Спадкові матеріали

Ukrainian English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Історичні перспективи

Стародавній шляхетний рід Drag-Sas має історію, як значно довша за історію деяких народів та держав. Ця історія простягнулась на віки і дає можливість розглянути концепцію життєздатності роду в історичній перспективі. Незаперечним є факт довготривалого формування і розвитку роду, який зайняв не одне століття до християнізації роду. Можливо цей, без сумніву, тисячолітній історичний період від аріїв до вукрів для роду значно довший за сучасний, тобто християнський, але ми не будемо його детально розглядати саме у зв’язку зі зміною концептуальної складової (відмови від віри предків, і як наслідок зміни релігії – прийняття нового погляду на світ та власне існування роду в ньому). Відмітимо лиш те, що на момент християнізації, з часів Оттона I Великого(912-973), рід набув ознак монолітного етносу, можна сказати відбувся і досяг відповідного рівня в житті суспільства. На той момент представники роду вже були відомими воєначальниками, які вели за собою тисячі людей. З тих часів рід Drag-Sas не втратив духу, не розчинився і не асимілював, а збільшився і зберігся до XXI століття, що дає змогу говорити про життєздатність роду в історичній перспективі. Шляхи філософської генеалогії прокладав відомий богослов, філософ, мистецтвознавець Павло Олександрович Флоренський (1882-1937). Він писав: “… Життєве призначення кожного — пізнати будову і форму свого роду, його завдання, закон росту, критичні точки, співвідношення окремих гілок і їх окремі завдання, а відтак — збагнути власну місію в історії роду і власне завдання, не індивідуальне, визначене для себе, а своє — як представника роду, роду як вищого цілого. Тільки при такому родовому самопізнанні можливе свідоме відношення до життя свого народу і до історії людства…”. Спробуємо в цьому допомогти.

Отже вихідні дані такі: маємо рід з незмінною генетичною складовою(неасимільований), сучасному світосприйняттю якого понад 1000 років. Це дві домінантні складові необхідні для виживання(довготривалого існування) роду. Суть існування/виживання людини і роду з позицій раціоналізму полягає в симбіозі ідей або концепцій існування в світі з генетичною складовою, що може бути фундаментом життєздатності роду. Тобто маємо справу не з формальною логікою та причинно-наслідковими зв’язками, а зі сплавом світосприйняття та ДНК роду. З цієї точки зору нас, як хіроманта, цікавить питання життєвої лінії роду. Розглядаючи тисячолітню історію роду Drag-Sas ми можемо опиратись на той факт, що у засновників роду існувала чітко викристалізувана дуалістична житейська філософія, яка об’єднала в собі дві тенденції: по-перше – ідейну або концептуальну пов’язану з релігією, або духом роду, по-друге – життєву або фізичну направлену на неперервність і примноження роду. Розглядаючи два аспекти існування роду Drag-Sas в історичній ретроспективі, можемо зробити висновок, що вони надзвичайно взаємозв’язані, можна сказати нерозривні. Не виключено, що саме таке жорстке поєднання духовного і фізичного в Drag-Sas, що знайшло своє відображення і в родовому гербі(див. Руни і герб САС) і дало можливість роду стати довгожителем. При цьому історичні факти підтверджують монолітність(без суттєвих змін - в рамках християнства) протягом тисячоліття концептуальної складової – духовні провідники роду цьому яскравий приклад. Можна припустити, що і фізична складова роду має залишатись незмінною, тобто передаватись у всьому різноманітті варіацій з покоління до покоління. Саме її можна дослідити, вивчаючи життя конкретних представників роду і узагальнюючи спадкові домінантні прикмети гілок роду. Ця матеріальна складова життя роду також має бути достатньо жорстко детермінована і передаватись спадково у виді характерних прикмет протягом тривалого часу практично без суттєвих змін. Незаперечним є факт наявності у Drag-Sas незмінної, конкретної матеріальної структури роду, яка зв’язана з ідеєю існування та стратегією його виживання. З цієї точки зору можна розглядати/вивчати ряд родових закономірностей на прикладі роду Drag-Sas.

Дослідження необхідно провести в історичному, генеалогічному, психологічному, соціальному та антропологічному аспектах. Матеріалом для дослідження може слугувати рід Drag-Sas. Вибірка з 50-60 відомих прізвищ/придомків роду, про яких відомо в часовому проміжку від 150 до 950 років їх існування. Завдання перед нащадками. Знайти наявність закономірностей в передачі від покоління до покоління домінантних прикмет роду. Виявити та зафіксувати такі прикмети. Це досягається за допомогою такої методології. Вивчення бібліографічних та історичних джерел з документальними свідченнями та мемуарами членів роду. Зведення до мінімуму елементів суб’єктивізму, такого як емоційна участь свідка та його особисте відношення до події чи описуваної людини. Встановлення зв’язку від роду до особистості з домінантними прикметами роду/придомку, та обернений зв’язок від особистості до роду. Встановлення експертних параметрів для якісної та кількісної оцінки піддослідних індивідів та придомків. Побудова гістограм членів роду. Дослідження відносної зміни розподілу членів роду по відношенню до поповнення нових членів.

Для того, щоб добре вивчити свій родовід, або пращура потрібно провести аналіз робіт, публіцистичних та енциклопедичних матеріалів, історичної літератури, автобіографій, біографій, згадок і мемуарів, взяти, по можливості, особисте інтерв’ю.

