Спадкові матеріали

Ukrainian English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

DR ALEKSANDER TARNAWSKI

SZLACHTA ZAGRODOWA W POLSCE

POŁUDN1OWO-WSCHODN1EJ

MATERIAŁY D O BIBLIOGRAFII

 

  

LWÓW

WYDAWNICTWO KOMISJI NAUKOWEJ SEKRETARIATU POROZUMIEWAWCZEGO

POLSKICH ORGANIZACYJ SPOŁECZNYCH Skład g ł ó w n y : Księgarnia „N u r t", Lwów, Pl. Bernardyński 17.

1938.

 

 

WSTĘP

Szlachta zagrodowa, osiadła w znacznej ilości szczegól­nie na wschodnich ziemiach Polski, budzi wielkie zainteresowanie nie tylko wśród historyków, ale i badaczy przemian rozmaitych warstw społecznych. Zagadnienie to nabiera zna­czenia szczególnie obecnie, gdy zaczęto się zajmować coraz bardziej historią nie tylko możnych, historią opartą na zna­nych dokumentach, ale dziejami i kulturą najszerszych mas obywateli, tworzących podstawę i trzon każdego państwa.

Wśród obywateli, składających się na naszą całą społecz­ność państwową, szlachta zagrodowa' odegrała niepoślednią rolę w Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie dla organizacji wojskowej państwa, i zwłaszcza na ziemiach wschodnich, na których tworzyła ona rodzaj wojskowych placówek granicz­nych, mających przyjąć pierwsze uderzenie napierających ze wschodu nieprzyjaciół.

Gorącym orędownikiem szlachty zagrodowej był znakomit polski mąż stanu, kanclerz i wielki hetman koronny Jan Zamoyski, propagujący zabezpieczenie kresów wschodnich przed najazdami Tatarów, Turków i Wołochów przez budo­wanie zameczków obronnych i osadzanie wokół nich szlachty, która mogłaby każdej chwili stanąć do obrony zagrożonych ziem. Zapatrywania swoje w tym względzie sprecyzował do­kładnie w memoriale pt. „Rada sprawy wojennej". Choć program Jana Zamoyskiego nie był konsekwentnie i w całej rozciągłości wprowadzany przez rządy Rzeczypospolitej, roz­wijali go jednak u siebie i wprowadzali w życie starostowie w królewszczyznach i możnowładcy na ziemiach kresowych państwa.

Szlachta ta, nosząca nazwiska Berezowskich, Chocimirskich, Drohomireckich, Krechowieckich, Sulatyckich, Grabowieckich, Hołyńskich, Kniehinieckich, Strutyńskich, Tatomirów, Wołkowickich, Żurakowskich, Bilińskich, Baczyńskich, Bańdrowskich, Borysławskich, Bratkowskich, Bereźnickich, Bojar­skich, Czarnieckich, Dwernickich, Dobrzańskich, Horodyńskich, Horodyskich, Jaworskich, Jasienickich, Kobylańskich, Komarnickich, Krynickich, Kulczyckich, Kruszelnickich, Korczyńskich, Kropiwnickich, Lityńskich, Łomnickich, Matkowskich, Popielów, Sieleckich, Uruskich, Wysoczańskich, Winnickich, Żukotyńskich, Czaykowskich, Hoszowskich, Konieckich, Łozińskich, Pohoreckich, Podwysockich, Swirskich, Witwickich, Łodzińskich, Terleckich i wielu innych, dawała często znać o sobie i podczas pokoju, i podczas wojny.

Każdy nagły najazd nieprzyjacielski wskazywał i przy­pominał tej szlachcie od razu jej powołanie i obowiązki. Szlachta kresów wschodnich szybciej niż w innych stronach Rzeczypospolitej zbierała się na pospolite ruszenie i udawała się do głównych obozów wojskowych.

Nazwiska różnych rodzin szlacheckich, zwłaszcza z Pod­karpacia, spotyka się we wszystkich regimentach Rzeczypo­spolitej. Walczą oni z Tatarami, Turkami, Rakoczym, Wołoszą i Rosją, a ziemie sławnych pobojowisk niejednokrotnie spły­nęły ich krwią serdeczną. Szlachta zagrodowa służyła pań­stwu nie tylko w czasach dobrobytu, gdy mogła się za swoje zasługi spodziewać nagrody. Nazwiska szlachty zagrodowej spotykamy licznie w Legionach Dąbrowskiego, w wojskach księcia Józefa, w formacjach wojskowych Królestwa Kongre­sowego, w powstaniu w roku 1831, w ruchawkach przeciw Austrii w latach 1840—1848, w partiach powstańców w roku 1863 i wreszcie w najnowszych czasach w oddziałach strze­leckich i legionowych, w armii Polski Odrodzonej.

Nie tylko jednak wojskowo służyła szlachta kresowa pań­stwu. Dużo nazwisk spotyka się nieraz na wysokich stanowi­skach wśród duchowieństwa, w armii i na stanowiskach cywil­nych. Dużo inteligencji polskiej, po całej Polsce rozsianej, nieraz nie wie, że rody ich biorą początek z nieznanych wiosek, ongiś bogatych gniazd szlacheckich lub folwarków królewskich, których potomkowie dotrwali tam do dziś, przechowując sta­rannie klejnot szlachecki, jako jedyny znak swego pocho­dzenia.

Tak w najogólniejszym zarysie przedstawiają się dzieje i znaczenie szlachty zagrodowej. Zagadnienie to zasługuje w całej pełni także na szczegółowe badania.

W celu umożliwienia takich badań zestawiono na począ­tek z ziem południowo-wschodnich, na których szlachta zagro­dowa występuje najliczniej, wszystkie drukowane opracowa­nia i materiały, odnoszące się do tego zagadnienia. Ma to umożliwić dalsze poszukiwania nie tylko pracownikom nau­kowym, ale przez umieszczenie spisów nazwisk i miejscowości dopuścić do dalszej współpracy brać szlachecką, która spraw­dziwszy, że czyjegoś nazwiska nie ma wymienionego, zwróci na to uwagę. A wówczas będzie się szukać bliższych danych po różnych rękopisach w naszych archiwach, a nawet w ustnej tradycji szlacheckiej. W tym celu powstała niniejsza bibliogra­fia szlachty zagrodowej ziem południowo-wschodnich, jako pierwsze tego rodzaju opracowanie.

Po zebraniu literatury odnoszącej się do szlachty zagro­dowej na innych ziemiach Rzeczypospolitej, uzupełnieniu jej wypiskami z rękopisów, będzie można przystąpić do rzeczo­wego omawiania problemów i zagadnień związanych z histo­rią i rolą szlachty zagrodowej w Polsce.

KOMISJA NAUKOWA S.P.P. O.S. WE LWOWIE.

 

BIBLIOGRAFIA

1. Andrusiak Mikołaj: Józef Szumlański, pierwszy bi­skup unicki lwowski (1667—1708). Zarys biograficzny. (Archi­wum Tow. Nauk. we Lwowie. Dział B, tom. XVI, z. 1). Lwów 1934.

W ustępie 2-gim rozdz. III, poświęconym stanowi majątkowemu biskupa Szumlańskiego, na str. 174—5, jest mowa o jego transakcjach majątkowych z sąsiadami, drobną szlachtą: Hoszowskimi, W i twickimi, Strutyńskimi i P o d I e s k i m i, mającymi swe działy w Hoszowie, Witwicy, Stańkowcu (dziś. Stańkowcach), Dirynce (dziś Gerynia) i Roztoczkach.

2. Bartoszewicz Joachim: Na Rusi. Polski stan po­siadania. (Kraj. Ludność, Ziemia). Kijów 1912.

W rozdz. I pt. Kraj i ludzie, na str. 22, podnosi autor wyna­radawianie się licznie osiadłej na Podolu, Ukrainie i Wołyniu (w za­borze rosyjskim) polskiej szlachty zagrodowej, na równi z chłopem mazurskim.

3. BarwińskiBohdan: Konaszewyczi w peremyśkij zemli w XV i XVI st. Gcnealogiczno-istoryczna monografija. (Odb. z Zapysok Nauk. Tow. im. Szewczenka, t. 100). Lwów 1930.

Rozdz. IV, str. 50—118, zawiera monografię historyczno-genealogiczną jednej z najsilniejrozrodzonych na Rusi Czerwonej rodzin drobno - szlacheckich, Popieló w, pochodzących ze wsi gniazdowej Popiele pod Drohobyczem.

4. BaygerJan A.: Powiat trembowelski. Szkic geogra-ficzno-historyczny i etnograficzny. Lwów 1899.

W rozdz. III na str. 26, wymienia autor następ. osady szlachty zaściankowej, założone w czasach przedrozbiorowych na obszarze pow. trembowelskiego: Zaścinocze, Pantalichai Wybranówka. Na str. 28—32 podaje wykaz niektórych osad i nazwisk ich mieszkańców, wśród któ­rych znaczna jest ilość nazwisk szlachty zagrodowej, jak:Loziński, Winnickiwe wsi Brykula, U ruski(Budzanów), B i l i ń s k i, Dobrowolski,Jakubowski(Darachów), Jasiński(Hleszczawa), G r u s z e c k i (Iłowce), Lewicki(Iwanówka), Stojan o w s k i , S t a ń s k i (Kobyłowłoki), Ł o t o c k i, G ł o w a c k i, S z m i gielski(Las kowce), Muszyński,Swirski,Szczepański, Leszczyński(Łosz niów), G rocholski(Młyniska),Borecki, C h a r c z e w s k i, H u b i c k i , Karpiński,L i p i ń s k i, R olski, S m o l a r s k i, Rzewuski(Mogielnica),K a l i ń s k i (Nałuże),H u m n i c k i (Ostrowczyk), Winnicki,Uruski, Ostrowski,Żabski, Korczyński,Skibiński,Moczulski(Pantalicha), Dąbrow­ski,Drozdowski(Podhajczyki), Górski,Jaworski,K u 1 czycki,Sławski,W i t w i c k i, Łużecki(Romanówka), K l o ­nóws k i (Słobódka Janowska), B o r e c k i, Kaczorowski,D ą b r o w ­ s k i, W i n n i c k i ( Słobódka Strusowska ), Bartnicki, G adziński, Lewandowski(Strusów), Towarnicki(Tiutków), Ż a b s k i (Tyczyn Nowy i Warwaryńce), Kulikowski,Czajkowski,W i t w i c k i, Krasnodębski(Zaścinocze), Dobrzański,M u s z y ń s k i (Zazdrość).

Na str. 33 autor podnosi, że w obronie zamku trembowelskiego w r. 1672 brała udział szlachta zasanocka tj. zamieszkała w Zasanoczu czyli Zaścinoczu, na zakończenie zaś ustępu 2, na str. 46—47, poświęca parę słów szlachcie w Zaścinoczu, która mieszkała tam już w XVII w. W czasie pisania powyższej monografii, tj. w r. 1899, składa się ona z 10 rodzin szlacheckich: Bieganowscy, Kozłows c y, K r a s o d ę b s c y h. Komorniczak (poprawniej Krasnodębscy i nie her­bu , lecz przydomku Komorniczak), Łomniccy h. Suchomąt i Szczygielscy wszyscy wyznania rzym. - kat. oraz C z a j k o w s c y, I wa niccy, J a w o r s c y h. Sas przydomku Czerwakowicz, K u l i k o w s c y i W i t w i c c y — obrz. greckiego.

5. BiałkowskiLeon: Podole w XVI w. Rysy spo­łeczne i gospodarcze. Warszawa 1920.

Monografia ta zawiera również pewne dane, dotyczące drobnej szlachty na Podolu w XVI w. Rozdział III poświęcony jest głównie tzw. szlachcie służebnej, z której już w XVI w. wytwarzać się poczęła szlachta zaściankowa. Najwięcej takiej szlachty siedziało wokół Baru, Kamieńca Podolskiego i innych zamków podolskich. Np.: Radziejowscy w Radziejowicach, Kierdanowscy w Kierdanowcach, Zahołowscy w Ihumieńcach i cały szereg innych, których znaleźć można w wykazie, zamieszczonym na str. 134—172. Dziś terytorium to leży poza granicami politycznymi Polski.

6. Biłynski Petro: Miasto Ternopol i jeho okołycia. Cz. I i II. (Rocznik Kółka Naukowego Tarnopolskiego, II — za r. 1893 i III— za r. 1895).

Część II (str. 29—66) poświęcona opisowi geograficznemu i hi­storycznemu okolicy m. Tarnopola. Na str. 36 przy opisie wsi Białej jest wzmianka, że w r. 1672 w tej wsi mieszkały 4 rodziny szlacheokie: Nosowicz, Piotrowicz, Chropowicz i Szumczy (!).

7. Bonecki Adam: Herbarz polski. Cz. I. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. I—XVI.

Warszawa 1899—1913 oraz Uzupełnienia i sprostowania. (Lit. A—B). Warszawa 1901.

Zawiera dane do nast. rodzin szlachty zagrodowej:

Tom I:

s. 29: Albinowscy h. Jastrzębiec;

s. 39: A n d r u s c y, drobna szlachta z Wołynia;

s. 66—7: Baczyńscy h. Sas, z Baczyny w pow. samborskim;

s. 79: Bahrynowscy al. Bachrynowscy h. Leliwa z Bahrynowa woj. kijowskim, osiedli też w z. halickiej; s. 85: Baliccy h. Sas z Balic w z. lwowskiej; s. 95—6: Bandrowscy h. Sas z Bandrowa w z. przemyskiej; s. 98: Baranieccy h. Sas w z. przemyskiej, siedzieli też w Baczynie; s. 130: Batowscy h. Sas; s. 146: Bednarowscy i Bednarscy h. Prus I z Bednarowa w z. halickiej;

s. 167: Bereźniccy h. Sas z Bereźnicy; s. 168: Berezowscy h. Sas; s. 248—50: Bieńkowscy h. Korwin, z Mazowsza, skąd przenieśli się na Ruś Czerwoną;

s. 265—6: Bilińscy h. Sas z Biliny w pow. samborskim; s, 281—2: Błażowscy al. Błażewscy al. Błażejowscy h. Sas z Błażowa i Woli Błażowskiej w z. przemyskiej; s. 340­­­­­---1: Boguccy h. Krzywda z Boguty ( na Podlasiu ) , rodzina licznie rozrodzona, osiedlona również na Ziemi Czerwieńskiej; s. 367—8: Bojarscy h. Sas z Bojar w z. przemyskiej;

Tom II:

s. 25—26: Boreccy h. Hołobok ze wsi Borcze w z. lwowskiej; s. 62—3: Borysławscy z Borysławia w z. przemyskiej; s. 112: Bratkowscy h. Sas z Bratkowic w z. przemyskiej; s. 149: Broszniowscy h. Sas w Broszniowie i Broszniowscy Popielowie h. Sulima;

s. 65: Brześciańscy h. Sas z Brześcian w z. przemyskiej; s. 243—45: Bukowscy h. Ossoria z Bukowego w z. sanockiej; s. 313—14: Cebrowscy h. Hołobok z Sandomierskiego, skąd już w XV w. przenieśli się na Ruś Czerwoną, gdzie posiedli znaczne dobra ziemskie w pow. lwowskim; s. 356—7: Chechłowscy h. Sas; s. 389—90: Chłopeccy h. Stidkowicz z Chłopczyc w Samborskim; w r. 1360 otrzymali od Kazimierza W. potwierdzenie nadania im przez ks. Lwa wsi Chłopczyc;

Tom III:

s. 36: Chodyniccy z Chodynicz i Nestorowych Łóz, w XVIII w. osiadli w Halickiem i Trembowelskiem;

s. 110: Chrzanowscy h. Prus III w woj. ruskim, w szczegól­ności w z. halickiej;

s. 121: Chudorscy al. C h u d c r s c y, w XVIII w. w Trcmbowelskiem;

s. 200—1: Ciesielscy h. Jastrzębiec, osiedli w woj. ruskim; s. 236—38: Cebulscy al. Cybulscy h. Prawdzie i h. Lada z Mazowsza; s. 260—1: Czajkowscy h. Sas i h. Dębno z Czajkowic w pow. lwowskim; s. 258—60: Czerkawscy al. Czerkascy h. Sas i h. Jelita z Czerkas w z. lwowskiej; s. 368: Czernieccy h. Korab, w z. przemyskiej, gdzie w XVI w. posiadali nadane od króla wójtostwa w Stronnej k. Drohobycza i w Isajach (dziś pow. Turka); s. 382—3: Czerwińscy h. Ltibicz z Mazowsza;

Tom IV:

s. 16—18: Czołhańscy al. Czołchańscy h. Sas z Czołhań w pow. żydaczowskim, są również i na Wołyniu;

s. l 9—20: Czołowscy h. Sas z Czołowic w pow. lwowskim;

s. 97: Dań i szewscy h. Sas, w XVIII w. w z. przemyskiej;

s. 119: Dąbkowscy al. Dąmbkowscy h. Półkozic z woj. rawskiego, osiedli z z. przemyskiej, w Turzem;

s. 271—75: Dębiccy h. Oryf z Dębicy pow. pilzneńskiego;

s. 327—31: Dobro wolscy różnych herbów; w Ziemi Czerwień­skiej osiedli h. Grabie, h. Nałęcz i inni nieznanych bliżej herbów;

s. 334: Dobrzańscy z Dobrzan w z. lwowskiej;

s. 334—38: Dobrzańscy h. Sas i h. Leliwa, z Dobrej w z. sa-nockiej;

s. 349—50: Dolińscy h. Sas z Doliny w z. sanockiej;

s. 351: Dolscy h. Kościesza, przydom. Michałkiewicz; pochodzą z ro­dziny książąt na Dolsku w pow. pińskim;

s. 355: D o ł ż. a ń s c y prawdop. ze wsi Dołhe w Stryjskiem;

s. 360—5: Dom anse y h. Larissa z Domanina w pow. ostrzeszow-skim, osiedli w z. halickiej;

Tom V:

s. 30—1: Drohomireccy h. Sas z Drohomirczan w pow. halickim, dobra te nadał im ks. Władysław Opolcz.yk w r. 1378. Nadto w XVII w. posiadali część Swaryczowa i część Łąckiego;

s. 69-70: D u b r a w s c y h. Sas z. Dubrnwki w z. lwowskiej;

s. 83—4: Dunajewscy h. Sas z Dunajowa w z. lwowskiej;

s. 118—20: Dwerniccy h. Sas z Dwernika w z. sanockiej;

s. 130—36: Dydyńscy h. Oozdawa z Dydni w z. sanockiej;

s. 206—7: D z i e w i ń s c y al. D z i w i ń s c y h. Doliwa; już w pocz. XVII w. osiedli w z. lwowskiej;

s. 217: Dziurakowscy czyli Żurakowscy z Dżuraków dziś. Żuraków w z. halickiej, które to dobra nadał im w XIV w. ks. Władysław Opolczyk, a król Zygmunt I nadanie to im zatwierdził w r 1VU) Prńr-/ ?ur;ików rynsindnli też <l:>u-niri nnhliskn Slnrmtic:

s. 265—71: Fedorowiczowie h. Oginiec, licznie występujący w Ziemi Czerwieńskiej w XVIII w. Jako szlachta zagrodowa osiedli w parafiach Jagielnica, Byszki, Petlikowce i Tłuste (str. 270);

s. 388: Oawińscy w Trembowelskiem;

Tom VI:

s. 2—7: Gąsiorowscy z Oąsiorowa w Łęczyckiem; w XVIII

i XIX w. występują licznie w ziemi halickiej i lwowskiej; s. 26: Gembiccy al. Gębie c y h. Mieczują; w XVI w. siedzieli

w pow. żydaczowskim, gdzie posiadali dobra ziemskie i piastowali

urzędy; s. 112—13: Głowaccy h. Prus I, z Sieradzkiego; osiedli w z.

trembowelskiej i lwowskiej, z przydomkiem Chary; s. 177: Go l ans c y, osiadli w XVIII w. w Podhorodcach w Stryj-

skiem; s. 393—4: Grabowieccy h. Sas z Grabowca w pow. halickim;

Tom VII:

s. 27: Grabowscy o nieznanych herbach; jedni posiadali w XVIII w. Sozań w z. przemyskiej, inni zaś mieszkali w obrębie parafii Kopyczyńce i Potok;

s. 52—3: Gronscy inaczej Grądzcy i Grąccy h. Lada z Grąd na Mazowszu, skąd przenieśli się też do Ziemi Czerwieńskiej, gdzie mieszkają do dziś w parafii Jagielnica k. Czortkowa i w parafii Burakówka w Zaleszczyckiem;

s. 142—6: G r usze cc y h. Lubicz z Gruszki w pow. krasnostawskim; już w XV w. występują w Ziemi Czerwieńskiej;

s. 216—218: Gwozdeccy h. Sas, siedzieli na wójtostwie w Strzyl-kach w Samborskiem, nadto w Uniku, Łosińcu i innych zaścian­kach w Samborszczyźnie;

s. 225: Haczyńscy h. Sas w Trembowelskiem;

s. 284: Hirowscy al. Hierowscy, osiadli w XVIII i XIX w. w Kluwińcach (dawn. Kluińce) k. Kopyczyniec;

s. 320—21: Hołyńscy h. Hołownia, w XVIII w. licznie rozrodzeni w z. lwowskiej, z przydom. Makarycz, Mościcki i Szoszor;

s. 325—327: Hołyńscy h. Sas z Hołynia w pow. żydaczowskim, który otrzymali w r. 1391 »d króla Władysława Jagiełły. Nadto posiadali ongiś Dżuraków (dziś Żuraki), Starunię, Przeroś! w Ha-lickiem oraz działy w Sławsku i Hrebenowie w Stryjskiem;

s. 335: Horbaczewscy h. Korczak na Rusi halickiej;

s. 337—39: Hordyńscy h. Sas, z Hordyni w pow. samborskim;

s. 349—50: Horodeccy h. Sas, z Horodyszcza w Samborskiem;

s. 352—54: Horodyscy h. Korczak, z Horodyszcza w pow. sam­borskim, zwani też inaczej Horodyńskimi i Horodeckimi. Posia­dali tam ongiś także Sielec. Z czasem rozprzestrzenili się po całej niemal Ziemi Czerwieńskiej;

s. 364—66: Hoszowscyli. Sas z Hoszowa w z. przemyskiej, ktory otrzymali w r. 1420 od Władysława Jagiełły. Ongiś posiadali jeszcze Siemiginów, Tuchlę, Skole, Kruszelnicę i inne dobra w z. pr/emyskiej. Licznie rozrodzeni już w XVII w. Z rodu tego pochodziło wielu wybitnych ludzi, piastujących wysokie godności w dawnej Rzplitej;

s. 38Q—90: Hubiccy h. Korczak i Sas, z Hubie i Hruszowa w pow. drohobyckim;

Tom VIII:

s. 40—47: Uniccy h. Sas z Unika w pow. samborskim; prócz Unika osiedli w Bratkowcach, Nanowej, Uhercach.. Dobrowla-nach, Komarnikach, Łosińcu i innych miejscowościach pow. sambo rskiego;

s. 53—4: Inesowie h. własnego, osiadli na Rusi Czerwonej już w XVII w., piastując wysokie stanowiska w wojsku koronnym. Z biegiem czasu licznie się rozrodzili, koligacąc się z takimi ro­dami zagrodowej szlachty czerwonoruskiej, jak Witwiccy, Hoszow-scy, Hołyńscy, Żurakowscy i inni;

s. 67: lwa n i cc y z przydom. Babiaczek w Trembowelskiem;

s. 97: Iżyccy h. Sas, posiadający w w. XVIII Dołhołuke;

s. 119—24: Jabłońscy h. Jasieńczyk, z Jabłoni na Podlasiu, licz­nie rozrodzeni, osiedli również na Rusi Czerwonej (gałąź z przydom. Jasionka), łącząc się małżeństwami z miejscową szlachtą zagrodową, jak Popielami, Wasylkowskimi i innymi. Inni znów Jabłońscy występują w XVIII w. w parafiach: Czort-ków i Jagielnica (we wsi Probużna);

s. 160—4: Jakubowscy h. Topór, z Jakubowie w z. krakowskiej; od końca XVII w. występują na terenie całej prawie Ziemi Czerwieńskiej;

s. 183—88: Janiccy h. Rola z Janie w Łęczyckiem, skąd prze­nieśli się też do Ziemi Czerwieńskiej;

s. 198—99: Janiszewscy h. Sas w woj. ruskim; osiedli m. in. w Witwicy i Strutynie, koligacąc się z miejscową szlachtą zagrodową, Witwickimi i Strutyńskimi;

s. 282—83: Jasienniccy h. Sas z Jasienicy w Samborskiem;

s. 300—2: Jasieńscyiv. Jasińscy h. Sas z Jasionowa w z. sanockiej;

s. 305—6: Jasińscy al. Jasieńscy h. Sas, licznie osiadli na całej prawie Rusi Czerwonej, szczególnie w z, sanockiej. Z pocz. XVII w. widzimy ich również w z. halickiej, a to: w Czarnokoń-cach, Trembowli, Czortkowie, Salówce, Pauszówce i w innych oko­licach Czortkowa;

s. 312: Jasnowscy w woj. ruskim już w XVI w. W XVIII w. występują w Trembowelskiem;

s. 326: Jastrzębscy z Jastrzębkowa w z. lwowskiej, w której siedzą do XVIII w. W XVII w. mają też swe działy w Krę-chowcach;

s. 331—6: Jaszewscy i Jaszowscy h. Lubicz, osiadli w XVIII w. licznie w z. przemyskiej (np. w Niżankowicach);

s. 339—40: Jaśniscy v. Jaśniccy z Jaśnisk w pow. lwowskim,

siedzący również w Łozinie;

s. 351 — 75: Jaworscy h. Sas z Jawory i Turki w z. przemyskiej; s. 383: Jedleńscy al. J e d l i ń s c y, osiadli w XVIII w. w Ja-

gielnicy, Białobożnicy i Szmańkowcach w Czortkowskiem;

Tom IX:

s. 32—3: Jezierscy h. Zfotogoleńczyk, przydom. Gołąb, w XVIII i XIX w, w Jaśniskach, Łozinie i Rokitnie w z. lwowskiej, dokąd przenieśli się w XVII w. z Lubelskiego;

s. 129: Kaczanowscy w woj. ruskim osiadli już w XVII w. (w z. halickiej);

s. 132—3: Kaczkow*scy h. Prus I, prawdop. z z. krakowskiej, zamieszkują licznie Delejów k. Stanisławowa; inni Kaczkowscy h. Sas siedzieli w tym czasie w Żurakach;

s. 159—01: Kalińscy h. Jelita z Łęczyckiego, osiadli w XVIII w. w Białobożnicy w Czortkowskiem oraz w z. lwowskiej, gdzie używali przydomku Lasota;

s. 163: Kalińscy nieznanych herbów w Trembowelskiem w XVIIIw.;

s. 206—12: Kamińscy al. Kamieńscy h. Topór, licznie rozrodzeni w woj. ruskim. Liczni Kamińscy siedzą w XVIII w., jak świadczą metryki kościelne parafii w Jagielnicy i Czortkowie — w Na-górzance, Salówce, Chomiakówce, Białej, Białobożnicy i Bycz-kowcach;

s. 227: Kaniowscy h. Sas;

s. 237: Karasowscy h. Jastrzębiec, osiadli w parafii Horodenka;

s. 240—50: Karczewscy h. Jasieńczyk z Karczewa na Mazowszu, skąd przenieśli się też na Ruś Czerwoną, gdzie spotykamy ich w XVII w. W XVIII w. siedzą w Wasilkowcach w Trembowel­skiem, w Chudyjowcach, Michałkowie, Białej i Szmańkowcach w Czortkowskiem;

s. ,256—7: Ka r m a zyn o w s c y, osiadli w XVIII i XIX w. we wsiach: Nagórzanka i Salówka k. Czortkowa;

s. 276—78: Karpińscy h. Korab z Karpina w z. nurskiej (Pod­lasie), przydom. Koropowicz, w XVIII i XIX w. występują też na Rusi Czerwonej: w Nagórzance (gdzie do dziś mieszkają), Hińkowcach, Salówce i Szmańkowcach;

s. 345—46: Katyńscy h. Pielesz, pisali się z Telesznicy w z. sa-nockiej, jakkolwiek nazwisko przybrali od wsi Katyna w z. przemyskiej, gdzie posiadali swe działy; siedzieli również w Terle;

s. 304—5: Karwaccy h. Łabędź z Karwacza na Mazowszu; osiedli też na Rusi Czerwonej, gdzie w XVIII w. są już skoligaceni z tamtejszą szlachtą zagrodową: Bilińskimi i Unickimi;

s. 392: Kędzielscy w Bereźnicy (Szlacheckiej, pow. Kałusz);

s. 392: Kędzierscy h. Sas, w z. halickiej (w parafii Obertyn);

Tom X:

s. 56: Kierzkowscy h. Sas; s. 80: K i r k o wsc y, z pocz. XIX w. w Białobożnicy; s. 121—22: K l e m c n to w s c y w XVIII w. w Trembowelskiem: s. 142: Klityńscy w Mochnatem i Matkowie; s. 150: K l U c z e w ic zo w i e przydom. Kortyna w Trembowelskiem; s. 165—68: Kłodniccy h. Sas z Kłodnicy w pow. stryjskim; dobra te wraz z przyległymi wsiami: Uliczno, Dołholuka, Manaste-rzec, Wola Dołhołucka i Hołobutów, otrzymali na własność od króla Zygmunta I w r. 1535. Nadto posiadali ongiś w pow. żydacz. Borynicze, a w XVIII w. w z. przemyskiej Rosochy; s. 205—6: Kniehiniccy al. Knihiniccy lub Kniehinińscy h. Sas,

z Kniehinina w z. halickiej; s. 230—32: Koblańscy h. Sas, z Kobła w Samborskiem, osiedli

s

w Łąckiem, Uhrynowie, Bilinie Wielkiej; 242: Kobylańscy h. Sas z Blażejowa (czyli Błażowa); 267: Kobyłeccy al. Kobełeccy h. Godziemba z W. i M. Kobytek w pow. piotrkowskim, dom licznie rozrodzony już w XV w. Osiedli również na Rusi Czerwonej, gdzie w XVIII i XIX w. koligacą się z miejscową szlachtą zaściankową, Kruszelnickimi, Jaworskimi, Kulczyckimi, Popielami i innymi rodzinami;

s. 354—57: Komarniccy h. Sas z Komarnik w pow. samborskim; Oprócz Samborszczyzny w XVIII i XIX w. źródła notują ich również w Czortkowskiem: w Jagielnicy, Nagórzance, Salówce, Czerkawszczyźnie i Wygnance;

Tom XI:

s. 125—29: Kopystyńscy al. Kopysteńscy h. Leliwa, z Kopystna (dziś. Kopysna) w z. przem.; oprócz Kopysna osiedli we wsiach Popiele, Kotów, Horodyszcze, Topolnica i inn.;

s. 128—12Q: Kopystyńscy h. Sas w Baczynie;

s. 139—43: Korczyńscy h. Sas z Korczyna w pow. stryjskim. Oprócz Korczyna osiedli w XVIII i XIX w. w Czortkowskiem: w Zabłotówce, Nagórzance, Salówce, Wygnance i Białym Po­toku;

s. 224—31: Korzeniowscy h. Nałęćz z Korzeniówki M. i W. na Podlasiu; osiedli też na Wołyniu, skąd w XVIII w. przenieśli się na Ruś C/erwoną;

s. 378—9: Koteccy h. Sas, osiadli w z. lwowskiej (XVII w.) i przemyskiej (w Topolnicy — XVIII w.);

