sąd Grodzki 1782.

1704. KOMARNICKI Klimowczak h. Sas Jan

1. Jan i Pasia z Dymnickich; 2. Szczepan i Marianna z Czarneckich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782.

1705. KOMARNICKI Klimowczak Jan, Piotr, Szczepan; bracia

1.Andrzeji Anastazja z Matkowskich; 2. Michał i Anna z Komarnickich; 3. Jerzy i Katarzyna z Suchockich; 4. Grzegorz i Helena z Jaworskich.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782.

1706. KOMARNICKI Pawlikowicz Andrzej

1. Szczepan i Marianna z Herminów; 2. Jan i NN.

Leg.: Wydział Stanów 1810.

1707. KOMARNICKI Pawlikowicz h. Sas Bazyli, Jan

1. NN. i NN.; 2. Teodor i NN.; 3. Szczepan i Anna z Pawłowiczów.

Leg.: Wydział Stanów 1847:

1708. KOMARNICKI Pawlikowicz Bazyli, Jan, Mikołaj Onufry dw. im.; bracia 1. Grzegorz i Marianna z Padeckich; 2. Jan i Apolonia z Szymańskich.

Leg.: Lwowski Sąd Ziemski 1782.

1709. KOMARNICKI Pawlikowicz h. Sas Teodor

1. Szczepan i Anna z Pawłowiczów, 2. Andrzej i Anastazja z Bilińskich:

Leg.: Lwowski Sąd Ziemski 1782.

1710. KOMARNICKI Pawlikowicz h. Sas Teodor 1. Jan i Maria ze Stupnickich; 2. Teodor i NN.

Leg.: Wydział Stanów 1849.

1711. KOMARNICKI Staczkiewicz h. Sas Grzegorz, Piotr, Tomasz; bracia 1. Grzegorz i Anna z Kostrzyckich; 2. Grzegorz i Ewa z Krzywickich.

Leg.: Wydział Stanów 1790.

1712. KOMARNICKI Staczkiewicz h. Sas Szymon 1. Teodor i NN.; 2. Tomasz i NN.

Leg.: Wydział Stanów 1847.

1713. KOMARNICKI Staczkiewicz h. Sas Teodor

1. Tomasz i Ewa N.; 2. Grzegorz i Anna z Kostrzyckich.

Leg.: Wydział Stanów 1847.

1714. KOMARNICKI Tatarynowicz Aleksander, Jan, Michał; bracia 1. Grzegorz i Anna z Matkowskich; 2. Andrzej i Anna z Czernieckich.

Leg.; Przemyski Sąd Ziemski 1782.

1715. KOMARNICKI Tatarynowicz Paweł, Szczepan; bracia 1. Jan i Anna z Matkowskich; 2. Andrzej i Anna z Czernieckich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782.

1716. KOMARNICKI Tatarynowicz h. Sas Teodor

1. Aleksander i Katarzyna z Grzegowiczów, 2. Bazyli i Marianna z Jawor¬skich; 3. Piotr i Maria z Bilińskich.

Leg.: Przemyski Sąd Ziemski 1782.

1717. KORYTKO z Pohorzec h. Jelita Piotr Bonifacy dw. im., Stanisław; bracia

1. Kazimierz i Marianna z Królikowskich; 2. Michał i Barbara z hr. Ossoliń¬skich; 3. Franciszek i Anna z Andrzejewskich.

Leg.: Lwowski Sąd Ziemski 1782.

1718. KORYZNA h. Koryzna Antoni, Franciszek, Ignacy, Jakub, Michał, Woj-ciech; bracia

1. Antoni i Ewa z Działoszyńskich; 2. Józef i NN.

Leg.: Halicki Sąd Grodzki 1782.

1719. KORYZNA h. Koryzna Jan Franciszek dw. im.

1. Antoni i Józefa z Jędrusińskich; 2. Antoni i Katarzyna ze Stankowskich; 3. Antoni i Ewa z Działoszyńskich.

Leg.: Wydział Krajowy 1870.

Porucznik ck. 58 pp.

1720. KOTARSKI Jan

1. Józef i Marcelina z Grodzkich; 2. Jakub i NN.

Leg.: Lwowski Sąd Ziemski 1782.

1721. KOWALSKI h. Korab Mikołaj

1. Jan i Teresa z Krzyżanowskich; 2. Michał i Marianna z Rybińskich.

Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782.

1722. KOZAKIEWICZ z Kuzoczyc Jan

1. Michał i Joanna z Jankowskich; 2. Krzysztof i Teresa ze Szwejkowskich. Leg.: Przemyski Sąd Grodzki 1782.

1723. KOZARYN Okulicz Jan, Tadeusz; bracia

1. Fabian Wincenty i Marcela z Grabiów; 2. Wincenty i Agnieszka ze Zbrożków.

Leg.: Wydział Stanów 1858.

1724. KOZŁOWIECKI h. Ostoja Jan Nepomucerf Józef dw. im.

1. Wojciech Mateusz i Anna z Kuczyńskich; 2. Michał i Barbara z Chlewiń- skich; 3. Franciszek i Marianna z Bieleckich; 4. Gabriel i Anna z Gęsków; 5. Kajetan i Anna z Kulczyckich; 6. Jan i Helena z Tomickich; 7. Szymon i Zo¬fia z Jaworskich; 8. Andrzej i Ewa z Czajkowskich.

Leg.: Wydział Stanów 1850.

1725. KOZŁOWIECKI h. Ostoja Michał

1. Franciszek i Marianna z Bieleckich; 2. Gabriel i Anna z Gęsków.

Leg.: Trembowelski Sąd Grodzki 1783.

Атрибутика роду Драго-Сас

© 2015 - 2018 Vysochanskiy-SAS | Всі права захищені

Joomla template created with Artisteer.