Для більш точного розуміння розглянемо такі поняття – рід та духовний рід(дух роду). Під родом розуміється вся сукупність кровних родичів, які походять від одного пращура, безвідносно від того, чи носять вони домінантний набір родових якостей. Тобто це кровна, генна, тобто матеріальна близькість. Під духом роду розуміємо групу людей, яка має одного пращура і зв’язана родинними зв’язками не залежно від родинної віддаленості, але об’єднані однаковими домінантними ознаками роду. Тобто це родичі не тільки кровні, а й духовні - по світосприйняттю, характеру, поведінці тощо, тобто, що називається, родичі по духу. Отже дух роду, це ширше поняття ніж рід і включає в себе як матеріальну, так і духовну сфери.

В цьому сенсі рід Drag-Sas має не один, а певну кількість духів роду (А, В,С…), які забезпечують розвиток і виживання роду. Причому, якщо в фізичній сфері рід передається чоловіками з допомогою Y хромосоми, то в духовній дух роду передається по чоловічій, і жіночій лінії. Таким чином кожний член роду Drag-Sas може одночасно належати до різних сімей, придомків, фамілій, але лише до одного духу роду. Одна людина – один дух роду, незалежно чоловік/жінка, близький/далекий родич тощо.

Наукою доведено, що дух роду(домінантні прикмети роду) урівноважено передається незалежно

від тривалості часового проміжку(950 років);

від географічної віддаленості гілок роду(країни і континенти);

від родинної віддаленості між членами сімей(на десятки поколінь);

від повної відсутності інформації про рід(других членів сім’ї, придомку, гілки, фамілії).

Цікаво, що ні різні історичні епохи, ні історичні катаклізми, ні соціальний стан суспільства, ні матеріальне становище носія духу роду ніяким чином не впливає на домінантні ознаки носія духу роду, тобто на дух роду. Висновок випливає такий. Домінантні прикмети духу роду залишаються стабільні – constanta протягом усього життя роду.

Духи роду мають такі домінантні ознаки.

Носії духу роду мають не більше чотирьох сфер діяльності. Професії не обов’язково династичні.

Кожний дух роду вибудовує конкретну типологію партнера. Тобто носії духу роду вибирають свого(під свій дух) статистично визначеного партнера(при цьому для чол –це не тип матері, для жін – не тип батька).

Різні носії однакового духу роду, які не знають нічого один про одного, ведуть однаковий спосіб життя.

Долі різних носіїв одного духу роду постійно повторюються. Через певні часові проміжки.

Характери, звички, захоплення у різних носіїв одного духу роду повторюються з такою ж жорсткою прив’язкою, як і долі.

Різні носії певного духу роду піддаються однаковим психосоматичним захворюванням.

Носії певного духу роду мають стійку домінанту у сімейно-статевих стосунках(кількість шлюбів, розлучень, позашлюбних дітей або їх відсутність).

Соціальна поведінка різних носіїв одного духу роду підпадає під жорстку закономірність не залежно від країн та політичних умов.

У різних представників духу роду однакові і стійкі(повторюються через певні часові проміжки) психологічні показники – домінанта поведінки, тип характеру, творчі та інтелектуальні здібності, особливості мислення та сприйняття, переважаюча мотивація і направленість особистості.

Зупинимось на проявах духу роду.

Дух роду проявляється у сфері діяльності. Кожний дух роду через свого носія обирає незвично стійку сферу і направленість роду занять. Тому інколи помиляються батьки, допомагаючи обрати синам професію. Один син не може(хоч і щиро хоче виконати волю батька) стати священником(найважча професія – працювати з людьми), а інший лікарем. Як кажуть – не лежить душа. А, приміром, навпаки у синів все б вийшло. Справа у сфері діяльності, яка підходить індивідуально кожному сину. Священник це суспільна діяльність, а лікар - гуманітарна.

Суспільна діяльність – пов’язана з активною роботою людини в суспільстві. Професії – політик, просвітитель, громадський діяч, священник та інш.

Технічна діяльність – направлена на вирішення технічних в широкому розуміння задач. Професії – інженер, конструктор, технолог, агроном та інш.

Виробнича діяльність – направлена на безпосереднє виробництво продукту. Професії – ремісник, кваліфікований робітник, фермер та інш.

Фізична діяльність – зв’язана з активною фізичною працею або спілкуванню природою. До таких професій належать – спортсмен, солдат, мисливець та інш.

Творчість – діяльність пов’язана з мистецтвом. Професії – художник, поет, композитор, письменник та інш.

Гуманітарна діяльність – професії – вчитель, адвокат, лікар, журналіст та інш.

Дослідницька діяльність – пов’язана з розширенням меж пізнання. Області – наука, філософія, теологія та інш.

Підприємництво – діяльність пов’язана з організаційною та комерційною роботою. Професії – менеджер, бізнесмен, керівні працівники, вища бюрократична ланка та інш.

Сферу діяльності всіх духів роду(А, В,С,…) можна описати в цих параметрах. Причому кожний носій духу роду(дух роду) працює в 3-4 сферах. То поступово затихаючи, то зі всплеском активності з певною періодичністю. Але навіть при затухаючій активності дух роду не вибирає собі іншу сферу діяльності. А в межах цих трьох сфер вид діяльності не передається у спадок, а скоріше навпаки – якщо батько досяг успіху в одній діяльності, то син чи дочка має великі шанси досягнути успіху у іншій сфері діяльності духу роду, з тих 3-4 –х, які йому відповідають.