Tom XII:

s. 20: Kowalscy h. Ostoja przydom. Gołąbek, w XVIII w. w Prze-drzymiechach i w z. przemyskiej;

s. 25—6: Kowalscy nieznanych herbów, osiadli w XVIII i XIX w. w Białej, Jagielnicy, Berezownicy (dziś. Berezowica W.), Za­błotówce w Czortkowskiem;

s. 41—2: Ko z a k i e w i c zo w i e h. Kownia, szlachta litewska, w XVIII w. mieszkająca w z, przemyskiej, lwowskiej i halickiej;

s. 112—13: Kozłowscy h. Sas w woj. ruskim;

s. 146—50: Krajewscy h. Jasieńczyk z Krajewa na Podlasiu, w XVIII w. licznie rozsiedleni na całej Ziemi Czerwień­skiej. Krajewskich nieznanych herbów źródła wymieniają już w XVI w. w z. halickiej, w XVII w. w z. lwowskiej oraz w XVIII w. w Czortkowskiem;

s. 217: Kraśniańscy h. Sas;

s. 218: Kraśniccy h. Sas;

s. 219—22: Krasnodębscy h. Pobóg z Krasnodębów na Podlasiu, skąd przenieśli się do Ziemi Czerwieńskiej i w XVIII w. wy­stępują z przydom. Komorniczak;

s. 223—25: Krasnopolscy h. Topór z Krasnego vel Krasnego-pola w z. przem.;

s. 231:Krassowscy h. Sas z Witwicy w Stryjskiem;

s. 261—66: Krechowieccy (dawniej również Krechowscy) h. Sas z Krechowa w z. lwowskiej, a następnie z Krechowic w ziemi halickiej; siedzą nadto w Broszniowie, Hoszowie i Witwicy;

s. 294—5: Krokowscy h. Slepowron, już w XVII w. występują na Ziemi Czerwieńskiej; w XVIII w. są w Czortkowskiem (m. i. we wsi Zalesię w par. Jagielnica) i Czajkowicach w Sam-borskiem;

s. 302: Kromidowscy z Kromidowa (Krymidowa) w Halickiem;

s. 306—8: Kropiwniccy h. Sas z Kropiwnika w z. przemyskiej;

s. 335: Kruczkowscy h. Korwin, osiadli w z. halickiej;

s. 350—1: Krupscy, pochodzący od Jana Krupskiego, towarzysza pancernego, który w r. 1685 otrzymał na sejmie szlachectwo;

s. 351—56: Kruszelniccy h. Sas z Kruszelnicy w z. przemyskiej;

s. 374: Kryłoszańscy h. Sas;

s. 374—79: Kryniccy h. Sas i h. Korab z Krynicy w z. lwowskiej,

osiedli też w Liskowatemi i Katynie;

, s. 394—95: Krzeczkowscy h. Bas z Pacławia w z. przemyskiej, osiedli w Kopystnie, Łosińcu, Uniku, Radyczu, Komarnikach, Mielnicznem;

Tom XIII:

s. 37—8: Krzywjieccy al. Krzywiccy z Krzywczy w z. prze­myskiej, jedni h. Kierdeja, inni herbu własnego (Massalski); w XVIII w. siedzą w Strzyłkach i Krywem w Samborskiem oraz w z. halickiej;

s. 80—3: Kucharscy h. Prawdzie z Kuchar na Mazowszu; rodzina bardzo wcześnie, bo już w XV w., osiadła na Rusi Czerwonej (w z. lwowskiej i bełzkiej);

s. 104—8: Kuczkowscy h. Jastrzębiec z Kuczkowa w z. krakow­skiej; w XVI w. spotykamy ich w z. halickiej, w XVII w z. lwowskiej;

s. 127: Kujawscy h. Rawicz, osiadli w Kozarze k. Rohatyną i w Me-dusze w Halickiem;

s. 134: Kulbińscy al. Kulibińscy, osiadli w Bernadówce w Trem-bowelskiem;

s. 135—40: Kulczyccy v. Kolczyccy h. Sas z Kulczyc w pow.

samborskim, nadto osiedli w Bilinie w tymże powiecie; s. 148: Kuliczkowscy h. Rogala / KuliczkoWa w pow. bcłzkim,

osiedli też w Ziemi Czerwieńskiej;

s. 156: Kulikowscy h. własnego, w XVIII w. w z. trembowelskiej; s. 1QO—1: Kun i ocy h. Sas z Kunicz w z. halickiej; s. 228—9: K u r n i k-o w s c y, osiadli w XVIII i XIX w. w Szmańkow-

cach, Czarnokońcach i Salówce w Czortkowskiem; s. 319—20: Łąccy z Łąckiego w z. halickiej; s. 322: Lachowiczowie h. Łodzią, w l pół. XVIII w. osiadli

w Białej i Zalesiu w Czortkowskiem;

Tom XIV:

s. 80—4: Len c z.e w scy • al. Linczewscy h. Strzemię z Lencz Górnych, Dolnych i Zarzecznych na Śląsku (dziś. Podolany i Za­rzecze), rodzina już w XV w. silnie rozrodzona, osiadła też na Ziemi Czerwieńskiej;

s. 86—91: Lenkiewiczowie h. Pobóg i h. Kotwicz, szlachta litewska i kijowska, zamieszkała w XVIII w. na Ziemi Czer­wieńskiej w parafiach Czortków, Salówka i Jagielnica;

s. 144—49: Leszczyńscy h. Korczak z Leśnej (?) w z. sanockiej;

s. 148—98: Lewiccy h. Rogala z Lewiczyna pow. Sreńsk (Ma­zowsze) i h. Sas, szczególnie b. licznie rozrodzeni na Rusi Czer­wonej (s. 189):

s. 177—78: Lewandowscy h. Sas w z. halickiej;

s. 276—79: Lipeccy v. Lipieccy h. Sas z Lipia w Samborskiem;

s. 362—64: Liskowaccy h. Sas z Liskowatego \v z. przemyskiej, nadto osiedli w Libuchowej;

s. 391—2: Lityńscy h. Orzymała, przyd. Piskorowicz, niewątpli­wie jednak pochodzący z rodu Sasów, osiadli w Bilinie Wielkiej i Kulczycach;

s. 392—96: Lityńscy h. Sas z Lityni w z. przemyskiej; nadto osiadli w Turzem, Topolnicy i Tynowie w Drohobyckiem oraz w Zalesiu k. Czortkowa;

Tom XV:

s. 44—48: Lubienieccy h. Sas z Lubieńca (dziś Lubieńce) w pow. stryj.; siedzieli nadto w Truskawcu, Radutowicach, Uhercach w pow. stryjskim oraz w Demence i Wołczniowie w pow. ży-

daczowskim;

s. 142: Ł a b i n ów i c zo w i e h. Sas, w XVIII w. osiadli w para­fiach Touste, Kopyczyńce, Chorostków (m. i. we wsi Howiłów Wielki) i Jazłowiac;

s. 319—20: Łękawscy h. Pobóg z Łękawy w woj. krakowskim; w XVIII w. widzimy ich na terenie z. halickiej (w parafii Mo-gielnica), skoligaconych z rodzinami szlachty zagrodowej: Czaj-kowskimi, Kulczyckimi, Srokowskimi, Winnickimi i in.;

s. 235—36: Lawrowscy h. Sas w Samborskiem;

s. 340—1: Łoboccy al. Łobodzcy h. Jastrzębiec z Łobodzic

w Sieradzkiem. W XVIII i XIX w. osiadli na Ziemi Czerwień­skiej, w parafiach Niżborg, Czaharówka i Husiatyn;

s. 357—62: Ł o cl 7. i ń s c y h. Radwan, wyszli ze Śląska, a nazwisko

wzięli od Łodziny w z. sanockiej, którą nabyli w XV w.; < s. 358—50: Łodyńscy h. Sas z Łodyni w pow. lwowskim;

s. 372—3: Łomniccy h. Suchekomnaty z Łomnej w Sainborskiem, osiadli w Sozaniu;

s. 375—76: Ł o n i e w s c y - Gawłowiczowie w Samborskiem, z Ła­mowa (dziś Łanowiec) w Samborskiem, osiadli w Łosińcu;

Tom XVI:

s. l—5: Łopuszańscy h. Sas z Łopuszanki w 7.. przemyskiej; osiadli głównie w Komarnikach w tejże ziemi;

s. 13: Lubaczewscy h. Sas, osiadli przy końcu XVIII w. w pa­rafii Obertyn;

s. 43: Łoziccy, szlachta wołyńska, w XVIII w. osiadła w parafii Jagielnica k. Czortkowa;

s. 44—49: Łozińscy h. Lubicz i h. Sas w z. lwowskiej, z Łoziny, osiadli też w Jaśniskach;

s. 73—4: Łubkowscy al. Łupkowscy h. Samson z Łubków w z. lubelskiej; w XVIII w. zamieszkali w parafii Strusów w pow. trembowelskim i w parafii Brzeżany;

s. 79—83: Łuccy h. Sas z Łuki czyli Łąki w Samborskiem;

s. 89—90: Łuczyńscy z Łuczyniec w z. halickiej; w l pół. XVIII w. licznie osiadli w Białobożnicy k. Czortkowa;

s. 102—3: Łukawieccy h. Sas, prawdop. z Łukawicy w Sam­borskiem;

s. 163—64: Łuźeccy h. Lubicz (?) z Łużka Górnego w Sam­borskiem;

Uzupełnienia:

s. 163—66: Bilińscy h. Sas, osiadli w XVIII i XIX w. w Horcryni i Bilinie Wielkiej w Samborskiem oraz w Czabarówce, Białoboż­nicy, Wygnance, Tłusteńkiem, Szmańkowcach, Milowcach, Na-górzance i Salówce w Czortkowskiem;

s. 179—81: Błażowscy h. Sas z Błażowa, osiadli m. i. w Uniku;

s. 223: Boguccy h. Krzywda, osiadli w XVIII i XIX w. w Czort­kowskiem: w Białej, Białobożnicy i Szmańkowcach;

s. 236—7: Bojarscy h. Sas w XVIII i XIX w. zamieszkali w Ja-gielnicy, Sosolówce i Czortkowie.

8. Borkowski-Dunin Sewer Jerzy: Spis nazwisk szlachty polskiej. Lwów 1887.

Spis ten obejmuje również nazwiska wielu rodzin zaściankowej szlachty, zamieszkałej na Ziemi Czerwieńskiej, z podaniem gniazd rodowych, przydomków i najwcześniejszych dat źródłowych: s. 11: Baczyńscy h. Sas, z Baczyny, przyd. Ihnatowicz, Kotło-

wicz, Leszkowicz, Miszkuda, Pukszyn (1651); s. 11: Bahrynowscy h. Leliwa, z Bahrynowiec w Żytomierskiem:

s. 18: Bereźniccy h. Sas z licznymi przydom. (1651); s. 18: Berezowscy h. Sas, przyd. m. i. Negrycz;

s. 23: Bilińscy h. Sas z licznymi przyd.;

s. 28: Bojarscy h. Sas;

s. 37: B r osz n i o w s c y h. Sulima, przed. Popiel w z. lwowskiej i Brzoszniowscy v. Brośniowscy h. Sas przyd. Smahuk (1651);

s. 38: Brześciańscy h. Sas w z. przemyskiej;

s. 61: Czajkowscy h. Sas, przyd. Szawko w Przemyskiem;

s. 63: Czaykowscy h. Dębno z licznymi przyd., z Czajkowic;

s. 66: Czołowscyh. Sas, przyd. Łastowicz w z. lwowskiej;

s. 75: Dobrzańscy h. Sas i h. Leliwa ze wsi Dobra w z. sa-nockiej, z licznymi przydom.;

s. 80:Drohomireccy h. Sas, z licznymi przydom.;

s. 121: Hołyńscy h. Sas w z. lwowskiej, z licznymi przyd. (1651);

s. 122: Horodyscy al. Horodyjscy h. Korczak, z Horodyszcza w z. chełmskiej, z licznymi przydom.;

s. 122: Hoszowscy h. Sas, z Hoszowa w z. lwowskiej, z licznymi przyd.;

s. 135: I lnice y h. Sas z Itnika w z. przemyskiej, z licznymi przyd.;

s. 130: J as niscy z Jaśnisk w z. lwowskiej, z przyd. Berynda, Maksymiak, Wołosowicz (1651);

s. 132: Jaworscy h. Sas z Jaworza (popr. z Jawory) w z. przem., z licznymi przyd.;

s. 165: Komarniccy h. Sas z Komarnik w Samborskiem, z przyd.;

s. 171: Korczyńiscy h. Sas, z przyd. Bybik, Jackowicz, Sien­kiewicz;

s. 186: Krechowieccy h. Sas z Krechowiec z licznymi przyd.

(1697);

s. 188: Kropiwniccy h. Sas z Kropiwnika w z. przem., z licz­nymi przydom. (16Q7);

s. 1QO: Kruszelniccy h. Sas z Kruszelnicy pod Stryjem, z licz­nymi przydomkami;

s. 196: Kulczyccy h. Sas z Kukzyc, z licznymi przyd.;

s. 214:Liskowaccy h. Sas, przyd. Michałowie, w z. przem. (1697);

s. 225: Łodyńscy h. Sas z Lodyny v. Łodynic (1697);

s. 228: Lozińscy h. Lubicz, z Łoziny w z. lwowskiej, z liczn. przyd.;

s. 228: Luce y h. Sas z Łuki (dziś Łąka) w Samborskiem, z,licznymi

przydom.;

s. 236: Manasterscy h. Sas, z przyd. Wałagin, Rudryjewicz, Jędrzejkowicz, Piotrowicz, Watiuszczak (1733);

s. 240: Matkowscy h. Sas z Matkowa, z licznymi przyd. (1697);

s. 271: Nanowscy h. Sas, przyd. Alexandrowicz, z Ternowy (1697);

s. 286: Odrzechowscy h. Sas, przyd. Hołobut, w z. przemy­skiej (1670);

s. 304: Pasławscy h. Sas z Pasławia (dziś Pacław) w z. przem., przyd. Źydowię, Żydykowicz, Popkowicz;

s. 323: Pohorodeccy h. Sas, z licznymi przydom.;

s. jzo: ronoreccy n. bas z Honorzec; s. 329: Po piel o wie h. Sas z licznymi przydom.; s. 38Q: Sieleccy h. Sas, przyd. Dzurdzy, Dziurdz, Korczak i Skre-beczowicz (1697);

s. 413: Sozańscy h. Sas i h. Korcrak, z licznymi przydom.; s. 415: Srokowscy h. Jastrzębiec ze Srok w z. lwowskiej, z'przyd. Hodyl, Hodelewicz;

s. 419: Stebniccyh. Przestrzał; s. 425: Strutyńscy h. Sas, z licznymi przydom.; s. 428: Stupniccy h. Sas, ze Stupnicy, z licznymi przydom.; s. 430: S u l a t y c c y h. Sas z Sulatycz na Rusi, z przyd. Juchno, Raczesz;

s. 458: Tatomirowie h. Sas z Korczyna (k. Stryja);

s. 460: Terleccy h. Przestrzał i h. Sas, z Terła, z licznymi przyd.;

s. 471: Tu r za niscy h. Sas z Turzego, Topolnicy i Buczyc (? —

możte z Burczyc w pow. samborskim); s. 471: Tustanowscy h. Sas, z przyd. Gwoździak, Kotkowicz,

Kotonos, Kotonosowicz (1697, 1764); s. 476: Uniatyccy h. Sas z Uniatycz w Przemyskiem, przyd.

Dmytrowicz (1723); s. 477: U ruscy h. Sas, z Uruża (Uroża) w Samborskiem, z liczn.

przyd. (1697); s. 498: Winniccy h. Sas, z 'Winnicy w z. lwowskiej (błędnie, ma

być z Winnik w Samborskiem), z licznymi przyd.; s. 499: Wisłoccy h. Sas, z Kulczyc na Rusi (1697); s. 502: Witwiccy h. Sas z Witwicy na Rusi, z licznymi przed.; s. 507: Wołczańscy z Wołcza i Baczyny w Przemyskiem; s. 508: Wołkowi.ccy h. Sas, z przyd. Zelisko, Zeliszkiewicz; s. 509: Wołosiańscy h. Sas, przyd. Hołonowicz, w Przemyskiem; s. 518: Wysoczańscy h. Sas, z Wysokiego (błędnie, ma być

z Wysocka w pow. turczańskim), na Rusi, z licznymi przyd.; s. 519: Wyszotrawkowie z Żytomierskiego (XVII w.) i z Prud (?)

w Przemyskiem; s. 529: Zapłatyńscy h. Sas, na Zapłatynie (dziś. część m. Stryja),

z Lubieniec, na Rusi (1632, 1697);

s. 539: Żerebeccy h. Sas, z przyd. Zakaźny, Łubko; s. 547: Żurakowscy h. Sas z Zuraków na Rusi, z licznymi przyd.

(1697);

9. BorkowskiDunin Jerzy: Rocznik szlachty polskiej. Tom II. Lwów 1883 (właśc. rozszerzone i uzupełnione wy­danie I-go wyd. z r. 1881).

Cz. IV obejmuje rody szlacheckie w porządku alfabetycznym, wśród nich nast. rodziny drobnej szlachty, osiadłej na Ziemi Czer­wieńskiej, z wymienieniem wybitnych i zasłużonych postaci (dzielnych rycerzy, dostojników świeckich, duchownych itp.), poszczególnych rodów:-s. 442: Bojarscy w pow. trembowelskim; s. 456: Dunajewscyh. Sas;

s. 457: Dwerniccy h. Sas, z Tarnawy w z. sanockiej; nazwisko

swe wzięli od dóbr Dwernik w Sanockiem (od r. 1533); s. 486 — 8: Hołyńscy h. Sas; s. 488: Horodyscy h. Korczak z Horodyszcza; s. 491—2: Hoszowscy h. Sas z Hoszowa w z. lwowskiej; s. 518—1Q: Komarniccy h. Sas z Kotnarnik w Samborskietn; s. 537—8: Krechowieccy h. Sas z Krechowiec; s. 538: Kruszę In iccy h. Sas z Kruszelnicy n/Stryjem; s. 549: Liskowaccy h. Sas; s. 553—4: Łodyńscy h. Sas z Lodynic; s. 615—17: Popiele h. Sulima z Popielów k. Drotiobycza; s. 674—5: Sozańscy h. Korczak z Sozania w Samborskiem; s. 732—4: Wisłoccy h. Sas;

10. Bujak Franciszek: Historia osadnictwa ziem pol­skich w krótkim zarysie. Warszawa 1Q20.

W rozdz. III na str. 12, charakteryzując politykę koloniza-cyjną książąt ruskich i polskich (mazowieckich) na Ziemi czerwień­skiej w XIII—XIV w., autor podkreśla, że w przeciwieństwie do kolonizacji ruskiej, włościańskiej, osadnictwo polskie było osadnic­twem drobnej szlachty z Mazowsza, która również w ziemi bełzkiej, pozostającej w 1. 1388—1462 w rękach książąt mazowieckich, stanowiła ważny element osadniczy (str. 15).

11. Chołodecki-Białynia Józef: Lista osób szlachec­kiego pochodzenia zasądzonych w Galicyi za udział w tajnych stowarzyszeniach i pracach rewolucyjnych w latach 1833—48. Lwów 1905.

Wśród tych osób spotykamy również nazwiska szlachty za­ściankowej, jak: Brześciański, Dwernicki, Hordyński, Hubicki, Kropiwnicki, Leszczyński, Orłowski, R u d-nicki, Terlecki (4-ech), Wysocki, Wysokiński.

12. Chołodecki Białynia Józef: Pamiętnik powstania styczniowego w 50-tą rocznicę wypadków. Lwów 1913.

Na liście uczestników powstania 1863 r. (str. 155—421) zna­leźć można między innymi wiele nazwisk o brzmieniu, wskazującym na pochodzenie ich właścicieli z warstwy szlachty zagrodowej, jak np. Bilińscy h. Sas, Czołowscy h. Sas, Hołyńscy, Horody­scy, Uniccy, Jaworscy, Komarniccy, Kruszelniccy, Kulczyccy, Lewice y, Obertyńscy h. Sas, Tatomirowie, W i n n i ccy i inni.

13. Czarn e cki-Łodzią K.: Herbarz polski. Tom I—II.

Gniezno 1875—1882.

Z rodzin szlachty zaściankowej, osiadłej w Ziemi Czerwień­skiej, uwzględnione zostały następujące:

Tom I:

s. 233: Baczyńscy h. Sas, z Baczyny;

s. 238: Baranieccy h. Sas, posiadający swe działy w Baczynie w z. przem.;

s. 245-6: Bednarowscy h. Prus I, z Bednarowa w z. halickiej; s. 250: Bereźniccy h. Sas, w z. przemyskiej, przyd. Myszka i Myszkowie;

s, 250: Berezowscy h. Sas, z licznymi przydomkami;

s. 268: Bilińscy h. Sas, z Biliny Wielkiej, z licznymi przydom.;

s. 270—1: Błażowscy h. Sas, z Etażowa;

s. 286: Bojarscy h. Sas, z których jedni przydom. Czarnota;

s. 298-9: Borysławscy z Borysławia;

s. 306: Bratkowscy h. Sas, z Bereźnicy;

s. 317: Broszniowscy z Broszniowa, przyd. Czyczko, Popiel, Sma-

huk; s. 320: Brześciańscy: h. Sas, wywodzą się z Rybotycz, nazwisko

wzięli od wsi Brześciany, której kiedyś byli dziedzicami; s. 372—3: Choynaccy h. Trzaska, rodzina licznie rozrodzona, m.

i. osiadła w woj. ruskim;

s. 400: Czajkowscy h. Sas, różnych przyd.; s. 417-18: Czaykowscy h. Dębno, wywodzą się z Poznańskiego,

skąd przenieśli się m. i. na Ruś Czerwoną, gdzie w Samborskiem

posiadali Czajkowice; s. 427: Czołhańscy h. Sas; s. 458: Dobrza'ńscy h. Sas, z Dobrej w z. sanockiej, z różn.

przydom.;

s. 473: Drohomireccy h. Sas, z różnymi przydom.;

s. 477: Dubrawscy h. Sas, w z. przemyskiej;

s. 486: Dwerniccy z Ternawy, Polany i Dwernika;

s. 576: Grabowieccy h. Orzymała i h. ,Sas;

s. 615: Hołyńscy h. Sas, z rozmaitymi przydom.;

s. 616: Hordyńscy h. Sas, z Hordyni, z różn. przydom.;

s. 620: Hoszowscy h. Sas, z różn. przydom.;

s. 629: Ilniccy h. Sas, ż różn. przydom.;

s. 664: Jawor s cy h. Sas, z Jawory w z. przem., szlachectwem

obdarzeni przez króla Wład. Jagiełłę; z różn. przydom.; s. 733: Knihiniccy al. Kniehyniccy lub Kniehińscy h. Sas, z Kni-

hinina w z. halickiej;

s. 736: Koblańscy h. Sas, z różn. przydom.; s. 746: Komarniccy h. Sas, z Komarnik w z. przem., z różn. przydom.;

s. 764: Korczyńscy h. Sas, różn. przydomków;

s. 819-21: Krechowieccy h. Sas, z Krechowic w z. halickiej, ród starożytny na Rusi Czerwonej; prócz gniazda swego Kre­chowic posiadali Knihinin, Broszniów, Baryczów (może Swary-czów), Tużyłów, Hołyń i Strutyn. Używają różn. przydom.;

s. 825-6: Kropiwniccy h. Sas, z najrozmait. przydom.;

s. 829-30: Kruszelniccy h. Sas, z Kruszelnicy i Skolego k. Stry­ja, różn. przydom.;

s. 831-2: Kryniccy h. Korab z Krynicy, różn. przydom.; s. 845: Kulczyccy h. Sas, z licznymi przydom.;

Tom II:

s. 48: Liskowaccy h. Sas; przyd. Michałowie;

s. 50: Lityńscy h. Sas, w Bełzkiem i na Podkarpaciu, z gniazda

Lityni w ziemi przemyskiej; s. 79: Łodyńscy h. Sas; s. 85: Łopuszańscy h. Sas, z (Komarnik, przydom. Homicz i Oie-

mujnowicz; i. 89-90: Łozin s'cy h. Lubicz, z Łoziny w z. lwowskiej, różn.

przydom.;

s. 94: Łuccy h. Sas, różn. przydom.; s. 94: Łukawiefcy h. Sas, przydom. Szczygieł, z Łukawic (Łuka-

wicy) w Stryjskiem;

s. 114: M a n a s t e r s c y h. Sas, różn. przydom.; s. 122-23: Matkowscy h. Sas, różn. przydom.; s. 194: Nanowscy h. Sas, z Tarnowy czyli Ternowy; s. 223-4: Obertyńscy h. Sas, z Obertyna v; z, halickiej; s. 253: Ortyńscy;

14. Czołowski Aleksander: Z przeszłości Jezupola i okolicy. (Przewodnik nauk. i liter., XVII, 1889, s. 821—835, 923—932, 1046—1060 i 1184—1245) i os. odb. Lwów 1890.

Na str. 828 wymienione są nast. gniazda rodowe okolicznej szlachty drobnej: Kniahinin, Zagwóźdź, Błudniki, Komarów, Kre-chowce, Temerowce, skąd wyszli licznie rozrodzeni Knihyniccy, Zagwojscy, Błudniccy, Komorowscy, Krechowieccy, Temerowscy.

Na str. 1209 w przyp. 2 jest mowa o licznie dziś rozrodzonej i schłopiałej rodzinie Moszumańskich w Jezupolu, która kiedyś była szlachtą na służbie wojskowej u Potockich.

15. Czołowski Aleksander: Z dziejów Chmielniczyzny na Podkarpaciu. (Odb. z Księgi Pam. ku czci prof. Wł. Abra­hama). Lwów 1931.

Na str. 6—8 autor opisuje rabunki i napady band chłopskich, dokonywane w okresie buntu Chmielnickiego na dworki drobnej szlachty w ziemi halickiej. Szczególnie ucierpiała od tych napadów szlachta osiadła w okolicy Kałusza, a to: Swaryczowscy w To-polsku, Swaryczowscy w Swaryczowie, Sulatyccy w Swaryczowie, Hołyńscy w Hołyniu i Siwce. Ofiarą padła również szlachta cząstkowa w Babinie: Ostrowscy, Swirscy, Z u r a k o w s c y, Ż o ł ę d z i o w i e, Kaweccy, Dolińscy, Różniatowscy i Uhorniccy.

16. DąbkowskiPrzemysław: Zwierciadło szlacheckie. („Wschód", t. I). Lwów 1928.

Są to szkice z dziejów szlachty halickiej, przeważnie drobnej, w XV w., z dołączonymi na końcu w Dodatku tablicami genea­logicznymi.

Omówione zostały nast. rodziny szlachty zaściankowej: s. 71—77: G ra bo w i eccy w Orabowcach (dziś Grabowiec w pow.

nadwórn.); s. 86—00: Łąckie dziś Ladzkie, zaścianek szlachecki, zamieszkany przez

Łąckich; s. Q l—Q3: Zaścianek drohomirecki tj. wieś Drohomirczany, w którym

siedziała szlachta zagrodowa Drohomireccy; s. 108—110: Medyńscy w Medyni; s. 111—112: Opryszowscy i Berezowscy w Berezowie k. De-

latyna;

s. 113—116: Zaścianek szlachecki w Podmichalu k. Kałusza, zamie­szkany przez Podmichałowskich;

s. 155—63: Kromidowscy we wsi Kromidowie n/Dniestrem, dziś

Krymidowem zwanej, przybyli na Ruś Czerwoną z Mazowsza;

s. 103—105: Ob e l n i ccy w Obelnicy k. Rohatyna, ród drobnej

szlachty, wygasły jeszcze w XV w.;

s. 65—70: Kunaszowscy i Obertyńscy w Obertynie, miej­scowości sławnej ze zwycięstwa hetm. Tarnowskiego nad Woło­chami w 1531 r.

Nadto na str. 137 jest wzmianka o służce, szlachetnym Miko­łaju Rempalskim (r. 147Q), w służbie u Herburtowskich w Her-burtowie.

17. Dąbkowski Przemysław: Fryderyk Jacimirski, miecznik sanocki. Przemyśl 1923.

To samo w pracy tegoż autora pt. „Ziemia sanocka w XV stul.". Cz. I. Lwów 1931, s. 97—187.

Str. 27: „Oprócz poddanych i służby domowej posiadał Fryderyk jeszcze na swym terytorium tzw. służków (seryiles). Byli to ludzie osobiście wolni, dalsi a ubodzy krewni jego lub szlachta obca, którym oddawał w użytkowanie pewne mniejsze grunty, z obowiązkiem odbywania za to pewnych posług, przeważnie wojskowych. Niewątpliwie jego drużyny, z któremi dokonywał licznych najazdów, składały się przeważnie z tych ludzi. Takimi służkami byli np. jego bratanek Jerzy i szlachcic Mikołaj Chojnicki (1464)". Str. 28—2Q: mowa o innym służce Jacimirskiego, Mikołaju Michołcie.

18. Dąbkowski Przemysław: Szlachta zaściankowa w Korczynie i Kruszelnicy nad Stryjem. („Wschód", t. XIII). Lwów 1936.

Zajmuje się szlachtą zaściankową w dwóch wymienionych wsiach, kreśląc dokładnie dzieje tych 2 zaścianków. W dodatkach na str. 58—60 podaje rodowody, zaś na str.01 — 115spisy -szlachtyzaściankowej z lat1821, 1858, 1860 i 1870. Korczyn, /w. Szlacheckim, zamieszkują nast. rodzinyszlacheckie: Korczyńscy,Podhorodeccy,któ­rzy tu przybyli z sąsiednich Podhorodec, Turzańscy h. Grzymała, Winniccyz Winnik w Samborskiem i Jaworscy,wszyscy z licznymi przydomkami (zob. str. 15 i wykazy szlachty, str. 101— 106 i 114-115).

W Kruszelnicy oprócz Kruszelnickich mieszkają jeszcze Jaworscy, Podhorodeccy, N a n o w s c y z Tarnawy, Łozińscy, Hołyńscy, Winniccy, Karniccy i Nahujowscy (zob. str. 46—47, oraz wykazy szlachty str. 91—98 i 106—113).

Nadto na str. 4 autor wspomina o szlachcie zaściankowej w pobliskich wsiach, o Zubrzyckich w Zubrzycy i Podhorodeckich w Podhorodcach oraz na str. 18 o szlachcie zaściankowej z Witwicy, W i t w i c k i c h.

19. Dąbkowski Przemysław: Wędrówki rodzin szla­checkich. Karta z dziejów szlachty halickiej. (Księga Pamiąt­kowa ku czci O. Balzera. Tom I. Lwów 1925, s. 183—225) i odb.

Wymienia m. i. cały szereg drobnej szlachty rdzennie polskiej, o nieustalonych przeważnie jeszcze nazwiskach rodowych, która przy­była na ziemię halicką z zachodnich dzielnic Polski. W ciągu jednak wieków szlachta ta wygasła (str. 4—23).

Do szlachty halickiej pochodzenia wołoskiego zalicza autor: D r o-homireckich w Drohomirczanach, Łąckich w Łąckiem, P r z e-roślskich w Przeroślu, Tarnawieckich w Tarnawicy, G r a-bowieckich w Grabowcach, Wąwelnickich i Szumią ń-s k i c h, którzy wszyscy, za wyjątkiem Szumlańskich, stanowili od dawna drobną szlachtę zaściankową, osiadłą na południe od Dniestru w okolicach podgórskich (str. 35—38).

20. Dąbkowski Przemysław: Z przeszłości Rudy i Ko-chawiny. (Księga Pam. Gimn. im. Długosza, Lwów 1928, s. 185—192).

Str. 191: jest wzmianka o Hoszowskich, szlachcie zaścian­kowej z Hoszowa, Geryni, Roztoczek i Stańkowiec, którzy prowadzili spory z klasztorem Karmelitów w Kochawinie.

21. DąbkowskiPrzemysław: Stosunki gospodarcze ziemi halickiej w XV w. (Pamiętnik historyczno-prawny, t. III, z. 4). Lwów 1927.

W rozdz. „Rodzinny niedział" (str. 30—33) podaje autor przy­kłady wspólnoty rodzinnej wśród szlachty, głównie zaściankowej, po­dając nazwisko wzgl. imię i miejsce osiedlenia. Wymienieni są: Chocimierscy; szlachta z Tyśmieniczan, Buremla, Uher-nik, Teniatnisk, Podwerbiec (Podwerbeccy), ze S k o m oroch, Lipowiec; Żakowscy z Bełszyc; szlachta z Berezowa; Sulatyccy; szlachta z Meclyni, Zawałowa, Tolstobah, Markowa, Hnilcza, Szeparowiec (S z a p o r o w s c y), Rożno­wa, Byszowa, Nowicy i Żywaczowa.

Ponadto w innych rozdziałach spotykamy się z nazwiskami innej szlachty zaściankowej, jak Swistelniccy ze Swistelnik, O r a-bo w i e c c y.

22. F a l k i e w i c z Karol: Monografia powiatu gródec­kiego. Gródek 1896.

Podaje nieco wiadomości o szlachcie chodaczkowej, zamieszkałej po dzień dzisiejszy na terenie pow. gródeckiego: s. Q l—92: Jaśniska, zamieszkane przez Jaśniskich, Żerebec-

kich, Łozińskich i Jezierskich;

s. 114: Łozina, w większości zamieszkana przez Łozińskich, przecho­wujących pieczołowicie po dziś dzień w blaszanych puszkach

swe legitymacje szlacheckie; s. 124: Rokitno, gdzie osiadło kilka rodzin szlachty chodaczkowej,

tych samych co w Łozinie, oraz rodzina szlachecka Malina h.

