Спадкові матеріали

Ukrainian English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Содержание материала


С
вітлана Черепанова

 

Ф І Л О С О Ф І Я

 

Р О Д О З Н А В С Т В А

  

Київ

Знання

2008

 

  

УДК 929.522

ББК63.214

Рекомендовано до друку вченою радою

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

(Протокол № 6 від 19 квітня 2007 р.)

 

Р е ц е н з е н т и :

М.М.Верніков – доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії політичних наук, завідувач кафедри культурології, професор Одеського національного університету імені І.І.Мечнікова 

В.С.Мовчан – доктор філософських наук, профессор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

  

Черепанова С.О.

Ч-46Філософія родознавства: Навч. посіб. /Передмова проф. В.Г.Скотного. – К.: Т-во “Знання”, 2008. – 460 с.

 

ISBN 978-966-620-260-7

У навчальному посібнику в контексті гуманітарно-культуротворчої стратегії філософії освіти розглянуто буття людини у просторі культури, поняття “рід-покоління”, духовність родинного середовища, цінності національної культури, традиційну родинну обрядовість українців, форми збереження історичної та родової пам’яті, теоретичні аспекти генеалогії, методи дослідження Родоводу.

Для студентів закладів освіти педагогічного, гуманітарного, технічного профілю різних рівнів акредитації; викладачів, фахівців у галузі національного виховання, педагогіки, культурології; всіх, кого цікавить духовне піднесення власного Роду, а відтак – України.

УДК 929.522

ББК 63.214

  

© С.О. Черепанова 2008

© В.Г. Скотний, передмова, 2008.

© Київська обласна організація

товариства “Знання,

оригінал-макет, 2008

ISBN 978-966-620-260-7

 

Пам’яті мого РОДУ –

ЧЕРЕПАНОВИМ (батьківська лінія),

ЛЄВАНДОВСЬКИМ (материнська),

синові ВАДИМУ присвячено

  

Атрибутика роду Драго-Сас

© 2015 - 2018 Vysochanskiy-SAS | Всі права захищені

Joomla template created with Artisteer.