Другий ефект, що доводить закономірність вибору професії носієм того чи іншого духу роду є рідкісність професії. Тобто рідкісна в суспільстві професія в роду зовсім не рідкість в межах духу роду.

Або такий феномен духу роду. Навіть не прямі нащадки в межах духу роду мають ідентичні види діяльності. Тобто носії духу роду розділені сотнями років і десятками поколінь можуть працювати над «спільною» проблемою і досягти фактично однакових результатів. Людина, як носій духу роду, може відчувати духовну близькість(наприклад, читаючи наукові праці, вірші, художні твори попередників) навіть не здогадуючись про родинні зв’язки в межах роду(фізичні). І цю родинну близькість підтверджують більш глибокі розслідування в генеалогії.

Типологія партнера, яку обирає дух роду.

Кожний дух роду має свою властиву лише йому закономірність у виборі партнера для продовження роду. Це означає, що кожна група духовних родичів(дух роду), яка вибирає за своїм єством - веденого, покірного і податливого пасивного партнера, або навпаки активного, а в третьому варіанті авторитарного.

Середньостатистичний вибір партнера диктується не типом одного з батьків, хоч це і має значний вплив, а визначається сумісністю того чи іншого партнера з домінантними ознаками(якостями) духу роду. Наприклад, для духу роду з високою соціальною та духовною активністю не підходить партнер з пасивним характером та способом життя. А дух роду пов’язаний з фізичною працею не обирає собі партнера з інших сфер діяльності.

Схожість носіїв в рамках духу роду не закінчується на подібності у їх виборі напрямів та домінант. Є високий процент буквальної, зовнішньої подібності не пов’язаних між собою партнерів, які відносяться до однакового духу роду. Надзвичайна зовнішня подібність проявляється не лише в різних країнах, а й навіть серед партнерів з різних національностей. Одним з проявів духу роду може бути таким, що чоловік обирає собі партнершу зовні схожу на прабабцю в молодості(хоч її і не бачив) але зовсім не схожу на рідну бабку або маму.

Отже своїх сімейних партнерів ми обираємо не випадково, а під наглядом духу роду. В кожному дусі, в кожному роді існує такий собі тип партнера, якого, не радячись(несвідомо) вибирають майже всі члени цього роду, майже всі носії певного духу роду. Саме тому фотографії їх прабабусь, як дві каплі води схожі на їх жінок. Це підтверджує і той факт, що через 100-150 років окремі гілки роду мають властивість знову поєднуватись(шлюб між нащадками). Причому не спеціально. Нащадки 6-7 покоління колись одної сім’ї, не підозрюючи, що вони кровна рідня, зустрічаються в різних країнах, влюбляються і стають на шлюбний рушник. Процент таких збігів просто зашкалює відносно статистичної ймовірності.

За способом життя дух роду має такі домінантні ознаки.

Рухливість – рухливий або малорухливий спосіб життя.

Традиціоналізм – традиційний або новаторський(нетрадиційний).

Колективність – сімейність або індивідуалізм.

Інтереси – присутність або відсутність захоплень.

Під способом життя розуміється сукупність особистих характеристик і особливостей життя людини, його модель поведінки, що спирається на особистий вибір, взаємодію з зовнішнім середовищем, його побут, інтереси і захоплення. Має місце високий рівень постійності серед різних представників одного духу роду, та їх явну різницю між різними духами роду Drag-Sas. Іншими словами кожний дух роду має свій постійний спосіб життя, який кардинально відрізняється від способу життя інших духів роду. Наприклад, дух роду з домінантним активним, авантюрним способом життя потребує займатись такими видами діяльності, що вимагають багато поїздок, подорожей, пригод і зміни місць та середовища для проживання. Тому такі зміни і спостерігаються у носіїв такого духу роду надзвичайно часто.

Дух роду з домінантно патріархальним –традиційним способом життя має високу ступінь прив’язки до місця проживання. Переїзд для представника такого духу роду подібний до трагедії і не завжди вибирається(не достатня мотивація) навіть під загрозою смерті.

Дух роду, в якому домінує індивідуалізм, характеризується тим, що його носії ще в ранньому дитинстві добровільно покидають свої сім’ї, розриваючи стосунки зі своїми родичами, з родом і традиціями. Життя носіїв такого духу повне контрастів - раптових та неочікуваних поворотів. З людини в футлярі, з домогосподарки вони здатні перетворитись на анархіста тощо. Але є і такий дух роду, в якому навпаки сімейність і рідню носії духу роду протягом життя ставлять дуже високо. Навіть вище власної безпеки. Ніколи не відрікаються від рідних і допомагають рідні, незважаючи на реальну загрозу для себе.

Дуже цікаві ілюстрації схожості способу життя різних носіїв одного духу роду проявляються в захопленнях, хобі, колекціонуванні. Екстремальні види спорту поєднуються в активному способі життя(авантюризмі предків) і подорожах. При цьому не цікаві дітям. Екзотичні колекції проявляються у представників зовсім іншого духу роду.

Доля – реальний, заснований виключно на фактах, життєвий шлях конкретних людей. Для опису долі представників роду використовуються такі ознаки, які визначають домінантні лінії представників роду - носіїв того чи іншого духу роду.