Poraj, której przodkowie mieli przybyć tam jeszcze za Bolesława

Chrobrego z Czech.

23. Oilewicz Aleksy: Stanowisko i działalność gospo­darcza Władysława Opolczyka na Rusi w latach 1372—1378. (Prace Histor. Akad. Koła Historyków U. J. K., Lwów 1929, s. 71—105) i os. odb. Lwów 1929.

W rozdz. IV, s. 23—34, omawia autor działalność koloniza-cyjną Opolczyka na Rusi Czerwonej, wyliczając nadania jego na rzecz zasłużonych rycerzy, rekrutujących się głównie ze zubożałej szlachty. To drobne rycerstwo kresowe dało później początek tzw. szlachcie zagrodowej.

24. Gorzycki K. J.: Połączenie Rusi Czerwonej z Pol­ską przez Kazimierza W, Lwów 1889.

W cz. I. pt. „Wewnętrzne połączenie Rusi Czerwonej z Polską" w rozdz. I. „Stany", s. 83—4, jest mowa o kolonizacji Rusi przez Kazimierza W. żywiołem polskim, szlacheckim, przy czym autor po­wtarza za Niesieckim pogląd o niemieckim pochodzeniu, osiadłego wówczas na Rusi rodu Sasów, z którego wywodzi się większość podkarpackich rodzin szlachty zaściankowej.

25. Gorżkowski Marian: Przegląd kwestyj spornych o Rusi. Wyd. 3-cie. Kraków 1877.

Przy końcu pracy, na s. 127—125, autor poświęca uwagę polskiej szlachcie zagrodowej czyli tzw. jednodworcom, zamieszkałej w liczbie 2—3 milionów na obszarze Ukrainy, Podola i Wołynia w zaborze rosyj­skim, a którą rząd rosyjski, ponieważ była głównym elementem

polskości na tych ziemiach, w pół. XIX w. pozbawił szlachectwa i zrównał z chłopem ruskim.

26. O r y nbe r go w a - Strzetelska Zofia: Staromiejskie. Ziemia i ludność. Lwów 18Q9.

Monografia dawnego pow. starosamborskiego, zawierająca wiele również wiadomości do dziejów, życia, zwyczajów i obyczajów licznie osiadłej tutaj szlachty zaściankowej. Dzieje osadnictwa tej szlachty w czasach przedrozbiorowych omawiają rozdz. V i VI. Jest tam mowa o nast. osadach i 'rodzinach szlachty zaścianko­wej: Topolnica, Turze, Baczyna, Rossochy, Libuchowa, Terło, Bilicz, Łopuszanka Chomina, Hołowecko oraz rodzinach: Koteccy,Jawor-scy,Matkowscy,Dubrawscy,P a s ł a w s c y, Terleccy, Wolańscy,Krzeczkowscy,Nanowscy,Topolniccy,T u-rzańscy,U s t r z y c c y, Uruscy,Stebniccy,Kaszyńscy, Rogozińscy,Baczyńscy,Łopuszańscy,Sawiccy,R a-kowscy,Zagilscy,Zarembowie,Kopystyńscy,L i-skowaccy,K o marniećy, Towarniccy,Hołoweccy, Dw<erniccy,O położeniu szlachty chodaczkowej w czasach po­ro zbiorowych traktuje rozdz. VII; szczególnie ciekawa charakterystykę owej szlachty znajdujemy na s. 344—48, zaś na s. 330—2 parę szczegółów, świadczących o jej polskości, przy czym znajduje się killca wzmianek o niewymienionych dotąd rodzinach szlachty zaściankowej, jakBroszniowscy,Czajkowscy,Młyńscy,Malczew­scy.Po innych, jak Żdżarscy,Ortyńscy,Kościńscy,D u-d z i ń s c y, dziś tylko ślady w nazwach części wsi pozostały (rozdz. XIII,s. 543). Pewne szczegóły o dzisiejszym życiu owej szlachty (tj. z końc. XIX w.) zawiera również rozdz. XIII, s. 559—562, jak o inteligentach spośród szlachty zaściankowej, o polskim charakterze szlachty Ortyńskich w Ortynicach. Ponadto i inne rozdziały (np. XIV) zawierają też pewne drobne dane, dotyczące omawianej szlachty.

27. Hejnosz Wojciech: lus Ruthenicale. Przeżytki daw­nego ustroju społecznego na Rusi halickiej w XV w. (Studja nad hist. prawa polskiego, t. XII, z. 1). Lwów 1928.

Rozdział III poświęcony jest tzw. służkom (servitores), tj. kategorii ludności pośredniej między szlachtą a poddanymi, z której z czasem powstała drobna szlachta Szczególnie obszernie zajmuje się Dobrzanami czyli Dobrzańskimi, osiadłymi we wsi Dobra Szlachecka w ziemi sanockiej, którzy ze służków z biegiem czasu stali się szlachtą zaściankową. Tacy służkowie, prócz Dobrzańskich, na terenie z. sanockiej istnieli w nast. wsiach: Besko, Dąbrówka Ruska, Hłomcza, Kostarowce, Lodzina, Nowosielce, Olchowce, Płowce, Sano-czek, Tyrawa Solna i Ulicz, nie przedostali się jednak do warstwy szla­checkiej. Stużków spotyka się w tym czasie również w z. przemyskiej (Malkowice, Batycze, Nehrebka, Siedliska, Torki, Witoszyńce i inne), z których niektórzy, jak np. Witoszyńscy z Witoszynicc zdołali z czasem przedostać się do stanu szlacheckiego i w XVII w. wystę-

pują już jako „nobiks". W podobny sposób zasilili szeregi szlachty zaściankowej niektórzy służkowie na terenie z. lwowskiej, jak np. J a-śniscy w Jaśniszczu (prawdop. dziś. Jaśniskach) i Ł ozińscyw Ło­zinie.

28. Horoszkiewicz Roman: Szlachta zaściankowa na ziemiach wschodnich. Warszawa 1Q36.

Rozdz. l zawiera ogólne uwagi o szlachcie zaściankowej i osad­nictwie rycersko-szlacheckim w Polsce, które dało początek szlachcie zagrodowej. Rozdz. II omawia szlachtę zaściankową w wojew. wileń­skim i nowogródzkim oraz na Wołyniu i Podolu, przy czym wymienio­ne są większe skupienia tej szlachty: Salówka, Chomiakówka w pow. czortkowskim oraz Kobyłowłoki w pow. trembowelskim. Rozdz. III poświęcony jest szlachcie zaściankowej na Podkarpaciu, tj. w woj. lwowskim i stanisławowskim, osadnictwu rycerskiemu za Kazimierza W. i Władysława Jagiełły i dziejom tej szlachty w ciągu wieków. Rozdz. IV omawia szlachtę zaściankową na Polesiu a rozdz. V daje ogólny pogląd na szlachtę zaściankową, zamieszkałą dziś na ziemiach wschodnich Rzplitej. Na końcu broszurki znajdują się spisy zaścianków i nazwiska szlachty zaściankowej. Wykaz szlachty za­ściankowej na Podkarpaciu obejmuje następ. nazwiska:

Baczyński Dobrzański Jaworski Liskowacki

Balicki Dobrzyński Kamiński Lityński

Bandrowski Doliński Katyński Lubieniecki

Bałowski Drohomirecki Kędzierski Ławrowski

Berdowicz Dwernicki Kierzkowski Łodziński

Berezowski Dubrawski Kobełecki Łodyński

Bereźnicki Dunajewski Koblański Łoziński

Będkowski Dydyński Komarnicki Łucki

Biliński Dziedzic Kopystyński Łukawiecki

Błażowski Dzikowicz Korczyński Manasterski

Bojarski Fabiarowski Kotecki Malinowski

Borkowski Fijałkowski Kłodnicki Masiewicz

BorysJawski Gagałowicz- Klityński Matkowski

Bratkowski Łoniewski Knihinicki Medyński

Brześciański Orabowiecki Kozłowski Mszaniecki

Chełchowski Odowski Krasowski Nanowski

Chojnacki Orabkowski Kraśniański Nahujowski

Chrzanowski Orabski Kraśnicki Nehrebecki

Cisowski Owozdecki Kropiwnicki Nowosielecki

Czajkowski Hołyński Krynicki Obertyński

Czarnecki Hordyński Kryłoszański , Odrzechowski

Czołhański Hoszowski Krzeczkowski . Opacki

Czołowski Hubicki Kulczycki Ortyński

Czerkawski Unicki Leszczyński , Ossowski

Czubski Jakubowski Lewandowski Ostropolski

Czyczerski Jamiński Lewicki Pasławski

Dąbrowski Jasiński Lipecki Piotrowski

Poliorecki Sobolewski Tr/ciński Wotkowicki

Polański Sozański Turzański Wotosiański

Popiel Stebnicki Tustanowski Wysławski

Płażyński Stefanowicz Twardowski Wysoczański

Puciatycki Strutyński Uniatycki Wysokiński

Radecki Stupnicki Urbański Wyszotrawski

Rościszewski Sulatycki Urycki Zajączkowski

Rozwadowski Swistelnicki Uruski . Zaleski

Rożniatowski Szelestyński Winnicki Zawadzki

Sadowski Tarnawski Wisłocki Zubrzycki

Sikorski Terlecki Wiśniewski Zmijewski

Siwerski Topolnicki Wieluszyński Żurakowski

29. J a b ł o n o w s k i Aleksander: Historia Rusi połud­niowej do upadku Rzeczypospolitej polskiej. Kraków 1912. W ustępie poświęconym kolonizacji Rusi Czerwonej w XIV> i XV w., na str. 90, podkreśla autor żywy udział w tej kolonizacji drobnej szlachty polskiej, której najwięcej napłynęło na Ruś z Ziemowitern mazowieckim. Nie przestała ona zasilać osadnictwo na kresach czer-wonoruskich i za Jagiellonów (s. 203). Następnie (s. 320—321) pod­nosi autor wzrost napływu żywiołu polskiego drobno-szlacheckiego na ziemie ruskie w XVIII w. oraz znaczenie jego w pracy nad pod­niesieniem kultury na kresach.

30. J abło no wski Aleksander: Pisma, tom IV: Wołyń, Podole i Ruś Czerwona. Warszawa 1911.

W rozdz. pt. „Wołyń i Podole pod koń. w. XVI-go", na str. 225—232, znajduje się ustęp, poświęcony drobniejszej własności ziem­skiej na Wołyniu i Podolu, z którego okazuje się, że Wołyń po­siadał w tym czasie mniej drobnej szlachty, aniżeli Podole, gdzie pełno gniazd rodowych, ruskich, bojarsko-ziemiańskich, przywiązanych służbą wojskową do okolicznych zamków królewskich. Na Wołyniu taką rozdrobnioną, zubożałą szlachtą byli w tym czasie U l a n i c c y w pow.' łuckim, Jakowi ccy w pow. włodzimierskim i Andruscy w pow. krzemienieckim, na Podolu zaś Charzowscy w Charzowcach.

31. Jabłonowski Aleksander: Podole u schyłku XV w. (Ateneum 1880, t. II, z. 3 i t. III, z. 1—2 oraz: to samo Pi­sma, t. IV, s. 312—392).

Na str. 337 jest mowa o podolskich rodach drobno-szlacheckich pochodzenia polskiego, jak Zamiechowscy, Podfilipscy, Nowodworscy, oraz występujących później, w XVI w. dopiero, wybitnie zaścianko­wych rodach Radziejowskich, Wołkowińskich i Karyczyńskich, jako „nobiles kmethones non habentes".

Na str. 365 autor podkreśla rolę kulturalną polskiego żywiołu osadniczego na Podolu, wśród którego nie brak było również ubogiej szlachty, osiadającej na lada chudopacholskiej zagrodzie.

32. J abłonowski Aleksander: Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Tom VII: Ziemie ruskie, część 2: Ruś Czerwona. (Źródła dziejowe, tom XVIII, cz. 2). Warszawa 1903.

Na str. 317—353 poświęcony jest osobny ustęp drobnej szlachcie, osiadłej na Rusi Czerwonej, ze szczegółowym wykazem miejscowości i poszczególnych rodów według ziem. Z powodu nadmiernej ilości nazwisk i miejscowości spis ten nie mógł być tutaj podany, został on natomiast uwzględniony w indeksach. Autor rozróżnia kilka kate­gorii posiadłości drobno-szlacheckich: Gniazda drobno-szlacheckie, tzw. ,,przysady" po latyfundiach, oraz kollokacje, osobno zajmuje się działkami owej szlachty („sortes"). Do drobnej szlachty 'zalicza autor również tzw. manów tj. szlachtę, pozostającą w zależności lennej (feodalnej) od znaczniejszej szlachty. Wśród tej drobnej szlachty autor wyróżnia szlachtę gniazdową, trzymającą się swych gniazd (z podaniem ich rozmieszczenia geogr. według ziem), wysiedleń­ców z gniazd starych, które opuścili, przenosząc się gdzieindziej, przybyszów nowych, omawia szlachtę gniazdową pochodzenia ruskiego i niegniazdową pochodzenia polskiego, która przybyła na Ruś z zachod­nich dzielnic Polski (z wyliczeniem poszczególnych rodów i podaniem, skąd one przybyły). Na koniec parę słów poświęca autor nazwiskom i przezwiskom drobnej szlachty czerwonoruskiej.

33. Kibort Józef: Szlachcic łapciowy na Wołyniu. (Wi­sła, t. XI, 1897, s. 270—286).

O życiu, zwyczajach i obyczajach szlachty czynszowej na Wołyniu, której jest tam mnóstwo. W szczególności autor zapoznaje czytel­nika z jednym z takich szlachciców łapciowych nazwiskiem Zabłocki we wsi Trojanowie w pow. żytomierskim (dziś sowiecka Ukraina).

34. Kucharski Władysław: Ludność ziemi sanockiej na schyłku XVIII w. (Na podstawie urzędowego protokołu ma­gistratu sanockiego). (Odb. z Gazety Sanockiej). Sanok 1907.

Na str. 34—36 przytoczony jest ciekawy testament jednego ze szlachty zaściankowej ze wsi Dobra w Sanockiem, Antoniego D o-brzańskiego z r. 17Q2, przy czym jako świadkowie figurują sami Dobrzańscy z przydom. Demkowicz i Hubal.

35. K uczęr a Aleksander: Samborszczyzna. Ilustrowana monografja miasta Sambora i ekonomji samborskiej. Tom I. Sambor 1935.

W rozdz. XIII pt. „Parafia gr.-kat." na str. 433 wymienione są następ. wsie szlachty zaściankowej: Bilina, szlachecka gromada, Łąka, wieś szlachecka, Sielec, wieś szlachecka, zamieszkana przez Sieleckich z przydomkiem „Dziurdz" herbu Sas, Kulczyce, wieś szlachecka.

36. Lauda sejmikowe wiszeńskie 1648—1673. (Akta grodzkie i ziemskie, t. XXI). Lwów 1Q11.

Nr. 44 (str. 83—87) zawiera regestr szlachty pieszej czyli za­ściankowej z pow. lwowskiego i żydaczowskiego, która stawiła się na pospolite ruszenie pod Lwowem w r. 1651. Reprezentowane były

następ. zaścianki:

Hoszów: Hoszowscy, Łuccy, Siemiginowscy, Uniccy, Strutyńscy,

Witwiccy, Bratkowscy, Baliccy; Witwica: Witwiccy, Uniccy, Krasowscy, Krechowieccy, Wotkowińscy,

Raczyńscy, Hoszowscy;

Roztoczki: Witwiccy, Podhorodeccy, Strutyńscy; S t ruty n: Strutyńscy, Korczyńscy; Krechowice: Krechowieccy, Strutyńscy, Berezowscy, Wołkowiń-

scy, Brosniowscy, Jastrzębscy;

Broszniów: Strutyńscy, Brosniowscy, Witwiccy, Popielowie; H o ł y ń: Hołyńscy; Czajkowicie: Czajkowscy, Winniccy, Horodyńscy, Uruscy, Hor-

deńscy, Sieleccy, Popielowie, Srokowscy, Paclawscy; Łozina: Lozińscy, Sieleccy, Jaśmińscy, Łobiccy, Kozyrkowie, Prze-

drzymirscy; Jaśniska: Koztowscy, Żerniccy, Jaśniscy, Kanafolscy (Kanafojscy),

Lozińscy, Zerebeccy;

Przedrzymiechy: Przedrzymiescy, Żorniccy; Swaryczów: Swaryczewscy, Hoszowscy, Strutyńscy, Brosniowscy,

Drohomireccy; V Borszów(dawn. Borsów): Skulscy, Popielowie, Witwiccy, Turzań-

^ scy, Samborowie, Skorodyńscy;

^* Meryszczów: Turzańscy, Bratkowscy;

Pletenice: Winniccy, Medyńscy, Witwiccy;

Dobrzany: Czolowscy, Swięciccy, Dobrzańscy, Czerniejowscy.

37. Linni czenko I. A.: Suspilni werstwy Hałyćkoji

Rusi XIV—XV w. Lwów 18Q9.

To samo w języku rosyjskim pt. „Czerty iż istorii sosłowij

w jugo-zapadnoj (halickoj) Rusi XIV—XV w. Moskwa 18Q4. W cz. I. pt. „Polityka polskich koroliw i dola dawnoho ruskoho bojarstwa w Hałyćkij Rusy XIV—XV st.", na str. 39 autor, omawiając kolonizację Rusi Czerwonej za Kazimierza W. i Władysława Jagiełły, wyraża pogląd, że głównym elementem osadniczym była uboga szlachta polska, drobna lub nieosiadła, która szukała tu poprawy swego bytu. Dalej na str. 68—73 zajmuje się autor warstwą ludności, pośrednią między kmieciem a szlachtą, tj.tzw. służkami, których uważa 'za potomków drobnego ruskiego bojarstwa. Obowiązkiem tej klasy lud­ności była głównie służba wojskowa. Część z nich z czasem (nie­jednokrotnie już z końcem XV w.) przedostała się do stanu szlachec­kiego, tworząc warstwę szlachty zaściankowej, jak np. Dobrzańscy we wsi Dobra w ziemi sanockiej, którzy już w XV w. występują jako ,,nobiles", część zaś pozostała chłopami.t

38. L i s k e Xawery: Cudzoziemcy w Polsce. Lwów 1876.

W opisie podróży po Polsce Ulryka Werdum'a w 1. 1670—1672, na str. 173, jest wzmianka o miasteczku I s a k ó w, zamieszkanym przez samą szlachtę, niczym nie różniącą się od chłopów, czyli przez tzw. szlachtę zagrodową.

39. Łoziński Walery: Szlachcic chodaczkowy. Powieść. Lwów 1857.

Tłem powieści jest życie aomowe, zwyczaje i obyczaje szlachty zaściankowej Podgórza samborskiego, a w szczególności B acz y ń-s k i c h z Baczyny.

40. Łoziński Walery: Szaraczek i karmazyn. Lwów 1859,

Powieść osnuta na tle życia szlachty zaściankowej Podgórza samborskiego.

41. Łoziński Władysław: Prawem i lewem. Oby­czaje na Czerwonej Rusi za panowania Zygmunta III. Lwów 1903.

Osobny ustęp I-szy rozdz. III. zatytuł. „Ziemia lwowska", str. 185—99, poświęcony jest szlachcie zaściankowej czerwonoruskiej, a w szczególności osiadłej w ziemi lwowskiej, przemyskiej i halic­kiej. Podaje charakterystykę tej warstwy, omawia jej stanowisko spo­łeczne, ambicje stanowe, życie prywatne i publiczne. Wymieniona jest następująca szlachta: 1) ziemia halicka: Be-rezowscy, Choci-mirscy, Drohomireccy, Orabowieccy, H o ł y ń s c y, Knie-hiniccy, Krechowieccy, Sulatyccy, Strutyńscy mają­cy swe działy w Rożniatowie, Cieniawie i Dubie, Tatomirowie, Uherniccy, Wołkowiccy i Żurakowscy w Żurakach i Stani-nie (raczej w Staruni k. Żuraków); ziemia przemyska: B i l i ń s c y, B a-czyńscy, Błażowscy, Bojarscy, Chłopeccy, Dobrzań-scy, Horodyńscy, linieć y, J a w o r s c y, J a s i e n i c c y, K u 1-czyccy, Koblańscy, Kom.arniccy, Kopystyńscy z To-polnicy, Lityńscy, Luce y, Matkowscy (zwani też ina­czej Majtkowscy), Manasterscy, Popielowie, Podho-rodeccy, Rudylowscy, Rytarowscy, Sieleccy, S o-zańscy (albo Zozańscy), Stupniccy, Smereczańscy, Ta­tomirowie, Turzańscy, Terleccy, Tustanowscy, Unia-tyccy, Uruscy, Ustrzyccy, Wysoczańscy, Winniccy; , ziemia lwowska i żydaczowska: Czaykowscy, Hoszowscy, Konieccy, Łozińscy, Pohoreccy, Podlesieccy, Popie­lowie, Podwysoccy, Przedrzymirscy, Swirscy, Sroko w-są y, Siemiginowscy, Winniccy, Witwiccy; ziemia sa-nocka: Dobrzańscy i Łodzińscy. Nadto w z. lwowskiej J a s i ń s c y, oraz Zapłatyńscy, Dobrowlańscy z Bratkowic w z. przemyskiej. Ponadto i w innych rozdziałach znaleźć można

luźne wiadomości dotyczące szlachty zaściankowej. I tak na str. 146—59 wymienieni są ci, co brali udział w wyprawach zbójeckich, jak Ż e-browski Wojciech w z. przemyskiej, w z. halickiej: Górski An­drzej, Pamiętowski Wojciech, Berezowski, Żurakowscy; str. 180—1 w z. przemyskiej: Pamiętowscy z Rozłucza, D w e r-niccy z Boberki, Tyszkowscy, Wysoczańscy z Komarnik, \/ Romerowie z Wysokiego, Rozłuccy z Rozłucza. Na str. 527—28 wzmianka o współudziale nast. szlachty zaściankowej osiadłej w Sam-borszczyźnie w napadach band siedmiogrodzkich na Samborszczyznę: Komarniccy, oraz Czerniccy i Wysoczańscy osiedli w Husnej, Krywce, V Żupaniu, Rykowej, Jabłonce i Wysocku Wyżnem. Str. 615—16 o Su-latyckich, szlachcie zaściankowej z Bednarowa w z. halickiej. Na str. 626—31 omówiony jest udział szlachty zaściankowej halickiej w bun­cie chłopskim w r. 1648. Na czele band chłopskich stali: Hołyńscy, Uherniccy, Żurakowscy, Berezowscy, Knihiniccy, Drohomireccy, Jaź-wińscy, Orabowieccy, Tatomirowie z Isaków. Zaznaczyć należy, że do stłumienia buntu przyczyniła się lojalna część wspomnianej szlachty zaściankowej. Na str. 274—5 jest wzmianka o niejakim Izajaszu Su-latyckim z Uhernik, archimandrycie monasteru w Uniowie, pocho­dzącym ze szlachty zaściankowej, zasłużonym wojaku, który 20 kilka lat spędził na służbie wojennej dla Rzeczypospolitej.

42. Monografia Krechowieckich herbu Sas. Bytom

1877.

Nieduża ta monografia, oparta głównie na aktach grodzkich i ziem­skich halickich i żydaczowskich, kreśli historię mocno dziś rozrodzo-nej i przeważnie zaściankowej rodziny szlacheckiej Krechowieckich h. Sas. Ponieważ rodzina ta w ciągu kilku wieków skoligaciła się z wszystkimi niemal rodzinami drobno-szlacheckimi, osiadłymi w ziemi halickiej, przeto w monografii tej wiele również danych znaleźć można do całego szeregu innych rodzin szlachty zaściankowej. Z gniaz­da swego Krechowa i Krochowic oraz posiadłości Knihinina, Pasiecz­nej i Zagwoździa rozchodzili się Krechowieccy po sąsiednich zaściankach, jak Czołhany Czołhańskich, Ciemierzyn Ciemię-rzyńskich, Strutyn Strutyńskich, Hoszów Hoszowskich, Sulatycze Sulatyckich, Hołyń Hołyńskich, Witwica W i t-w i c k i c h, Balice Balickich i Tatomirów. Nadto występują jako krewni czy powinowaci Krechowieckich Nahojewscy (popraw-niej Nahujowscy), Dubrawscy, Żurakowscy, Popielowie, Kruszelniccy, Tarnawscy, dziś wszystko szlachta zaścian­kowa h. Sas. Dzięki tym koligacjom posiedli Krechowieccy cło pocz. XVIII w., prócz swych dóbr rodowych, Witwicę, Roztoczki, Stankowice, Lipie, Hołyń, Wołowiniec, Broszniów, Tużyłów, Strutyn, Swaryczów, Topolsko, Równię, Kotiatycze, Wełdzież, Pacyków, Lolin, Negryn, Maksymówkę, Seneczów i inne. Osobny spis tych wszystkich rodzin, z którymi Krechowieccy byli spokrewnieni lub skoligaceni, znajduje się na początku omawianej monografii.

Rodzina ta wydała wielu dzielnych żołnierzy, towarzyszów pan­cernych, co to razem z innym rycerstwem kresowym stali na straży

poł.-wsch. rubieży Rzplitej. Dowody przywiązania i miłości do ziemi ojczystej i męstwa dawali również Krechowieccy w powstaniach naro­du polskiego w r. 1831 i 1863.

43. Niedźwiecki Mikołaj: Powiat podhajecki pod względem geograficznym, statystycznym i historycznym (z do­łączeniem mapy). Stanisławów 18Q6.

Podaje wiadomości o szlachcie zagrodowej, osiadłej w następ.

wsiach:

s. 73: Burkanó'w, którego mieszkańcy są szlachtą, osiadłą tu za czasów polskich, otrzymując zagrody włościańskie i korzystając z prerogatyw szlachty zaściankowej. Są wśród nich rodziny szlach­ty herbowej, jak: Jabłońscy h. Jasieńczyk, Brzozowscy h. Korab i inni;

s. 85: H .n i l c z e, gdzie w osobnej dzielnicy osiadła od dawnych czasów drobna szlachta zagrodowa, posiadająca do dnia dzisiej­szego legitymacje szlacheckie i stosunkowo obszerne grunta dziedziczne;

S. 191—102: Zawadówka, gdzie osiadło kilka rodzin szlacheckich, jak: Stupniccy, Wolańscy, Obroccy, Sobotkiewi-cze, Sługoccy i inni, którzy przechowują legitymacje szla­checkie.

44. NiesieckiKasper: Herbarz Polski. Wyd. J. N. Bobrowicza. T. II—X z Dodatkiem. Lipsk 1839—45.

Zawiera dane genealogiczne do nast. rodzin szlachty zaścianko­wej czerwonoruskiej:

Tom II:

s. 52—3: Baliccy h. Ostoja i li. Topór z Balic;

s. 56: Bandrowscy h. Sas;

s. 50: Baranieccy h. Sas, posiadający pewne działy w Baczynie w z. przem.;

s. 106: Berezańscy h. Przestrzał;

s. 106: Bereźniccy h. Sas w z. przemyskiej;

s. 106: Berezowscy w z. halickiej;

s. 134—7: Bieganowscy h. Drzymała, którzy z Wielkopolski na Ruś się przenieśli;

s. 144: Bielińscy h. Abdank z Wielkopolski; są i na Rusi Czer­wonej ;

s. 154—6: Biernaccy h. Poraj z Podlasia, Mazowsza i Wielko­polski, osiedli również na Rusi Czerwonej; s. 159: Bilińscy h. Sas w z. przemyskiej; s. 166: Błażowscy h. Sas w z. przemyskiej i lwowskiej; s. 216: Bojarscy h. Sas w z. halickiej; s. 253—4: Borysławscy h. Sreniawa w z. przemyskiej; s. 287: Bratkowscy h. Sas z Bereźnicy w z. przemyskiej; s. 325—6: Brześciańscy h. Sas w z. przemyskiej;

Tom III:

s. 237—9: Czaykowscy h. Dębno z Czajkowic (pow. Rudki);

z rodziny tej wyszło wielu wybitnych i zasłużonych rycerzy,

którzy w obronie Ojczyzny życie swe kładli; s. 353: Dobrzańscy h. Sas z Dobrej w z. sanockiej; s. 442—3: Dwerniccy z Dwernika w z. sanockiej;

Tom IV:

s. 367: Hołyńscy;

s. 377: Horodyjscy (Horodyscy) h. Korczak z z. chełmskiej,

osiadli też w z. przemyskiej; s. 387: Hoszowscy h. Sas w z. przemyskiej; s. 388—Q0: Hryniewiccy h. Przegonią z Hryniewic na Podlasiu,

osiadli również w Ziemi Czerwieńskiej (na Podolu); s. 401: Ilniccy w z. przemyskiej; s. 459: Jasińscy h. Sas; s. 473: Jaworscy h. Sas z Jawory w z. przemyskiej, szlachectwo

otrzymali w r. 1431 od Władysława Jagiełły wraz z dobrami

Turka, Jawora i Unik; Tom V:

s. 117: Kłodniccy h. Sas;

s. 130: Kniehińscy z Kniehinic w z. lwowskiej;

s. 166: Komarniccy h. Sas w z. przemyskiej;

s. 219: Kopystyńscy h. Leliwa w z. przemyskiej;

s. 377: Krechowiccy (Krechowieccy);

s. 386—7: Kropiwniccy h. Sas w z. przemyskiej;

s. 397: Kruszelniccy h. Sas z Kruszelnicy i Skolego;

s. 403: Kryniccy h. Korab; szlachectwo otrzymali za męstwo jedni

w r. 1613, inni w r. 1673;

s. 441: K u m a r n i c c y h. Sas zob. Komarniccy; s. 447—50: Kuniccy h. Bończa z Kunie na Podlasiu, silnie rozro-

dzona szlachta, która m. i. osiadła też na Rusi Czerwonej;

Tom VI:

s. 16—20: Laskowscy h. Korab z Mazowsza, osiadli na Rusi Czer­wonej w z. sanockiej i przemyskiej (Skorodne i Libuchowa);

s. 138—9: Lityńscy h. Grzymała i h. Sas, pierwsi na Wołyniu, drudzy w Bełzkiem i z. przemyskiej, gdzie gniazdo ich Litynia;

s. 277: Lozińscy h. Lubicz z Łoziny w z. lwowskiej;

s. 285: Luce y h. Sas w woj. ruskiem;

s. 338: Manasterscy h. Sas;

s. 405—6: Mietelscy h. Ostoja z woj. sandom., ród silnie rozro-dzony, osiadł też na Rusi Czerwonej;

s. 463—4: Morochowscy h. Korczak w woj. ruskim;

s. 586: Nowosielscy h. Sas w z. lwowskiej;

Tom VII:

s. l:Obertyńscy h. Sas na Rusi Czerwonej;

s. 358—9: PolianoWscy h. Pobóg, z Polanowiec na Kujawach,

osiadli na Rusi Czerwonej; s. 385—6: Popielowie h. Sulima, ze wsi Popiele k. Drohobycza;

Tom VIII:

Str. 284—5: O pochodzeniu herbu Sas, gdzie wymienione są nast. rodziny czerwono-ruskie przeważnie szlachty zagrodowej, pieczętujące, się powyższym herbem:

Baczyńscy, Bandrowscy, Baranieccy, Bereźniccy, Bilińscy, Bła-żowscy, Bratkowscy, Brylińscy, Brześciańscy, Buchowscy, Chodkowscy, Czołhańscy, Długopolscy, Dobrzańscy, Dubrawscy, Dziedoszyccy, Ho-szowscy, Jamińscy, Jasińscy, Jaworscy, Kłodniccy, Komarniccy, Kropiw-niccy, Kruszelniccy, Lityńscy, Łuccy, Manasterscy, Mściszewscy, Nowo­sielscy, Odrzechowscy, Orłowscy, Podwysoccy, Raszkowscy, Rudniccy, Skotniccy, Strutyńscy, Sulatyccy, Swistelniccy, Tarnawscy, Tatomiro-wie, Terleccy, Uniatyccy, Winniccy, Wisłoccy, Witwiccy, Wołkowiccy, Wolosieccy, Zapłatyńscy, Zawiszowie, Żeliborscy, Żurakowscy, Żu-kotyńscy, Obertyńscy, Pohoreccy, Popielowie.