Людина яка себе зробила/підкорення обставинам

Традиційний/нетрадиційний життєвий шлях

Ступінь успішності у виконанні поставлених перед собою задач

Елемент щасливих/трагічних випадковостей

Доля – самий цікавий прояв духу роду, оскільки всі хочуть знати, бажають знати, що з ними буде далі. Знаючи свій дух роду, можна достовірно гадати/передбачати про свою долю.

Визначальний прояв духу роду це рівень розповсюдження в роду тенденції підкорятись життєвим обставинам, чи навпаки бути ковалем свого щастя – будувати долю, не зважаючи на них. Цей параметр властивий всім духам роду. Для більш точної кількісної оцінки ковалів свого щастя, або людей, які створили свою долю вживається процент носіїв такого духу роду. Тобто процент представників роду, які протягом життя діють не зважаючи, або наперекір обставинам. Є духи роду, що мають високий процент таких людей - 65-85%. Також існують – дух роду з 15%, дух роду з 24%, дух роду з 32% ковалів свого щастя.

Традиційність, нетрадиційність долі носія духу також дуже сильно залежить від типу духу роду. Це означає, що є носії духу роду, які дуже часто попадають в смертельно небезпечні ситуації. Це не залежить від мирного часу, чи воєнних дій. Під час війни вони завжди в епіцентрі воєнних дій. В мирний час – завжди в опозиції до діючої влади. Вони завжди в ризикованих подорожах і експедиціях. Можуть бути пов’язані з кримінальним світом і тому подібне. Складається враження, що носії такого духу роду можуть жити лише на балансуванні між життям і смертю, бо це внутрішня властивість/потреба цього духу роду. На противагу цьому, є дух роду носії якого жодного разу ніколи не вирізнялись поведінкою, яка йде в розріз з суспільною нормою. Ніби їх існування первісно направлено на підтримання традиції і створення меншого ризику для духу роду. Це носії, які створюють навколо себе комфорт і впорядкованість, незмінність і стабільність.

Успішність у виконанні поставлених перед собою завдань також залежить від типу духа роду. Наприклад, при постановці грандіозних завдань їх вдається досягти. З цього духу роду маємо успішних фінансистів, політиків, дипломатів та лідерів/керівників громади. Вони часто бувають реформаторами, які направляють свої зусилля як на громадське благо, так і на свої власні інтереси, намагаючись завжди по можливості віднайти баланс між одним і другим. Є такий дух роду, носії якого стараються ставити перед собою якомога менше особистісних завдань. Це вразливі, невпевнені, які багато сумніваються, недовірливі, (рус) мнительные і уникаючі відповідальності люди. Всі їх особисті досягнення(не такі грандіозні в порівнянні) в тій чи іншій сфері діяльності досягнуті завдяки ретельно підібраному оточенню. При цьому складається думка, що точно підібране оточення стимулює їх діяльність і підтримує протягом життя.

Баланс і орієнтування між поняттями випадковість і закономірність. Фатум, чи трагічний/щасливий збіг обставин. Долю людини можна розглядати, як певний набір життєвих подій в рамках відомих закономірностей або невідомих закономірностей більш високого рівня, так званого – фактору випадковості.

Тут маємо дуже цікаву і наочну картину. Діапазон життєвих подій має дуже сильну родову прив’язку. Тобто кожен дух роду має свою долю – визначає долю представника роду в якому він проявляється. Це означає, що ті види подій, які властиві одному духу роду не проявляються в іншому.

Наприклад, можна прогнозувати раптові трагічні смерті, що властиві певному типу духу роду. Причому це не залежить від країни, від епохи або від виду транспорту – коні, машини, потяги, літаки.

Таким чином, саме феноменальне, що існує в дусі роду, - це статистична закономірність дивного повторення доль, причому не тільки близьких, але і далеких родичів(7-8 покоління братів і сестер). Існує закономірний збіг фактів. Деякі з них несуть трагічний характер. Інші позитивні. Генеалогічна статистика без емоцій вказує і на більш оптимістичні ситуації і сімейні передбачення та прогнози.

Характер. Така домінантна ознака, як характер духу роду визначається наступними критеріями: емоційність, стабільність, рішучість, м’якість, агресивність, цілеспрямованість, оптимізм, нервозність, незалежність, чутливість, активність, наполегливість, авантюризм, депресивність. Кожний дух роду має свій стійкий набір характеризуючих його рис. Серед носіїв одного духу роду спостерігається прояв одного і того ж характеру, який не властивий носіям інших духів. При цьому частіше характеристичні риси духу роду не передаються у спадок, тобто отримуються носієм не прямо від батька чи матері до сина.

Наприклад, є дух роду в якому домінують носії з м’яким, поступливим і неконфліктним характером. А в протилежному дусі переважають – майже авторитарні особи з конфліктним нахилом. Зауважимо, що носіями родового характеру є як чоловіки, так і жінки. А ряд одних і тих же звичок характеру має тенденцію повторюватись в рамках духу роду, незалежно від інформації про других членів роду.

Наприклад, є дух роду з надзвичайно високою кількістю чоловіків і жінок, що вирізняються дуже конфліктним характером. Це емоційні нервозні люди, які мають велику міру рішучості. Протягом поколінь це заможні, підприємливі люди, як зараз кажуть бізнесмени, які успішні в самих непідходящих обставинах. Але в цьому дусі і найбільша кількість судових розглядів. Носії цього духу судяться з державою, з конкурентами, з сусідами, сини з батьками, а дочки з двоюрідними братами. Показово, що це явище присутнє у всіх віддалених і не знайомих гілках роду.