Nadto w tomie tym znaleźć można bliższe dane genealogiczne do nast. rodzin szlachty zaściankowej: s. 390: Skotniccy h. Sas, w woj. ruskim; s. 473: Srokowscy h. Jastrzębiec ze Srok w woj. ruskim; s. 512—13: Sta w s cy h. Korczak, w woj. ruskim; s. 513: Stebniccy h. Przestrzał, w woj. ruskim; s. 540: Strutyńscy h. Sas; s. 561: Sulatyccy h. Sas, w woj. ruskim;

Tom IX:

s. 26: Tarnawscy h. Sas, z z. sanockiej;

s. 54:Tatomirowie h. Sas, w woj. ruskim;

s. 71: Teleżyńscy h. Oozdawa w z. przemyskiej;

s. 74—6: Terleccy h. Sas i h. Przestrzał, na Rusi Czerwonej;

s. 154: Turzańscy h. Orzymała, w woj. ruskim;

s. 184: Tyszkowscy h. Gozdawa z Podlasia, przenieśli się do Ziemi Czerwieńskiej;

s. 200: Uniatyccy h. Sas;

s. 204—7: Ustrzyccy h. Przestrzał, w woj. ruskim;

s. 245—6: Wasilkowscy h. Korczak, na Podolu;

s. 344: Winniccy h. Sas, w woj. ruskim;

s. 345: Wisłoccy h. Sas, w z. przemyskiej;

s. 370—1: Witwiccy h. Sas, z Witwicy w woj. ruskim;

s. 410—11: Wołkowiccy h. Sas, w woj. ruskim;

s. 462: Wysokińscy z Podlasia, przenieśli się też na Ruś Czer­woną ;

Tom X, z Dodatkiem:

s. 75: Zapłatyńscy h. Sas, w woj. ruskim; s. 112: Zawiszowie h. Sas, w woj. ruskim;

s. 192: Żukotyńscy h. Sas, z Baczyny w Satnborskiem; s. 195 — 6: Żurakowscy h. Sas, w woj. ruskim;

Dodatek:

s. 2Q2: Ma tko wscy h. Sas;

s. 351: Pohoreccy h. Sas, z Pohorzec w woj. ruskim; s. 463—66: U ruscy h. Sas, posiadali Uroż, Łopusznę i Zarzecze,

w z. przemyskiej; s. 466—68: Ustrzyccy h. Przestrzał, z Ustrzyk i Unichowa, w z.

przemyskiej.

45. Osuchowski Wacław: Gospodarka solna na Rusi halickiej od XVI do XVIII wieku. (Pam. hist.-prawny, t. VIII,

z. 4). Lwów 1930.

W rozdz. II i III, omawiając stanowisko i udział szlachty czer-wono-ruskiej w gospodarce solnej, przytacza autor skargi drobnej szlachty na administratorów królewskich w żupach solnych oraz spory, jakie toczyła ona w obronie praw do eksploatacji żup solnych w swych dobrach. Do rzędu owej szlachty należeli Nahujewscy właści­ciele wójtostwa w Nahujowie w pow. samborskim (s. 21), Ż u r a-, kowscy w Staruni (s. 17, uw. 1), oraz Po piel o wie i K o p y-styńscy w Kotowie na terenie ekonomii samborskiej (s. 24—26).

46. Papę e Fryderyk: Skole i Tucholszczyzna. (Prze­wodnik nauk. i liter., XVIII, 1890, s. 448—456, 543—55S, 633—642, 741—747, 820—838, 923—937, 1016—1026, 1140—

1161).

Poznajemy dzieje Skolego, rodowego gniazda szlachty zaścianko­wej, S koi s kić h, pochodzenia wołoskiego, założycieli tej osady. Wcią­gu wieków przewinęły się tam, obok Skolskich, nast. rodziny szlachty za­ściankowej : Kryniccy z Krynicy koło Drohobycza, K r u s z e l n i c c y, V Hoszowscy, Korczyńscy, Hołyńscy, Turzańscy, Mat-\f kowscy, Manasterscy, Hrebeniowscy, K o r o s t ów s c y, «/ Miszczowscy i Pola ń s c y. Nadto występuje sąsiednia drobna szlachta Lubienieccy i Krzeszkowicze. Wójtem rn. Sko­lego w XVII w. był „nobilis" Mikołaj Żurakowski, niewątpli­wie przedstawiciel szlachty zaściankowej. Na str. 827 jest mowa o P o-niatowskich, Ilnickich, Wysoczańskich i Jawor-s k i c h, szlachcie z okolicznych górskich wiosek, towarzyszach z cho­rągwi Sieniawskicgo i Zamoyskiego (r. 1664).

47. Paprocki Bartosz: Herby rycerstwa polskiego. Wyd. J. Turowskiego. Kraków 1858—59.

Str. 695—97 o klejnocie Sas, gdzie wymienione są następ. rodziny, pieczętujące się tym herbem, już wówczas, tj. w XVI w., licznie rozrodzone, a dziś zaliczające się przeważnie do szlachty zaściankowej'. Zawiszowie, Krusielniccy dziś Krus/elniccy, Sulatyccy, Woło-sieccy, Dubrawscy, Huherniccy czyli Uherniccy, Świstelniccy, Nowo­sielscy.

48. Pawłowski Stanisław: Ludność rzymsko-katolicka w polsko-ruskiej części Galicji. (Prace Geograficzne, zeszyt III). Lwów 1919.

Studium to, jakkolwiek nie zajmuje się specjalnie szlachtą za­ściankową, może jednak w znacznym stopniu przyczynić się do zrozumie­nia w ogóle kwestii naszego stanu posiadania na kresach wschodnich.

49. Piekosiński Franciszek: Herold polski czyli prze­wodnik heraldyczny Polski. (Herold polski, czasop. naukowe illustr., poświęcone heraldyce i sfragistyce polskiej, wyd. Fr. Piekosiński). Kraków 1898—99.

Wspomina o nobilitacji 2 osób o nazwiskach niewątpliwie szlach­ty zaściankowej: na str. 63 o nobilitacji Bernackiego Bernarda w r. 1676 i na str. 76 o przywileju nobilit., wydanym przez króla polskiego Zygmunta Augusta w r. 1557 dla Gabriela czyli Hawryły B i e l i ń s k i e g o, Rusina.

50. Piekosiński Franciszek: Polska wieku XVI pod względem rozsiedlenia się szlachty. (Herold polski, rok 1906, s. 1—275).

W ustępie pt. „Księga podskarbińska Nr. 7" wymienieni są dwaj przedstawiciele czerwonoruskiej szlachty zaściankowej, na str. 244 Dubrawscy h. Sas, miecznik z. lwowskiej (1570) i Tomasz, pod-sędek z. halickiej, poborca lwowski i halicki (1570), na str. zaś 258 Myszczowski Prokop h. Sas (1569).

51. Piekosiński Franciszek: O dynastycznem szlachty polskiej pochodzeniu. (Rycerstwo polskie wieków średnich, tom I). Kraków 1896.

Na str. 232—237 znajduje się poczet przywilejów, dotyczących nadania dóbr ziemskich na Rusi Czerwonej przez Kazimierza W. i Wła­dysława Opolczyka w latach 1357—1378 szlachcie, z dokładnie okre­śloną służbą wojskową. Rycerze ci po największej części dali po­czątek późniejszej drobnej szlachcie.

52. P i e n i ą ż e k - Odrowąż Jerzy: Rycerstwo polskie w wy­prawie wiedeńskiej w r. 1683. Warszawa 1933.

Wśród rycerstwa, biorącego udział w wyprawie wiedeńskiej, nie brak również szlachty zaściankowej z Ziemi Czerwieńskiej, jak Tatomirowie h. Sas, Telatyccy h. Belina, Ustrzyccy h. Przestrzał.

53. Pobudka. Czasopismo społeczno-gospodarcze Pod­karpacia. Przemyśl, wychodzi od r. 1935 do chwili obecnej.

Wykazuje specjalne zainteresowanie szlachtą zagrodową, po­święcając na swych łamach wiele miejsca jej życiu organizacyjnemu i zamieszczając sylwetki poszczególnych rodów szlachty zagrodowej.

54. Poczet szlachty halickiej i bukowińskiej. Lwów 1857.

Zawiera on spis szlachty osiadłej w Galicji, która w latach 1782 do 1860 wylegitymowała się ze szlachectwa. Między innymi znaleźć można również mnóstwo szlachty zaściankowej, wyróżniającej się przede wszystkim rozlicznymi przydomkami i herbem S a s.

55. P.(ohorecki) B.(olesław): Pohoreccy w herbarzu „Rodzina". (Miesięcznik Heraldyczny, XII, 1933, s. 92—95).

Podaje pewne uzupełnienia i sprostowania danych, dotyczących szlachty drobnej, Pohoreckich h. Sas, osiadłych na terenie Rusi Czerwonej w Pohorcach (pow. Rudki) i Kołbajowicach (k. Gródka Jagiell.), oraz posiadających pewne cząstki w Sozaniu i Uniatyczach w Samborskiem.

56. PolaczkównaHelena: Księga radziecka miasta Drohobycza 1542—1563. (Zabytki dziejowe. Wyd. Tow. Nauk. we Lwowie, T. IV, zesz. 1). Lwów 1936.

Ze wstępu, str. LXVII—LXVIII, dowiadujemy się o całym sze­regu okolicznej, uboższej, drobniejszej szlachty, szukającej zarobku, w Drohobyczu; byli to:

Kłodniccy, osiadli w starostwie stryjskim w Kłodnicy, Dołho-łuce i Woli Dołho-łuckiej, Rozhurczu, Ulicznie i Lubieniu (prawdop. dziś. Lubieńcach pow. Stryj); Kryniccy z Kryniczek, Kawska i Popiel w Drohobyckiem; Kunatowie z Tustanowic, Słońska, Gajów niżnych w Drohobyckiem, z Nowoszyc w Samborskiem i z Ko­niuszek w Przemyskiem; Ostrowscy z Kawska i Kryniczek w Dro­hobyckiem; Skotniccy na Sarnkach średnich i górnych w Halic-kiem i Czarnokońcach w Lwowskiem; Słońscy na Słońsku, Dołhem,, Oparach, Rabczycach w Drohobyckiem i Dołhołuce w Stryjskiem; Stupniccy na Kołowani i Stupnicy w Samborskiem; Świder-scy z Czołowic w Lwowskiem, Uniatyccy z Uniatycz w Drohobyc­kiem, Wacowscy ze Sniatynki i Wacowic w Drohobyckiem, W i n-n i c c y z Łopuszny, Uherzec, Uroża, Winnik i Zarzecza w Sambor­skiem, z Kryniczek w Drohobyckiem, Lukawicy w Stryjskiem.

Na str. LX1X mowa o szlachcie drobnej, pochodzenia mieszczań­skiego, nazwiskiem Wojewódka, posiadającej działy w Dołhem, Oparach i Rabczycach na terenie Ekonomii Samborskiej.

57. Popiel Paweł: Rodzina Popielów herbu Sulima z przydomkiem Chościak. Rys historyczny. Kraków 1936.

Autor, kreśli historię drobnej i bardzo rozrodzonej rodziny szla­checkiej, Popielów, osiadłej w Małopolsce Wschodniej, na te­renie dawnych ziem przemyskiej, halickiej i sanockiej, używającej różnych przydomków, m. i. Chościak, którą to linią zajmuje się w szcze­gólności. Gniazdem Popielów była wieś Popiele w Drohobyckiem, gdzie ponadto posiadali Kotów. W monografii tej można znaleźć również pewne wiadomości do innych, sąsiednich rodzin szlachty zagrodowej, f jak Turzańscy, I lnice y, Jaworscy, spokrewnionych z Po- \

pielami. Autor przyjmuje pogląd, że zarówno Popiele h. Sas, jako też Popiele h. Sulima są pochodzenia wołoskiego.

58. Prochaska Antoni: Najdawniejsze zapiski sądów sanockich 1463—1552. Wstęp. (Akta grodzkie i ziemskie, tom XVI). Lwów 1894.

We wstępie, na str. XIII, wydawca omawia m. i. drobną szlachtę, zamieszkałą na terenie ziemi sanockiej, a w szczególności rodzinę D o-brzańskich, osiadłą we wsi Dobra. Ponadto wspomina o jed­nym ze służków (servus albo nobilis servitor) ze wsi Tyrawa Solna, zaliczających się również do drobnej szlachty, a obowiązanych do służby wojennej (servitium militare).

59. Prochaska Antoni: Najdawniejsze zapiski sądów grodzkich przemyskich i lwowskich, 1469—1506. Wstęp. (Akta grodzkie i ziemskie, tom XVII). Lwów 1901.

We wstępie na str. XI—XII jest mowa o drobnej szlachcie, z podkreśleniem, iż na niej spoczywał cały ciężar abrony kraju. Jest ona b. liczna i mocno rozrodzona. Taką drobną szlachtę wymienia autor w Uhelnikach (dziś Uherce), gdzie siedzą Rybotyccy, oraz w Małych Orzowicach (bez podania nazwy rodu). Ponadto wspomina autor o istnie­niu na terenie ziemi przemyskiej w owym czasie rozmaitych służków, stanowiących stan pośredni między szlachtą a kmieciami, i zależnych od szlachty zamożnej. Źródła wymieniają ich m. i. w Morawsku, Kidałowicach i Więckowicach.

60. Prochaska Antoni: Najdawniejsze zapiski sądu ziemskiego przemyskiego z lat 1469—1506. Wstęp. (Akta grodzkie i ziemskie, t. XVIII). Lwów 1903.

Same materiały źródłowe poprzedzone są przedmową A. Pro-chaski, w której na str. XVI—XXIII omówiona jest drobna własność szlachecka w ziemi przemyskiej, z wyliczeniem poszczególnych rodzin drobno-szlacheckich, przeważnie h. Sas, ich gniazd i osad przez nie zamieszkanych, które otrzymały za zasługi rycerskie z rąk Króla pol­skiego i od których wzięły swe nazwiska rodowe. Są to:

Baranieccy z Barańczyc, B a l i c c y z Balic, B i l i ń s c y z Bi-liny, siedzący też w Kornalowicach, Błażowscy z Błażowa, B o r y-sławscy na Borysławiu i Ulicznie, Bratkowscy w Bratkowi-cach, Nanowie, Brzeźnicy, Dubrowlanach i Rozhorcach, Chłopie-cy z Chłopie, Dobrzańscy z Dobrzan pod Stryjem, siedzący nadto w Hawryłowie, Miestyczach i Zarzeczu, I lnice y al. Oelniccy w Uniku, Hordyńscy z Hordyni pod Samborem, Hoszowscy w Hoszowie, Siemiginowie, Tuchli i Skolem, Uniatyccy al. Huniatyccy z Hu-niatycz, Jankowscy w Jankowicach i Cząstkowicach, Jasie-niccy w Jasienicy Solnej pod Drohobyczem, Jaworscy w Jaworze, Turce, Barańczycach i Jasienicy, Kłodniccy w Kłodnicy, Doł-hołuce, Monasterzu i Ruszelczycach, Kopystyńscy w Kopysnie, Korczyńscy w Korczynie pod Skolem, Kornalowscy w Kor-

+nalowicach, Kropiwniccyw Kropiwnikach, Kruszelniccy w Krus/clnicy, Skolcm. i Tuclili, Kryniccy z Krynicy pod Drohoby-c/cin,Ku l czycc y / Kulc/yc, Lityńscyw Letni pod Drohoby­czem, Łodyńscyz Łodyni pod Liskiem,osiedli w Tułkowicach,

•/ Łopuscy czyli Łopuszańscy z Lopuszki, Lubienieccy z Lu-bieńca pod Stryjem, osiedli w Truskawcu, Uhercach, Radułowicach, Łukawieccy z Łukawicy, Manasterscy z Manasterek pod Samborem, Nihowscy z Nihowic, siedzący też w Kropiwniku i Wi-tuszyńcach, Ortyńscy z Ortynic, Podhorodeccy z Podhoro-dec w Stryjskiem, Popielowscy (Popiele) z Popielów pod Dro-hobyczem, S i e l e c c y - Dżurdżowie z Sielca pod Samborem, S i e m i-ginowscy z Siemiginowa, Słońscy z z. krakowskiej w Słońsku pod Drohobyczem, Sozańscy z Sozań pod St. Samborem, T u s t a-n o w s c y z Tustanowic pod Drohobyczem, siedzący również w Kropiw-

/ niku, Kłodnicy i Borysławiu, Topolniccy w Topolnicy, T y-szkowscy z Tyszkowiec, Turzeńscy z Turzego, rozsiedleni

' w Uhercach, Wysocku i Sozaniu, Tureccy z Turki, osiedleni też w Jaworzu i Jasienicy, U ruscy z Uroszy (Uroż), siedzący nadto w Borczycach, Wacowscy w Wacowcach, Sniatyńczycach i Woli, Więckowscy w Więckowicach w Samborskiem, Nowosielec-c y w Nowosielcach, T a t o m i r o w i e.

Autor podnosi wielkie zasługi powyższych rodzin około osad­nictwa pustych dotąd i pokrytych borami obszarów w Samborszczyźnie i na Podkarpaciu, i około podniesienia gospodarczego tego zakątka kraju.

Oprócz powyższych rodzin mieszkały w tym czasie na terenie ziemi przemyskiej następujące:

Czajkowscy, siedzący na Czajkowicach w Samborskiem, C z o ł-hańscy w Pukienicach w Stryjskiem i Wełdzirzu, Stupniccy ze Stupnicy, zawdzięczający swe nadania królowi Władysławowi Jagiełłę .(z r. 1425 i' 1430), Dolińscy z Doliny, Pacławscy z Pacławia, Rabczyccy z Rabczyc, siedzący też w Dołhem i Oparach.

61. ProchaskaAntoni: Lauda sejmikowe. Tom I: Lauda wiszeńskie 1572—1648 r. Wstęp. (Akta grodzkie i ziemskie, tom XX). Lwów 1909.

We wstępie, na str. X—XI, autor podkreśla znaczenie regestrów tzw. okazowań czyli zebrań zbrojnych szlachty, jako źródła do dziejów drobnej szlachty, która w tych „okazowaniach" liczny brała udział. Wymie­nieni są: Kopystyńscy, Bilińscy, Błażowscy, Podwysoc-cy, Brosniowscy, S u l e c c y, Czajkowscy, Jaśniccy al. Jaśniscy, Witwiccy, Strutyńscy, Hoszowscy,. Ło­zin s c y.

62. Prochaska Antoni: Historja miasta Stryja. Lwów 1926.

W monografii tej znaleźć można wiele wiadomości, dotyczących zarówno drobnej szlachty, osiadłej na terenie miasta Stryja, jak i szlach.-

ty zaściankowej z okolicznych wsi. I tak na str. 14—16 jest mowa o wiosce podmiejskiej Zapłatynie, zamieszkanej przez szlachtę drobną Zapłatyńskich, Hoszowskich i Czermińskich, którzy w XVI w. wieś tę sprzedali miastu. Na str. 56 (przyp. 5) jest wzmian­ka o szlachcie z Krechowic i Hoszowa, Krecho w ieckich i Ho­szowskich, wiodących spory ze starostą stryjskim; na str. 59 jest mowa o konfiskacie przez króla dóbr okolicznej szlachty zaściankowej za uchylanie się od udziału w wyprawie bukowińskiej w r. 1497, a to Bratkowskich z Bereźnicy, Kruszelnickich, S i e m i g i-nowskich, Swaryczewskich, Witwickich i Śruty ń-skich. Na str. 125 dowiadujemy się o 3 rodzinach szlachty zago­nowej w XVIII w. w Daszawie pod Stryjem: Waszyńscy, G r z e-bińscy i Woj akowscy. Na str. 148—9 autor zapoznaje nas z licznymi dworkami drobno-szlacheckimi, istniejącymi w dawnych czasach na terenie m. Stryja, w których siedzieli: Nasiłowscy, Wyhowscy, Borowscy, Pileccy, Zielonkowie, Szpotań-scy, Chojeccy, Dębscy, Kurdwanowscy, Kaczkowscy, Nowosielscy i Maciejowscy. Szlachta ta żyje w ustawicznej niezgodzie z, mieszczanami, dokonując na nich napadów i zajazdów. Szcze­gólnie daje się miastu we znaki w XVIII w. (str. 149—50) okoliczna szlachta zagrodowa: Kruszelniccy, Wiszniowscy, Czołhańscy, Stupniccy, Maleczyńscy, Kropiwniccy, Kopystyńscy, Hordyńscy, Małaczyńscy, Hoszowscy, D w e r n i c c y. Na str. 89 wymienione są następ. okoliczne wsie szlacheckie, w któ­rych „administrowano św. Sakramenta" na rzecz kościoła w Stryju: Dobrowlany, Łysiatyce, Wownia, Pukienicze, Tejsarów, Uhersko, Strzał-ków, Bereźnica, Stańków, Bratkowce, Neniów, Łukawica, Żiilin, Sie-miginów, Rozhurcze, Korczyn, Kruszelnica, Lubieńce, Dołhołuka, Wola Dolhołucka, Kłodnica, Monasterzec, Hołobutów i Nieżuchów (według wizytacji biskupiej z r. 1722).

Wreszcie na str. 100 jest mowa o przyciąganiu przez greckich parochów na swój obrządek ludności religii rzym. kat., co potwier­dziła wizytacja biskupia z r. 1722.

63. ProchaskaAntoni: Nowe poglądy na stosunki wewnętrzne Rusi w XV wieku. (Kwartalnik historyczny, IX, 1895, s. 23—42).

Autor polemizując z Linniczenką, autorem dzieła pt. „Czerty iż istorii sosłowij w jugo-zapadnoj (halickoj) Rusi XIV—XV w.", nie zgadza się z jego zapatrywaniem, jakoby kolonizacja Rusi odbywała się głównie przy pomocy drobnej szlachty małopolskiej. Autor stwier­dza, że napływ drobnej szlachty z Małopolski i Mazowsza na Ruś Czerwoną przed r. 1435 był mały. Nadaniami osadniczymi obdarowy­wani byli, zdaniem Prochaski, przede wszystkim miejscowi ziemianie oraz rycerstwo śląskie, z Węgier i Siedmiogrodu.

64. Prochaska Antoni: O wyzwoleniu z maństwa na Rusi. (Kwartalnik historyczny, XXI, 1907, s. 654—657).

Autor daje kilkaprzykładów uwolnienia z leństwa na Rusi szlachty służebnej w XV w., przy czym wymienia następ. wsie lenne czyli szlachty-wasali:Mikulice, Łopuszka W. i M. i Niziatycze pod Łańcutem, Stołbczate dziś Stopczatów pod Kołomyją, Manasterz k. Jarosławia, Kołtów pod Złoczowem.

65. Prochaska Antoni: Lenna i maństwa na Rusi i na Podolu. Kraków 1901.

Autor zajmuje się zagadnieniem szlachty służebnej (nobiles ser-vitores), która otrzymywała dobra z rąk króla czy książąt prawem lenna tzn. na warunkach służby wojennej. 2 tej warstwy szlachty służebnej wytworzyła się w XVI w. dziedziczna drobna szlachta. Przykładem tego są służkowie w Kołbajowicach i Pohorcach w Sambor-skiem (Pohoreccy). Taką szlachtę służebną, oprócz wyżej wy­mienionych, spotykamy w XV i XVI w. na terenie Rusi Czerwonej w następ. osadach: Potoczany, Biskowice, Bybło, Nowy Sielec, Porud-no, Strylcze w Horodeńskiem, Wierzbiąż w Kołomyjskiem, Mykietyńce k. Kossowa, Owoździec w Kołomyjskiem, Narajowa, ?.elibor, Raliowiec w Rohatyńskiem, Miechowce, Chorostków, Houstow, Ostrów w Trem-bowelskiem, Orabownica w Sanockiem, Putiatycze i inne.

66. ProchaskaAntoni: Ze źródeł do genealogii szlachty województwa ruskiego. (Miesięcznik heraldyczny, VI, 1913, nr. 7—8, s. 97—101, nr. 9—10, s. 137—42).

Przytoczone są tzw. świadectwa szlacheckie całego szeregu drob­nej szlachty przeważnie h. Sas, z terenu woj. ruskiego z końca XVIII w. Wystawiane one były przez bogatszych familiantów podupadłej majątkowo szlachcie, która dla celów zarobkowych wyemigrowała ze swych siedzib na wschód, gdzie wskutek zubożenia groziło jej obró­cenie w chłopów pańszczyźnianych. Świadectwa takie miały za zadanie ochronę ubogiej szlachty przed zmuszaniem jej do zwyczajnych powin­ności poddańczych. W świadectwach tych czasem powoływane są za­sługi wojenne przodków owej szlachty, nadania królewskie oraz dane, skąd ona na Ruś przybyła. Dają one obraz rozsiedlenia tej szlachty w Ziemi Czerwieńskiej u schyłku XVIII w. Okazuje się że wielu z tej szlachty przybyło na Ziemię Czerwieńską z Wielkopolski i Mazowsza i tu zostało zniszczonych.

Świadectwa te odnoszą się do nast. rodzin drobnej szlachty: Baczyńscy w Baczynie, Nadwornej, Paryszczy, Kamionkach w Ko­łomyjskiem; Baranieccy w Luczy na Pokuciu, w Barańczycach, gdzie siedzą

też Terleccy i Matkowscy; Bijowscy i Jaworscy w Bijowie oraz Bijowscy w Kołomyi,

dokąd przybyli z Przemyskiego; B i l i ń s c y w Muszkarowie w Trembowelskiem i w Matkowie Mo-

chnatym, gdzie siedzą również Matkowscy; B e r e z o w s c y w Berezowie, z których jedna gałąź wyemigrowała

z gniazda rodzinnego i osiadła w dobrach starostwa skalskiego.

Innych znów Berezowskich widzimy w Słobodzie w kluczu pecze-

niżyńskim, dokąd przybyli z Podola;

Bodnarowscy, Tomiccy i Jakubowscy w Bodnarowie; Bodnarowskich h. Sas osadził na Bodnarowie i trzech innych

wsiach w Halickiem król Jan III. Inni Bodnarowscy siedzieli

w tym czasie w Sniatyńskiem; Borysławscy h. Sas i K u n i c c y w Borysławicach (dziś Bory-

sław);

Bozowscy w h. Leliwa w Bożykowie; Czerwińscy h. Lubicz w Nehrybce;

Dołżańscy w Terle i w Nadorożnej, wsi starostwa tłumackiego; Drużdżanikowie przyd. Tychowskie h. Sas w Podbużu, Pod-

pieczarach i Korniowie;

Dziwińscy w Wólce (z. halicka) i w z. przemyskiej; Ooleccy h. Sas, Łopuszańscy i Tołłoczkowie w Bucho-

wicach w Przemyskiem;

Gołębiowscy w Zagulance (?) i w Raszpolu w Jarosławskiem; Orabowieccy w Berezowie wyższym, Sadzawce i w Peczeniży-

nie, oraz w Orabowcu (w Halickiem) i Korniczu na królew-

szczyźnie;

Hoszowscy h. Sas, w Hoszowie i Pałahiczach; Jaworscy w Jaworze, w Skorodnem w Sanockiem, w Turce,

Mielnicznem;

Kaniowscy w Jaworze; I l n i c c y w Uniku; lwa nieć y h. Sas w Iwanowicach (dziś Iwanowce, w pow. żyda-

czowskim); Karczewscy h. Sas, w Podhajczykach, dokąd przybyli z Karczowa

w woj. poznańskim w czasie wojen szwedzkiej i kozackiej; Kiszyńscy z woj. sieradzkiego i Cześniccy w Obertynie; Klonowscy z Sokalszczyzny, osiadli w z. halickiej; Kluczewicze h. Ooleńczyk w Staniszewicach na Wołyniu i w Ha­lickiem;

Kniehiniccy w Łąckiem (razem z Czapskimi), Isakowie i Be­rezowie Niżnym;

Kobelscy z Kobylan Wielkich, osiadli w z. halickiej; Komarniccy h. Sas w Komarnem, Budzyniu i Sorocku w Trem-

bowelskiem, w Komarnikach; Kordan Meliszowicze h. Nałęcz w Saharyniu i Kryłowcach

w woj. bełzkim; Kulikowscy z Kołków na Podolu, osiadli w Koropcu (zapewne

k. Buczacza);

Lewiccy h. Sas z z. przemyskiej, osiadli na Podolu; Łukawieccy w Łukawicy (razem z Wyszotrawkami) i Fa-

towcach (Kołomyjskie); Łopuszańscy h. Sas w Łopuszanach w z. przemyskiej (dziś. Ło-

puszna) i Dziurkowie (dziś. Dżurków) w Kołomyjskiem; Niedzielsty h. Sas, w Ubochorze (których pradziad zginął pod

Wiedniem w czasie odsieczy Sobieskiego);

Po <1 li o r o cl e c c y li. Sas, w Poclhoroclcach i Hryniowcach w z. ha­lickiej ; Pieleccy h. Rawa ze wsi Nosowa na Podlasiu, osiadli w Dolinie

pow. żydacz.;

Pliscy z Pliskowa, osiadli w Halickiem; Podłuscy h. Sas w Podłużu oraz w dobrach arcyb. lwowskiego,

Siemikowicach;

Siemaszowie h. Sas, w Waniowicach, z których jeden po powrocie z wyprawy Sobieskiego osiadł na Pokuciu i służył pod hetmanem

Potockim;

Siemiginowscy w Niedziedzy (Niedźwiedzy w Drohobyckiem) i Czerwonogrodzie, dokąd przenieśli się ze wsi dziedzicznej

w Przemyskiem;

Syczyńscy w Borysławicach (zapewne dziś. Borysław); Szymberowie h. Goleńczyk na Pokuciu, dokąd przenieśli się ze

Staniszewic na Wołyniu;

Str u szewscy w Topolnicy, skąd jedni wywędrowali na Podole; Tarnawieccy h. Sas, w Tarnawie Wielkiej polnej i we wsi

Kubaki w Halickiem; Tatomirowie w Podbużu w Drohobyckiem i w Paryszczach na

Pokuciu; Turzańscy w Turzynie (?) i w Turzy (zapewne dziś Turze

w pow. turczańskim);

Twaryńscy h. Sas, z Twarynia;

Tyczyńscy h. Sas, w Tyczynie w Sanockiem i w Mołotkowie w Ha­lickiem;

Tysowscy w z. halickiej;

Wielogurscy h. Niniwa (!) w Przysmostawicach (!);

Zabojscy w Borysławiu, których pradziad otrzymał od hetmana Rewery Potockiego wieś Leszczyńce;

Zarynowscy h. Sas w Strzelbicach;

Zawadowscy w Kruszelnicy;

Zembrzyccy h. Junosza w Terle czyli Lubuchowie w Przemyskiem, dokąd przybyli z Zembrowa czyli Zambrowa na Podlasiu;

Zubrzyccy w Zubrzycy;

Strzelbiccy w Strzelbicach i Woli Strzelbickiej czyli Biliczu

w Samborskiem;

67. P r okop Sas (= Prószyński): Szlachta zagrodowa. Lwów b. r. w.

Popularna broszurka, mająca na celu wykazanie, że licznie zamie­szkała dziś na ziemiach połudn.-wschodnich Polski tzw. szlachta zagro­dowa była kiedyś szlachtą polską, obdarzoną przywilejami szlacheckimi przez królów polskich za zasługi wojenne i rycerskie czyny. Na str. 13—22 skreślone są pokrótce dzieje owej szlachty od czasów najdaw­niejszych aż po dzień dzisiejszy. Na str. 22—32 podany jest spis gniaz­dowych rodzin szlacheckich, osiadłych w 3 województwach poł.-wschodnich, z wymienieniem przy każdej z nich najwybitniejszych przodków. Wykaz obejmuje następ. nazwiska:

Baczyńscy z Baczyny;
Bandrowscy z Bandrowa;
Baranieccy z Barańczyc ad Sambor;
Bereźniccy z Bereźnicy ad Sambor;

Berezowscy z Berezowa ad Peczeniżyn;

Bilińscy z Biliny ad Sambor;
'Czajkowscy z Czajkowic ad Rudki;
Dobrzańscy z Dobrej ad Sanok;
Drohomireccy z Drohomirczan ad Stanisławów;
Orabowieccy z Orabowca ad Bohorodczany;
Hołowieccy z Hołowiecka ad St. Sambor;
Hołyńscy z Holynia ad Kałusz;

Hordyńscy z Hordyni ad Sambor;

Horodyscy z Horodyszcza k. Sambora;
Hoszowscy z Hoszowa k. Doliny;
Ilniccy z Unika k. Turki;
Jaśniscy z Jaśnisk k. Gródka;
Jaworsćy z Jawory k.Turki;
Knihyniccy al. Knichyniccy al. Kniehinińscy z Knichynicz

k. Rohatyna;

Koblańscy z Kobła k. St. Sambora; Komafniccy z Komarnik ad Turka; Kopystyńscy z Kopysna ad Dobromil; Krechowieccy z Krechowiec k. Doliny; Kropiwniccy z Kropiwnika ad Drohobycz; Kruszelniccy z Kruszelnicy ad Skole; Kryłoszańscy z Łoziny ad Gródek; Kryniccy z Krynicy ad Drohobycz; Kulczyccy z Kulczyc ad Sambor; Liskowaccy z Liskowatego ad Dobromil; Łopuszańscy z Komarnik ad Turka; Łozińscy z Łoziny ad Gródek; Łuccy z Łąki ad Sambor; Manasterscy;

Matkowscy z Matkowa ad Turka; Nanowscy z Nanowy ad Dobromil; Nowosielscy z Nowosielec ad Bóbrka; Ortyńscy z Ortynic ad Sambor; Podhorodeccy z Podhorodec ad Skole; Podlesieccy z Podlisek ad Rudki; Pohoreccy z Pohorzec ad Rudki; Popiele z Popielów ad Drohobycz; S i e l e c c y z Sieka ad Sambor; Smereczańscy;

Sozańscy z Sozania ad St. Sambor; Srokowscy ze Srok ad Lwów; Strutyńscy ze Strutyna ad Dolina; Stupniccy ze Stupnicy ad Sambor;

Sulatyccy ze Sulatycz ad Żydaczów; T a to m i ro w i e;

Terleccy z Terta ad St. Sambor; Topolniccy z Topolnicy ad St. Sambor; Towarniccy z Towarni ad Sambor; Turzańscy z Turzego i Topolnicy ad Turka; Tusfanowscy z Tustanowic ad Drohobycz; Uniatyccy z Uniatycz ad Drohobycz; U r u s c y z Uroża ad Drohobycz; Winnicy z Winnik ad Drohobycz; W it wice y z Witwicy ad Dolina; Wysoczańscy z Wysocka ad Turka; Żerebeccy z Żerebek szlach. ad Skalat; Żurakowscy z Żuraków ad Bohorodczany;

68. Pulnarowicz Władysław: U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru. (Historja powiatu turczańskiego). Turka 1Q29.