Психосоматика пов’язана з сучасними дослідженнями в галузі питань генетично успадкованих фізичних захворювань.

Психосоматичні захворювання розглядаються з точки зору поєднання таких факторів, як генетична схильність і певні психологічні та характеристичні якості особи. В дусі роду з погляду клініки можна виявити так звані родові захворювання, тобто ті психосоматичні захворювання, яким носії певного духу роду схильні з більшою частотою.

Приклад духу роду з тенденцією до родового захворювання. Чоловіки такого дух відрізняються надзвичайно діяльним характером, при цьому нервозні, запальні і дуже імпульсивні з підвищеною сексуальністю і чутливістю. Їх життя переповнене стресами і романтичними відносинами, різкими перепадами настрою і конфліктами, причому це стосується різних за ритмом життя – буремних і спокійних епох(Польщі, Австро-Угорщини та сьогодення). У них проявляється схильність до туберкульозу та інших інфекційних легеневих хвороб. Для порівняння, сучасні психосоматики описують пацієнтів з захворюваннями легенів і хворих на туберкульоз, як чутливі, сприйнятливі та ранимі натури, що переживають велику кількість конфліктів та перевантажень; їм властиві підвищена чутливість в сфері міжособистісних стосунків, надзвичайно висока любов до життя і гіперсексуальність. Для жінок візьмем дух роду з високою ймовірністю захворювання ревматоїдним артритом. Вони вибирають авторитарних партнерів, при цьому ведуть активний спосіб життя, як в суспільному, так і в фізичному плані. Це жінки лідери та активісти(не завжди формальні) в житті громад, чуйні і надають допомогу широкому колу знайомих і друзів, при цьому страждали депресивними настроями. Звісно не від хорошого життя. Ось клінічний опис психосоматичного захворювання ревматоїдного типу. Характерні якості особистості – схильність до придушення агресивних та ворожих імпульсів, яка поєднується з проявом обов’язковості (зверхсумління) і зовнішньої поступливості, потреба в самопожертві і надмірне стремління до надання допомоги в поєднані з депресивними розладами; сильна потреба в фізичній активності. Здогадалися. Не будем називати імена.

Сімейно-статеві відносини – фактор що визначає одну з домінантних ознак духу роду. Розглядається поведінка особи в шлюбі. Для порівняння для кожного духу роду розглядаються наступні параметри:

Кількість людей не вступивших до шлюбу

Кількість розлучень на одну людину

Кількість шлюбів на одну людину

Відома кількість позашлюбних дітей

Прослідкувавши кількість позашлюбний дітей або їх відсутність, а також кількість шлюбів і розлучень в духах роду можна сказати, що вони сильно відрізняються між різними духами роду і в той же час подібні для носіїв в межах одного духу. Наприклад, якщо в чоловіків одного з духів роду було багато позашлюбних дітей, то у половини жінок з цього духу у 20 ст. більше одного шлюбу. Є такі духи роду, в яких взагалі відсутній, або одне розлучення за всю історію. Відмітимо, що сімейно статеві стосунки можна зафіксувати чисельно. Кожному духу властивий свій зразок, шаблон, схема сімейно статевих відносин. Кожному з духів роду відповідають свої показники. Отже духи різняться за кількістю шлюбів, кількістю розлучень, кількістю не вступивших до шлюбу. Для тих носіїв духу, хто не знайшов свою половинку, характерний високий процент людей, які відчувають складнощі у взаємовідносинах в соціумі та в міжособистісному контакті, зокрема.

Соціальна поведінка одна з самих яскравих ознак духу роду. Для аналізу і оцінки взаємодії духів роду з соціумом розглянем такі категорії:

Пристосування до соціуму:

інтеграція – адаптація при збережені індивідуальних критеріїв

абсорбція – адаптація за рахунок відмови від індивідуальних критеріїв

Вплив на соціум:

еволюційним шляхом – вплив через переконання та просвіту

революційним шляхом – вплив через безпосередню конфронтацію

Відторгнення соціуму:

асоціальність – відторгнення соціуму

Встановлено, що наряду з іншими факторами, соціальна поведінка носіїв одного духу роду має явну схожість. Ступінь і характер взаємодії і «особистість-соціум» має надзвичайно високу стабільність в межах одного духу роду. Взаємодія розглядається як з позиції соціального залучення, так і з позиції якості залучення.

Наприклад є духи роду, носії яких домінантно демонструють надзвичайно низьку залученість до процесів оточуючого соціуму, обмежуючи контакти з соціумом до необхідного мінімуму. Тобто носії такого духу роду сфокусовані на внутрішньому житті. Поряд з ними, є духи роду носії яких мають не тільки видатну соціальну активність, а й ставали лідерами громадських та політичних рухів. Наприклад дух роду в якому постійно спостерігається соціальний протест носіїв духу. Ці люди завжди намагались змінити оточуюче суспільство. В цей час змінювались соціальні системи, кардинально змінювалось середовище їх проживання, але не дивлячись на це їх вимоги до суспільства як і раніше носили революційний характер. Вічний революціонер, бунтар. Це люди, які завжди находились в гущі системи і, здавалося б, супроти логіки завжди протестували проти цієї системи. Причому їх протест завжди публічний, дієвий і ніколи не залишався не поміченим.

Однак є і дух домінантно іншої взаємодії. Носії такого духу стають головами громад, духовними і політичними лідерами, але ніколи не вступають до відкритої конфронтації з оточуючим соціумом. Силою свого авторитету і переконаннями вони ведуть за собою громади шляхом поступового еволюційного розвитку. Часто громади під їх керівництвом досягають духовного і економічного розквіту. Це не залежить від країни, в якій вони проживають – Саксонія, Угорщина, Польща, Молдова, Україна, Австрія, Чехія, Литва, Білорусь, Росія, Канада, США, Аргентина.

Так як і інші показники, соціальна поведінка духу роду розповсюджується на всіх без виключення носіїв цього духу. Тобто в дусі роду з високою соціальною активністю не буває відлюдьків.

Ще одним яскравим прикладом слугує дух роду, носії якого мають видатні здібності до абсорбції. Це дух хамелеон. Вони здатні буквально розчинятись в оточуючому суспільстві, причому змінюючи країни та оточуючий домінантний соціально-культурний контекст по декілька разів протягом життя. Завжди володіють мовою нової країни краще аборигенів і через короткий час ніхто не може здогадатись звідки вони прибули.

Прикладом іншого пристосування до оточуючого соціуму є дух, що ніколи не втрачає власної ідентифікації свого роду. Носіїв такого духу завжди легко віднайти за рядом яскравих домінантних ознак. Наряду з цим, носіям цього духу не складає великої проблеми інтегруватись в оточуючому соціумі. Навіть в інших країнах вони швидко і легко знаходять своє місце і розвиваються, досягаючи успіху в різних сферах діяльності. Як кажуть, вибиваються в люди.

Такий дух, як асоціальність, відлюдькуватість, самітництво, за своєю суттю суперечить культурі, філософії і традиціям окремих народів. Подібні взаємодії приводять до відлюдників – християнські монахи роду Drag-Sas, інквізиція. В мирському житті теж є одинокі самітники до кінця своїх днів, які не зуміли інтегруватись у суспільство.

Психологічні показники особистості, це такі фактори, як домінанта поведінки, тип темпераменту, творчі та інтелектуальні здібності, особливості мислення та світосприйняття, мотиваційний аспект і направленість особистості.

Для порівняння проводиться оцінка ряду показників у носіїв різних духів роду. Вони розділяються на чотири основні категорії:

Світосприйняття або характеристика взаємодії з оточуючим середовищем

За показниками – ступінь суб’єктивності і об’єктивності сприйняття, проникливість, увага, інтуїція, швидкість реакції, почуття гумору, оцінка других людей. Ця категорія показників описує здатність особистості сприймати інформацію зовні.

Інтелект

Це показники – загальний інтелектуальний розвиток; характеристика мислення – оригінальне, концептуальне, конкретне; логічність мислення; практичне розуміння предмету; швидкість мислення, його гнучкість і глибина; здатність до аналізу і синтезу інформації; здатність до навчання і здоровий глузд. Тобто ця категорія описує здатність до обробки інформації, яка поступає зовні.

Мотивація або направленість особистості

Це стремління до влади і престижу; реакція на виклик; направленість на ідеї та концепції; ступінь орієнтації на задачу або на взаємовідносини; такі якості, як альтруїзм, стремління до знань, цікавість. Ця категорія говорить про систему пріоритетів, про домінантний життєвий вектор і його напрями, направленості.

Система моральних цінностей

Розглядається поряд з психологічними показниками. Тобто коректно розглядати психологічні показники поряд з етичними нормами, прийнятими носіями певного духу. Це виправдано, якщо родова традиція відкладає сильний відбиток як на їх поведінку, так і на їх психологічну мотивацію. Ця категорія для якісної оцінки має такі критерії – низька, середня і висока. В цілому розглядається, як ступінь впливу, чи ролі моральних цінностей і норм в житті носів певного духу.

Для виявлення психологічних показників носіїв духу роду потрібні особисті(психічні, психологічні та соціальні) характеристики. Оцінка може проводитись через тести, інтерв’ю, опрацювання письмових робіт, біографіям, спогадам сучасників та мемуарам. Найлегше це зробити по носіям духу, які живуть серед нас, або жили у 19-20 ст. Якщо брати носіїв духу, що розділені 3-4 поколіннями, то можна отримати об’єктивну картину кожного духу в цілому. В результаті вийде кількісна оцінка духу по 30 оціночним параметрам. Оціночна шкала не лінійна, бо маємо справу не з простим статистичним розподілом геніїв з видатними здібностями.

Отже носії духу роду мають безсумнівні збіги по категоріям і параметрам. Психологічні показники безумовна ознака духу роду. Є висока кучність результатів духу по кожному показнику. Чим більше якась якість розвинута в дусі, тим більша збіжність результатів, достовірність.

Цікаве порівняння результатів між різними духами. Порівняємо. Дух з високим рівнем життєвої активності та рухливості, дух середнього стану, дух видатної інтелектуальної творчості, дух політиків та керівників громад, дух фінансистів та підприємців. Духи активних, політиків та фінансисті мають близькі параметри крім мотиваційного. Саме відсутність достатньої мотивації в дусі активних не дозволяє йому мобілізувати весь свій величезний потенціал і спрямувати його в русло на накопичення скарбів. В результаті спостерігається, як би відсутність цілі в житті цього духу.