Praca ta dotyczy przeważnie szlachty zaściankowej, licznie osiadłej na terenie tego powiatu. Rozdz. III—V przynoszą dane historyczne względnie wymieniają następujące rodziny szlachty zaściankowej oray. zamieszkane przez nie zaścianki:

Tureccy zwani Turskimi, Jaworscy, Uniccy, Ko-tnarniccy, Wysoczańscy, Matkowscy, Orabscy, N a-H o w s c y de Tarnawa, Zalescy, Dobrzańscy, Wyszotraw-kowie, Błażowscy, Oagałowicze -Loniewscy, Turzańscy, Hoszowscy, Czerneccy, Opaccy, Dolińscy, Dunin-Bor-kowscy, Fiałkowscy,Wysokińscy, h. Roch przyd. Stolniko-wicz, Rozwadowscy, Klityńscy, Urbańscy, Wólczańscy de Baczyna, Krasowscy, Kopystyńscy, Czyczerscy, Radec-c y, Kraśniccy, Lewiccy, Sozańscy, Jasińscy, Lipeccy, B i l i ń s c y z Biliny przyd. Stotyłowicz, Uniatyccy, Polańscy, Stebniccy, Manasterscy, Krzeczkowscy de Paclaw, K r o-p i w n i cc y - Cołyżyce, Dąbrowscy i Zubrzyccy; zaścian­ki: Turka, Jawora, Unik, Komarniki, Wysocko Wyżnę, Matków, Miel-niczne, Losiniec, Husne, Radycz, Bilina, Hołowsko-Zubrzyca, Uniczek czyli Zawadka, Jasionka, Wołosianka, Isaje, Jasienica, Łastówki, Wy­socko Niżne, nadto 2 wsie dziś nieistniejące, Michalkowa Wola

i Boryśowa.

Specjalnie szlachcie zaściankowej poświęcone są rozdz. XXIV'

i XXV. Rozdz. XXIV, str. 123—132 pt. „Wsie prywatne nad górnym

Sanem i zaścianki w dolinie Stryja" wylicza nast. zaścianki i osiadłą

w nich szlachtę zaściankową:

Tarnawa Niżna: Nowosieleccy, Rościszewscy, Stupniccy, Siwerscy, Odowscy, Sikorscy, Wieluszyńscy;

Jawora; Jaworscy z 25 przydom.;

Unik: Uniccy, Kropiwniccy - Cołyżyce, Błażowscy, de Pacław Krzecz­kowscy i Wyszotrawkowie;

Wysocko Wyżnę: Wysoczańscy, Dunin-Borkowscy, Dolińscy, FiaJ-

kowscy, Wojaczyńscy;

Matków: Matkowscy; Mielniczne: Jaworscy; Komarniki: Wysoczańscy, Komarniccy, Wołczańscy de Baczyna, So-

zańscy h. Korczak, Rozwadowscy, Dąbrowscy, Urbańscy, Ko-

pystjańscy; Mochnate: Matkowscy, Bilińscy, Klityńscy, Sozańscy, Wysokińscy,

Uniccy, Telepianowicze, Ossowscy, Krasowscy.

W rozdz. XXV, str. 132—38, pt. „Szlachta zaściankowa. Pocho­dzenie, życie i zwyczaje tej szlachty" autor zwraca uwagę, że wzdluż całego Podkarpacia Małopolski Wschodniej osiadła szlachta tzw. cho-daczkowa w liczbie około 100 tyś., której, jakkolwiek przeważnie jest religii gr. kat. i mówi po rusku, ze względu jednak na polskie tra­dycje rodzinne i pochodzenie szlacheckie, nie można zaliczyć do naro­dowości ruskiej. Autor uważa ją za potomków rzymskich rycerzy, osiadłych na Wołoszczyźnie i w Siedmiogrodzie, skąd za Ludwika Wę­gierskiego i Władysława Jagiełły osiedli na ziemiach, nadanych im za wojenne zasługi; od nadanych sobie wsi przybierała owa szlachta rycerska nazwiska rodowe; podkreśla dalej, że cała przeszłość tej szlachty zaściankowej, pieczętującej się herbem Sas, dziś po najwięk­szej części zruszczałej, od chwili przybycia w te strony aż po rozbiory — to wierna służba dla Rzplitej Polskiej. Przy końcu wymienia autor poszczególne rody szlachty zaściankowej, zamieszkałej w czasach hi­storycznych na terenie 3 ziem czerwono-ruskich.

Prócz zaścianków pełno szlachty zaściankowej siedziało również po wójtostwach i sołectwach, znajdujących się obficie w królewszczy-znach, zwłaszcza w Ekonomii samborskiej; o tym dokładnie informuje rozdz. XXIII. Siedziała ona w nich spokojnie jako dożywotniej' aż do r. 1772, kiedy to rząd austriacki, objąwszy Galicję w posiadanie, przystąpił do rugowania jej stamtąd.

Następ. wójtostwa trzymane były przez ową szlachtę: Kondratów: Nanowscy, Krzeczkowscy, Metelscy; Ryków i Iluik: Uniccy i Komarniccy; Bahnowate: Komarniccy, Strzeleccy; Jabłonów: Wysoczańscy, Romanowscy, Grodzcy; Borynia: Wysoczańscy;

Butelka: Wysoczańscy, Krępscy, Przeworscy, Komarniccy; Libuchora: Przedworscy, Rogozińscy; Wysocko Niżne: Wysoczańscy, Strzeleccy, Piaseccy; Krywka: Rogozińscy, Jaworscy; Hnyła: Komarniccy;

Szumiacz: Błońscy, Strzeleccy, Wyszotrawkowie; Wołcze: Wołczańscy, Zapłatyńscy, Jaworscy; Żukotyn: Żukotyńscy, Wołczańscy; Jabłonka Wyzna: Jabłońscy, Czarnieccy, Romanowicze, Zapłatyńscy,

Krasnopolscy, Pakoszewscy; Jabłonka Niżna: Bieńkowscy, Turzańscy, Sokołowscy, „panowie szlachta

z Mielnicznego" (Jaworscy?); Tureczki Niżne: Hoszowscy, Rossowscy, Pawlikowscy;

Tureczki Wyżnę (clawn. Tureczka Stopusiańska): Pawllkowscy, ftra-snopolscy, Terlcccy;

Lomna: Lomniccy, Ustrzyccy, Koblańscy, Jaworscy;

Chaszczów (dawn. Wola Łomnicka): Ustrzyccy, Chylińscy;

Lopuszanka Lechniowa: Boberscy;

Michniowiec: Dąbkowscy, Michnowscy; ••'- •

Mołdawsko: Terleccy;

Rosochacz: Komarniccy, Szymonowscy, Strzeleccy;

Suchy Potok: Uniccy, Paszkowscy;

Myta: Dwerniccy, Bandrowscy, Pawlikowscy;

Nadto w obrębie królewszczyzn na swych dziedzicznych cząstkach

mieszkała szlachta zaściankowa w nast. wsiach:

Krywka: Turzańscy;

Husne Niżne: Uniccy, Czycerscy, Sozańscy;

Husne Wyżnę: Uniccy, Żmijewscy, Ossowscy;

Lipie: Lipeccy;

Jasienica Zamkowa: Tureccy, Jaworscy, Błażowscy;

Radycz: Uniccy;

Wołosianka Wielka: Jaworscy, Pasławscy, Wołosiańscy;

Wspomnieć jeszcze należy rozdz. X, str. 28—32, gdzie jest omó­wiona rola szlachty zaściankowej jako rycerzy kresowych oraz udziai jej w życiu publicznym.

69. Pułaski Kazimierz: Kronika polskich rodów szla­checkich Podola, Wołynia i Ukrainy. Monografie i wzmianki. Brody 1911.

We wstępie, str. III—VIII, omawiając kolonizację ziem ruskich w ciągu dziejów, autor zaznacza, że na kresach wschodnich osiadla licznie w dobrach magnackich drobna szlachta z województw koronnych, dorabiając się w nich często majątku i wyższych stanowisk. Oprócz tej szlachty czystopolskiej pełno było na ziemiach wschodnich drobnej szlachty pochodzenia ruskiego, władającej ziemią na warunkach służby wojennej (szlachta służebna). Autor podnosi współżycie szlachty pol­skiej i ruskiej, zarówno w życiu prywatnym jak i publicznym (zwła­szcza w potrzebie wojennej). Kronika zawiera wiadomości do nast. rodzin drobno-szlacheckich:

s. 2—4: Baranieccy h. Sas, z Barańczyc; s. 45—7: Czajko w scy h. Dębno, z Czajkowic w z. lwowskiej,

osiedli głównie na Ziemi Czerwieńskiej, skąd z czasem prze­nieśli się też na Podole; s. 66—7: Dwerniacy h. Sas, z Ternowy, którą w XVI w. zamienili

na Polanę i Dwernik (w Sanockiem) i od nich przybrali jedni

nazwisko Polańscy, drudzy Dwerniccy; s. 122—26: Krechowieccy h. Sas z gniazd Krechów Wielki w r.

lwowskiej i Krechowce \v z. halickiej, którzy w XV w. stanowili

jeden dom z Kniehinińskimi; s. 141—43: Orlików scy h. Półko/.ic, drobna szlachta z Mazowsza,

osiadła w XVII 11 w. na Wołyniu;

s.,,176—80: R a c i boro w s c y h. Jelita z Raciborowic w pow. piotr­kowskim, gdzie już w XVI w. byli licznie rozrodzeni, przybierając rozmaite przezwiska i przydomki. Stąd przenieśli się jeszcze w XVI w. na Podole i Wołyń. Zauważa przy tym autor, że ••,;•• takiej drobnej szlachty jak Raciborowscy było wówczas w Pol­sce mnóstwo i że ten drobiazg szlachecki stanowił najcenniejszy materiał kolonizacyjny w Polsce, a rozchodząc się po dalszych dzielnicach kraju, dawał początek wielkiej liczbie rodzin, zdoby­wających na kresach fortunę i znaczenie.

S. 180—Q4: Rzewuscy h. Krzywda. Licznie rozrodzona, drobna i uboga szlachta z Podlasia, gdzie posiadała swe gniazdowe dobra Beydy i Rzewuski; jedna jej gałąź, przeniósłszy się na Ruś Czerwoną, Podole i Ukrain?, zdobyła tam wielką fortunę i najwyższe dygnitarstwa w kraju.

s. 21Q—222: S z c z« n io w s c y h. Paprzyca, wołyńska drobna szlachta gniazdowa z Wielkiego Szczeniowa, siedzieli też na Ziemi Czer­wieńskiej.

70. Rokosz Antoni ks.: Z horodeńskiego powiatu. (Prze­gląd Powszechny, 1895, t. 46, s. 307—14 i 473-79; t. 47, s. 456—60).

Autor w tym niedużym opisie etnograficzno-społecznym wspo­mina również (str. 475) o szlachcie chodaczkowej, rozrzuconej po wsiach tego powiatu, podkreślając, iż zachowała ona w czystości język polski i ubiór, co odróżnia ją od chłopów, w przeciwieństwie do chło­pa polskiego — stwierdza bowiem (str. 311), że osadzone pośród Rusinów mazurskie kolonie wynarodowiły się całkowicie, a rodzone Mazury, jak Szkwarek, Jonek, Soliński, Białecki, Zajączkowski zmieniły się na Szkwarok, Jonok, Sołyńskij, Biłeckij, Zajaczkiwśkyj.

71. Rokosz Antoni ks.: Lud w Podhajeckiem. (Przegląd Powszechny, 1898, s. 345—356).

Na str. 353—4 autor daje krótką charakterystykę osiadłej p3 wsiach tego powiatu szlachty chodaczkowej, podnosząc jej zalety i wady, przywiązanie do mowy polskiej, zaznaczając jednak, że nie­którzy z tej szlachty przeszli z czasem na obrządek gr. kat.

72. S a łon i Aleksander: Na kresach. Szkic etnograficzny. (Słowo Polskie, marzec 1903, nr. 113, 115, 117, 119, 137 i 139).

Opis etnograficzny polskiej szlachty zaściankowej we wsi Delejów pow. stanisławowskiego, osiadłej w północnej części wsi, zwanej „Horosile". Dwie rodziny osiadłej tam szlachty przechowują do-wody szlachectwa, tzw. legitymacje szlacheckie; są to Malinowscy h. Slepowron i Kaczkowscy h. Prus. Reszta szlachty dowodów takich nie posiada, ale o jej pochodzeniu szlacheckim świadczą same nazwiska, jak Lisowski, Klementowski, Leszczyński, Het­man (?), Białogłowski, Sumisławski i inne.

73. Saloni Aleksander: Zaściankowa szlachta polskaw Delejowie. Materyały etnograficzne. (Materyały atitropolo-giczno-archeologiczne i etnograficzne, t. XIII,Kraków 1914, s. 3-151).

Jest to studium etnograficzne, poświęcone jednemu z najwyżej stojących pod względem narodowym w pow. stanisławowskim zaścian­ków szlacheckich. Na str. 6 podaje autor nazwiska osiadłej tam szlachty, które brzmią: Bahrynowski, Białogłowski, B o r-kowski, Borodajkiewicz, Hetman, Jankowski, Jaro-szewski, Kaczkowski, K l e m e n t o w s k i, Komanowski, Koryzma, Krzywanek, Krzywczyński, Kunicki, Ku-czeryna, Leszczyński, Lisowski, Lubieniecki, Łuczyń-ski, Magnowski, Malino w s k i, Martyn i, Piasecki, R a-kowski, Rybczyński, Sierakowski, Sikorski, Stani-szewski, Sumislawski, Wierzbicki, W i s z n i o w s k i, Zie­miański, Żurawicki, Ż y ha k.

Następnie na str. 6—7 przytacza autor 2 legitymacje szlacheckie rodziny Kaczkowskich i Malinowskich. Dalej daje charakterystykę owej szlachty, omawia stosunek jej do ludności ruskiej, podkreślając, iż poczuwa się ona do łączności tylko ze szlachtą, rozprószoną licznie po okolicznych wsiach, jak Tumirz, Łany, Meducha, Byszów, Ką-kolniki, Słobódka, Toustobaby, Hnilcze, Panowice.

Reszta studium poświęcona jest wyłącznie zagadnieniom ściśle etnograficznym.

74. S atke Wł.: Powiat tarnopolski pod względem geogra-ficzno-statystycznym. (Rocznik Kółka Naukowego Tarnopol-skiego, III, za r. 1895, Tarnopol 1896, s. 67—227).

Na str. 172—3 jest wzmianka o istnieniu szlachty chodaczkowej we wsi Łady czy n, przechowującej starannie swe dyplomy szla­checkie, zaś na str. 191 o szlachcie chodaczkowej we wsi P e t r y k ó w.

75. SchneiderAntoni: Encyklopedya do krajoznaw­stwa Galicyi pod względem historycznym, statystycznym etc. Tom II. Lwów 1874.

Na str. 281—290 znajduje się wiele wiadomości do dziejów wsi Baczyna w pow. sarnborskim, gniazda szlachty zaściankowej Ba czy ń-s k i c h. Pochodzenie jej, jak również sąsiednich rodzin szlachty za­ściankowej, wyprowadza autor od Jadźwingów, osadzonych tam rzekomo za czasów ks. halickiego, Daniela. Podaje nadto wiele ciekawych szcze­gółów, dotyczących stosunków wewnętrznych powyższej gminy szla­checkiej, zwłaszcza w czasach austriackich. Prócz Baczyńskich — osiedli tam (r. 1791) Katyńscy, Bereźniccy, Zagórscy, Pacław-scy, Dobrzańscy, Piotrowscy i Sozańscy.

76. Schnur-PepłowskiStanisław: Galiciana (1778— 1812). Cz. II. (Przewodnik nauk. i liter., XXIV, 1896, s. 74 — 90 i nast.).

Omawiając dzieło podróżnika, Józefa Rohrera, pt. „Bemerkungen auf einer Reise von der Tiirkischen Granze iiber die Bukowina durch Ost- und West - Galizien, Schlesien und Mahren nach Wien (Wien 1804), który zwiedził Galicję w latach 1802—3, wspomina autor na str. 79, że m. i. znajduje się tam wzmianka o wsi Żurakach w Stanisławowskiem, gdzie siedziało podówczas około 40 właścicieli tzw. szlachty zaściankowej, nie różniącej się niczym od sąsiadujących z nią chłopów.

77. Nikotoryj s e ł a hałyckoj Rusy (Iz materiałów sobran-

nych Wened. M. Płoszczanskym). (Literaturnyj Sbornik izd.

Hałycko-Russkoju Maticeju, 1870, s. 31—88).

Na str. 35—39 przytoczone są dane geogr., statyst. i historyczne do wsi Korczyna pow. Stryj, m. i. do osiadłej tam szlachty zaścianko­wej, która składa się z Korczyńskich, Winnic k ich, Podho-rodeckich z sąsiedniej wsi Podhorodce i Kruszelnickich z Kruszelnicy. Za czasów Józefińskich było ich tam 13 rodzin, zaś w r. 1865—53 rodzin.

Na str. 68-70opis Witwicy, zaścianka zamieszkanego przez samą legi­tymowaną szlachtę wyznania gr. kat. Autor podaje, że kiedyś u jednego z miejscowej szlachty znajdował się oryginalny dyplom, którym król oolski Władysław (Jagiełło) nadał sąsiednią wieś Hoszów Bojarynowi Michałowi Wołoszynowi za jego wierne służby, ale dyplom ten zaginął. Potomkowie tego Wołoszyna — przytacza dalej autor — założyli później w sąsiedztwie wieś Witwicę, gdzie do dziś mieszka szlachta zaściankowa, W i 't w i c c y, nosząca przydomki od imion zało­życieli wsi, tj. Ławrowicz, Mirowicz i Sieczka.

78. Semkowicz Władysław: O rodzie Dragów-Sasów, (Miesięcznik heraldyczny, I, 1Q08, nr. 2, s. 35—37).

Autor przytacza dokument z r. 1564, stwierdzający, że jedna z licznych rodzin drobnoszlacheckich na Rusi Czerwonej, pieczętują­cych się herbem Sas, mianowicie Czołhańscy z Czołhań, po­chodzą od Wołocha Dragina, który z końcem XIV w. otrzymał Czołhany od króla Władysława Jagiełły. Ponadto autor wymienia innego Czoł-hańskiego (w XVI w.), dziedzica Pukienic oraz innych Sasów: Kłod-n i ,c k i c h z Kłodnicy, Czerkaskich z Czerkas, Dzieduszyckich z Dzieduszyc, Rożniatowskich z Rożniatowa, Andrzeja de Swariczow (Swaryczowskiego), W i t w i c k i c h z Witwicy, szlachtę z Su-latycz (S u: l a ty cc y), z Nowosielec (N o w o s i e l e c c y) i z Ho-szowa (Hoszowscy), występujących w XV w. Również wołoskiego pochodzenia jest inna rodzina Sasów czerwonoruskich, Tatomirów w Ternawie, pojawiająca się na Rusi w r. 1427.

7Q. Semkowicz Władysław: Wywody szlachectwa w Polsce XIV—XVII w. (Rocznik Tow. Herald. we Lwowie, tom III, 1911 — 1912). Lwów 1913.

Zawiera między innymi wywody szlacheckie następ. rodzin szlach­ty zaściankowej h. Sas, osiadłej na terenie Rusi Czerwonej:

Berezowscy, B i e l a w s c y, Czołowscy, Dobrzańscy, Drohomireccy, Holyńscy, Horodyscy, Jamieńscy, Korczyńscy, Kulczyccy, Medyńscy, Putiatyccy, .Sie-miginowscy, Strutyńscy, Sulatyccy, Swaryczowscy, \y Szumlańscy, Ternowscy, Toporniccy, Topolniccy, T u-stanowscy, Winnice y, Żukowscy, Zurakowscy.

80. Siegel Stanisław: Kontrakty lwowskie w latach 1717—1724. (Badania z dziejów społ. i gosp. Nr. 19). Lwów 1935.

Na str. 184—6, omawiając udział drobnej szlachty w kontraktach lwowskich w tym czasie, autor wymienia następ. jej przedstawicieli: Bilińscy, Popiele, Srokowscy i Czajkowscy z 2 wsi ziemi lwowskiej, Łoziny i Czajkowic.

81. Słownik Geograficzny. Tom III. Warszawa 1882.

Na str. 513 pewne dane o Jaworze dolnej i górnej, zaścianku zamieszkanym przez Jaworskich, Unickich i Turskich czyli Zacharowskich.

Tom IV, Warszawa 1883.

Na str. 85Q—60 o Kulczycach w Samborskiem, gnieździe szlachty zaściankowej Kulczyckich (w świetle inwentarzy z XVII i XVIII w.).

82. Smoleński Władysław: Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej. Kraków 1908.

Rozdział V pt. „Emigracje" zaznacza (str. 129), że osadnictwo drobnej szlachty mazurskiej na Rusi Czerwonej zaczęło się już w XIV w., zwłaszcza w ziemi bełzkiej za książąt mazowieckich i trwa-ło aż do drugiej połowy w. XV. Szlachta mazurska stała się zaczynem szeregu gniazd drobnoszlacheckich na podgórzu karpackim. Zagnieź­dziły się wówczas na Rusi Czerwonej takie rodziny mazowieckie, jak Jakaccy h. Radwan, Kucharscy h. Prawdzie, Pudłowscy i Kakowscy h. Kościeszka, Szarzeńscy h. Junosza, Giżyccy h. Oozdawa. Na str. 131—5 jest mowa o kolonizacji mazurskiej na Podolu po przyłączeniu tej dzielnicy do Korony. Znaczna również ilość drobnej szlachty mazurskiej osiadała najczęściej w dobrach mag­nackich (zwała się ona szlachtą czynszową, bo płaciła tylko czynsze a wolna była od robocizny) na kresach wschodnich, gdzie z biegiem' czasu schłopiała i zruszczała, przyjmując obrządek gr. kat.

83. Stadnicki Aleksander: Ziemia lwowska za rządów polskich w XIV i XV wieku, we względzie społecznych sto­sunków rozpoznana. Lwów 1863.

W rozdz. I, omawiając nadania królewskie na rzecz zasłużonychrycerzy, wymienia autor1 na str. 7 przywilej Kazimierza Jagiellończyka z r. 1456, nadający Iwankowi i Stankowi Dawidowiczom w nagr.ode za waleczność, okazaną w walce z Tatarami, uroczysko Jaśniska zwane. Niewątpliwie jest to dzisiejsza wieś w pow. gródeckim, Jaśniska, od której osiadła tam 'szlachtazaściankowa przybrała nazwisko Jaśniskich. W rozdz. II, na str. 21—22, autor wskazuje na to, że na obszarze z. lwowskiej w chwili objęcia jej przez Kazimierza W. było niewiele ruskich bojarów tj.miejscowego drobnego rycerstwa, i że oni nie odegrali większej roli w kolonizacji tej ziemi, jakkolwiek również, otrzymywali nadania od królów polskich. Rola ta przypadła głównie polskiemu drobnemu rycerstwu.

84. S t a d n i c k i Aleksander: O kniaztwach we wsiach wołoskich z poglądem na wójtowstwa we wsiach na magde-burskiem prawie osadzonych. (Dod. tygod. Oaz. Lwów. 1853, t. III, nr. 11—21) i osób. odb. Lwów 1853.

Rozdz. VII pod tytułem ,,Jakim sposobem kniaztwa i wójtowstwa w królewszczyznach w ręce szlachty przeszły i w dożywotne tenuty się; przeistoczyły" (nr. 19) omawia m. i. problem przechodzenia kniaztw i wójtostw w królewszczyznach w ręce szlachty drogą uszlachcenia kniaziów i wójtów. Ci uszlachceni kniaziowie i wójtowie dali później początek całemu szeregowi drobnej szlachty. Tak np. potomkowie knia­ziów w Berechach, Ustrzykach, Stebniku i Terle przybrali nazwiska od tych kniaztw i występują już w XVI w. jako ,,nobiles" Berezań-scy, Ustrzyccy, Stebniccy i Terleccy.

85. S t upnie k i H.: Herbarz polski i imionospis zasłużo­nych w Polsce ludzi... T. I—III. Lwów 1855—62.

Obejmuje również nazwiska szlachty zaściankowej, zamieszkałej na terenie Ziemi Czerwieńskiej.

Tom I:

s. 12: Bakrynowscy al. Bahrynowscy h. Leliwa, przybyli z woj. kijowskiego;

s. .14: Bandrowsćy h. Sas, Baranieccy h. Sas;

s. 23: Bereźniccy h. Sas, Berezowscy w z. halickiej;

s. 36: Błażowscy h. Sas;

s. 44: Bojarscy h. Sas;

s. 52: Borysławscy;

s. .57: B r a t k o w s c y h. Sas, z Bereźnicy w z. przemyskiej;

s. 64:Brześciańscy w z. przemyskiej;

s. 100: Czajkowscy h. Dębno;

s. 111: Czółna ń scy h. Sas;

s. 12Q: Do brzan scy h. Sas, z Dobrej w z. sanockiej;

s. 133: Domaradzcy h. Ostoja, z Sandomierskiego, skąd prze­nieśli się na Ruś;

s. 142: Dubrawscy h. Sas; '

s. 144: D we r n i c c y z Ternowy w z. przemyskiej;

s. 218: Hoszowscy h. Sas, w z. przemyskiej;

s. 233: J a wo rscy h. Sas;

s. 239: Uniccy h. Pietyrog w z. przemyskiej;

Tom II:

s. 1: Kaczkowscy h. Pomian, z Poznańskiego, skąd przenieśli się

na Ruś Czerwoną; s. 28: Kniehińscy z Kniehinic; s. 70—1: Kruszelniccy h. Sas;

s. 71—2: Kryniccy h. Korab, nobilit. za zasługi wojenne w r. 1613; s. 78—Q: Kulczyccy h. Sas; s. 79: Kumarniccy (Komarniccy) h. Sas; s. 80: Ku nic c y h. Łabędź, z Lubelszczyzny; s. 96: Lewiccy h. Rogala;

s. 103: Lityńscy h. Sas, z Lityni w z. przemyskiej; s. -124: Luk a w i e cc y z Wołoszczyzny, nobilit. przez Jana Sobić-

skiego w r. 1676 za zasługi rycerskie; s. 139: Matkowscy na Rusi Czerwonej; s. 171: Nahojowscy na Rusi Czerwonej; s. 172: Nanowscy h. Sas; s. 189: Nowosielscy h. Sas; s. 252: Po pięło wie h. Sulima, ze wsi Popiele pod Drohobyczem;

Tom III:

s. 49: Seredniccy h. Sas, w z. przemyskiej;

s. 61: Skólscy h. Sas ze Skolego na Rusi Czerwonej; nadto siedzieli w Iwanówce w pow. trembow., Nowosielicach w pow. żydacz. i w Krechowicach w z. lwowskiej;

s. 96: Strutyńscy h. Sas;

s. 100: S tu p n iccy h. Sas;

s. 129—30: S z u m l a ń s e y h. Korczak;

s. 138: Tarnawscy h. Sas, z z. sanockiej;

s. 140: Tatomirowie h. Sas;

s. 142: Terleccy h. Sas i h. Przestrzał, z z. sanockiej;

s. 158: T y s z ko w s c y h. Gozdawa;

s. 161: Uniatyccy h. Sas;

s. 162: U r usc y h. Sas, pochodzenia węgierskiego, z Uroża pod Dro­hobyczem. Walczyli za Jagiełły z Krzyżakami pod Grunwaldem;

s. 162: Ust rży cc y h. Przestrzał, z Ustrzyk w z. przemyskiej. Z ro­dziny tej wielu brało udział w wyprawie wołoskiej króla Olbrachta i w odsieczy wiedeńskiej;

s. 184—5: Winniccy h. Sas;

s. 189: W itwiccy h. Sas;

s. 205: Wysoczańscy h. Sas;

s. 226: Z el ibo r sc y h. Sas;

s. 234: Żukotyńscy h. Sas.

86. S ty ś Wincenty: Rozdrabnianie gruntów chłopskich w b. zaborze austrjackim od r. 1787-—1Q31. (Archiwum Tow. Nauk. we Lwowie, Dział B, t. XV, zesz. 1). Lwów 1934.

Na str. 38—3Q znajduje się opis wsi Bereźnicy Szlachec­kie j pow. kafuskiego, zamieszkanej licznie przez szlachtę zagrodową; w XVIII i XIX w. składała się ona z nast. rodzin: Adamowscy, Aleksandrowicze, Bereźniccy, Berezowscy, Gutkow-scy, Jakimowicze, Jakubowscy, Jasińscy, Kałacińscy, Kruszelniccy, Leszczyńscy, Matkowscy, N o w i c c y, Omęcińscy, Prosianowscy, Slowikowscy, Sokół o w-scy, Starczewscy, Strutyńscy, Ustyanowscy, Witwic-cyi Żurakowscy. Dziś szlachta ta jest wyznania rzym. kat. i gr, kat., ale możliwe jest, że kiedyś wszystka szlachta należała do obrządku łacińskiego i z powodu zbytniego oddalenia parafii rzym.-kat. (w Ka­łuszu) większość jej z biegiem czasu przeszła na obrządek gr. kat., który miał swą parafię w miejscu. Autor podkreśla, że szlachta ta do dziś zachowała swoją odrębność, mimo że pod względem mająt­kowym wcale nie różni się od chłopów.

Na str. 247—259 przedstawiony jest stan gospodarstw szlachec­kich i proces rozdrabiania gruntów szlachty w Bereźnicy Szlacheckiej w latach 1787—1931. Na obszarze tej wsi posiadała w r. 1851 swe grunta szlachcianka z Podmichala (str. 251).

87. Sulisz Józef: Przywileje wsi Odrzechowy. (Odb. z Ga­zety Sanockiej). Sanok 1906.

Na str. 24 wymienieni są jako dzierżawcy wsi Odrzechowej, na­leżącej do starostwa sanockiego, w latach 1683—16QO, Wacław, Jan i Mikołaj Odrzechowscy, zaliczający się dziś do szlachty za­grodowej.

88. SzajnochaKarol: Szlachcic chodaczkowy. (Szkice historyczne, t. XI, wyd. „Biblioteka Powszechna" W. Zuker-kandla, nr. 952, s. 8—13). Lwów-Złoczów, b. d. w.

Autor wykazuje, że szlachta chodaczkowa w Polsce nie jest zjawiskiem czasów nowożytnych, lecz jest pochodzenia jeszcze średnio­wiecznego.

89. SzajnochaKarol: Zdobycze pługa polskiego. (Szki­ce historyczne, t. VI, wyd. „Biblioteka Powszechna" Zuker-kandla, Nr. 444). Lwów-Złoczów b. d. w.

Na str. 84—86 autor podnosi szczególną rolę drobnej szlachty polskiej w dziele osadnictwa Rusi Czerwonej, Podola i Ukrainy. Najwięcej przybyło jej na Ruś z przepełnionego drobną szlachtą Mazowsza z Władysławem Jagiełłą i Ziemowitem ks. mazowieckim (za tego ostatniego do z. bełzkiej), otrzymując grunta z obowiązkiem służby wojennej. Zdaniem autora — wiele z owych wiosek drobno-szlacheckich wzdłuż całego Podkarpacia powstało z wydzielonych po­jedynczym żołnierzom kawałków ziemi, z których później wskutek

rozrodzenia się ich potomków powstały dzisiejsze zaścianki szlacheckie. Na str. 90—97 autor wykazuje, że kolonizacja ziem ruskich polskim żywiołem drobnorszlacheckim trwała przez cały ciąg dziejów aż po wiek XVIII.

90. Szatko Stanisław ks.: Firlejów. Monografia histo­ryczna. Lwów 1937.

Autor wspomina (str. 32), że w miasteczku Firlejowie osiadła ongiś również zubożała szlachta: Brzezińscy, Korczyńscy, Szymańscy i Widaccy, przy których to nazwiskach jeszcze w XVIII w. w księgach metrykalnych dopisywano „sławetny" i „ucz­ciwie urodzony". Na str. zaś 86 jest wzmianka o jednym z dawnych dziedziców Firlejowa i sąsiedniej wsi Kleszczównej, Józefie W i t w i C-kim, który w pół. XIX w., pozbywszy się majątku, przeszedł na obrządek grecki, a potomkowie jego żyją dziś jako zwyczajni chłopi we wsi Kleszczówna.

91. SwięcickiTomasz: Historyczne pamiątki znamie­nitych rodzin i osób dawnej Polski. Przejrzał w rękopiśmie, objaśnił i uzupełnił przypisami Julian Bartoszewicz. Tom I—II. Warszawa 1858—1859.

Tom I:

Wśród wymienionych wybitnych i zasłużonych postaci nie brak

też przedstawicieli czerwono-ruskiej szlachty zaściankowej:

s. 97: Unicki Grzegorz z z. przemyskiej, mąż zasłużony;

s.1 130: Kulczycki Grzegorz, z Samborskiego, który odznaczył się pod Wiedniem;

s. .248: Popiel, któremu Władysław król polski nadał dobra Po­piele pod Drohobyczem, oraz Jan Popiel, pułkownik husarii;

s. 399: Inni Popielowie h. Sulima, przeważnie piastujący wy­sokie urzędy i dostojeństwa w dawnej Polsce;

Tom II:

s. 71—2: Sawiccy różnych herbów, przeważnie z Podlasia;

s. 154: Strutyński Jan h. Sas, komisarz do granic od Węgier;

s. 197: Tarnawscy h. Sas, z z. sanockiej;

s. 213: Terleccy h. Sas, dostojnicy kościelni i świeccy;

s. 251: U n i a ty c c y h. Sas, z których jeden, Jan, stolnik trembo-welski i poseł na sejm;

s. 252: Ustrzyccy h. Przestrzał, przybysze z Węgier, osiedli w z. sanockiej;

s. 306: Witwicki Stanisław h. Sas, z Witwicy w woj. ruskim, pia­stujący najwyższe godności i urzędy w dawnej Polsce tak świeckie jak i duchowne;

s. 406—7: Rudniccy h. Sas;

s. 511—12: Ustrzyccy h. Przestrzał, z Ustrzyk w z. przemyskiej;

s. 534—5: Winniccy h. Sas;

92. Tokarz Wacław: Galicya w początkach ery józe-fińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783. Kraków 1909.

Na str. 305—7 mowa o polityce rządu austriackiego względem szlachty zaściankowej, która najliczniejszą była w cyrkułach sambor-skim, brodzkim, złoczowskim i stanisławowskim, a którą spotykano i w innych cyrkułach wschodnich. Podkreśla autor jej rozrodzenie i zu­bożenie oraz zamiłowanie do służby wojskowej.

93. Ungeheuer Marjan: Stosunki kredytowe w ziemi przemyskiej w połowie XV w. (Badania z dziejów społ. i gosp. Nr. 6). Lwów 1929.

Na str. 205—229 znajduje się długi wykaz tzw. „szlachty bez urzędów" (którą stanowiła głównie szlachta zaściankowa) ziemi prze­myskiej, biorącej udział w owym czasie w operacjach kredytowych. Występuje ona jeszcze przeważnie bez wykształconych nazwisk, z po­daniem tylko imienia i gniazda rodowego, jak np. Hryczko de K r u-s z e l n i c a, niewątpliwie późniejszy Kruszelnicki.

94. U ruskiSeweryn: Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T. I—XV i Uzupełnienia. Warszawa 1904—32.

Obejmuje nast. rodziny czerwono-ruskiej szlachty zaściankowej. Tom I:

s. 61: Baczyńscy h. Sas, z Baczyny w pow. samborskim; s. 81—82: Bandrowscy h. Sas, pochodzący od sołtysów we wsi Bandrowie w z. przemyskiej;

s. 85:Baranieccy h. Sas, z Barańczyc w woj. ruskim, mający również działy we wsi Baczynie w z. przemyskiej;

s. 139: Bereźniccy h. Sas, szlachta po większej części zagrodowa;

s. 140: Berezowscy h. Sas, z Berezowa w z. żydaczowskiej;

s. 213—14: Bilińscy h. Sas;

s. 231: Błażowscy al. Błażejowscy h. Sas, z Błażowa w woj. ruskim;

s. 295: Bojarscy h. Sas, przyd. Czarnota, ze wsi Bojary, posia­dali w pow. trembowelskim wieś Wasilkowce; s. 381: Bratkowscy h. Sas z Bratkowic;

Tom II:

s. 9: Broszniowscy h. Sas i h. Sulima;

s. 22—23: Brześciańscy h. Sas z Brześcian w z. przemyskiej;

s. 349—50: Czajkowscy h. Dębno i h. Sas;

Tom III:

s. 4—5: Czerkascy v. Czerkawscy h. Jelita, ze wsi Czerkasy

w z. lwowskiej; s. 33—34: Czółna ń scy v. Czołchańscy h. Sas, z Czołhan

w

r. pow. żydacz., gdzie nadto posiadali ongiś Belejów, Pacyków,

Nowoszyn, Wełdzirz, Lolin, Negryn, Seneczów, Maksymówkę

i Wyszków; s. 35: Czołowscy h. Sas, z Czołowic w pow. lwowskim, posiadali

również cząstki w Bilinie i Czajkowicach; s. 196—98: Dobrzańscy h. Leliwa, ze wsi Dobra w z. sanockiej,

i h. Sas;

s. 258: Drohomireccy h. Sas, z Drohomirczan w pow. halickim; s. 278—79: Dubrawscy h. Sas, z Dubrawki; s. 289—90: Dunajewscy h. Sas z Dunajowa; s. 303—4: Dwerniccy h. Sas, z Ternowy; s. 310—13: Dydyńscy h. Gozdawa z Dydni w z. sanockiej;

Tom IV:

s. 168—71: Giżyccy h. Gozdawa, z Mazowsza, skąd przenieśli się

również do Ziemi Czerwieńskiej; s. 197—99: Głowaccy h. Prus I, z Sieradzkiego, skąd przenieśli się

też do Ziemi Czerwieńskiej; s. 336—337: Grabowieccy h. Sas i h. Grzymała;

Tom V:

s. 139: Hetman Orys, szlachcic wołoski, który w nagrodę zasług oddanych Rzplitej otrzymał indygenat w r. 1607. (Dziś we wsi D e l e j ó w pow. stanisławowskiego mieszka szlachta zagrodowa o tym nazwisku, możliwe, że to potomkowie owego Wołocha).

s. 174—75: Hołyńscy h. Sas;

s. 183—84: Hordyńscy h. Sas, z Hordyni w pow. samborskim;

s. 191: Horodeccy h. Sas, z Horodyszcz na Rusi Czerwonej;

s. 194—95: Horodyscy h. Korczak, z Horodyszcza w pow. sam­borskim, gdzie ponadto posiadali w w. XVI Sielec. Jedna gałąź ich, osiadła w Galicji, zmieniła swe nazwisko na Horodyjski;

s. 201—2: Hoszowscy h. Sas, z Hoszowa w z. przemyskiej; do rodziny tej należały kiedyś wsie Broszniów, Tuchla i inne;

S. 256—58: Ilniccy h. Sas, w z. przemyskiej;

Tom VI:

s. 17: Jaśniscy, zagrodowa szlachta, z Jaśniszcz, dziś Jaśnisk;

s. 35—41: Jaworscy h. Sas, z Jawory w z. przem., gdzie posiadali

również Turkę i Unik, od których wywodzą się 2 gałęzie Ja-

worskich: Tureccy i Uniccy; s. 83—84: Jezierscy h. Złotogoleńczyk, spokrewnieni ze szlachtą

zagrodową Łozińskimi, Żerebeckimi, Jasińskimi i in.; s. 134—36: Kaczkowscy h. Prus I, h. Sas i h. Świnka; s. 260: Katyńscy h. Pielesz, z Telesznicy, w XVII w. występują

jako posesorowie wójtostwa we wsi Katyna w star. przemyskim;

Tom VII:

s. 18—19: Kłodntccy h. Sas i nieznanych herbów, z Kłodnicy pow.

Stryj, osiedli nadto w Rosochach w z. przem. i Żurakach w z.

halickiej;

s. 39: Kniehińscy z Kniehinina (dziś Knihinin); s. 39: Kniehyniccy h. Łuk v. Trzy Wręby i h. Sas, z Kniehinina

w z. halickiej;

s. 51: Koblańscy h. Sas i nidznanych herbów;

s. 63—66: Kobyłeccy h. Godziemba, z Wielkopolski, osiedli na

Rusi Czerwonej;

s. 127—28: Komarniccy h. Sas, z Komarnik w pow. samborskim; s. 199—200: Kopystyńscy h. Leliwa, z Kopystna w z. przemyskiej,

oraz h. Sas;

s. 205—6: Korczyńscy h. Sas, z Korczyna w pow. stryjskim; s. 385: Kozłowscy h. Sas, przydom. Liśniekiewicz;

Tom VIII:

s. 34—5: Krasnodebscy h. Pobóg odm., z Podlasia, jedna gałąź nosząca przydomek Komorniczak, osiadła w Galicji;

s. 38: Krasowscy v. Krassowscy h. Sas;

s. 50—51: Krechowieccy v. Krechowiccy h. Sas, z Krechowiec w z. halickiej;

s. 72—74: Kropiwniccy h. Sas i bez podania herbu;

s. '94—96: Kruszelniccy h. Sas, z Kruszelnicy w pow. stryjskim,

gdzie kiedyś posiadali nadto Skole i Tuchlę; s. 105: Kryłoszańscy h. Sas, przydom. Turek; s. 105—6: Kryniccy h. Korab i h. Sas, z Krynicy w z. lwowskiej; s. 116: Krzeczkowscy h. Sas;

s. 180—82: Kulczyccy h. Sas, z Kulczyc w Samborskiem; s. 264—66: Łąccy z Łąckiego w z. halickiej;

Tom IX:

s. 3: Lewandowscy h. Sas, i bez podania herbu; jedni z przydom. Powaga;

s. 9—13: Lewiccy h. Rogala i niezn. herbu, z Mazowsza, skąd prze­nieśli się na Ruś Czerwoną;

s. 115—16: Liskowąccy h. Sas, z Liskowatego, gdzie od króla Władysława IV otrzymali popostwo, osiedli nadto w Libuchowej

1 w Terle;

s. 133—34: Lityńscy h. Sas, z Lityni w z. przemyskiej, gdzie w XVI w. posiadali nadto Tyniów i Siedliska, zamienione później na

2 wsie w z. bełzkiej;

s. 168—65: Lubienieccy h. Sas z Lubieniec w pow. stryjskim, osiedli nadto w Siemiginowie, Chromohorbie, Demence, Nowosiel-cach i Dryszczowie;

s. 367: Łopuszańscy h. Sas, posiadali wójtostwo w Łopusznicy, oraz działy w Lubieńcach i Komarnikach w z. przemyskiej;

s. '386—87: Łozińscy h. Lubicz i bez podania herbu, ze wsi Ło­zina w ziemi lwowskiej;

Tom X: v -i

s. 19—22: Luccy h. Sas, z Łąki Szlacheckiej w Ekonomii Śamborskiej; nadto osiedli w Łąckiem w Halickiem, Bednarowie, Podszumlań-cach, Bilinie Wielkiej i Uhrynowie; w Maryniczu i Uniatyczach;

s. 35—6: Łukawieccy al. Łukawiccy h. Sas, z Łukawic w z. halic­kiej. Szlachectwo otrzymali od króla Jana III w r. 1676. •

s. 62—64: Ł u s z c z y ń s c y h. Korczak w Terle;

s. 65—8: Łużeccy h. Lubicz w Bilinie W. i Łużku Górnym w Sam-borskiem;

s. 119—20: M a j t k o w s c y al. Matko wscy z Matkowa w z.
przemyskiej; ;

s. 152: Malikowscy h. Sas w Witwicy i Rostoczkach;

s. 152—3: Malina h. Poraj w Rokitnie w z. lwowskiej;

s. 153: Ma linko wscy h. Sas odm.;

s. 154—8: Malinowscy h. Pobóg z Podlasia, skąd przenieśli się też do Ziemi Czerwieńskiej;

s. 188—9: Małuszyccy h. Sas w Krechowcach;

s. 192—4: Manasterscy al. Manastyrscy h. Sas ze wsi Manasterzec w z. przem;

s. 269—71: Matkowscy h. Sas z Matkowa w t. przemyskiej;

s. 298—9: Medyńscy h. Sas z Medyni w pow. halickim, gdzie nadto
posiadali Babin, Topulsko i Broszniów; >

Tom XI:

s. 132: Miszczowscy al. Myszczowscy h. Sas;

s. 232—3: Monasterscy h. Pilawa ze wsi Monasterzec w pow.

samborskim;

s. 233: Monastyrscy h. Sas; s. 336: Mszaneccy al. Mszanieccy, h. Mściszewski z woj. .krak.,

posiadali sołectwo we wsi Mszaniec w Samborskiem;

Tom XII:

s. 15: Nahujowscy h. Sas, w Borynicach, Kropiwniku w Sam­borskiem;

s. 21—2: Nanowscy h. Sas, nazwisko od wójtostwa w Nanowej, które posiadali; siedzieli też w Smolnicy i Rosochach w pow. dobrom.

s. 54—5: Nehrebeccy h. Sas, z Nehrebki w z. przemyskiej;

s. 78: Niedaszkowscy, szlachta zagrodowa, licznie osiadła już w XVI w. we wsi Niedaszki w pow. owruckim (Ukraina), skąd też przeniosła się na Ruś Czerwoną;

•s. 80—1: Niedzielscy h. Sas, na Rusi Czerwonej;

s. 145—50: N i e za b i to w s cy h. Lubicz, licznie rozrodzona rodzi­na z woj. lubelskiego, skąd m. i. przeniosła się też na Ruś Czer­woną ;

s. 196—7: Nowosieleccy h. Nałęcz odm. z Nowosiółek na Rusi

Czerwonej; s. 197: Nowosielscy h. Sas, z Nowosiółek w Ziemi Czerwieńskiej;

s. 211—2: Obertyńscy h. Sas, z Obertyna w z. halickiej;

s. 252—3: Odrzechowscy h. Sas, przyd. Hołobut, z Odrzechowej

w z. sanockiej;

s. 348—55: Opaccy h. Prus III, ze wsi Opacz na Mazowszu; s. 364: Opolscy h. Sas;

Tom XIII:

s. 16: Ortyńscy h. Łabędź z Ortynic w pow. samborskim;

s. 59—63: Ossowscy h. Dołęga z Ossowca na Podlasiu, licznie

rozrodziwszy się stali się przeważnie szlachtą zagrodową; s. 80: Ostropolscy h. Nałęcz z Podlasia, osiedli w Ziemi Czer­wieńskiej ; s. 117—19: Osuchowscy h. Oozdawa z Mazowsza, z końc. XVIII

w. przenieśli się do Ziemi Czerwieńskiej, gdzie w z. halickiej

posiadali Bercźnicę; s. 162—3: Pacławscy h. Sas, z Pacławia w z. przemyskiej, gdzie

też mieli Sopotnik;

s. 228: Pasławscy h. Sas, z Pasławia; s. 245—6: Pawlikowscy h. Cholewa z Pawlikowic w woj. sandom.,

skąd przenieśli się m. i. i do Ziemi Czerwieńskiej; byli też tutaj

Pawlikowscy h. Sas; s. 280: Pernerowspy al. Pernorowscy h. Sowak — na Rusi

Czerwonej;

Tom XIV:

s. 30—40: Piotrowscy różnych herbów, rodziny przeważnie silnie rozrodzone z Mazowsza lub Podlasia, skąd przeniosły się do Ziemi Czerwieńskiej;

s. 134—5: Podhorodeccy h. Sas, rodzina licznie rozrodzona na Rusi Czerwonej;

s. 159—60: Podwysoccy h. Ostoja ze wsi Podwysokie w z. lwow­skiej ;

s. 169—70: Pohoreccy h. Sas, z Pohorzec w z. lwowskiej;

s. 182—3: Polańscy h. Tarnawa z Ternowy w Sanockiem;

s. 242: Popiele wie h. Sas;

s. 242—46: Popielowie h. Sulima ze wsi Popiele pod Drohoby-byczem;

Tom XV:

s. 12: Przedrzymirscy h. Łuk, z Przydrzymiechów, z przyd.

Krukowicz i Tur; s. 296—7: Rudniccy h. Sas, rodzina rozrodzona na Rusi Czerwonej

i Wołyniu, z różnymi przydomkami.

Uzupełnienia i sprostowania opracowane przez Aleksandra Włodarskiego. Cz. I.

s. 27—29: Orzymkowscy h. Rawicz, licznie rozrodzona szlachta na Mazowszu, skąd jedna gała/, przeniosła się w XVII w. na

Ruś Czerwoną i osiadła w dobrach Hołyń, Swaryczów, Rów­nia i Kotoryny w ziemi halickiej.

95. Wajda Alfred: Z dziejów Rożniatowa i okolicy ze szczególnem uwzględnieniem Krechowic. Lwów 1925.

Broszurka ta, wydana z okazji budowy kościoła rzym.-kat. w Kre-chowicach, ma za zadanie wykazanie, że osiadła w okolicy Rożniatowa, a w szczególności w Krechowicach, szlachta zaściankowa jest napły­wową szlachtą polską, osadzoną ongiś na królewszczyznach za za­sługi i trudy wojenne i dopiero później uległa ona zruszczeniu. Los ten podzieliły, prócz Krechowic, zaścianki Strutyn, Swaryczów i Bro-szniów.

Na str. 6—7 autor wymienia przeszło 150 nazwisk, czysto polskich, szlachty napływowej, przewijających się przez księgi parafialne róż-niatowskie w ciągu XVIII w.; z rodów tych cześć wymarła, przeważna jednak część przez bezprawne zapisywanie w księgi metrykalne unickie uległa rutenizacji. Nazwiska te brzmią:

Bahrynowski Iżewski Laszkowski Piasecki

Bereźnicki Janiszewski Leszczyński Piotrowski

Biechowski Jankowski Leszkiewicz Płoszczański

Borowski Jaroszyński Lubmirski Podbilski

Broszniowski Jasiński Labędzki Przedpełski

Bylina Jastrzębski Loziński Puszczatowski

Chaszczewski Jaworski Magierski Radwański

Cybulski Jezierski Majewski Rębicki

Cywiński Kałużyński Makowski Rosikowski

Czechowski Kamiński Malewski Roszkowski

Daszkowski Kawecki Maluszycki Rudnicki

Dobrzański Kędzierski Małaczyński Sadurski

Drużbacki Kęsiński Matuszewski Sawicki

Drzewicki Kisiewicz Merski Serwacki

Duniewski Kłosowski Michałowski Sieradzki

Duszyński Kobyliński Miciński Słupecki

Dwernicki Kochański Milanowski Słupski

Dzierżanowski Komarnicki Milecki Sokołowski

Gajewski Konarski Mrozowicz Sołecki

Gąsiorowski Kostecki Murarski Soroczyński

Gęsiński Kowalewski Nancki Sozański

Górski Krzyżanowski Niezabitowski Stambulski

Grabowski Kozłowski Nowodworski Staniewski

Grodnicki Krasowski Nowosielski Stankiewicz

Grodzicki Krechowiecki Odolski Strutyński

Grzymkowski Kuliczkowski Okowicki Sulatycki

Hoszowski Kupiński Olewiński Sułkowski

Hoynacki Kuszycki Osiecki Sumiński

Humiński Kuźmiński Ostrowski Swaryczewski

Ines Kwapiński Pałczyński Szatkowski

Izbiński Lacliowski Pańkowski Szatyński

Szczepański Wilczyński Wołkowiecki Zbaraski

Szempiński Winiarski Wysocki Zbierzyński

Szydłowski Wiszniowski Wyszyński Zieliński

Szymanowski Witwicki Zabilski Zwierzyński

Terlecki Wodelski Zajedlewski Żarski

Tyszyński Wojciechowski Zakrzewski Żdziarskl

Waysowicz Wojtanowski Zaleski Żłobnicki

Wiewiórski Wolański Zawadecki Żurakowski

Szczegółowiej omawia autor na str. 6—7 szlachtę zaściankową w Krechowicach, stwierdzając, że jeszcze w 2 pół. XVIII w. 8 rodzin Krechowieckich było wyznania rzym. - kat. Z biegiem czasu zatraciły również swój obrządek takie czystopolskie rodziny, jak Zalescy, Ka-mińscy, Jankowscy, Polańscy w Krechowicach oraz Chaszczewscy w Róż-niatowie, Murarscy w Równi. Z rodzin szlacheckich osiadłych kiedyś w Krechowicach, dziś już nie istniejących tam, wymienieni są na str. 7—8 Kędzierscy, Zabilscy, Zawiscy, Jezierscy i Sołeccy, przybyli zaś tam ze Strutyna Strutyńscy. Krechowieccy ze swego gniazda rozeszli się również po okolicy i mieszkają dziś w Topolsku i Dolinie (str. 9).

96. W a kar Włodzimierz: Rozwój terytoryalny narodo­wości polskiej. III. Statystyka narodowościowa kresów wschod­nich. Kielce 1Q17.

Autor w rodź. V. na str. 89—90 podnosi ogromne zasługi pol­skiej szlachty na polu kolonizacji pustek na Rusi Czerwonej, zwłaszcza' drobnej szlachty z Mazowsza, która osiadała licznie na Rusi za Jagiełły i Ziemowita Mazowieckiego, przeorała ją własnymi rękoma i sprowa­dzoną przez siebie czeladzią zaludniła.

97. Wąsowicz Michał: Kontrakty lwowskie w latach 1676—1686. (Badania z dziejów społ. i gosp. Nr. 19). Lwów 1935.

Na str. 104—8 autor uwzględnia również drobną szlachtę bio­rącą udział w kontraktach lwowskich w latach 1676—1686.

98. Wąso wicz-DuninM.: Parafia Janów trembowel-ski. Metryki chrztu św., ślubów i zejścia od 1699 do 1783 r. (Miesięcznik heraldyczny, II, 1909, s. 101—4, 125—8, 145—8; 161—4, 177—80).

We wstępie, na str. 102, autor poakreśla, że w czasie od 1699— 1757 przechodzi na obrządek gr.-kat. cały szereg drobniejszej szlachty, zamieszkałej w Wybranówce, Ladyczynie i innych miejscowościach, jak: Bilińscy, Dobrzańscy, Borowscy, Horodyscy, Badowscy, Pieniarz-Badowscy, Czaykowscy, Malew-scy, Hałuszczyńscy, Bystrzykowscy.Wykoccy, Strzel-biccy, Siczyńscy iv. S i c i ń s c y, Kruszelniccy, Smere-czyńscy, Kłodniccy, Morawscy, Polano w sc y, Janów-

scy, Zielińscy, Stetkiewicze, Cielińscy, Kulczyccy, Winiarscy, K a l i ń s c y, J a k ti h o w s c y, Stupniccy, Krzycz-kowscy, Wruscy czyli Uruscy, Krajewscy, Kowalscy, Piskorscy i inni.

99. Winiarz Alojzy: Ziemia sanocka w latach 1463— 1552. (Kwartalnik historyczny, t. 10, 1869, s. 286—306).

Na str. 287—8 autor stwierdza, że na terenie ziemi sanockiej spo­tyka się w tym czasie wiele szlachty drobnej, gospodarującej na cząst­kach, a stan ten był wynikiem silnego rozrodzenia się wielu rodzin i skutkiem podziałów spadkowych. Wielu było też takich, co tylko wójtostwa czy sołectwa trzymali, przybierając nieraz od nich nazwiska, jak np. szlachcic Brzoski od sołectwa w Brzusce. Wytworzyła się wówczas również klasa szlachty służącej przy dworach możnych pa­nów, nazywana „familiares". Szlachty zaś zupełnie bezrolnej i bez-kmiecej czyli tzw. „gołoty" spotyka się mało w owym czasie.

100. Wittyg Wiktor: Nieznana szlachta polska i jej herby. Kraków 1907.

M. in. znaleźć można wśród tej szlachty również przedstawicieli

drobnej szlachty osiadłej na Ziemi Czerwieńskiej. Są to:

s. 32: Bilińscy h. Korczak z Biliny, w z. przemyskiej;

s. 41: Boryslawscy h. Sas, z Borysławia;

s. 56: Chłopięcy k. Korczak, z Chłopie w z. przemyskiej;

s. 116: II niccy h. Paprzyca;

s. 140: Kobylińscy al. Kobyleńscy h. Lubicz;

s. 168: Kunatowicze vel Kunatowie z Popiel;

s. 210: Morochowscy h. Sas, ze wsi Paczów w woj. ruskim;

s. 225: Ordyńscy ze wsi Ordyny w z. przemyskiej;

s. 235: Pasławscy;

s. 263: Radeccy h. Pilawa, zapewne ze wsi Radecz w pow. sam-borskim;

s. 316: Swaryczewscy h. Korczak, ze Swaryczowa w pow. ży-daczowskim; osiedli we wsi Kalus n/Dniestrem;

s. 327: Telatyccy h. Abdank;

s. 327: Teleżyńscy h. Godziemba ze wsi Kryszpia w Bełzkiem;

s. 335: Tu rży ń scy h. Sas, w Uhercach w z. przemyskiej;

s. 336: Tyskowscy (popr. Tyszkowscy) z Tyszkowiec w z. prze­myskiej ;

s. 378: Żclibofscy z Żoliborza w /. Halickiej, osiedli też w Kor-nalowicach;

101. Wyrostek Ludwik: Ród Drągów-Sasów na Wę­grzech i Rusi halickiej. (Rocznik Poi. Tow. Herald., t. XI 1931/2). Lwów 1932.

Praca ta poświecona jest genezie i dziejom całego szeregu szlachty zaściankowej, osiadłej na Rusi Czerwonej, pochodzącej z rodu Sasów. Autor w wyniku swych badań stwierdza (str. 126), że ;wszystkie

gniazda,domy i zaścianki,pieczętujące się herbem Sas, są pocho­dzenia wołoskiego. Część II pracy (str. 27—103) zawiera monografie genealogiczno-osadnicze nast. rodzin szlachty zaściankowej (w na­wiasie zajmowane przez nie osady): Brześciańscy(Brześciany, Rybotycze, Uhelniki, Sierakowce w z.

przemyskiej);

Buchowscy (Buchowice, Uhelniki, Tułkowice w z. przem.); Hubiccy (Hubkę pod Drohobyczem, Popiele, Hruszów i Staniła

w Samborskiem);

Chłopięcy (Chłopiec k. Radymna i Sudkowice); Tarnawscy z Tarnawy w z. sanockiej w owym czasie ród b. za­możny;

Mrochowscy a!. Morochowscy (Morochów i Wola Mro-

chowska w z. sanockiej, Wysoczany w Samborskiem); Po pięło w i e (Popiele w z. sanockiej, dziś przys. do Srogowa

Górnego, skąd w XV w. przenieśli się do Samborszczyzny, gdzie

założyli nowe gniazdo również Popiele, siedzieli nadto w Kotowie

dziś Bani Kotowskiej w Samborszczyźnie); T e r l e c c y (Terlo k. Ustrzyk) ; Hoszowscy (Hoszów w z. przem., Rybotycze i Nehrybka pod

Przemyślem, Skole, Tuchla, Korczyn k. Stryja, Siemiginów); Sozańscy (Sozań w Samborskiem, gdzie siedzieli również Jamieńscy

z Jamnej, gałąź Sozańskich);

Błażowscy (Błażów w Samborszczyźnie, Wola Błażowska i Litynia); Radilowscy (Radiłowce, dziś Radłowce w Samborskiem i Uherce

tamże);

Kulczyccy (Kulczyce w Samborskiem);

Smolniccy (Smolnik w z. sanockiej);

Stupniccy (Stupnica i Nowoszyca);

W i n n i c c y (Winniki i sołectwo w Lukawicy) ;

U ruscy (Urusz al. Uroż, Łoptiszna, Borczycc);

Uniatyccy (Uniatycze);

Waczewscy (Wacowice);

Kryniccy (Krynica i Kawsko);

Tustanowscy (Tustanowice, Borysław, Modrycz, Truskawiec, Kaw­sko, Pukienice, Kłodnica, Monaster, Dołhołuka, Uliczno, Kro-piwnik);

Lubienieccy (Lubieńce, Truskawiec, Rozhurcze); Kropiwniccy (Kropiwnik); Borysławscy (Borysław, Uliczno);

Kłodniccy (Kłodnica, Dołhołuka, Monasterzec, Wola Dołhołucka, Żendowice, Przybin);

Dwerniccy (Dwernik w z. sanockiej);

Tatomirowie (Ternowa, Popiele, Isaje, Stronne, Wysocko, Podbuż,

Smolno, Zawadka); Lityńscy (Litynia, Tynów, Sieliszcze w Drohobyckiem, Krowica

i Hruszów w Lubaczowskiem); Polańscy (Polana);

Tureccy (Turka n/Stryjem, Juwora, Unik, Jasienica, Ilniczek czyli

Zawadka, Miclniczne); Ilniccy (Unik); Jaworscy (Jawora);

Turzańscy al. Turzyńscy (Turze, Wysocko, Uherce, Kopystno); Komarniccy (Komarniki, Wysocko Wyżnę, Żupanie); Wysoczańscy (Wysocko Wyżnę, Komarniki, Żupanie, Sozań); Kruszelniccy (Kruszelnica, Skole, Tuchla); Korczyńscy (Korczyn, Podhorodce); S k o l s c y (Skole); Siemiginowscy (Siemiginów); Bratkowscy (Bratkowce, Bereźnica vel Wołoszcza, Lukawica; Ni-

niów, Rozhurcze, Dobrowlany);

Hoszowscy (Hoszów k. Bolechowa w pow. żydaczowskim); Czołhańscy (Czołhany, Weldzirz, Pukienice, Ruda); Haliccy (Balice, Smuchów); Sulatyccy (Sulatycze, Poluchów); Dubrawscy (Dubrawka, Rudniki, Rachynia, Demenka, Wołcniów,

Smuchów, Czernica); Strutyńscy (Strutyn); Swaryczowscy (Swaryczów); HoJyńscy (Hołyń, Żuraki, Starunia); Berezowscy (Berezów); Podmichalscy (Podmichale, Dubrowlany); Medyńscy (Medynia, Krzywe);

Komorowscy (Komorów i Sapohów w Halickiem); Przeroscy (Przeroś! na Pokuciu); Żurakowscy (Żuraki);

Drohomireccy (Drohomirczany, Starunia w Halickiem); Krechowieccy (Krechowce w Halickiem, Krechowce w pow.