В той же час різниця між духом політиків і фінансистів знаходиться саме в різних мотиваційних аспектах. При надзвичайно схожих показниках духу фінансистів та підприємців в інших областях, вони домінантно володіють воістину видатними ціле направленістю та силою волі у вирішені поставлених перед собою задач. Можна сказати, що зміст їх життя полягає у виборі цілі та її досягнені – накопиченню побільше грошей. Маючи гнучкий розум та будучи сприйнятливими людьми вони, як правило, досягають задуманого – максимально ростуть і розширяють бізнес. В той же час у духа політика, громадського лідера коло мотивацій дещо звужене досягненням певного домінуючого статусу в навколишньому суспільстві. Тому він не намагається багатіти понад міру. Його ціль(мотивація) не отримати максимальну вигоду, а забезпечити достатньо переваг. Цей дух відрізняється найвищим сприйняттям, щоб почути громаду і людей, побачити їх проблеми.

Дух інтелектуальної творчості демонструє значні переваги над іншими духами в області сприйняття та мислення. Дух інтелектуала та фінансиста знаходяться кількісно приблизно на однаковому високому рівні шкали мотивації, але якісно в рамках цієї шкали їх показники різняться. Фінансисти стійко переважно вибирають виклик, а інтелектуали – ідеї і концепції, тобто можна сказати, що вибирають не утилітарну, матеріальну задачу з розрахунку, а духовну, ідейну зверх задачу. Це корелює з самим високим показником етичним – системою моральних цінностей. Дух середнячка, демонструє середні значення по всім показникам. В країні розвиненого соціалізму побутував такий вислів: – «В науку пішов середняк». І це, як ми бачимо дуже погано, бо без високого інтелекту там йому робити нічого. В науку мають йти представники роду з максимально високим, серед всіх духів роду, інтелектом. Вищим ніж у самих видатних – активного, політика, фінансиста (бізнесмена, підприємця).

Отже маємо, що носії одного духу мають схожі психологічні показники, а різні духи роду мають явні психологічні відмінності між собою.

Феномен зовнішньої подібності носіїв певного типу духу здається парадоксальним. Це значить, що далекі родичі, носії однакового духу зовні дуже подібні один до одного. Люди розділені в 8-9 поколінь зовні дуже подібні між собою. Вони менше подібні на своїх власних рідних братів і сестер, ніж на девятирудних. Причому можуть відрізнятись етнічно, а бути зовнішньо дуже подібними. Зовнішня подібність проявляється не тільки буквально на фізіономічному рівні та подібності фізичних показників, а й при виборі стилю одягу, зачіски, макіяжу (вибору кольору губної помади у жінок з різних країн). Поява цього феномену ставить питання про передачу генетичної інформації від покоління до покоління ширше рамок класичної генетики. Отже, характери, звички і психологічні портрети носіїв одного духу, які живуть в різний час і навіть на різних континентах не просто співпадають чи багато в чому ідентичні, а дуже часто являються як би копіями один одного.

Функція або місія духу роду

Кожний дух роду несе своє цілком визначене навантаження, тобто строго виконує(свідомо чи несвідомо) свою основну функцію або призначення. Функцією духу роду є передача на генетичному і духовному рівні з покоління до покоління всеохоплючої матричної установки(життєва настанова/спрямованість духу), що забезпечує духовне та фізичне виживання духу роду і певний вид взаємодії з зовнішнім середовищем.

Якщо носії духу протягом століть займаються облаштуванням свого існування. Тобто займаються налагодженням сприятливої ситуації і стабільності навколо себе. Діють в інтересах постійного розширення поля своєї життєдіяльності. Головним обирають якісний побут, комфорт, постійність і безпеку, то функція цього духу – стабільність і рівновага.

Якщо дух роду обрав носіями енергійних, активних людей, які в постійному русі, які не терплять жодної стабільності і впорядкованості. Якщо, де б вони не знаходились, біля них завжди шум, гам, рух, тара-рам і самі вони є причиною цього руху, який вони розповсюджують на все оточення, то місія цього духу – направлення і фокусування енергії суспільства.

Якщо у дусі зібрались мислителі. Носії духу стали мудрецями і філософами, які пропонують оригінальні нові погляди на вирішення старих проблем. Якщо висвітлюють проблему з іншої сторони, створюючи можливість її вирішення, то призначення цього духу роду – забезпечення розвитку в сфері концепцій та ідей.

Потрібно відмітити, що місії, призначення духів роду не пересікаються. Вони не можуть бути нечіткими, невиразними, ніби розмитими. Духи завжди мають конкретну спрямованість і в цьому сенсі забезпечують кореляцію місії духу з навколишнім середовищем. Вияснилось, що функція духу роду напряму залежить від всеохоплюючої матричної установки, іншими словами, від життєвої настанови духу. При втраті цієї життєвої настанови, або відмови від неї, існування духу роду закінчується (дух вимирає, або згасає, тобто дух роду розчиняється, асимілює і щезає). Як показали клінічні дослідження А.Маслоу – особистість, яка перестає виконувати свою життєву установку(зверх задачу в духовному плані), самоліквідується, аж до прискореного старіння і пришвидшення фізичної смерті. Отже місія духу забезпечує його існування та виживання. Це внутрішня духовна боротьба за виживання і розвиток духу, що не направлена проти зовнішнього фактору. Навпаки це внутрішня духовна боротьба, що носить творчий характер. Направлена на творення носія духу, як особистості. Це могутній стабілізуючий фактор всередині духу роду, який покликаний зміцнити всередині духу той мессидж, ту життєву настанову, яку несе дух в якості своєї місії в навколишній світ. А сама життєва направленість духів зв’язує і цементує різноманітні духи(носіїв духу) в межах рід, нарід протягом поколінь.