żydaczowskim, Zagwóźdź, Pasieczne); Knihinińscy (Knihinin, Żuraki, Starunia); Cucyłowscy (Cucyłów k. Nadwornej, Pniów, WJadyczyn prawdop.

dziś. Ładyczyn);

Orabowieccy (Orabowiec, Czarnołoźce); Łąccy vel Ladzcy (Łąckie); Opryszowscy (Opryszowce); Uherniccy (Uherniki, Demicze k. Ottyni); Kniażdworscy (Kniażdwór pod Kołomyją); Tureccy- Delatyńscy (Turka, Delatyn, Sadzawka, Fatowce, Jesionki,

Czerniejów, Lanczyn na Pokuciu);

Czajkowscy (Czajkowice n/Dniestrem w pow. rudeckim); Dób rzańscy ' (Dobrzany w pow. gródeckim); Czołowscy (Czolowice n/Wereszycą k. Gródka); Czerkascy (Czerkasy k. Szczerca, skąd w XVI w. rozprószyli się

po z. lwowskiej i przemyskiej); Swistelniccy (Swistelniki, Strzelce, Boków, Żelibory i Skomo-

rochy w z. halickiej); Żeliborscy (Żelibory w z. halickiej);

Szumlańscy (Szumlany);

Zawiszowie (Hnilcze, Łysa, Nosów, Zawałów, Posuchów w Ha-

lickiem; jedna gałąź przeniosła się na Podole do pow. latyczow-

skiego).

Na str. 150—152 znajduje się wykaz osad, zamieszkanych przez Sasów na Rusi halickiej wraz z mapą rozsiedlenia tego rodu w XIV— XVI w.; na str. 153—76 tablice genealogiczne poszczególnych rodzin, omówionych poprzednio.

102. Zawadzki Władysław: Obrazy Rusi Czerwonej. Poznań 1869.

W rozdz. III, na str. 45, znajduje się opis licznie osiadłej na Podolu galicyjskim szlachty czynszowej czyli tzw. szlachty chodaczkowej lub zagrodowej, różniącej się od chłopa tylko tym, że zamiast odrabiać na rzecz dworu pańszczyznę płaciła tylko czynsz roczny i stąd jej nazwa „czynszowa". Autor podkreśla jej silne poczucie odrębności stanowej i niechętny do niej stosunek chłopów podolskich.

103. Zubrycki Mychajło: Seło Mszaneć starosam-birskoho powita. Lwów 1907.

Ze wstępu (str. 5) dowiadujemy się o istnieniu w tej wsi w daw­nych czasach 3 wójtostw, na których siedziały następ. rodziny szlachty zaściankowej: Mszanieccy przydom. Steckiewicz al. Steczkie-wicz, Petreczkiewicz al. Petraszkiewicz, Misiowicz, Huzelowicz i in., Lipińscy, Lipeccy, Jankowscy. Nadto wiele wiadomości do sąsiedniej drobnej szlachty zawierają materiały źródłowe („Akty"), po­mieszczone na str. 13—184. Występują tam D u n i n - Bo r k o w s c y z Rosoch w Samborskiem, Baranieccy, Krzyżanowscy, T e r-leccy z Rosoch spokrewnieni z Borkowskimi, Jaworscy przydom. Ostraszewicz, Terleccy z Libuchowej.

104. Żychliński Teodor: Złota księga szlachty pol­skiej.

Tom II. Poznań 1880.

Na str. 161—69 znajduje się monografia historyczno-genealogiczna rodziny Krechowieckich h. Sas, licznie dziś rozrodzonej i za­ściankowej szlachty, osiadłej na terenie Małopolski Wschodniej. Sama monografia poprzedzona jest krótkim wstępem, zawierającym genezę i początki rodu Sasów, z którego wywodzą się również Krechowieccy. Na przestrzeni wieków XV—XIX w rękach tej rodziny znajdowały się dobra gniazdowe i rodowe: Krechów, Zagwóźdź, Krechowce, Kre-chowice, Knihinin (skąd wywodzą się Knihinińscy, stanowiący gałąź Krechowieckich), z których Krechowice do dziś jeszcze są siedzibą szlachty zagrodowej Krechowieckich, nadto dobra przeszłe w ich po­siadanie drogą związków małżeńskich i spadków, jak: Witwica, Roztoczki, Stankowice, Lipie, Hołyń, Wołowiniec, Broszniów, Tu-żyłów, Strutyn, Swaryczów, Topolsko, Równia, Kotiatycze, Wełdziż,

Lolin i inne, przeważnie po dziś dzień zamieszkane przez szlachtę zaściankową. W ciągu dziejów zdołali skoligacić się Krechowieccy niemal z całą szlachtą zaściankową, osiadłą w ziemi halickiej i lwow­skiej, a to: z Czołhańskimi, Dubrawskimi, Kruszelnickimi, Komarnickimi, Obertyńskimi, Popielami, Hoszowskimi, Sulatyckimi, Strutyńskimi, Wit-wickimi, Źurakowskimi, Nahojowskimi i innymi, a nawet z rodzinami możnymi, jak Dzieduszyckifni, Daniłowiczami, Szeptyckimi, Fredrami i innymi.

Tom VI. Poznań 1884.

Na str. 143—153 mieści się monografia historyczno-genealogiczna jednej z najsilniej rozrodzonych rodzin szlachty zaściankowej, Ho-szowskich h. Sas, z Hoszowa w pow. Dolina, osiadłej najliczniej w Ziemi Czerwieńskiej, gdzie oprócz gniazdowego Hoszowa posiadali ongiś drugi Hoszów w ziemi sanockiej. Monografia wymienia cały szereg wybitnych członków tego rodu, odgrywających niepoślednią rolę w życiu publicznym dawnej Polski.

INDEKS NAZWISK SZLACHTY ZAGRODOWEJ.

(Liczba oznacza numer pozycji bibliograficznej, zawierającej wzmiankę o odnośnej rodzinie).

Adamowscy 86. Biernaccy 44.

Aleksandrowiczowie 86. Bijowscy 66.

Andruscy 30. Bilińscy 4, 7, 8, 12, 13, 28, 32, 41,

44, 60, 61, 66, 67, 68, 80, 94,
Baczyńscy 7, 8, 13, 26, 28, 32, 41, 98, 100.

44, 66, 67, 75, 94. Blizińscy 32.

Badowscy 98. Błażowscy (Błażewscy albo Błażejow-
Bahrynowscy al. Bakrynowscy 7, 8, scy) 7, 13, 28, 32, 41, 44, 60,

73, 85, 95. 61, 68, 85, 94, 101.

Baliccy 7, 28, 32, 36, 42, 44, 60, Błońscy 32, 68.

101. Bhidniccy 14, 32.

Balińscy 32. Boberscy 68.

Bandrowscy 7, 28, 44, 67, 68, 85, Bodnarowscy zob. Bednarowscy.

94. Boguccy 7, 32.

Baranieccy 7, 13, 32, 44, 60, 66, 67, Bojarscy 7, 8, 9, 13, 28, 32, 41, 44,

69, 85, 94, 103. 85, 94.

Bartniccy 4. Bolanowscy 32.

Batowscy 7, 28. Boreccy 4, 7.

Bednarowscy al. Bednarscy 7, 13, 32, Borkowscy 73.

66. Borkowscy-Dunin 28, 68, 103.

Bcrdowiczowie 28. Borodajkiewicze 73.

Berezowscy 7, 8, 13, 16, 28, 36, Borowscy 62, 95, 98.

41, 44, 66, 67, 79, 85, 86, 94, Borszowscy 32.

101. Borysławscy 7, 13, 28, 32, 44, 60,

Bereżańscy (Berezańscy) 32, 44, 84. 66, 85, 100, 101.

Bereźniccy 7, 8, 13, 28, 44, 67, 75, Bozowscy 66.

85, 86, 94, 95. Braciejowscy 32.

Bernaccy 49. Bratkowscy 7, 13, 28, 36, 44, 60,

Będkowscy 28. 62, 85, 94, 101.

Białogłowscy 72, 73. Broszniowscy al. Brośniowscy 7, 8,

Biechowscy 95. 13, 26, 32, 36, 61, 94, 95.

Bieganowscy 4, 44. . Brylińscy 32, 44.

Biejkowscy 32. Brześciańscy 7, 8, 11, 13, 28, 32,

Bielawscy 79. 44, 85, 94, 101.

Bieleccy 32. Brzezińscy 32, 90.

Bielińscy 44, 49. Brzoscy 32.

Bieńkowscy 68. Brzozowscy 43.

Buchowscy 32, 44, 101. Czerwińscy 7, 66.

Budzanowscy 32. Cześniccy 32, 66.

Bukowscy 32. Czołhańscy (albo Czołchańscy) 7, 13,

Byliccy 32. 28, 32, 42, 44, 62, 78, 85, 94',

Bylinowie 95. 101.

Bystryowscy 32. Czolowscy 7, 8, 12, 28, 32, 36, 79,

Bystrzykowscy 98. 94, 101.

1 Czubscy 28.

Celejowscy 32. Czyżowscy 32.

Charczewscy 4. Czyczerscy 28, 68.
Chaszczewscy 95.

Chechłowscy 7. Daniszowscy 7.

Chetchowscy 32. • Daszkowscy 95.

Chłopczyccy 32. Dąbkowscy 7, 32, 68.

Chfopeccy 7, 41. Dąbrowscy 4, 28, 68.

Chłopięcy 32, 60, 100, 101. Dębiccy 7.
Chocimierscy al. Chocitnirscy 21, 41. Dębowscy 32.

Chodyniccy 7. Dębscy 62.

Chojeccy 62. Długopolscy 44.

Chojnaccy al. Choynaccy 13, 28. Dobrowlańscy 41.

Chrzanowscy 7, 32. Dobrowolscy 4, 7.

Chudorscy al. Chuderscy 7. Dobrzańscy 4, 7, 8, 13, 27, 28, 34,

Chylińscy 68. 36, 37, 41, 44, 58, 60, 67, 68,

Cielińscy 98. 75, 79, 85, 94, 95, 98, 101.

Ciemierzyńscy 42. Dobrzyńscy 28.

Ciesielscy 7. Dolińscy 7, 15, 28, 60, 68. -

Cieszaccy 32. Dolscy 7.

Cisowscy 28. Doluscy 32.

Cucylowscy 101. Dołżańscy 7, 66.
Cybulscy al. Cebulscy 7, 95. Domańscy 7.

Cywińscy 95. Domaradzcy 85.
Czajkowscy al. Czaykowscy 4, 7, 8, Drohomireccy 7, 8, 13, 16, 19, 28,

13, 26, 28, 32, 36, 41, 44, 60, 32, 36, 41, 67, 79, 94, 101.

61, 67, 68, 80, 85, 94, 98, 101. Drozdowscy 4.

Czapscy 66. Drużbaccy 95.
Czarneccy albo Czarnieccy, Czernieć- Drużdżanikowie 66.

cy, Czerneccy 7, 28, 68. Drzewiccy 95.

Czastylowscy 32. Dubowlańscy 32.

Czaszniccy 32. Dubrawscy 7, 13, 26, 28, 32, 42,

Czechowscy 95. 44, 47, 50, 85, 94, 101.

Czelatyccy 32. Dudzińscy 26.

Czeremowscy 32. Dunajewscy 7, 9, 28, 94.

Czerkawscy (albo Czerkascy) 7, 28, Duniewscy 95.

78, 94, 101. Duszyńscy 95.

Czerleniowscy 32. Dwerniccy 7, 9, 11, 13, 26, 28, 41,

Czerwińscy 32, 62. 44, 62, 68, 69, 85, 94, 95, 101.

Czerniccy 41. Dydyńscy 7, 28, 94.

Czerniejowscy 32, 36. Dymideccy 32.

Dzjedzicowie 28. Hnileccy 32.

Dzierżanowscy 95. Hołoweccy al. Hołowieccy 26, 67.

Dzikowiczowie 28. Hofyńscy 7, 8, 9, 13, 15, 18, 28, 32,

Dziwińscy al. Dziewińscy 7, 66. 41, 42, 44, 46, 67, 79, 94, 101.

Horbaczewscy 7.

Fabiarowscy 28. Hordyńscy al. Hordeńscy 7, 11, 13,

Fedorowiczowie 7. 28, 36, 62, 67, 94.

Fijalkowscy al. Fialkowscy 28, 68. Horodeccy 7, 94.

Horodyńscy 32, 36, 41.

Oadzińscy 4. Horodyscy al. Horodyjscy 7, 8, 9, 32,

Gajewscy 95. 4^ 4^ 57, 79, 94, 98.

Gawińscy 7. Hoszowscy l, 7, 8, 9, 13, 20, 28, 32,

Gąsiorowscy 7, 95. 35, 41, 42, 44, 46, 60, 61, 62,

Gdowscy 28, 68. 66, 67, 68, 85, 94, 95, 101, 104.

Gembiccy al. Gębiccy 7. Hościsfawscy 32.

Gęsińscy 95. Hoynaccy 95.

Giżyccy 82, 94. Hrebeniowscy 46.

Glińscy 32. Hryniewiccy 44.

Głowaccy 4, 7, 94. Hubiccy 4, 7, 11, 28, 32, 101.

Golańscy 7. Humińscy 95.

Goleccy 66. Humniccy 4.
Gołębiowscy 66.

GórecĆyCC3232' Ilniccy 7' 8' 13' 28> 32' 36' 41' 44>

Górscy 4, 41, 95. 46' 57> 60' 66> 67> 68> 81' 85> 91>

Grabkowscy 28. 9f' 100' 101'

Grabowieccy 7, 13, 16, 18, 21, 28, Ines'owie 7> 95-

41, 66, 67, 94, 101. Iwaniccy 4, 7, 66.

Grabowniccy 32. Izbinscy 95'

Grabowscy 7, 32, 95. Iżewscy 95'

Grabscy 32, 68. yccy 7'
Grocholscy 4.

Grochowscy 32. Jabłońscy 7, 43, 68.

Grodniccy 95. Jakaccy 82.

Grodzcy 68. Jakimowiczowie 86.

Grodziccy 95. Jakowiccy 30.
Grońscy (Grądzcy al. Grąccy) 7. Jakubowscy 4, 7, 28, 66, 86, 98.

Gruszeccy 4, 7. Jamińscy al. Jamieńscy 28, 44, 79.

Grzebińscy 62. Janczyńscy 32.

Grzymkowscy 94, 95. Janiccy 7.

Gutkowscy 86. Janiszewscy 7, 95.

Gwozdeccy 7, 28. Janiszowscy 32.

Jankowscy 60, 73, 95, 103.

Haczyńscy 7. Janowscy 98.

Hałuszczyńscy 98. ' Jarmolińscy 32.

Hermanowscy 32. Jaroszewscy 73.

Hetmanowie 72, 73, 94. Jaroszyńscy 95.

Hirowscy al. Hierowscy 7. Jasieniccy 7, 41, 60.

Jasińscy al. Jasieńscy 4, 7, 28, 32, Kniehińscy, Knihininscy) 7, 13, 14,

41, 44, 68, 86, 95. 28, 32, 41, 44, 66, 67, 85, 94,

Jasnowscy 7. 101, 104.

Jastrzębscy 7, 32, 36, 95. Kobelscy 66.

Jaszewscy al. Jaszowscy 7. Koblańscy 7, 13, 28, 41, 67, 68, 94.

Jaśmińscy 36. Kobylańscy 7.
Jaśrriscy al. Jaśniccy 7, 8, 22, 27, 32, Kobylińscy al. Kobyleńscy 95, 100.

36, 61, 67, 83, 94. Kobyfeccy al. Kobełeccy 7, 28, 94.

Jaworscy 4, 7, 8, 13, 18, 26, 28, Kochańscy 95.

32, 41, 44, 46, 57, 60, 66, 67, Kokzyccy 32.

68, 81, 85, 94, 95, 101, 103. Kołaczkowscy 32.

Jaźwińscy 41. . Komanowscy 73.

Jcdleńscy al. Jedlińscy 7. Komarniccy 7, 8, 9, 13, 26, 28, 41,

Jezierscy 7, 22, 94, 95. 44, 66, 67, 68, 85, 94, 95, 101.

Komorowscy 14, 101.

Kaczanowscy 7. Konarscy 95.
Kaczkowscy 7, 32, 62, 72, 73, 85, 94. Konieccy 41.

Kaczorowscy 4. Koniuscy 32. :

Kalińscy 4, 7, 98. Kopyczyńscy 32.

Kałacińscy 86. : . Kopystjańscy 68.

Kałużyńscy 95. Kopystyńscy al. Kopysteńscy 7, 26,

Kaminscy 7, 28, 95. 28, 32, 41, 44, 45, 60, 61, 62, 67,
Kanafolscy (Kanafojscy) 36. 68, 94.

Kaniowscy 7, 66. Korczyńscy 4, 7, 8, 13, 18, 28, 32,

Karasowscy 7. 36, 46, 60, 77, 79, 90, 94, 101.

Karczewscy 7, 66. Kornalowscy 32, 60.

Karmazynowscy 7. Korniewscy 32.

Karpińscy 4, 7. Korostowscy 46.

Karwaccy 7. Koryzmowie 73.

Kaszyńscy 26. Korzeniowscy 7.

Katyńscy 7, 28, 75, 94. Kosteccy 95.

Kawcccy 15, 95. Kościńscy 26.

Kędzielscy 7. Koteccy 7, 26.

Kędzierscy 7, 28, 95. Kowalewscy 95.

Kesińscy 95. Kowalscy 7, 98.

Kierzkowscy 7, 28. Kozakiewiczowie 7.

Kirkowscy 7. Kozłowscy 4, 7, 28, 36, 94, 95.

Kisiewiczowie 95. Kozyrkowie 36.

Kiszyńscy 66. Krajewscy 7, 98.

Klcincntowscy 7, 72, 73. Krajowscy 32.

Klityńscy 7, 28, 68. Krasnopolscy 7, 68.

Klonowscy 4, 66. Krasnodębscy 4, 7, 94.

Kluczewiczowie 7, 66. Krasowscy al. Krassowscy 7, 28, 36,

Ktodniccy 7, 28, 32, 44, 56, 60, 66, 68, 94, 95.

78, 94, 98, 101. Kraśniańscy 7, 28.

Kiosowscy 95. Kraśniccy 7, 28, 68.

Kniażdworscy 101. Krccliowieccy al. Krechowiccy 7, 8,
Kniehiniccy (Knihiniccy, Kniehyniccy, 9, 13, 14, 32, 36, 41, 42, 44,

62, 67, 69, 94, 95, 101, 104. Lachowiczowie 7.

Krechowscy 32. Lachowicccy 32.

Krepscy 68. Lachowscy 95.

Krokowscy 7. Laskowscy 44.

Kromidowscy 7, 16. Lassotowie 32.

Kropiwniccy 7, 8, 11, 13, 28, 32, Laszkowscy 95.

44, 60, 62, 67, 68, 94, 101. Lenczewscy al. Linczewscy 7.

Kruczkowscy 7. Lenkiewiczowie 7.

Krukienieccy 32. Leszczyńscy 4, 7, 11, 28, 32, 72, 73,

Krukowscy 32. 86' 95-

Krupscy 7 Leszkiewiczowie 95.

Kruszelniccy 7, 8, 9, 13, 32, 42, 44, Leśniowscy 32.

46, 47, 60, 62, 67, 77, 85, 86, Lewandowscy 4, 28, 94.

94> 98; 101. Lewiccy 4, 7, 28, 66, 68, 85, 94.

,. , Lichańscy 32.

Kryłoszanscy 7, 28, 67, 94. , . . t . . _ „„ ,_ ,._

v • -7 10 oo oo tc. ic. Lipeccy al. Lipieccy 7, 28, 68, 103.

Kryniccy 7, 13, 28, 32, 44, 46, 56, ' ' 4 103

60, 67, 85, 94, 101. upinscy 4, iuj.

' ' ' Liskowaccy 7, 8, 9, 13, 26, 28, 67,
Krzeczkowscy 7, 26, 28, 68, 94. 94

Krzeszkowiczowie 46. Lisowscy 72 73

Krzyczkowscy 98. Lityńscy 7/13/28, 32, 41, 44, 60,

Krzywanek 73. 85j g4j 101

Krzywczyńscy 73. Lubaczewscy 7. l

Krzywieccy al. Krzywiccy 7. Lubienieccy 7, 28, 32, 46, 60, 73,

Krzyżanowscy 95, 103. , 94 iqi

Kucharscy 7, 82. Lubmirscy ~95.

Kuczerynowie 73. Lutosławscy 32.

Kuczkowscy 7.

Kujawscy 7. Łabędzcy 95.

Kulbińscy al. Kulibińscy 7. , Łabinowiczowie 7.

Kulczyccy 4, 7, 8, 13, 28, 41, 60, Łahodowscy 32. :

67, 79, 81, 85, 91, 94, 98, 101. Ławrowscy 7, 28.

Kuliczkowscy 7, 95. Łąccy zob. Łuccy.

Kulikowscy 4, 7, 66. Łączyńscy 32.

Kumarniccy zob. Komarniccy. Łękawscy 7.

Kunaszowscy 16, 32. Łobiccy 36.
Kunatowie al. Kunatowicze 56, 100. Łoboccy al. Łobodzcy 7.

Kuniccy 7, 44, 66, 73, 85. Łodyńscy 7, 8, 9, 13, 28.

Kupiatyccy 32. Łodzińscy 7, 28, 32, 41.

Kupińscy 95. Łomniccy 4, 7, 68.

Kurdwanowscy 62. Łoniewscy 7, 28, 68.

Kurnikowscy 7. Łopuscy czyli Łopuszańscy 32, 60.

Kuropatniccy 32. Łopuszańscy 7, 13, 26, 66, 67, 94.

Kuszyccy 95. Łośniewscy 32.

Kuźmińscy 95. Łotoccy 4.

Kwapińscy 95. Łowieccy 32.

Łąccy albo Ladzcy 7, 16, 19, 94, Lozańscy 32.

101. Ło/.iccv 7.

Lozińscy 4, 7, 8, 13, 18, 22, 27, 28, Moczulscy 4.

32, 36, 41, 44, 61, 67, 94, 95. Mogielniccy 32.

Łuhkowscy al. Lupkowscy 7. Monasterscy zob. Manasterscy.

Łuccy 7, 8, 13, 28, 32, 36, 41, 44, Morawscy 32, 98.

67, 94. Morochowscy al. Mrochowscy 44,

Łuczyccy 32. 100, 101.

Łuczyńscy 7, 73. Moszumańscy 14.

Łukawieccy al. Łukawiccy 7, 13, 28, Mroczkowscy 32.

60, 66, 85, 94. Mrozowiczowie 95.

Luszczyńscy 94. Mszanieccy al. Mszaneccy 28, 94,

Łużeccy 4, 7, 94. 103.

Mściszewscy 44.

Maciejowscy 62. Murarscy 95.

Magierscy 95. Muszyńscy 4.

Magnowscy 73. Myszkowscy 32.
Majewscy 95.

Majtkowscy zob. Matkowscy. Nadkowscy 32.

Makowscy 95. Nahujowscy (Nahojewscy, Nahujew-

Malczewscy 26. scy) 18, 28, 42, 45, 85, 94.

Maleczyńscy 62. Najdakowscy 32.

Malewscy 95, 98. Nanccy 95.

Malikowscy 94. Nanowscy 8, 13, 18, 26, 28, 67, 68,

Malina 22, 94. 85, 94.

Malinkowscy 94. Narajowscy 32.

Malinowscy 28, 72, 73, 94. Nasiłowscy 62.

Maluszyccy 95. Nehrebeccy 28, 94.

Małaczyńscy 62, 95. Niebieszczańscy 32.

Małuszyccy 94. Niedaszkowscy 94.

Manasterscy al. Manastyrscy 8, 13, Niedzielscy 66, 94.

28, 41, 44, 46, 60, 67, 68, 94. Niezabitowscy 94, 95.

Martyni 73. Nihowscy 60.

Masiewiczowie 28. Nowiccy 86.

Matkowscy 8, 13, 26, 28, 32, 41, 44, Nowodworscy 95.

46, 66, 67, 68, 85, 86, 94. Nowosieleccy 28, 60, 68, 94.

Matuszewscy 95. Nowosielscy 32, 44, 47, 62, 67, 85,

Mąkolińscy 32. 95.
Medyńscy 16, 28, 32, 36, 79, 94, 101. Nowoszyccy 32.
Merscy 95.

Michalowscy 95. Obelniccy 16.

Michnowscy 68. Obertyńscy 13, 16, 28, 32, 44, Q4.

Micińscy 95. Obłazniccy 32.

Mielnowscy 32. Obroccy 43.

Mietelscy (Metelscy) 44, 68. Odolscy 95.

Milanowscy 95. Odrzechowscy 8, 28, 44, 87, Q4.

Mileccy 95. Oględowscy 32.

Miszczowscy (Myszczowscy) 46, 50, Okowiccy 95.

94. Okręgliccy 32.

Młyńscy 26. Olewińscy 95.

Omęcińscy 86. Podoleccy 32.

Opaccy 28, 68, 04. Podwerbeccy 21, 32.

Oparscy 32. Podwysoccy 41, 44, 61, 94.

Opolscy 94. Pohoreccy 8, 28, 41, 44, 55, 65,

Opryszowscy 16, 101. • 67, 94.

Ordyńscy 100. Pohorodeccy 8.

Orlikowscy 69. Polanowscy 44, 98.

Orlowscy 11, 32, 44. Polańscy 28, 32, 68, 69, 94, 95, 101.

Ortyńscy 13, 26, 28, 32, 60, 67, 94. Polatyccy 32.

Orzechowscy 32. Poluchowscy 32.

Osieccy 95. Poniatowscy 46.

Ossowscy 28, 68, 94. Popielowie 3, 8, 9, 28, 32, 36, 41,

Ostałowscy 32. 42, 44, 45, 57, 60, 67, 80, 85, 91,

Ostropolscy 28, 94. 94, 101.

Ostrowscy 4, 15, 56, 95. Popławniccy 32.

Osuchowscy 94. Prosianowscy 86.

Otfinowscy 32. Przedpełscy 95.

Przedrzymiescy 36.

Pacławscy 32, 36, 60, 75, 94. Przedrzymirscy 36, 41, 94.

Pakoszewscy 32, 68. Przedworscy 68.

Pałczyńscy 95. Przeroślscy al. Przeroscy 19, 101.

Pamiętowscy 41. Przeworscy 68.

Pantalowscy 32. Pudlowscy 32, 82.

Pańkowscy 95. Pukieniccy 32.

Pasławscy S, 26, 28, 68, 94, 100. Puszczatowscy 95.

Pawlikowscy 68, 94. Putiatyccy al. Puciatyccy 28, 79.
Pełkowie 32.

Pernerowscy al. Pernorowscy 94. Raciborowscy 69.

Piaseccy 68, 73, 95. Raczyńscy 36.

Piątkowscy 32. Radeccy 28, 68, 100.

Pieleccy 66. - Radwańscy 95.

Pielwielscy 32. Radyłowscy (Radiłowscy) 32, 101.

Pileccy 62. Rakowscy 26, 73.

Piotrowscy 28, 32, 75, 94, 95. Rapczyccy 32.

Piskorscy 98. i :: Raszkowscy 44.

Pleteniccy 32. Rębiccy 95.

Pliscy 66. Rogozińscy al. Rogozieńscy 26, 32,

Płażyńscy 28. 68.

Płoszczańscy 95. Rojewscy 32.

Podbilscy 95. Rokiccy 32.

Podhoreccy 28. Rolscy 4.

Podhorodeccy 18, 32, 36, 41, 60, Romanowlczowie 68.

66, 67, 77, 94. Romanowscy 32, 68.

Podlesieccy 41, 67. Romerowie 41.

Podlescy l, 32. Ropczyccy 32.

Podhiscy 66. Rosikowscy 95.

Podrnichalscy 101. • i ; Rossowscy 68.

Podmichałowscy 16. Roszkowscy 95.

Rościszewscy 28, 68. Sobotkiewiczowie 43.

Ro/borscy 32. < Sokolniccy 32.

Ro/.tuccy 41. Sokołowscy 68, 86, 95.

Rozwadowscy 28, 68. Sołeccy 32, 61, 95.

Rozwieniccy al. Rozdzwieniccy 32. Soroczyńscy 95.

Rożniatowscy 15, 28, 32, 78. Sozańscy 8, 9, 28, 41, 60, 67, 68,

Rudniccy 11, 32, 44, 94, 95. 75, 95, 101.

Rudotowscy al. Rudyłowscy 32, 41. Srokowscy 8, 32, 36, 41, 44, 67, 80.

Rybczyńscy 73. Stambulscy 95.

Rychciccy 32. Staniewscy 95.

Rytarowscy 32, 41. . Staniszewscy 73.

Rzewuscy 4, 69. Stankiewiczowie 95.

Stańscy 4.

Sadkowscy 32. - Starczewscy 86.

Sadowscy 28. Stawscy 44.

Sadurscy 95. Stebniccy 8, 26, 28, 32, 44, 68, 84.

Samborowie 36. Stefanowiczowie 28.

Sawiccy 26, 91, 95. Stetkiewiczowie 98.

Scrcdniccy 85. Stogniewowie 32.

Serwaccy 95. Stojanowscy 4.
Siczyńscy al. Sicińscy, Syczyńscy, Szy- Streptowscy 32.

cińscy 32, 66, 98. Struszowscy 66.

Sieleccy 8, 32, 36, 41, 60, 67. Strutyńscy l, 8, 28, 32, 36, 41, 42,

Siemaszowie 66. 44, 61, 62, 67, 79, 85, 86, 91, 95,

Siemianowscy 32. 101.

Siemiginowscy 36, 41, 60, 62, 66, Strzelbiccy 66, 98.

79, 101. Strzeleccy 68.

Siennowscy 32. Studzińscy albo Studzieńscy 32.

Sieradzcy 95. Stupniccy 8, 28, 32, 41, 43, 56, 60,

Sierakowscy 73. 62, 67, 68, 85, 98, 101.

Sikorscy 28, 68, 73. Sulatyccy 8, 15, 21, 28, 32, 41, 42,

Siwerscy 28, 68. 44, 47, 67, 79, 95, 101.

Sldbińscy 4. Suleccy zob. Sołeccy.

Skolscy al. Skólscy 46, 85, 101. Sułkowscy 95.

Skorodyńscy 36. Sumińscy 95.

Skotniccy 32, 44, 56. Sumisławscy 72, 73.

Skulscy 28, 36. Swaryczowscy al. Swaryczewscy 15,

Stawscy 4. 32, 36, 62, 78, 79, 95, 100, 101.

Słońscy 32, 56, 60. Szaporowscy 21.

Slowikowscy 32, 86. Szarzeńscy 82.

Sługoccy 32, 43. Szatkowscy 95.

Słupeccy 95. Szatyńscy 95.

Słupscy 95. . Szczeniowscy 69.

Smereczańscy 41, 67. Szczepańscy 4, 95.

Smereczyńscy 98. Szczygielscy 4.

Smolarscy 4. Szelestyńscy 28.

Sinoluiccy 101. Szmigielscy 4.

Sobolewscy 28. S/empińscy 95.

Szpotańscy 62. Tyszyńscy 95.

Szumlańscy 79, 85, 101.

Szydłowscy 95. Uherniccy al. Uhorniccy, Huherniccy

Szymanowscy 95. 15, 32, 41, 47, 101.

Szymańscy 90. . Ulaniccy 30.

Szymberowie 66. Uniatyccy (Huniatyccy) 8, 28, 32,

Szymonowscy 68. 41, 44, 56, 60, 67, 68, 85, 91,

Sliwniccy 32. 101.

Swiderscy 56. Urbańscy 28, 68.

Swięciccy 36. Uruscy al. Wruscy 4, 8, 26, 28, 32,

Swirscy 4, 15, 41. 36, 41, 44, 60, 67, 85, 98, 101.

Swisteiniecy 21, 28, 32, 44, 47, 101. Uryccy 28.

Ustrzyccy 26, 32, 41, 44, 52, 68,
Targowiccy 32. 84, 85, 91.
Tarnawieccy 19, 66. Ustyanowscy 86.
Tarnawscy 28, 42, 44, 85, 91, 101. Uzdowscy 32.
Tatomirowie 8, 41, 42, 44, 52, 60, • ;

66, 67, 78, 85, 101. Wacowscy 56, 60.

Telatyccy 52, 100. Waczewscy 32, 101.

Teleżyńscy 44, 100. Wasilkowscy 44.

Temerowscy 14. Waszyńscy 62.
Terleccy 8, 11, 26, 28, 32, 41, 44, Waysowiczowie 95.

66, 67, 68, 84, 85, 91,95, 101, Wąwelniccy 19.

103. Widaccy 90.

Ternowscy 32, 79. Wielogurscy 66.

Tołłoczkowie 66. Wieluszyńscy 28, 68.