З другої сторони, якщо дух відмовляється від своєї місії, припиняє своє існуванні, то тим самим наносить непоправну шкоду в ланцюгу рід, нарід, оскільки скорочує його різноманіття і тим самим зменшує його шанси на виживання. Запобіжником цього процесу може бути лише самосвідомість.

Отже, місія духу роду не лише дуже сильно впливає на носія духу, але по суті і формує дух роду. Якщо враховувати, що і не матеріальна, а духовна сторона направлена на відновлення і виживання духу, то місія духу в цілому направлена на духовне виживання роду. З іншої сторони, фізичної, місія духу, направлена на виживання носія духу і цим самим формує глобальну стратегію виживання духу. Тобто мета духу роду полягає в духовному і фізичному виживанні роду.

Як ця місія духу впливає на особистий вибір, який кожного разу робить носій духу. Вкрай рідко носій духу роду може відчувати присутність такого духу, а ще рідше усвідомлювати його функцію або мету. При цьому не має жодного зовнішнього фактору, який би впливав на вибір конкретного носія духу роду для виконання тої чи іншої життєвої настанови духу. Отже, певний внутрішній особистий вибір, який робить член роду, проходить несвідомо і без зовнішнього фактору впливу на цей вибір. Вибір від душі. А парадокс ситуації полягає в тому, що детермінізм духу полягає в свободі вибору виконання призначення свого духу. Тобто свобода вибору особистості полягає у вільному виборі цією особою своїх зобов’язань у виконанні місії духу. Таким чином кожний носій духу роду несвідомо і вільно вибираючи собі духа, шлях розвитку свого духу, реалізує свою свободу вибору. Іншими словами, особистість, як носій духу, приречена на вільний вибір в умовах жорсткого детермінізму місії духу.

В підсумку, кожний представник роду це результат взаємодії генної інформації з оточуючим середовищем в широкому розумінні. Історія розвитку духу роду дає можливість прослідкувати напрями прояву цієї генетичної інформації її взаємодії з оточуючим середовищем. Зі сказаного випливає сильний домінантний характер впливу на особистість генної або спадкової інформації в порівнянні з впливом оточуючого середовища. В цьому сенсі скоріше носій духу більше впливає на матеріальне, не живе, живе і інше(духовне) оточення, змінюючи його в сторону створення оптимальної атмосфери для власного існування, для існування і розвитку свого духу роду, ніж навпаки.

Через географічні простори, віки і тисячоліття статистичні кореляції домінантних характеристик духу роду не затухають, що прослідковується в професіях, характерах, захопленнях, долях і т.д. носіїв одного і того ж духу роду. Це говорить, що разом з ДНК пращури передають дух роду своїм нащадкам, як певний духовний потенціал, що проявляється в ряді нахилів та талантах, що приводить людину до успіху в тій чи іншій області або, навпаки, у випадку відмови від свого духовного призначення, веде до невдач, а деколи і до особистого краху. Переданий генетичний і духовний потенціал настільки сильний, що ні цілі століття, ні різні політичні формації, ні, навіть, економічний стан не є перешкодою тому, що закладено в нас пращурами. Таким чином стародавній дух не старіє. Все це важлива інформація для теоретичного, практичного та прикладного застосування.

Отже маємо таку картину. Один спільний предок. Від нього походять коліна роду. З кожного коліна – гілки роду. Все це об’єднується в рід. Рід це матеріальна, фізична, земна субстанція, яка складається з членів роду з однаковим гено-кодом спільного пращура. Але рід має ще і нову нематеріальну, а метафізичну природу – духів роду. Кожний стародавній великий рід має десятки духів роду. Роди об’єднуються в нарід, народи в націю. Нарід вже налічує сотні давніх родів і відповідно тисячі різноманітних духів роду. В цьому і полягає невмирущість народу. Це органічне поєднання, нерозривний сплав матеріального і духовного. Що і начертано мовою символів на родовому гербі Drag-Sas. Варто самому встановити свій дух роду та передати нащадкам, бо світ не спить, а збирає інформацію і, рано чи пізно, за Вас це зроблять інші зацікавлені особи з меркантильних інтересів. Ось що з гербом, виявляється, передав у спадок граф Vancza Valachus та інші пращури роду Drag-Sas своїм нащадкам. Для порівняння зауважимо, що не всім представникам роду вдається вписати свої імена у всесвітню історію, що не багато народів мають та усвідомлюють значення таких знаків, так як це роблять в Am HaZikaron Institute, Tel Aviv, Israel.(Alexander J. Vidgop Malka Spitzberg).

Wolodymyr de Weryha-Wysoczański-Dmyrykowicz, Galicia wysoczanski_v@ukr.net

 

Атрибутика роду Драго-Сас

© 2015 - 2018 Vysochanskiy-SAS | Всі права захищені

Joomla template created with Artisteer.