Tomiccy 66. Wierzbiccy 73.
Topolniccy 26, 28, 60, 67, 79. Wierzbińscy 32.

Topolowscy 32. Wiewiórscy 95.

Toporniccy 79. Więckowscy 32, 60.

Towarniccy 4, 26, 28, 67. Wilczyńscy 95.

Trzcieńscy 32. Winiarscy 95, 98.

Trzcińscy 28. Winniccy 4, 8, 18, 28, 32, 36, 41,

Tureccy 'albo Turscy 32, 60, 68, 44, 56, 67, 77, 79, 85, 101.

101. Wisioccy 8, 9, 28, 44.

Turobojscy 32. Wiszniowscy 62, 73, 95.

Turscy 32, 81. Wiśniewscy 28.
Turzańscy (Turzeńscy) 8, 18, 26, 28, Witoszyńscy 27.

32, 36, 41, 44, 46, 57, 60, 66, Witwiccy l, 4, 8, 18, 32, 36, 41,

67, 68, 100, 101. 42, 44, 61, 62, 67, 77, 78, 85,

Turzyńscy zob. Turzańscy. 86, 90, 91, 95.
Tustanowscy 8, 28, 32, 41, 60, 67, Wodelscy 95.

79, 101. Wodziccy 32.

Twardowscy 28. Wojaczyńscy 68.

Twaryńscy 66. Wojakowscy 62.

Tyczyńscy 66. Wojciechowscy 32, 95.

Tysowscy 66. Wojewódkowie 32, 56.

Tyszkowscy 32, 41, 44, 60, 85, 100. Wojnarowscy 95.

Wolańscy 26, 43, 95. Zawadeccy 05.

Wolkcy 32. Zawaclowscy 66.

Wołczańscy 8, 28, 68. Zawadzcy 28.
Wołkowiccy al. Wołkowieccy 8, 28, Zawiscy Q5.

41, 44, Q5. Zawiszowie 44, 47, 101.

Wołkowińscy 36. Zbarascy 95.

Wołosiańscy 8, 28, 68. Zbierzyńscy 95.

Wołosieccy 32, 44, 47. Zembrzyccy 66.

Wroczeńscy 32. Zerwaniccy 32.

Wróblewscy 32. Zielińscy 95, 98.

Wruscy zob. Uruscy. Zielonkowie 62.

Wybranowscy 32. Ziemiańscy 73.

Wyhowscy 62. Złotniccy 32.

Wykoccy Q8. Zubrzyccy 18, 28, 66, 68.

Wysławscy 28. Zwartowscy 32.

Wysoccy 11, 32, 95. Zwierzyńscy 95.
Wysoczańscy 8, 28, 32, 41, 46, 67, Żabscy 4.

68, 85, 101. Żakowscy 21.
Wysokińscy 11, 28, 44, 68. Żarczyńscy 32.

Wyszomirscy 32. Żarscy 95.

Wyszotrawkowie 8, 66, 68. Żdżarscy al. Żdziarscj 26, 95.

Wyszotrawscy 28. Żebrowscy 41.

Wyszyńscy 95. Żelechowscy 32.

Żeliborscy 32, 44, 85, 100, 101.

Zabilscy 95. Żerebeccy 8, 22, 36, 67.

ZaWoccy 32. Żerniccy al. Żorniccy 36.

Zabojscy 66. Żłobniccy 95.
Zacharowscy zob. Turscy. Żmijewscy 28, 68.

Zagilscy 26. Żołędziowie 15.

Zagórscy 75. Żukotyńscy 44, 68, 85.

Zagwojscy 14, 32. Żukowscy 79.

Zajączkowscy 28. Żupańscy 32.

Zajedlewscy 95. Żurakowscy (Dżurakowscy, Dziura-

Zakrzewscy 32, 95. kowscy) 7, 8, 15, 28, 32, 41, 42,

Zalescy 28, 68, 95. 44, 45, 46, 67, 79, 86, 95, 101.
Zapłatyńscy 8, 41, 44, 62, 68. Żurawiccy 94.

Zapolscy 32. Żywaczowscy 32.

Zarembowie 26. Żurowscy 32.

Zarudzcy 32. Żyhak'owie 73.

Zarynowscy 66. Żywaczowscy 32.

INDEKS MIEJSCOWOŚCI, ZAMIESZKANYCH PRZEZ
SZLACHTĘ ZAGRODOWĄ.

(Liczba arabska oznacza numer pozycji bibliograficznej, liczba rzymska

numer tomu).

Babin (pow. Kałusz) 15, 94 X. Bilina Wielka (pow. Sambor) 71, x,

Baczyna (pow. Sambor) 7i, xi, 8, xiii, xiv i Uzupełn., 13, 32, 35,

13, 26, 39, 44ii. x, 66, 67, 75, 94. 60, 67, 68, 94 ni. X, 100.

Bahnowate (pow.' Turka) 68. Błażów (pow. Sambor) 7 i, x i Uzu-

Balice (pow. Mościska) 60. pełń., 13, 32, 60, 94, 101.

Balicze dawn. Balice (pow. Żyda- Błudniki (pow. Stanisławów) 14.

czów) 71, 32, 42, 44n. 101. Boberka (pow. Turka) 41.

Bandrów Narodowy (pow. Lesko) 71. Bojary przys. Tynowa (pow. Dro-

67, 94. hobycz) 94 I.

Bania Kotowska dawn. Kotów (pow. Boków (pow. Podhajce) 101.

Drohobycz) 7 Xi, 32, 45, 57, 101. Borszów (pow. Przemyślany) 36.

Barańczyce Wielkie (pow. Sambor) ^^„ja (pow. Turka) 68.

60, 66, 67, 69, 94. Borynicze (pow. Bóbrka) 94 xii.

Bednarów dawn. Bodnarów (pow. Borysław (pow. Drohobycz) 7 H, 13,

Stanisławów) 7 i. 13, 41, 66, 94 X. ^2, 60, 66, 100, 101.

Bełejów (pow. Dolina) 94 ni. Bratkowce (pow. Stryj) 7 H, viii,

Berehy Dolne i Górne (pow. Lesko) 32 59 62 101

84- Broszniów (pow. Dolina) 7 n, Xii,

Berezowica Wielka (pow. Tarnopol) ^3 32 36 42 94 v, x, 95 104.

xlli Brykula (pow. Trembowla) 4.

Berezów Niżny, Średni i Wyżny Brześciany (pow. Sambor) 7 H. 13,

(pow. Kołomyja) 16, 21, 66, 67, g4 n> 1Q1

94- 10L Buchowice (pow. Mościska) 66, 101.

Bereźnica Szlachecka (pow Sambor Budzanów ( Trembowla) 4.

i Kałusz) 7.,.x. 13,441,, 60,62, ^ T}umacz) '

67, 85, 86. o i d / c

_ , . 0 , . , , ci -\ ao Burczyce dawn. Borczyce (pow. Sam-

Bereznica Szlachecka (pow. Stryj) 62, JJ ^

r> j' i / t- u i \ t«„, Burkanów (pow. Podhajce) 43.

Bernadowka (pow. Trembowla) 7 XIII. / t i \ ko

r,- t / ^ ii ' \ -,,,, t „„ Butelka (pow. Turka) 68.

Biała (pow. Czortkow) 7IX, 7 xii, VK" '

VI1U... . ' Byczkowce (pow. Czortkow) 7 ix.

7 xiii i Uzupełn. n - / r, ji. • \ i/ -70

_. . ' ,. , Byszow (pow. Podhaice) 21, 73.

Biała (pow. Tarnopol) 6. J u i > >

Białobożnica (pow. Czortkow) 7 Viii,

ix, x, xvi i Uzupełnienia. Ceniawa (pow. Dolina) 41.

Biały Potok (pow. Czortkow) 7 xi. Chaszczów (pow. Turka) 68.

Bilicz (pow. Sambor) 26. Chłopczyce (pow. Rudki) 7 H.

Chomiakówka (pow. Czortków) 7 ix, Dołhołuka (pow. Stryj) 7 viii, x, 32,

28. 56, 60, 62, 101.

Chromohorb (pow. Stryj) 94 ix. Drohomirczany (pow. Stanisławów)

Chudyjowce (pow. Borszczów) 7 ix. 7 v, 16, 19, 32, 67, 94 m, 101.

Cucylów (pow. Nadworna) 101. Dryszczów (pow. Brzeżany) 94 ix.

Czabarówka (pow. Kopyczyńce) 7 Duba (pow. Dolina) 41.

Uzupełn. Dubrawka (pow. Żydaczów) 32, 94ni,

Czajkowice (pow. Rudki) 7 xii, 7 m, 101.

8, 13, 32, 36, 44 m, 60, 67, 69, 78, Dunajów m. (pow. Przemyślany)

94 ni, 101. 94 ni.

Czarnokońce (pow. Jaworów) 56. Dwernik (pow. Lesko) 9, 13, 44 III,

Czarnokońce (pow. Kopyczyńce) 7vm, 69, 101.

XIII.

Czarnołoźce (pow. Tłumacz) 101. Fatowce (pow. Kołomyja) 66, 101.

Czerkasy (pow. Lwów) 7 m, 78, Firlejów (pow. Rohatyn) 90.

94 ni, 101.

Czerkawszczyzna (pow. Czortków) Gaje Niżne (pow. Drohobycz) 32, 56.

7 x. Gerynia (pow. Dolina) l, 20.

Czernica (pow. Żydaczów) 101. Grabowiec (pow. Nadworna) 7 vi,

Czerniejów (pow. Stanisławów) 101. 16, 19, 32, 66, 67, 101.
Czerwonogród (pow. Zaleszczyki)

66 Hińkowce (pow. Zaleszczyki) 7 ix.

Czołhany (pow. Dolina) 7 iv, 32, Hleszczawa (pow. Trembowla) 4.

42, 78, 94 Iii. 101. Hnilcze (pow. Podhajce) 21, 32, 43,

Czortków m. 7 Viii i Uzupełn. 73, 101.

Czułowice dawn. Czołowice (pow. Hnyła (pow. Turka) 68.

Rudki) 56, 94iii,101. Hołobutów (pow. Stryj) 7 x, 62.

Hołowiecko (pow. Turka) 26, 67.

Darachów (pow. Trembowla) 4. Hołyń (pow. Kałusz) 7 vii. 13, 15,

Daszawa (pow. Stryj) 62. 32, 36, 42, 67, 94 Uzupełn., 101,

Delatyn m. (pow. Nadworna) 101. 104.

Delejów (pow. Stanisławów) 7 ix, 72, Hordynia Szlachecka (pow. Sambor)

73. 7 vii, 13, 32, 67, 94 v.

Demenka (pow. Żydaczów) 7 xv, Horodyszcze (pow. Sambor) 7 vii,

94 ix, 101. xi, 9, 67, 94 v.

Dobra Szlachecka (pow. Sanok) 7 iv, Hoszów (pow. Dolina) l, 7 Vii, Xii,

8, 13, 27, 34, 37, 44 m, 58, 67, 8, 9, 20, 36, 42, 60, 62, 66, 67,

85, 94 ni. 78, 94v, 101, 104.

Dobrowlany (pow. Drohobycz) 7 viii, Howiłów Wielki (pow. Kopyczyńce)

60, 62. 7 xv.

Dobrowlany dawn. Dubrowlany (pow. Hrebenów (pow. Stryj) 7 vii, 32.

Kałusz) 32, 101. Hruszów (pow. Drohobycz) 7 VII, 101.

Dobrzany (pow. Gródek Jagiell.) Hryniowce (pow. Tłumacz) 66.

7 iv, 101. Hubice (pow. Dobromil) 7 vii, 101.

Dobrzany (pow. Stryj) 60. Husne Niżne i Wyżnę (pow. Turka)

Dolina m.' 66, 95. 41, 68.
Dołhe (pow. Drohobycz) 32, 56, 60.

Dolhe (pow. Trembowla) 32. Unik (pow. Turka) 7 vii, xii i Uzu-

pełń., 8, 44iv, 60, 66, 67, 68, x, xvi, 8, 9, 13, 32, 41, 66, 67,

Q4VI, 101. 68, 94 vii, ix, 101.

Iławcze (pow. Trembowla) 4. Komarów dawn. Komorów (pow. Sta-

Isaje (pow. Turka) 7m, 68, 101. nisławów) 14, 101.

Isaków (pow. Horodenka) 38, 41, Kondratów (pow. Turka) 68.

66. Koniuszki (pow. Przemyśl) 56.

Iwanowce (pow. Żydaczów) 66. Konkolniki (pow. Rohatyn) 73.

Iwanówka (pow. Trembowla) 4, 85. Kopysno (pow. Dobromil) 7 xi, xii,

60, 67, 94 vii, 101.
Jabłonka Niżna i Wyżną (pow. Tur- Korczyn Szlachecki (pow. Stryj) 7 xi,

ka) 41, 68. 8, 18, 32, 60, 62, 77, 94 vii, 101.

Jabłonów (pow. Turka) 68. Kornalowice (pow. Sambor) 32, 60,

Jagielnica (pow. Czortków) 7 viii. 100.

x, xii i Uzupełn. Kornicz (pow. Kołomyja) 66.

Jamna (pow. Dobromil) 101. Korniów; (pow. Horodenka) 66.

Jasienica Solna (pow. Drohobycz) 60. Koropiec (pow. Buczacz) 66.

Jasienica Zamkowa (pow. Turka) Kotiatycze (pow. Kałusz) 42, 104.

7 viii, 60, 68, 101. Kotoryny (pow. Żydaczów) 94 Uzu-

Jasionka (pow. Turka) 68. pełń.

Jaśniska dawn. Jaśniszcze (pow. Gro- Kołowania (pow. Sambor) 56.

dek Jagiell.) 7 viii, ix, xvi, 8, 22, Kozara (pow. Rohatyn) 7 xiii.

27, 32, 36, 67, 83, 94 vi. Krechowce (pow. Stanisławów) 7 viii,

Jawora (pow. Turka) 7 viii, 8, 13, 8, 9, 14, 69, 94 viii, 101, 104.

44 iv, 60, 66, 67, 68, 81, 94vi, Krechowice (pow. Dolina) 7 xii, 13,

101. 36, 42, 62, 67, 95, 101, 104.

Jezupol m. (pow. Stanisławów) 14. Krechów (pow. Żydaczów) 42, 69,

104.
Kamionka W. i M. (pow. Kołomyja) Kropiwnik (pow. Kałusz) 32.

66. Kropiwnik dawn. Kropiwniki (pow.

Katyna Szlachecka (pow. Dobromil) Drohobycz) 7 Xii, 8, 60, 67, 94 xii,

7 ix, xn, 94 vi. 101.

Kawsko (pow. Stryj) 32, 56, 101. Kruszelnica Szlachecka (pow. Stryj)

Kleszczówna (pow. Rohatyn) 90. 7 vii, xii, 8, 9, 13, 18, 32, 44 v,

Kluwińce (pow. Kopyczyńce) 7 Vii. 60, 62, 66, 67, 77, 94 viii, 101.

Kłodnica (pow. Stryj) 7 x, 32, 56, Krymidów (pow. Stanisławów) 7 xii.

60, 62, 78, 94 vii. 101. 16.

Kniaźdwór (pow. Kołomyja) 101. Krynica dawn. Kryniczki (pow. Dro-

Knihinin (pow. Stanisławów) 7x, 13, hobycz) 7 xii, 13, 46, 56, 60, 67,

14, 32, 94 vii, 101, 104. 94 vm, 101.

Knihynice (pow. Rudki) 44 v, 85. Krywe (pow. Turka) 7 xiii, 101.

Knihynicze m. (pow. Rohatyn) 67. Krywka (pow. Turka) 41, 68.

Kobaki dawn. Kubaki (pow. Kosów) Kulczyce Szlacheckie (pow. Sambor)

66. 7 xiii, xiv, 8, 32, 35, 60, 67, 81,

Kobło Stare (pow. Sambor) 7 x, 67. 94 vm, 101.
Kobyłowłoki (pow. Trembowla) 4,

28. Łąckie Szlacheckie (pow. Tłumacz)

Kołbajowice (pow. Rudki) 55, 65. 7 v, x, xiii. 16, 19, 66, 94 vm,ix,

Komarniki (pow. Turka) 7 viii, xii, 101.

Łuskowce (pow. Trembowla) 4. Markowa dawn. Marków (pow. Pod-

l.ftnia (pow. Drohobycz) 60. hajce) 21.

l.ihuchora (pow. Turka) 06, 68. Matków (pow. Turka) 7 x, 8, 66,

Libuchowa (pow. Sambor) 7 xiv, 26, 67, 68, 94 x.

44 vi, 94 ix, 103. Meducha (pow. Stanisławów) 7 xiii.

Lipa dawn. Lipie (pow. Dolina) 42, 73.

104. Medynia (pow. Kałusz) 16, 21, 94 X,

Lipie (pow. Turka) 7 xiv, 68. 101.

Lipowce (pow. Przemyślany) 21. Meryszczów (pow. Przemyślany) 36.

Lisiatycze (pow. Stryj) 62. Michalków (pow. Borszczów) 7 ix.

Liskowate (pow. Dobromil) 7 xii, Michniowiec (pow. Turka) 68.

xiv, 67, 94 ix. Mielniczne (pow. Turka) 7 Xii, 66,

Litynia (pow. Drohobycz) 7 XIV, 13, 68, 101.

44 vi, 85, 94 IX, 101. Milowce (pow. Zaleszczyki) 7 Uzu-

Lolin (pow. Dolina) 42, 94 m, 104. pełń.

Lubieńce (pow. Stryj) 7 xv, 32, 56, Młyniska (pow. Trembowla) 4.

60, 62, 94 ix, 101. Moehnate (pow. Turka) 7 x. 68.

Lucza al. Lucza (pow. Kołomyja) 66. Modrycz (pow. Drohobycz) 101.

Mogielnica (pow. Trembowla) 4.

Ładyczyn (pow. Tarnopol) 74, 98. Mołdawsko (pow. Turka) 68.

Łanczyn (pow. Nadworna) 101. Mołotków (pow. Nadworna) 66.

Łanowice (pow. Sambor) 7 xv. Mszaniec (pow. Turka) 94 XI, 103.

Łany (pow. Stanisławów) 73. Muszkarów (pow. Borszczów) 66.

Łastówki (pow. Drohobycz) 68. Myta (pow. Turka) 68.
Łąka Szlachecka (pow. Sambor) 7 xvi,

8, 32, 35, 67, 94 x. Nadorożna (pow. Tłumacz) 66.

Łomna (pow. Turka) 7 xv, 68. Nadworna m. 66.

Łopuszanka Łechniowa (pow. Turka) Nagórzanka (pow. Czortków) 7IX,

7 xvi, 26, 68. xi. x i Uzupełn.

Łopuszna (pow. Sambor) 44 x, 56, Nahujowice dawn. Nahujów (pow.

66. 101. Drohobycz) 45.

Łopus/.nica (pow. Dobromil) 94 ix. Nałuże (pow. Trembowla) 4.

Łosiniec (pow. Turka) 7 vn, viii, xii, Nanowa (pow. Dobromil) 7vii', 60,

xv, 68. 67, 94xn.

Łoszniów (pow. Trembowla) 4. Niagryn dawn. Negryn (pow. Dolina)

Łozina (pow. Gródek Jagiell.) 7viii, 42, 94m.

ix, xvi, 8, 13, 22, 27, 36, 44 iv, Niedźwiedza (pow. Drohobycz) 66.

67. 80, 94ix. Niemszyn (pow. Rohatyn) 32.

Łukawica (pow. Stryj) 13, 56, 60, Nieżuchów (pow. Stryj) 62.

66, 94 x, 101. Nihowice (pow. Rudki) 60.

Łu/ek Górny (pow. Turka) 7 xvi, Niniów dawn. Neniów (pow. Do-

94 x. lina) 62, 101.

Łysa (pow. Podhajce) 101. Niżankowice m. (pow. Przemyśl)

7 viii.

Maksymówka (pow. Dolina) 42, 94 m. Niżniów (pow. Tłumacz) 32.

Manasterzec (pow. Sambor) 94 xi. Nosów (pow. Podhajce) 101.

Manasterzec dawn. też Manasterki, Nowica (pow. Kałusz) 21.

Monaster (pow. Stryj) 7 X. 60, 62, Nowosielce (pow. Bóbrka) 32, 67,

94 x, 101. 78, 85, 94lX

Nowosiółka Koropiecka (pow. Bu- Popiele (pow. Drohobycz) 3, 7 ix. 9,

czacz) 94X11. 32, 44 VIJ, 56, 57, 60, 67, 85, 91,

Nowoszyce (pow. Sambor) 56, 101. 94 xiv, K)0, 101.

Nowoszyn (pow. Dolina) 94in. Posuchów (pow. Brzeżany) 101.

Probużna (pow. Kopyczyńce) 7 viii.

Obelnica (pow. Rohatyn) 16. Przedrzymichy W. i M. (pow. 201-

Ob\rtyn m. (pow. Horodenka) 13, kiew) 7 xii, 36, 94xv.

16, 32, 66, 94xii. Przeroś! (pow. Nadworna) 7 vii, 19,

Odrzechowa (pow. Sanok) 87, 94 Xli. 32, 101.

Opary (pow. Drohobycz) 32, 56, 60. Prybeń dawn. Przybin (część wji

Opryszowce (pow. Stanislawów) 101. Tucznej — pow. Przemyślany) 101.

Ortynice (pow. Sambor) 26, 60, 67, Pukienicze (pow. Stryj) 60, 62, 78,

94xiil. 101.
Ostrowczyk (pow. Trembowla) 4.

Rabczyce (pow. Drohobycz) 32, 56,
Pacław (pow. Dobromil) 7 xii, 8, 32, 60.

60, 94 Xiii. Rachiń daw. Rachynia (pow. Dolina)

PacykOw (pow. Dolina) 42, 94 m. 101.

Pałahicze (pow. Tłumacz) 66. Radiowiec dawn. Radułowice, Radi-

Panowice (pow. Podhajce) 73. łowcę (pow. Sambor) 60, 101.

Pantalicha (pow. Trembowla) 4. Radycz (pow. Turka) 7 xii, 68, 100.

Paryszcze (pow. Nadworna) 66. Rokitno (pow. Gródek Jagiell.) 7IX,

Pasieczna (pow. Stanislawów) 101. 22, 94 x.

Pauszówka (pow. Czortków) 7 viii- Romanówka (pow. Trembowla) 4.

Peczeniżyn m. (pow. Kołomyja) 66. Rosochacz (pow. Turka) 68.

Petryków (pow. Tarnopol) 74. Rosochy (pow. Sambor) 7 x, 26,

Pletenice (pow. Przemyślany) 32, 36. 94vii, xii, 103.

Pniów (pow. Nadworna) 101. Rozhurcze (pow. Stryj) 56, 60, 62,

Podbuż (pow. Drohobycz) 66, 101. 101.

Podhajczyki Justynowe (pow. Trem- Rozlucz (pow. Turka) 41.

bowla) 4, 66. Roztoczki (pow. Dolina) l, 20, 36,

Podhorodce (pow. Stryj) 7 vi, 18, 32, 42, 94 x, 104.

60, 66, 67, 101. Rożniatów (pow. Dolina) 41, 78, 95.

Podliski dawn. Podleskie (pow. Rożnów (pow. Kosów) 21.

Bóbrka) 32. Równia (pow. Kałusz) 42, 94 Uzu-

Podliski (pow. Mościska) 67. pełń., 95, 104.

Podłuże (pow. Stanisławów) 66. Ruda (pow. Żydaczów) 101.

Podmichale (pow. Kałusz) 16, 86, Rudniki (pow. Żydaczów) 101.

101. Ryków (pow. Turka) 41, 68.
Podpieczary (pow. Tłumacz) 66.

Podszumlańce (pow. Rohatyn) 32, Sadzawka (pow. Nadworna) 32, 66,

94 x] 101.

Podwerbce (pow. Horodenka) 21. Salówka (pow. Czortków) 7vni,ix, x,

Podwysokie (pow. Brzeżany) 94 xiv. xi, xiii i Uzupełn., 27.

Pohorce (pow. Rudki) 8, 18, 44 X, Sapahów dawn. Sapohów (pow. Sta-

55, 65, 67, 94 xiv. nisławów) 101.

Polana (pow. Lesko) 13, 69, 101. Sarnki Górne i Średnie (pow. Roha-

Poluchów (pow. Przemyślany) 101. tyn) 56.

Seneczów (pow. Dolina) 42, 94ni. Strzelbice (pow. Sambor) 66.

Sielec (pow. Sambor) 7 vii, 32, 35, Strzyłki (pow. Turka) 7 vii, XIII.

60, 67, 94 V. Stupnica (pow. Sambor) 8, 56, 60,

Siemiginów (pow. Stryj) 7vn, 60, 67, 101.

62, 94 ix, 101. Suchy Potok (pow. Turka) 68.

Siemikowce (pow. Podhajce) 66. Sulatycze (pow. Żydaczów) 8, 32,

Siwka (pow. Kałusz) 15. 42, 67, 78, 101.

Skok m. (pow. Stryj) 7 vii. 13, 32, Swaryczów (pow. Dolina) 7 V, 13,

44 v, 46, 60, 85, 94 vm, 101. 15, 32, 36, 42, 78, 94 Uzupełn.,

Skomorochy Stare (pow. Rohatyn) 95, 100, 101, 104.

21, 101. Szeparowce (pow. Kołomyja) 21.

Skorodne (pow. Lesko) 44 vi, 66. Szmańkowce (pow. Czortków) 7 viii,

Slawsko (pow. Stryj) 7 vii. 32. ix, xm i Uzupełn.

Słoboda Rungurska (pow. Kołomyja) Szumiacz (pow. Turka) 68.

66. Szumlany (pow. Podhajce) 101.

Słobódka Janowska (pow. Trembo- Sniatynka dawn. też Sniatyńczyce

wla) 4. . (pow. Drohobycz) 56, 60.

Słobódka Konkolnicka (pow. Roha- śwjstelniki (pow. Rohatyn) 21, 101.

tyn) 73.

Słobódka Strusowska (pow. Trembo-

t \ a Tarnawa dawn. Ternowa (pow. Le-

Słońsko (pow. Drohobycz) 32, 56, sk°) ^ 13> «, 69, 78, 85, 94 m,

60. XIV' 10L

Smolnłca (pow. Dobromil) 94 xii. Tarnawa Niżna (pow. Turka) 68.

Smolnik ad Baligród (pow. Lesko) Tarnowica Polna (pow. Nadworna)

101. 19> 66'

Smolna dawn. Smobio (pow. Droho- Tejsarów (pow. Żydaczów) 62.

bycz) 101. Temerowce (pow. Stanisławów) 14.

Smuchów (pow. Żydaczów) 101. Tenetniki dawn. Teniatniska (pow.

Sopotnik (pow. Dobromil) 94 xm. Rohatyn) 21.

Sorocko (pow. Skałat) 66. Terło Szlacheckie (pow. Sambor)

Sosolówka (pow. Czortków) 7 Uzu- 7IX, 8, 26, 32, 66, 67, 84, 94 IX,

pełń. 101.

Sozań (pow. Sambor) 9, 32, 60, 67, Tiutków (pow. Trembowla) 4.

101. Tłusteńkie (pow. Kopyczyńce) 7 Uzu-

Sroki (pow. Lwów) 67. pełń.

Staniła (pow. Drohobycz) 101. Topolnica Szlachecka (pow. Turka)

Stańkowce (pow. Dolina) l, 20, 42, 7 XI, xiv, 8, 26, 32, 41, 66, 67.

104. Topolsko (pow. Kałusz) 15, 42, 94 X,

Stańków (pow. Stryj) 62. 95, 104.

Starunia (pow. Nadworna) 7 v, vii, Toustobaby (pow. Podhajce) 21, 73.

32, 41, 45, 101. Towarnia (pow. Sambor) 67.

Stebnik (pow. Dobromil) 84. Trembowla m. 7 viii.

Stronna (pow. Drohobycz) 7 Ul, 101. Truskawiec (pow. Drohobycz) 60,

Strusów m. (pow. Trembowla) 4. 101.

Strutyn (pow. Dolina) 7viii, 13, 36, Tuchla (pow. Stryj) 7 Vii, 32, 60,

42, 67, 95, 101, 104. 94 v. viii. 101.

Strzałków (pow. Stryj) 62. Tumirz (pow. Stanisławów) 73.

Tureczki Niżne i Wyżnę (pow. Tur- Wola Błażowska (pow. Sambor) 7i,

ka) 68. 101.

Turka m. 7vin. 32, 44iv. 60, 66, Wola Dołhołucka (pow. Stryj) 7x,

68, 94 vi, 101. 56, 62, 101.

Turze (pow. Turka) 7iv,xiv, 8, 26, Wołcniów (pow. Żydaczów) 7xv,

66, 67, 101. 101.

Tustanowice (pow. Drohobycz) 32, Wołcze (pow. Turka) 8, 68.

56, 60, 67, 101. Wolosianka W. i M. (pow. Turka)

Tużytów (pow. Kałusz) 13, 42, 104. 68.

Tyczyn (pow. Rzeszów) 66. Wołowiniec (wieś dziś nieznana) 42,

Tynów dawn. też Tyniów (pow. Dro- 104.

hobycz) 7 xiv, 94 ix, 101. Worona (pow. Tłumacz) 32.

Tyśmieniczany (pow. Stanisławów) Wownia (pow. Stryj) 62.

21. Wybranówka ad Podhajczyki (pow.

Trembowla) 4, 98.
Uherce Zapłatyńskie (pow. Sambor) Wygnanka (pow. Czortków) 7
XI,

7viii, xv, 32, 56, 60, 100, 101. 7xi Uzupełn.

Uhersko (pow. Stryj) 62. Wysocko Niżne i Wyżnę dawn. Wy-

Uhorniki (pow. Stanisławów) 21, sokie (pow. Turka) 8, 41, 67, 68,

41, 101. 101.

Uhrynów Szlachecki (pow. Stanisła- Wyszków (pow. Dolina) 94 Iii.

wów) 7x, 94 x.

Uliczno (pow. Drohobycz) 7x, 56, Zabłotówka (pow. Czortków) 7 Xi, xii.

60, 101. Zagwóźdź (pow. Stanisławów) 41,

Uniatycze dawn. Huniatycze (pow. 101, 104.

Drohobycz) 8, 56, 60, 67, 94 x, Zalesię (pow. Czortków) 7xii, xm,xiv

101. Zapłatyn (dziś część m. Stryja) 8, 62.

Uroż (pow. Drohobycz) 8, 32, 44 X, Zarzecze (prawdop. część Wojutycz

56, 60, 67, 85, 101. pow. Sambor) 56.

Ustrzyki Górne i Dolne (pow. Le- Zaścinocze (pow. Trembowla) 4.

sko) 44 X, 84, 85. Zawadka dawn. też Ilniczek (pow.

Turka) 68, 101.
Wacowice (pow. Drohobycz) 56, 60, Zawadówka (pow. Podhajce) 43.

101. Zawałów (pow. Podhajce) 21, 101.

Waniowice (pow. Sambor) 66. Zazdrość (pow. Trembowla) 4.

Warwaryńce (pow. Trembowla) 4. Zubrzyca przys. Hołowska (pow. Tur-

Wasylkowce (pow. Kopyczyńce) 7 ix. ka) 18, 66, 68.

94 l Żelibory (pow. Rohatyn) 100, 101.

Wełdzirz (pow. Dolina) 42, 60, 94 m, Żerebki Szlacheckie (pow. Skałat) 67.

101, 104. Żędowice (pow. Przemyślany) 101.

Więckowice (pow. Sambor) 60. Żukotyn (pow. Turka) 68.

Winniki (pow. Drohobycz) 8, 18, 32, Żulłn (pow. Stryj) 62.

56, 67, 101. Żupanie (pow. Turka) 32, 41, 101.

Witoszyńce (pow. Przemyśl) 27, 60. Żuraki dawn. Dżuraki (pow. Nadwór-

Witwica (pow. Dolina) l, 7 vm, xii, na) 7v, vn, ix, 8, 32, 41, 67, 76,

8, 18, 36, 42, 44 ix, 67, 77, 78, 94vn, 101.

91, 94 x, 104. Żywaczów (pow. Horodenka) 21.

 

SPIS RZECZY

Wstęp ............. 3—10

Bibliografia ............ 11—72

Indeks nazwisk szlachty zagrodowej ..... 73—82

Indeks miejscowości, zamieszkanych przez szlachtę

zagrodową ........... 83—89

 

Атрибутика роду Драго-Сас

© 2015 - 2018 Vysochanskiy-SAS | Всі права захищені

Joomla template created with Artisteer.